• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-643
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :7
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UY.II-643
Şikayetçi:
 Mustafa Koç, 1593/1 SOK. NO:30 KAT:3 D:9 GÜLTEKİNLER SİTESİ B BLOK MANSUROĞLU MAH. İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Belediye Başkanlığı, Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:7 35920 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 506
Başvuruya konu ihale:
 2012/137667 İhale Kayıt Numaralı "Selçuk Belediyesi Eğitim Tesisi Yapılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Selçuk Belediye Başkanlığı tarafından 31.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Selçuk Belediyesi Eğitim Tesisi Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Koç’un 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 506 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/108 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            31.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye 12 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden 2’sinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçerli teklif olarak değerlendirilen 10 teklif üzerinden hesaplanan sınır değerin altında fiyat teklifi veren 3 istekliden aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, bu isteklilerden 2’sinin aşırı düşük teklif açıklamasını sunmadığı ve bu gerekçeyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, İhsan KÖYCÜ + Tuncay BAKAN Ortak Girişiminin açıklamasını sunduğu ve açıklamanın yeterli görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İdare tarafından aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen 01.11.2012 tarihli yazılarla “…toplam teklif bedelinizi oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenilen iş kalemleri ve /veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında önceden tarafınıza verilen (40) adet analiz formatına uygun analizlerin iş kalemi ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesindeki açıklamalar doğrultusunda hazırlanması ve yazılı olarak verilmesi gerekmektedir…” ifadelerine yer verilerek aşırı düşük teklif açıklamalarının istenildiği, yazının ekinde 40 adet iş kaleminin yer aldığı açıklama istenilecek iş kalemleri listesine ve açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesine yer verildiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin 14.11.2012 tarihli yazının ekinde aşırı düşük teklif açıklamasını sunduğu, açıklama kapsamında hesap cetveline, analizlere ve proforma faturalara yer verildiği belirlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde; “45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

 

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

 

…(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir…

 

            45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir…

 

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir…

 

45.1.9. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.) İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

 

…45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir…”açıklamaları bulunmaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir:

 

            YFA 17 poz no’lu “Kaba sıva üzerine saten alçı kaplama yapılması”, YFA 18 poz no’lu “12 mm compact laminant ile bölme panosu ve kapı yapılması” ve YFA 21 poz no’lu “Perde duvar üzerine galvanizli tel kafes ile çit yapılması” iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analizlerin idarece ihale dokümanı kapsamında belirtilen iş kalemlerine ilişkin olarak verilen analiz formatlarına birebir uyumlu olmadığı görülmüştür. Ancak, başvuru sahibi tarafından söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analiz ve alt analizlerin idarece hazırlanan analiz formatlarında yer alan tüm analiz girdilerini içerdiği anlaşıldığından söz konusu analizlerin birebir analiz formatına uygun olarak sunulmamasında esasa etkili bir aykırılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            İş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analiz ve alt analizler incelendiğinde, analizlerde yer alan 04.017/A, 04.026, 04.018/C, 04.253, 04.254, 04.292/10, 04.008 poz no’lu rayiçler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2012 yılı için belirlenmiş rayiçlerin kullanıldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan inşaat rayiçleri kitabında rayiçlerin satın alma yerinin fabrika olarak belirtildiği, ancak anılan istekli tarafından bu girdilerin yer aldığı iş kalemlerine ait analizlerde nakliye bedelinin gösterilmediği tespit edilmiştir.

 

            Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının yukarıda belirtilen gerekçelerle mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, idarece belirlenen yaklaşık maliyet hesabında nakliye giderleri için ayrı birer kalem açılmadığı imalatların bünyesine giren nakliye giderleri için herhangi bir bedel öngörülmediği anlaşılmıştır. İdarenin yaklaşık maliyet tespitinde, imalat bünyesine giren malzemelerin nakline ilişkin bir gider öngörmemiş olmasının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu; bu şekilde belirlenen yaklaşık maliyetin sağlıklı ve gerçekçi olmadığı anlaşılmış olup, sağlıklı bir yaklaşık maliyet hesabına dayanılmadan gerçekleştirilen ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

           

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle, “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu” şeklinde ifade edilen iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, idarenin yaklaşık maliyet tespitinde, imalat bünyesine giren malzemelerin nakline ilişkin bir gider öngörmemiş olmasının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu; bu şekilde belirlenen yaklaşık maliyetin sağlıklı ve gerçekçi olmadığı değerlendirilmiş olup, sağlıklı bir yaklaşık maliyet hesabına dayanılmadan gerçekleştirilenihale hakkında “ihalenin iptaline”ilişkin karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, itirazen şikâyet dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, Yönetmelik’in 8’inci maddesinin (ç) bendinde de, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi yinelenmiş, başvuru dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmış, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin son fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kurulunun istikrar kazanmış kararları uyarınca, başvuru sahibinin diğer bir isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırması gerektiğinden, başvuru dilekçesinin yukarıda anılan mevzuat hüküm ve düzenlemelerine aykırı olduğuna dair tespit yapılması üzerine; söz konusu eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, anılan eksikliğin süresinde tamamlanmamış olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmekte ise de;

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun görülerek ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, teklif bileşenlerini oluşturan iş kalemlerine ilişkin olarak sunulan analiz ve alt analizler incelendiğinde, ilgili analizlerde yer alan 04.017/A, 04.026, 04.018/C, 04.253, 04.254, 04.292/10, 04.008 poz no’lu rayiçler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2012 yılı için belirlenmiş rayiçlerin kullanıldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan inşaat rayiçleri kitabında rayiçlerin satın alma yerinin fabrika olarak belirtildiği, ancak anılan istekli tarafından bu girdilerin yer aldığı iş kalemlerine ait analizlerde nakliye bedelinin gösterilmediği tespit edilmiş olmasına rağmen,

 

4734 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ortaya çıkan, gerek Kanun gerekse ikincil mevzuat ile çelişen nitelikte olan düzenlemeler sebebiyle, hak kaybına uğrayabileceğini iddia eden kişilerin başvurması gereken yol ve başvuru şartlarının neler olduğu, Kanunun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 57. maddesinde düzenlenmiş olup,

 

          “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.” kuralıve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6. maddesinde de;

 

          “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

          (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

          (3) Kuruma itirazen şikâyet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.”kuralı yer almıştır. Bu düzenlemelerde belirtildiği üzere, ihale dokümanında yer alan bir düzenlemeye karşı ancak, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında öngörülen sürelerde ve şekilde bir itirazda bulunulabileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla, dokümana itiraz yolunun kullanılmaması sebebiyle, aleyhine bir başvuru bulunmayan, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihalenin sonuçlandırılması gerekmekte olduğu bu durumda,uyuşmazlık konusu ihalede dokümana yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmış olduğundan dokümanın kesinleşmiş halinin kabulü ile isteklilerce teklif verildiği görülmüştür.

 

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme üzerinden sözleşmeye bağlanan yapım işinin, iş programı sırasına göre imalat kalemlerinin işyerinde bir bütün halinde gerçekleştirilerek imalatlarının oluşumu sonrasında bir eser meydana geldiği, meydana gelen eserin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde kabulünün yapılabilmesi için bütün imalatların uygulama projesi ve ilgili özel ve teknik şartnamelerine uygun yapılması gerekliliğinin açık olduğu, iş programına göre bir imalatı gerçekleştirmeden öbürünün bilimsel ve teknik açıdan yapılamayacağı ve imalatların öncelik sırasına göre yapılması gerektiği hususu ile, nakliye ile ilgili idareye özel yapılmış şikayet başvurusu olmadığı ve bu haliyle dokümanın kesinleştiği hususu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamasının tevsiki kapsamında sunduğu analizlerin bazı girdilerindeki nakliye giderinin belirtilmediği açısından irdelendiğinde;

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklifini oluşturan isteklinin, nitelik itibariyle nakliye bedelinin önem arzettiği imalatların söz konusu olması durumunda (kazı, kum, çakıl nakliyesi vb.), bahse konu nakliye girdisinin teklif fiyatına ayrıca dahil etmesi gerektiği ve Kamu İhale Genel Tebliğindeki aşırı düşük teklif açıklaması düzenlemelerine göre nakliye için öngörülen bedele ilişkin olarak açıklama sunulmasının gerekliliği durumunda, sözü edilen bedelin belgeye dayalı bir şekilde açıklanmasının gerekeceği kuşkusuz olmakla birlikte, isteklilerin tekliflerini hazırlarken basiretli tacir mantığı ile hareket ederek, işin bütününü bitirecek şekilde hesaplamalar yapılarak teklif hazırlamaları, ihale dokümanında ve eki projesinde belirtilen kriterlerin dışına çıkılmadan, idarece onaylanan ve işin yapım süresini kapsayan iş programına paralel olarak, iş programında belirtilen imalatlara ilişkin idarece öngörülen uygulama ayına düşen ödenek dilimleri üzerinden toplam sözleşme bedeli içinde kalmak şartıyla fen ve sanat kurallarına uygun ve zorunlu olarak yüklenici tarafından hazırlanan teklif ile gerçekleştirilmesi gerekmekte olduğundan,

İhale üzerinde bırakılan isteklinin, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubunun içeriğindeki 1 no’lu maddesinde “Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” şeklinde yer alan ibareyi kabul ederek basiretli tüccar mantığı ile işin bütününü kapsayacak şekilde teklifini oluşturduğu ve bu mantık ile teklif vererek, ihale konusu işin fen ve sanat kuralları çerçevesinde proje ve şartnamelerine uygun olarak bitirmeyi kabul ve taahhüt ettiği düşüncesinden yola çıkıldığında, şikayete konu “Eğitim Tesisi Yapımı” işine ilişkin sunulan iş kalemlerinin analizlerine giren bazı girdilerde nakliyenin sehven fabrikada olarak verildiği, bunun böyle verilmesi ile işin fen ve sanat kuralları çerçevesinde proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmayacağı anlamına gelmediği, nakli gerektiren malzemenin nakliye gideri olmadan, malzeme girdisi olan imalatın yerinde gerçekleşemeyeceği, şikayete konu ihalenin üzerinde bırakıldığı isteklinin teklifi gibi bir teklifin, aşırı düşük olmadığı durumda da mevzuat gereği ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenebileceğinden anılan eksikliğin irdelenemeyeceği, bu durum da, bu tür teklif ile işin yapılamayacağı anlamının çıkmadığı, anahtar teslimi götürü bedel iş için bu tür imalatın gerçekleştirilmesindeki nakliyenin istekli tarafından karşılanacağının açık olduğu, buna ilişkin tutarın isteklinin teklifindeki genel gider ve kâr içinde bedeli içinde sayılarak sözleşmenin yürütülebileceği değerlendirmesinden yola çıkıldığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin bu açıdan kabul edilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun kabul edilerek ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olduğu hususunda “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi yönündeki düşüncemizle, bu hususa yönelik Kurul çoğunluğunca verilen “ihalenin iptaline” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

                                             

 

Mahmut GÜRSES

    BAŞKAN

 

         Mehmet Zeki ADLI

                Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul