En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-666
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :30
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-666
Şikayetçi:
 Bengi-M Temizlik İnş. Gıda Bilgi İşlem Sosyal Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. (07.11.2012 Tarih ve 2012/M.K.-339 Sayılı Kurul Kararı), Kocasinan Mah. Acı Çeşme Sok. No:14 K:3 D:6/2 KIRKLARELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Yanı 02100 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2012 / 19930
Başvuruya konu ihale:
 2012/28196 İhale Kayıt Numaralı "Yemek Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezitarafından 02.04.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bengi-M Temizlik İnş. Gıda Bilgi İşlem Sosyal Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. (07.11.2012 Tarih Ve 2012/M.K.-339 Sayılı Kurul Kararı)nin 15.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.05.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.05.2012tarih ve 19930sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2083-01sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre tekrardan değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda;

 

a) Periyodik ilaçlama maliyeti için o alanda faaliyet gösteren firmadan teklif alınıp alınmadığı, alındı ise EK-6 belgesinin düzenlenip düzenlenmediğinin incelenmesi gerektiği,

 

b) Gıda giderlerine ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği gereğince EK-7 belgesine dayandırılarak açıklama yapması durumunda kendi aldığı veya sattığı mala ilişkin olarak son geçici vergi beyanname döneminde kullanılmasını öngördüğü malın miktarının en az yarısı kadar alış yapması gerektiği, eğer Tebliğin 79.4.10'uncu maddesine göre açıklama yapılmışsa fiyatların ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde olup olmadığının araştırılması gerektiği,

c) Doğalgaz, elektrik, su ve araç yakıt giderlerine ilişkin maliyet hesabının ne şekilde yapıldığının incelenmesi gerektiği, 

 

2) Bahse konu isteklinin sunduğu ticaret sicil gazetesinin, imza yetkililerini ve yönetimdeki son ortakları gösterip göstermediğinin incelenmesi gerektiği,

 

3) Aynı isteklinin ticaret sicil gazetesindeki sicil numarası ile iş deneyim belgesindeki tüzel kişiliğin aynı olup olmadığının araştırılması gerektiği,

 

4) Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerce, işin süresi yönünden Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesindeki 18 aylık süre ile Teknik Şartname’nin 48’inci maddesindeki 21 aylık sürenin hangisinin dikkate alındığı hususunun incelenmesi gerektiği,

 

5) Bahse konu isteklilerce örnek menüye göre maliyetlendirme yapılmış olsa bile, Teknik Şartname’deki örnek menü ile aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ile gönderilen örnek menü arasında fark bulunması nedeniyle, yapılacak güncelleme sonucunda, tekliflerin maliyetin altında kalacağı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu iş “Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

 

Sıra                 İsim                                        Miktar

1                      Normal kahvaltı                     45.000 öğün

2                      Diyet kahvaltı                         8.000 öğün

3                      Normal yemek                        135.000 öğün

4                      Diyet yemeği                          16.000 öğün”şeklinde tanımlanarak 4 çeşit yemek alımı yapılacağı belirtilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ise “25.1. doğabilecek muhtemel ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

1 işçiye Asgari ücretin % 35 fazlası ve 14 işçiye asgari ücret ödenecektir. Ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günleri toplamı olan 21 günde 12 kişi/gün çalıştırılacaktır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Yemek hastane mutfağından ayni olarak karşılanacak ve firmalar yemek için herhangi bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

Ayda 26 gün üzerinden günlük brüt 2,50 TL yol ücreti nakdi olarak ödenecektir. Hizmet süresince her personele 1 yazlık ve 1 kışlık olmak üzere iş önlüğü ve iş pantolonundan oluşan takım kıyafet ve 1 adet hırka ayni olarak verilecektir.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

 

Malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

25.3.4. Diğer giderler:

 

Mutfakta kullanılacak elektrik, su, yakıt, doğalgaz vs. giderleri firmaya aittir.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

 

Sigorta risk prim oranı 1 olarak tespit edilmiştir.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

02.04.2012 tarihinde yapılan ihaleye 16 adet teklif verildiği, 1 isteklinin teklifi geçici teminat mektubunun süresi yetersiz olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, 13 istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, 6 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama vermediği, 7 istekli tarafından açıklama verildiği, anılan 7 istekliden 6 isteklinin yapmış olduğu açıklamalar uygun bulunmayarak teklifleri değerlendirme dışı bırakıldığı, 1 isteklinin açıklamaları uygun bulunarak ihalenin Avira Gıda İnş. Araç Kiralama Taah. A.Ş. üzerinde  bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin 12.04.2012 tarihli yazısı ile 13 istekliye yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında, “18 ay süreli ve 15 elemanlı Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı ihalesine verdiğiniz teklif aşırı düşük bulunmuştur. 03.04.2012 tarihli açıklama isteğimizde teklifinizin bileşenleriyle ilgili ayrıntılar net olmadığından aşağıdaki bileşenleri dikkate alarak açıklamanızı 24.04.2012 saat 14:00’a kadar hastanemiz satın alma birimine vermeniz gerekmektedir.” şeklinde ifadeye yer verilerek teklif bileşenleri;

 

1)         İdari Şartname’nin Madde 25 Teklif fiyata dahil olan giderleri dikkate alınacaktır.

 

2)         Diyet ve normal kahvaltı 7 günlük örnek menü (teknik şartname dikkate alınarak)

a)         Çay, şeker, ekmek ½, beyaz peynir, yağ-bal, domates

b)         Süt, şeker, ekmek ½, yumurta, yeşil zeytin, poğaça

c)         Çay, şeker, ekmek ½, eritme peynir, yağ-reçel

ç)   Çay, şeker, ekmek ½, kaşar peynir, siyah zeytin

d)         Süt, şeker, ekmek ½, yumurta, yeşil zeytin

e)         Bitkisel çay, şeker, ekmek ½, beyaz peynir, siyah zeytin, simit

f)          Çay, şeker, ekmek ½, üçgen peynir, yeşil zeytin

 

3)         Normal yemek 7 günlük örnek menü (teknik şartname dikkate alınarak)

a)         Fırın tavuk, domatesli bulgur pilavı, poşet yoğurt, ekmek ½

b)         Püreli kadınbudu köfte, kırmızı mercimek çorbası, muz, ekmek ½

c)         Etki kuru fasulye, şehriyeli pirinç pilavı, turşu, ekmek ½

ç)   Et sote, bulgur pilavı, çoban salata, ekmek ½

d)   Orman kebabı, peynirli tepsi böreği, aşure, ekmek ½

e)   Patlıcan tava, şehriyeli pirinç pilavı, elma, ekmek ½

f)    Karnıyarık, soslu makarna, cacık, ekmek ½

           

4)         Diyet yemeği 7 günlük örnek menü (Teknik şartname dikkate alınarak)

a)         Et sote, ezogelin çorba, karpuz, ekmek ½

b)         Fırın tavuk, yayla çorbası, üzüm hoşafı, ekmek ½

c)         Izgara köfte, domates çorbası, muhallebi, ekmek ½

ç)   Izgara et, pirinç pilavı, ayva kompostosu, ekmek ½

d)   Sebzeli tavuk (tavuk sote), patates püe (haşlanmış), portakal, ekmek ½

e)   Et sote, soslu makarna, yoğurt, ekmek ½

f)  Izgara et, zeytinyağlı yeşil fasulye, muz, ekmek ½”şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarenin 12.04.2012 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısından teklif fiyata, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde belirtilen giderler ile söz konusu aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belirtilen örnek menüye uygun olarak oluşturulan maliyetlerin dahil olduğu, “Teknik Şartname dikkate alınarak” ifadesinden de Teknik Şartname’de belirtilen gramajlar ve malzemenin dikkate alınarak açıklamanın yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükmü gereğince idarelerce, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınması gerektiği, Kurumun da aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde hizmet alımı ihaleleri ile ilgili düzenlemeler yapılmış olup anılan Tebliğin 79.4’üncü maddesinde yer alan, “İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”şeklindeki açıklamaya göre aşırı düşük teklif sorgulaması öncesinde idarelerce öncelikle teklifte önemli bileşenlerin belirlenmesi gerekmektedir.

 

İnceleme konusu ihale için yapılan 12.04.2012 tarihli aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazı ile idarece teklifte önemli olan bileşenler belirlenmiş olup isteklilerin aşırı düşük açıklamalarını da buna göre vermesi gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 23.04.2012 tarihli yazı ve ekindeki belgeler ile aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama yapılmış olup, bu kapsamda; personel maliyeti, portör muayenesi, personel giyim gideri, yemek malzeme gideri, gıda için öngörülen enflasyon gideri, yakıt gideri, bakım onarım gideri, laboratuvar analiz gideri, nakliye gideri, elektrik gideri, kullanım suyu gideri, temizlik malzeme gideri, ambalaj gideri, ilaçlama gideri, kırtasiye ve büro malzeme gideri, sigorta gideri, ihtiyaç olabilecek ekipman gideri, öngörülen amortisman gideri, öngörülen küçük ekipman gideri, KİK payı, sözleşme gideri, öngörülmeyen ekstra gider ve firma karı başlıklarında teklifi ile ilgili olarak açıklama yapılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamalar idarece teklifte önemli olduğu belirlenen bileşenler açısından Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde incelenmiş olup değerlendirmeler aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde belirtilen muhtemel ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri ile ilgili olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme giderleri, KİK payı için maliyet hesap edildiği, nakliye gideri ile ilgili olarak ihale tarihinden bir gün önceki Adıyaman ilindeki motorin fiyatı esas alınarak maliyet hesabı yapıldığı, söz konusu hesabın bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.8’inci maddesinde yer alan, “İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)” şeklindeki açıklamaya uygun olduğu, sigorta gideri ile ilgili olarak ise, yangın, zehirlenme sigorta giderleri ile ilgili bir maliyet öngörüldüğü Hakan Sözmen Sigorta Aracılık Hizmetleri’nden alınan poliçeler ile açıklama yapıldığı, söz konusu açıklamanın da bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.1’inci maddesinde yer alan, “İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.” şeklindeki açıklamaya uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde yer alan, işin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti ile ilgili olarak ise, işin süresi 18 ay olup, iş 3 adet 6 aylık gruplar halinde değerlendirilerek ulusal bayram ve genel tatil günleri ile birlikte işçilik maliyeti yol ücreti de dahil hesaplanmış olup, işin 2 ve 3’üncü dönemine ilişkin asgari ücretteki artışlar sırasıyla %3 ve %2 olarak öngörülmüştür. İnceleme konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı iş olmadığı ve işe ilişkin fiyat farkı da verilmeyeceği göz önünde bulundurulduğunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından öngörülen asgari ücretteki artış oranından daha fazla artışın olması halinde ise anılan istekli tarafından ayrı bir kalem olarak belirtilen öngörülmeyen ekstra giderler kaleminden ve firma karından karşılanabileceği anlaşıldığından söz konusu açıklamanın da bu haliyle mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Personel giyim gideri ile ilgili olarak ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.24’üncü maddesinde yer alan, “Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.” hükmü gereğince herhangi bir belge sunulmadığı, ancak buna rağmen bir maliyet hesabı yapılarak personel kıyafetleri ile ilgili son beyanname döneminde alınan malzemenin birim fiyatları esas alınarak açıklama yapıldığı, buna göre ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından personel maliyeti ile ilgili yapılan açıklamanın da mevzuata uygun olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde yer alan malzemenin yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme çerçevesinde temizlik malzemeleri ve ihale konusu işte kullanılacak ekipman öncelikle incelenmiş olup yemek için kullanılacak malzeme giderleri teklifte önemli bileşen olarak belirlenen örnek menüler başlığı altında değerlendirilmiştir.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından temizlik gideri ile ilgili olarak maliyet/satış tutarı tespit tutanağı 1. dönem O-7 belgesi (12.04.2012) birim fiyatlarına göre açıklama yapıldığı, demirbaş listesinin de serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı belge ile verildiği, söz konusu açıklamanın bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.12’nci maddesinde yer alan, “İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.”şeklindeki açıklamaya uygun olduğu, buna göre malzeme giderleri ile ilgili olarak yapılan açıklamanın da mevzuata uygun olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 25.3.4’üncü maddesinde yer alan, mutfakta kullanılacak elektrik, su, yakıt, doğalgaz vs. giderleri ile ilgili olarak ise, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.6’ncı maddesinde yer alan “İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.” şeklindeki açıklamaya göre elektrik ve su gideri ile ilgili olarak birim fiyatlara ilişkin ilgili kuruluşlardan fiyat teklifi alınarak maliyet belirlenmiş, tüp gaz gideri ile ilgili olarak ise maliyet/satış tutarı tespit tutanağı 1. dönem O-7 belgesi birim fiyatları esas alınarak maliyet hesaplanmıştır. Söz konusu hesaplamanın da bu haliyle mevzuata uygun olduğu anlaşılmaktadır.

 

Buna göre idarenin 12.04.2012 tarihli yazısında teklifte önemli bileşen olarak belirlenen İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan teklif fiyata dahil olan giderler ile ilgili ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu anlaşılmaktadır.

 

2) İdarenin 12.04.2012 tarihli yazısının 2, 3 ve 4’üncü kaleminde yer alan örnek menülere göre yapılması gereken açıklamalarla ilgili olarak ise, toplam erzak giderleri altında bir maliyet çıkarıldıktan sonra söz konusu örnek menüler üzerinden yapılan maliyet ile ilgili olarak maliyet/satış tutarı tespit tutanağı 1. dönem O-7 belgesinde yer alan birim fiyatlar, Gaziantep Ticaret Borsasından alınan 02.04.2012 tarihinden önceki son işlem tarihinde gerçekleşen asgari fiyatlara ilişkin belge ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğünden alınan sebze ve meyve fiyatları ile açıklama yapıldığı, söz konusu açıklamanın da bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.10’uncu maddesinde yer alan, “İstekli tarafından ticaret borsalarında oluşan fiyatların kullanılması halinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde gerçekleşen asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.” ve 79.4.2.11’inci maddesinde yer alan, “İstekli tarafından yaş sebze ve meyve için, toptancı halinde oluşan fiyatların kullanılması halinde, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın, ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.” şeklindeki açıklamalara uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Buna göre başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir” başlıklı 7.1’inci maddesinde “a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilen İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen Faaliyet Belgesinde firma adının Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taahhüt Anonim Şirketi olarak belirtildiği, 10.05.2010 ve 30.11.2011 tarihli Ticaret Sicil Gazetelerinde de ticaret unvanının faaliyet belgesindeki ile aynı olduğu, şirket yönetiminin Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Gök, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Takkım, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz’dan oluştuğu, anılan istekli tarafından verilen imza sirkülerinde de şirketi temsile ve ilzama yetkili şahısların Ticaret Sicil Gazetesinde belirtildiği şekilde olduğu, imza sirküsünün Sibel Gök adına düzenlendiği ve birim fiyat teklif mektubunun da anılan kişi tarafından imzalandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından hazır yemek hizmeti karşılığında MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığına yapılan işle ilgili olarak 26.05.201 tarih ve 276 sayılı iş deneyim belgesi verilmiş olup söz konusu iş deneyim belgesinde yüklenicinin adı Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekli ile Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taahhüt Anonim Şirketi olarak belirtilmiştir. Bu haliyle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde firma adı ile ilgili bir uyumsuzluk söz konusu olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu işin süresi ihale ilanında “İşe başlama tarihinden itibaren 18 (onsekiz) aydır.” şeklinde düzenlenmiştir. İşin süresi Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde de 18 ay olarak belirtilmiş olup ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamalar da 18 ay üzerinde yapılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak idareye yapılan bir şikayet üzerine idarece 18 aylık sürenin esas alınması gerektiği yönünde cevap verildiği hususu da dikkate alındığında Teknik Şartname’nin 48’inci maddesinde belirtilen 21 aylık sürenin dikkate alınmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kaldı ki isteklilerin ihale dokümanındaki aykırı düzenlemelere ilişkin olarak ihale dokümanı alındıktan sonra 10 gün içerisinde ve en geç ihale tarihinden de üç iş günü öncesine kadar idareye başvurması gerekirken bu konuda süresinde idareye herhangi bir şikayetin de bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde “İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”şeklindeki açıklamaya göre aşırı düşük teklif sorgulaması öncesinde idarelerce öncelikle teklifte önemli bileşenlerin belirlenmesi gerekmektedir.

 

İnceleme konusu ihale için yapılan 12.04.2012 tarihli aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazı ile idarece teklifte önemli olan bileşenler belirlenmiş olup isteklilerin aşırı düşük açıklamalarını da buna göre vermesi gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaların idarenin 12.04.2012 tarihli yazısında belirtilen önemli bileşenlere uygun olarak verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesine göre tekrardan değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda; a) Periyodik ilaçlama maliyeti için o alanda faaliyet gösteren firmadan teklif alınıp alınmadığı, alındı ise EK-6 belgesinin düzenlenip düzenlenmediğinin incelenmesi gerektiği, b) Gıda giderlerine ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği gereğince EK-7 belgesine dayandırılarak açıklama yapması durumunda kendi aldığı veya sattığı mala ilişkin olarak son geçici vergi beyanname döneminde kullanılmasını öngördüğü malın miktarının en az yarısı kadar alış yapması gerektiği, eğer Tebliğin 79.4.10'uncu maddesine göre açıklama yapılmışsa fiyatların ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde olup olmadığının araştırılması gerektiği, c) Doğalgaz, elektrik, su ve araç yakıt giderlerine ilişkin maliyet hesabının ne şekilde yapıldığının incelenmesi gerektiği, ” şeklinde dile getirdiği birinci iddiası kapsamında Kurulca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin % 5 kâr oranıyla                                                                                    toplam 962.955,00 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 20 adet ihale dokümanı satın alındığı, 04.04.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 16 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “Geçici teminat süresinin yetersiz olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye kalan 15 adet teklifin idarece geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Munçet Ltd. Şti.

592.840,00

Asmaaltı Ltd. Şti.

595.150,00

Danış Ltd. Şti.

628.400,00

Öz Emin Ltd. Şti.

632.900,00

Tarık Yapıcı

659.000,00

Seç-San Ltd. Şti.

699.800,00

Mehtap Ltd. Şti.

734.500,00

Çırağan Ltd. Şti.

776.650,00

Turaç Ltd. Şti.-Es Ltd. Şti. iş ortaklığı

782.430,00

Avira Gıda İnş. Araç Kir. Taah. A.Ş.

795.200,00

Ersem Ltd. Şti.

812.000,00

Nihat Ltd. Şti.-Tufan İş ortaklığı

816.500,00

Esensoy Ltd. Şti.

907.810,00

Bengi-M Temz. İnş. Gıd. Bilgi İşl. Sos. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.

920.070,00

Ramsu Ltd. Şti.

965.120,00

 

Şeklinde verildiği, verilen tekliflerden en düşük bedelli 13 adedinin idarece aşırı düşük bulunarak, bu isteklilerden açıklama istenildiği, sunulan açıklamaların Avira Gıda İnş. Araç Kir. Taah. A. Ş.’nin açıklaması dışında idarece uygun bulunmayarak tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Avira Gıda İnş. Araç Kir. Taah. A. Ş.’nin üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedellerinin biri hariç diğerleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul