En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-680
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :44
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-680
Şikayetçi:
 Turkuaz Grup Lojistik San. Tic. A.Ş., TELSİZ MAH. G11 SOK. NO:13 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No : 77 07070 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 245
Başvuruya konu ihale:
 2012/142614 İhale Kayıt Numaralı "Personel Temini Genel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 16.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Personel Temini Genel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turkuaz Grup Lojistik San. Tic. A.Ş.nin 17.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013tarih ve 245sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/43sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının, teklif tutarının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle uygun görülmediği ancak tekliflerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun özürlü personel çalıştırılması zorunluluğu dikkate alınarak hazırlandığı ve açıklamalarının uygun görülmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İtirazen şikâyete konu husus ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”

 

Hükmü,

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu”başlıklı 30’uncu maddesinde,

 

“İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

 

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.

 

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

 

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

 

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.”

 

Hükmü bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyatına dahil olacak giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1. İlgili mevzuatı gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1 Adet Çevre Mühendisi, 2 adet Lise Mezunu düz işçi, 2 Adet Kontrol Elemanı, 5 Adet çeşitli unvanlarda usta (2 adedi Tamir Bakım Ustası, 1 Adedi Kaynakçı Demir Ustası, 1 Adedi Oto Elektrik Ustası, 1 Adedi Lastik Tamir Bakım Ustası) 1 Adet Yıkama ve Yağlama Ustası, 40 Adet E veya C Sınıfı Ehliyetli Şoför, 10 Adet B Sınıfı Ehliyetli Şoför, 2 Adet İş Makinesi Operatörü, 127 adet vasıfsız (Düz) işçi olmak üzere toplam 190 kişidir.

Asgari Ücretin Üzerinde Ödeme Yapılacak Personelin Niteliği:

Çevre mühendisine % 67, Lise mezununa % 40, Kontrol elamanlarına % 100, Tamir bakım ustası, Kaynakçı demir ustası, Oto elektrik ustası ve Lastik tamir bakım ustalarına % 40, Yıkama ve yağlama ustası, na %20, E veya C sınıfı ehliyetli şoförlere % 60, B Sınıfı ehliyetli şoförlere % 40, İş makinesi operatörüne % 60, oranında yürürlükteki asgari ücretin üzerinde ödeme yapılacak olup, İlköğretim mezunu asıfsız işçilere ise asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.

Bayram Ve Genel Tatil Günleri:

Yılbaşı 1 gün (1 Ocak Salı), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 gün (23 Nisan Salı), Emek ve Dayanışma Günü 1 Gün (1 Mayıs Çarşamba), Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı1 Gün (19 Mayıs Pazar), Ramazan Bayramı Arifesi 1/2 Gün (7 Ağustos Çarşamba) Ramazan Bayramı 1. Gün (8 Ağustos Perşembe), Ramazan Bayramı 2. Gün (9 Ağustos Cuma), Ramazan Bayramı 3. Gün (10 Ağustos Cumartesi) Zafer Bayramı 1 Gün (30 Ağustos Cuma), Kurban Bayramı Arifesi 1/2 Gün (14 Ekim Pazartesi), Kurban Bayramı 1. Gün (15 Ekim Salı) Kurban Bayramı 2. Gün (16 Ekim Çarşamba), Kurban Bayramı 3. Gün (17 Ekim Perşembe), Kurban Bayramı 4. Gün (18 Ekim Cuma), Cumhuriyet Bayramı 1/2 Gün (28 Ekim Pazartesi), Cumhuriyet Bayramı 1 Gün (29 Ekim Salı) günleri olmak üzere; Toplam 14,5 gün resmi tatil günü bulunmaktadır.

Genel Tatil Günlerinde Çalıştırılması Öngörülen Personeller:

Kontrol elemanlarına 26 gün, Çeşitli ustalara 36 gün, Yıkama Ustasına 10 gün, E veya C sınıfı Ehliyetli Şoförlere 325 gün, B Sınıfı Ehliyetli Şoförlere 52 gün, İş Makinesi Operatörlerine 12 gün, Vasıfsız personele 780 gün olmak üzere toplam 1241 gün fazla mesai yaptırılması öngörülmüştür.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a) Yemek giderleri :
Hizmet süresi içersinde görev yapacak olan personelin tamamına bir ayda 26 fiili gün üzerinden günlük brüt 8,00 TL. (Sekiztürklirası) üzerinden Yemek yardımı yapılacaktır. Yemek bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

b) Yol Giderleri :

Hizmet süresi içersinde görev yapacak olan personelin tamamına bir ayda 26 fiili gün üzerinden günlük brüt 4,72 TL. (Dörtlirayetmişikikuruş) üzerinden Yol yardımı yapılacaktır. Yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

c) Giyecek giderleri:

Hizmet süresi içersinde, görev yapacak personelin niteliğine ve çalışma şartlarına göre verilecek olan Yazlık ve Kışlık İş Elbiseleri, Ayakkabı ve diğer koruyu iş elbiseleri idaremizce ayni olarak karşılanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu iş ile ilgili olarak iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranları; İşin tehlike derecesi IV prim nispeti % 3,5 olan 4323 iş kolu kodu uygulanacaktır.

 

            Düzenlemesine yer verilmek suretiyle isteklilerin teklif fiyatlarına dahil etmesi gereken maliyet unsurlarının neler olduğu açıklanmıştır.

 

            Bu düzenleme çerçevesinde; ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden işveren prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması sonucunda, ihale konusu işte çalıştırılacak toplam 190 personelin 12 ay üzerinden kendi ücret rejimleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanan; işçilik ücreti, resmi tatil günleri çalışma ücreti, yol ve yemek gideri ücreti ile % 3 sözleşme ve genel giderleri payı dahil asgari işçilik maliyeti toplamının 4.237.237,35 TL olduğu, başvuru sahibi isteklinin teklif bedelinin ise 4.232.151,52TL olduğu ve teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı görülmüştür. 

 

Uyuşmazlık konusunu ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu”başlıklı 30’uncu maddesinde düzenlenen ve özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırılması halinde işveren tarafından karşılanacak prim maliyetlerinin azalmasını sağlayan düzenleme çerçevesinde teklif fiyatlarının oluşturulması ve bu sebeple özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırılması öngörülmeden tespit edilen işçilik maliyetinin karşılanamaması hususu oluşturmaktadır.

 

Elli veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin özürlü işçi istihdam etmesi Kanuni zorunluluk olmakla birlikte, Hazinece karşılanacak işveren priminden yararlanma imkanı tüm istekliler için söz konusu olmaktadır.

 

Ancak ihalelerde 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden eşitlik ve rekabetin sağlanmasını temin etmek ve bu durumu korumak için teklif fiyatlarının oluşturulmasında, Hazinece karşılanacak işveren primi dikkate alınmadan teklif fiyatının oluşturulması gerektiği kabul edilmelidir. Zira aksi durumda esasen bir yarışma niteliği taşıyan ihale olgusu içerisinde farklı kabuller ile hareket edilmesine imkan tanınmış ve isteklilerin eşit şartlarda yarışmasının önüne geçilmiş olacaktır. 

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi Turkuaz Grup Lojistik San. Tic. A.Ş.nin ihale konusu iş kapsamında özürlü işçi istihdam edeceğini ve özürlü istihdamı nedeniyle Kanundan kaynaklanan sigorta primi teşvikinden yararlanacağı gerekçesiyle, yararlanacağını iddia ettiği teşvik miktarını işçilik maliyetinden düşmek suretiyle teklif fiyatını oluşturduğu ve söz konusu durumun diğer isteklilere karşı Turkuaz Grup Lojistik San. Tic. A.Ş. lehine avantaj sağladığı görülmüştür.

 

Yukarıda açıklandığı üzere, istekliler tarafından Hazinece karşılanacak işveren sigorta primi tutarı dikkate alınmadan, teklif fiyatlarının işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulması ve değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle Turkuaz Grup Lojistik San. Tic. A.Ş.nin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İsteklilerden Bilginay Temizlik Hiz. Yem. Bil. İlç. Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayk. Tur. Tic. Paz. San. Ltd. Şti. nin teklif tutarının 4.237.211,20 TL ve Çağ Yapı İnş. Taah. Gıd. Tem. Bilg. Tic. e San. Ltd. Şti. nin teklif tutarının ise 4.237.211,44 TL olduğu veihale konusu işte çalıştırılacak toplam 190 personelin 12 ay üzerinden kendi ücret rejimleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanan; işçilik ücreti, resmi tatil günleri çalışma ücreti, yol ve yemek gideri ücreti ile % 3 sözleşme ve genel giderleri payı dahil asgari işçilik maliyeti toplamı olan 4.237.237,35 TL’nin altında olduğu ancak anılan isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının istenmediği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, teklif tutarı asgari işçilik maliyetini karşılamayan isteklilerin teklif bileşenlerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması yapılması ihale sonucunu etkilemeyecektir. Zira, isteklilerin teklif tutarlarının her halükarda yukarıda aktarılan, teklif edilmesi gereken en düşük işçilik ücretini karşılaması gerekmektedir.

 

Dolayısı ile, teklif fiyatları teklif edilmesi gereken en düşük işçilik ücretini karşılamayan anılan isteklilerin tekliflerinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bilginay Temizlik Hiz. Yem. Bil. İlç. Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayk. Tur. Tic. Paz. San. Ltd. Şti. ile Çağ Yapı İnş. Taah. Gıd. Tem. Bilg. Tic. e San. Ltd. Şti. nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul