• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-41
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :53
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/MK-41
Şikayetçi:
 İFG Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 16.01.2012 tarih ve 2012/UH.III-323 sayılı kararı hakkında Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen iptal kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UH.III-323
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 01.12.2011tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/169911 İKN'li “Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (39 Güvenlik Görevlisi Çalıştırılacaktır.)”  ihalesine ilişkin olarak,

 

İFG Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin 14.12.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 27.12.2011tarih ve 54841sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.01.2012tarihli ve 2012/UH.III-323sayılı karar ile,

 “ 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

           2)  ABM Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan giyim giderlerine ilişkin proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmesi suretiyle söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin, ticari hayatın olağan durumu, ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin inceleme yapılması durumunda değerlendirilmek üzere mükellefin bağlı bulunduğu Ankara Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilmesine,” karar verilmiştir.

 

Davacı İFG Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 19.11.2012 tarihli  E:2012/278 ve K:2012/2881 sayılı kararında “…Dava dosyasının incelenmesinden; Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 01/12/2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Silahsız Güvenlik Hizmeti Alımı" ihalesinde yaklaşık maliyetin 903.347,53 TL olarak belirlendiği, ihaleye katılan 2 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, karsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren ABM Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.'nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve aşırı düşük teklif açıklamaları yeterli görülerek en avantajlı teklif olarak belirlenip ihalenin üzerinde bırakıldığı, ancak sunulan proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan giyim bedellerinin aşırı düşük olduğu ve hayatın olağan akışına aykırı olup olmadığının tespiti bakımından ilgili vergi dairesine yazı yazıldığı, davacı şirketin adı geçen isteklinin bu husus da dahil üç nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden bahisle yaptığı itirazen şikayet başvurusunun ise davaya konu Kamu İhale Kurulu kararı ile reddedildiği anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu öne sürülmekte ise de; ihaleyi yapan idarece de tespit edildiği üzere bu firmanın giyim malzemeleri için teklif ettiği tutar (örneğin; pantolon için 0,40 TL gömlek için 0,40 TL) aşırı düşük olup, bu tutarla söz konusu giyim maliyetinin karşılanması hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgiler uyarınca mümkün olmadığından, aşırı düşük açıklamaları uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden bahisle yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu Kamu ihale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmediği”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup  anılan Mahkeme kararı Hukuk Danışmanlığı tarafından 22.01.2013 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1 maddesinde; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1-) Kamu İhale Kurulunun 16.01.2012tarihli ve 2012/UH.III-323sayılı kararının 1’inci kısmının iptaline,

 

2-) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul