• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-733
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :4
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-733
Şikayetçi:
 Asur Temizlik Bilişim İnşaat Taşımacılık İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti., CUMHURİYET CAD. 1.SOK. VASKİ BİNASI ALTI NO:2 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Yetiştirme Yurdu-Erkek Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık, Inönü Mah. Istasyon Cad. 31 44070 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 235
Başvuruya konu ihale:
 2012/165649 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Ve Dağıtım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Malatya Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri Müdürlüğütarafından 12.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak Asur Temizlik Bilişim İnşaat Taşımacılık İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 235 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/37 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye katıldıkları, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Agv Gıda Yemekçilik Tem. İnş. Taş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, kesinleşen ihale kararının Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47’nci maddesine aykırı olduğu belirtilerek,

 

1) İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleye 248.998,20 TL fiyat teklifi verdiği, idarenin belirlediği yaklaşık maliyetin ise 542.347,00 TL olduğu, hizmet alımı ihalelerinde yüklenici kârının % 20 olduğu, yaklaşık maliyetin içerisinde % 20 kâr bulunduğu, bu durumda kârsız yaklaşık maliyetin 451.955,83 TL olduğu, bu durumda ihale üzerinde kalan isteklinin 248.998,20 TL tutarındaki teklif fiyatının kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu, örnek Kurul kararları doğrultusunda ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve açıklama istenilmesi gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dosyasında sunduğu iş bitirme belgesinin kamu kurum ve kuruluşlarından alınmadığı, iş deneyimi göstermek üzere sunduğu belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde yer alan değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

           

            Başvuruya konu ihale, Malatya Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri Müdürlüğü tarafından yapılan “Malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtımı hizmet alımı” işidir.

 

            Bahse konu ihalede 10 adet ihale dokümanı satın alınmış ve 12.12.2012 tarihinde yapılan ihaleye 2 istekli katılmıştır.

 

            Yaklaşık maliyeti piyasa araştırması ile 542.347,00 TL olarak belirlenen ihalede isteklilerden; Agv Gıda Yemekçilik Temizlik İnşaat Taşıma Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 248.998,20 TL, Asur Temizlik Bilişim İnşaat Taşımacılık İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 313.833,00 TL fiyat teklifi vermiştir.

 

            İhale komisyonu 12.12.2012 tarihli kararı ile ihalenin, İdari Şartname’nin 35.1’inci maddesi uyarınca en düşük fiyat teklifi veren Agv Gıda Yemekçilik Temizlik İnşaat Taşıma Tur. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, Asur Temizlik Bilişim İnşaat Taşımacılık İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine karar vermiştir.

 

            İhale komisyonu kararı 12.12.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanmıştır.

 

            Başvuru sahibi birinci iddiasında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğunu, bu istekliden açıklama istenilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

 

            Başvuru sahibinin bu yöndeki şikâyet başvurusu idarece “ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin yüksek olmasına rağmen bir önceki yılın aynı konudaki ihalesinin 213.846,00 TL tutar ile sözleşmeye bağlandığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 248.988,20 TL tutarındaki teklif fiyatının bir önceki yıla göre % 16 artış içerdiği, bu fiyatın enflasyon artışına göre makul bir artış olduğu, teklif fiyatların ortalaması alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin uygun olduğu…” gerekçesiyle reddedilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Ayrıca anılan Kanun hükmü gereğince aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye Kurum yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, ihale komisyonu varsa Kurum tarafından belirlenmiş kriterlere yoksa diğer tekliflere veya belirlenen yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklifleri tespit edecektir. Başvuruya konu ihale dokümanı incelendiğinde her ne kadar ihale konusu işin (malzemeli yemek hizmeti alımı) personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet niteliğinde olmadığı anlaşılmakla birlikte, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde de diğer hizmet alımlarında olduğu gibi karsız yaklaşık maliyetin altında kalan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi gerektiği yönünde istikrar kazanmış Kurul kararları dikkate alındığında, ihalede karsız yaklaşık maliyet tutarı olan 451.955,83 TL tutarın altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

           

            Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan istekli olan Agv Gıda Yemekçilik Temizlik İnşaat Taşıma Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin “…sunduğu iş deneyim belgesinin kamu kurum ve kuruluşlarından alınmadığı ve bu belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde yer alan değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı…” yönünde iddiada bulunmaktadır.

 

            İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin yeterlik kriterlerine ilişkin 7’nci maddesinde,

 

“7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.”düzenlemesine yer verilmiş olup, düzenleme ile istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30'undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi sunulması istenilmiştir.

 

          İhale üzerinde bırakılan Agv Gıda Yemekçilik Temizlik İnşaat Taşıma Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ihaleye EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından 25.10.2011 tarih ve 3844 sayı ile düzenlenen 2011/81531 ihale kayıt numaralı “Malzemeli yemek imalatı hizmet alımı” konulu iş deneyim belgesi sunmuştur.

 

          EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 4734 sayılı Kanun kapsamında bir idare olduğundan, sunulan iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde yer alan,

         

          “MADDE 43 – (1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

           (2) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmeleri halinde, daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde kullanılabilir.

           (3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmiş olmalarına rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları kurum ve kuruluşlara, iş deneyim belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulabilir.

          (4) (Ek: 16/07/2011-27996 R.G./ 6. md.) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda, bu kurum veya kuruluşa daha önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak;

a) Bu kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum veya kuruluşuna,

b) Hukuki varlığı sona eren kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetin devredilmemesi durumunda söz konusu kurum ya da kuruluşun hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna,

başvuruda bulunulabilir.”hükmüne uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif fiyatı kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında olan isteklilerin teklifleri aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek açıklama istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleye 248.998,20 TL fiyat teklifi verdiği, idarenin belirlediği yaklaşık maliyetin ise 542.347,00 TL olduğu, hizmet alımı ihalelerinde yüklenici karının % 20 olduğu, yaklaşık maliyetin içerisinde % 20 kar bulunduğu, bu durumda karsız yaklaşık maliyetin 451.955,83 TL olduğu, bu durumda ihale üzerinde kalan isteklinin 248.998,20 TL tutarındaki teklif fiyatının karsız yaklaşık maliyetin altında olduğu, örnek Kurul kararları doğrultusunda ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve açıklama istenilmesi gerektiği,” şeklinde dile getirdiği birinci iddiası kapsamında Kurulca, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Yetiştirme Yurdu-Erkek Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık tarafından gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırması esas alınarak toplam 542.347,00 TLolarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 10 adet ihale dokümanı satın alındığı, 12.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Agv Gıda Yemekçılık Temizlik İnşaat Taşıma Tur. San Tic. Ltd. Şti.

248 998,20

Asur Temizlik Bilişim İnş.Taş.İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

313.833,00

 

            Şeklinde verildiği, idarece, geçerli teklifler üzerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden en düşük fiyat esasına göre ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması istemeden ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul