• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.IV-820
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :99
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UM.IV-820
Şikayetçi:
 Ali Sami Karaman , Av. Faruk M. OSMANOĞLU, 1721. Sok. No:4 (Melek İşhanı) Kat:2 Büro 212 Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 5'İnci Kolordu Komutanlığı, 59850 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2013 / 3284
Başvuruya konu ihale:
 2012/123167 İhale Kayıt Numaralı "Cihaz Yedek Parça Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

5'İnci Kolordu Komutanlığıtarafından 25.09.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Cihaz Yedek Parça Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.01.2013tarih ve 3284sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/487sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, sözleşmenin imzalandığı gün taahhüt ettikleri malları da teslim ettikleri, muayene kabul komisyonunun 1. ve 2. sıradaki malları “uygun değildir” diyerek reddettiği, red kararına karşı 19.12.2012 günü itirazda bulundukları, 1. sırada reddedilen malların birebir aynı özellikte olanının yeniden teminine rağmen, 2. sıradaki mallara itiraz nedenlerine uygun olarak uygun olarak hiçbir fonksiyon testi araştırması yapılmadan itirazlarının reddedildiği, red kararı 21.01.2013 günü faks ile bildirildiği, şartnamenin komisyonu bağladığı, verilen kararlarda şartname dışı keyfi bir tutum gözlendiği, 5. Kolordu ihale malzeme ve kabul komisyonunun 15.01.2013 tarihli kararının kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihalenin sözleşmenin yürütülmesine yönelik iddialarına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kurumunun 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenen görevleri arasında, ihalelerin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin anılan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak da bulunmaktadır.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin tanımlara ilişkin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ihale süreci; “İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise sözleşmenin veya çerçeve anlaşmanın taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreç" şeklinde tanımlanmıştır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin iddiasının ihale sürecine yönelik olmadığı, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında;

 

“Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

… yönlerinden sırasıyla incelenir…”hükmü ve,

 

Aynı Yönetmeliğin “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Söz konusu başvurunun ise, sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik olduğu anlaşıldığından ve idarenin kararına karşın yargı mercilerine başvurulması gerektiğinden Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin sözleşmenin yürütülmesine yönelik iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul