En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-767
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :41
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.III-767
Şikayetçi:
 Marmara Tem. Hizm. Gıda Bilg. Rekl. Ve Org. San. Tic. Ltd. Şti., İSTOÇ TİCARET MERKEZİ 40. ADA NO .19/2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Sanatoryum Caddesi ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 675
Başvuruya konu ihale:
 2012/141481 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 12 Aylık 153 İşçili Destek Personel" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı 12 Aylık 153 İşçili Destek Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Marmara Tem. Hizm. Gıda Bilg. Rekl. ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 675 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/133 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece tekliflerinin birim fiyat teklif cetvelinin 7 ve 12 sıra nolu kalemleri için verilen teklifin ve toplamda verilen teklifin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, birim fiyat teklif cetvelinin 7 ve 12 sıra nolu kalemlerinde verilen teklifin düşük olmasının sebebinin idarece hazırlanan standart forma göre söz konusu kalemlerde gün üzerinden değil işçi sayısı üzerinden teklif alınmasından kaynaklandığı, buna rağmen asgari işçilik maliyeti olan 2.634.055,68 TL’den 8.996,40 TL daha yüksek fiyat teklifi verdikleri, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Ekte belirtilen asgari ücret ve askeri ücret fazlası % olarak belirtilen miktarlar ile fazla çalışma mesaileri baz alınarak işçilik ücreti hesaplanacaktır

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek ücreti giderlere dahil değildir Hastanemiz tarafından karşılanacaktır.

Yol ücretleri firma tarafından günlük 4,00-TL olarak aylık 26 gün üzerinden nakdi ödenecektir.

Giyecek giderleri firma tarafından ayni olarak ödenecektir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 3,0 olarak hesaplanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Ayrıca idarece hazırlanan standart formalar arasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

 

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

 Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Bilgi yönetim sistemlerine yönelik veri hazırlama işi ekip sorumlusu asgari ücretin %50 fazlası

AY

1

12

 

 

2

Bilgi yönetim sistemlerine yönelik veri hazırlama işi kullanım elemanı asgari ücretin %20 fazlası

AY

16

12

 

 

3

Bilgi yönetim sistemlerine yönelik veri hazırlama işi network, donanım teknik destek ve yazılım bakım elemanı asgari ücretin %35 fazlası

AY

2

12

 

 

4

Bilgi yönetim sistemlerine yönelik veri hazırlama işi kullanım elemanı asgari ücretin %10 fazlası

AY

26

12

 

 

5

Bilgi yönetim sistemlerine yönelik veri hazırlama işi kullanım elemanı asgari ücretin %5 fazlası

AY

60

12

 

 

6

Bilgi yönetim sistemlerine yönelik veri hazırlama işi kullanım elemanı asgari ücret

AY

4

12

 

 

7

Bilgi yönetim sistemlerine yönelik veri hazırlama işi ulusal bayram ve genel tatilde çalışacak kullanım elemanı asgari ücretin %5 fazlası

AY

4

12

 

 

8

Hasta yönlendirme ekip sorumlusu asgari ücretin % 35 fazlası

AY

1

12

 

 

9

Hasta yönlendirme elemanı asgari ücretin % 15 fazlası

AY

1

12

 

 

10

Hasta yönlendirme elemanı asgari ücretin % 10 fazlası

AY

4

12

 

 

11

Hasta yönlendirme elemanı asgari ücretin % 5 fazlası

AY

9

12

 

 

12

Hasta yönlendirme ulusal bayram ve genel tatilde çalışacak eleman asgari ücretin %5 fazlası

AY

2

12

 

 

13

Teknik destek ve bakım onarım hizmetleri teknik eleman ( biomedikal ) asgari ücretin %75 fazlası

AY

2

12

 

 

14

Teknik destek ve bakım onarım hizmetleri teknik eleman asgari ücret

AY

17

12

 

 

15

Büro hizmetleri elemanı asgari ücretin %10 fazlası

AY

2

12

 

 

16

Büro hizmetleri elemanı asgari ücretin %5 fazlası

AY

5

12

 

 

17

Büro hizmetleri elemanı asgari ücret

AY

3

12

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları,

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde “Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

...

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

...

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir…”hükmü,

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

...

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur...”hükmü yer almaktadır.

 

            Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Anılan Kanun hükümleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı ve anılan Şartname düzenlemesi çerçevesinde % 11 oranındaki “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranındaki “işsizlik sigortası primi” ve % 3 oranındaki “kısa vadeli sigorta kolları primi” ayrı ayrı dikkate alınarak her bir işlem sonucunda yuvarlama yapılarak hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan hesaplama neticesinde ihalede çalışacak 153 personelin giyim gideri hariç yol ve % 3 sözleşme gideri dâhil 12 aylık asgari işçilik maliyetinin 2.634.006,36 TL’ye tekabül ettiği anlaşılmıştır.

 

            03.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı tutanağında Marmara Tem. Hizm. Gıda Bilg. Rekl. ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin 7 ve 12 sıra nolu kalemleri için verilen tekliflerin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, aynı zamanda toplamda verilen teklifin de asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, buna göre 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uygulanmaksızın isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

           

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların verilen hizmetin ekonomik olması, teklif sahibinin hizmetin temini işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü çerçevesinde değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinden de personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altındaki tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyetin toplam 2.780.481,91 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yüklenici kârının 132.403,90 TL olarak belirtildiği, buna göre kârsız yaklaşık maliyetin 2.648.078,01 TL olduğu görülmüş olmakla birlikte, asgari işçilik maliyetinin yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanması gerektiği, buna göre kârsız yaklaşık maliyetin 2.648.084,40 TL olması gerektiği tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihaleye 2.643.052,08 TL fiyat teklifi verildiği, bu teklifin ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin üzerinde, ancak kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu görülmüş olup, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde başvuru sahibinin teklifi reddedilmeden önce başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve sunulan açıklamalara göre teklifinin değerlendirilmesi gerekirken, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, Teknik Şartname’nin “Bilgi yönetimi sistemine yönelik veri hazırlama ve kontrol hizmeti işi” bölümünde “Yılbaşı, Dini bayramlar ve Resmi bayramlarda 4 (dört) adet personel (%5 asgari ücret farkı verilen) çalıştırılacaktır. 2013 yılı için 14,5 gün olup çalışılacaktır.(14.5x4=58 gün)” düzenlemesi, anılan Şartname’nin “Hasta yönlendirme” bölümünde “3.2.Yönlendirme personeli olarak çalışanlardan asgari ücretin % 5 fazlası olan 2 kişi (Lisans eğitimli olmayan) Yılbaşı, Dini bayramlar ve Resmi bayramlarda çalışacaktır. 2013 yılı için 14,5 gün olmak üzere 29 gündür. (14,5x2=29 gün)” düzenlemesi yer almış olmasına karşın, idarece hazırlanan standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personellere ilişkin olarak açılan 7 ve 12’nci satırlarda birimin “Ay” olarak belirlendiği ve “Ay/gün/saat” sütununa “12” yazıldığı görülmüştür.  Her ne kadar idarece standart formlar arasında yer alan teklif mektubu eki cetvelin ihale dokümanına ve kamu ihale mevzuatına uygun hazırlanmadığı anlaşılmış olsa da, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alındıktan sonra süresi içerisinde ihale dokümanına yönelik olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, ayrıca ihaleye teklif verilmekle teklif mektubunda da belirtildiği üzere, ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği taahhüdünde bulunulduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olan söz konusu başvurusu mevcut ihale dokümanı düzenlemeleri esas alınarak sonuçlandırılmıştır. İhale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olduğu anlaşıldığından, yukarıda belirtildiği üzere başvuru sahibine aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra ihalenin karara bağlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Marmara Tem. Hizm. Gıda Bilg. Rekl. ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul