• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-769
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :43
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UY.III-769
Şikayetçi:
 Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol Ve Madencilik San.Tic. A.Ş., ALİ EMİRİ 7.SOK. YILMAZ 10 APT. KAT:1 NO:4 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı), İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43606
Başvuruya konu ihale:
 2012/147660 İhale Kayıt Numaralı "Oyalı Ayr. - Silopi Yolu Km: 278+000 - 333+000G / 1+200İ - 33+200 Kesiminin (Bağlantı Yolları Dahil) İkmal İnşaatı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığıtarafından 20.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Oyalı Ayr. - Silopi Yolu Km: 278+000 - 333+000G / 1+200İ - 33+200 Kesiminin (Bağlantı Yolları Dahil) İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.nin 11.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43606 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5217 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Şirketlerinin 30.03.2012 tarihinde Fulpet Enerji Taş. ve Pet. Ür. San. Tic. A.Ş. ile birleştiği, Borçlar Kanunu’nun 179 ve 180’inci maddelerinde devir ve birleşmelerde işletmenin aktif ve pasif tüm unsurlarının külli halefiyet ilkesi gereğince kendiliğinden devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceğinin hükme bağlandığı, dolayısıyla hisselerin de aynı oranda devralan şirkete geçtiği, nitekim Kamu İhale Kurulu’nun 19.10.2009 tarih ve 2009/DK.D-143 sayılı kararında da devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmelere ait iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceğine karar verildiği, Fulpet Enerji Taş. ve Pet. Ür. San. Tic. A.Ş.deki ortağın devralan Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.deki pay hesaplamasının iki şirketin bilançosu üzerinden ve her iki şirketin özkaynaklarının ayrı ayrı tespit edilerek yeminli mali müşavir raporu ve T.T.K hükümleri çerçevesinde yapıldığı, bu şekilde yapılan hesaplamada hata olması durumunda ise şirket, Y.M.M, Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Memurluğunun sorumluluğunun olacağı, idarece Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine istinaden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile anılan Yönetmelik hükmü arasında çelişki bulunduğu, normlar hiyerarşisi gereği üst norm olan Kanun hükmünün uygulanması gerektiği, öte yandan iş denetleme belgesini kullanmaya başlama tarihi ile belgeye hak kazanma tarihlerinin karıştırılmaması gerektiği, belge sahibi Gürsel Sağlam’ın iş denetleme belgesini almaya hak kazandığı tarihin geçici kabul tarihi olan 28.07.2010 tarihi olduğu, bu durumda belgeye hak kazanma tarihi ile Fulpet Enerji Taş. ve Pet. Ür. San. Tic. A.Ş.ye ortaklık tarihi olan 28.11.2008 tarihleri birlikte değerlendirildiğinde, esas alınan 1 yıllık sürenin geçmiş olduğunun görüleceği,

 

2) Sundukları iş denetleme belgesine sahip olan Gürsel Sağlam’ın Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği görevinden 17.01.2012 tarihinde istifa etmesi sebebiyle 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı bildirilmiş ise de idarenin Genel Müdürlük makamı olması belge sahibi ortağın 10. Bölge Müdürlüğü’nden ayrıldığı göz önünde bulundurulduğunda idarece tesis edilen işlemin anılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil ettiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            29.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı tutanağında Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini gösteren belge olarak sunulan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Espiye-Çarşıbaşı (Giresun Geçişi Dahil) (İkmal) Yolu” işine ilişkin olarak Gürsel Sağlam adına düzenlenen iş denetleme belgesinin sunulduğu, belge sahibi Gürsel Sağlam’ın Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliğinde görevli iken 17.01.2012 tarihinde istifa ettiği, 30.03.2012 tarihinde Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.nin %51,80 hissesini satın aldığı, 25.11.2008 tarihinden devir tarihi olan 30.03.2012 tarihine kadar Fulpet Enerji Taş. ve Pet. Ür. San. Tic. A.Ş.’nin %51 oranında ortağı olduğunun tespit edildiği, devralma yoluyla birleşmede devralınan şirketteki hisselerin aynı oranda devralan şirkete ait hisseleri ifade edeceğine dair herhangi bir Kanun hükmü bulunmadığı, belge sahibinin son bir yıldır Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.nin %51’den fazla ortağı olmadığı, dolayısıyla bu durumun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesine aykırı olduğu, diğer taraftan anılan Yönetmeliğin 47’nci maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm gereğince kamu hizmetinde bulunanlarca belge almaya hak kazanılan iş deneyim belgelerinin ancak ilgili kişinin kamu hizmeti ile ilişkisinin kesilmesinden sonra kullanılabileceği, bu düzenleme ile Kanun kapsamındaki idarelerde gerçek kişilerce görevleri nedeniyle belge almaya hak kazanılan iş deneyim belgelerinin hangi tarihte alınırsa alınsın mezuniyet belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgelerinin bu kişilerin kamu görevleri devam ettiği sürece kullanılamayacağı, anılan Yönetmeliğin 48’inci maddesi gereğince belgeye hak kazanma tarihinin ilgili kişinin kamu ile ilişiğinin kesildiği tarihten sonra başlayabileceği ve iş denetleme belge tutarının ilk beş yıl beşte bir oranında daha sonraki yıllarda tam olarak kullanılmasının başlangıcının gerçek kişilerin kamu ile ilişiğinin kesildiği tarihte başlayacağı ve bu tarihin belgeye hak kazanma tarihi olarak değerlendirileceği, dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünden 17.01.2012 tarihinde istifa ettiği bilinen Gürsel Sağlam’ın söz konusu belgeyi ancak ilan tarihi ile kamu ile ilişiğinin kesildiği tarihi izleyen 1 yıldan sonra olan ihaleler için kullanabileceği, bu çerçevede söz konusu belgenin değerlendirmeye alınmadığı hususları ifade edilmiştir.

 

            Yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Espiye-Çarşıbaşı (Giresun Geçişi Dahil) (İkmal) Yolu” işine ilişkin olarak Gürsel Sağlam adına düzenlenen 25.11.2011 tarih ve 9632 sayılı iş denetleme belgesinin sunulduğu, belgede ilgilinin görev unvanının yol yapım kontrol şefi, sözleşme tarihinin 22.12.1998, geçici kabul tarihinin 28.07.2010, ilk sözleşme bedelinin 138.009.054,763 USD, ilgilinin görev yaptığı tarihlerin 22.06.2006-28.07.2010, ilgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının 242.587.516,433 USD, ilgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının %175,78, ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının 242.587.516,433 USD olarak belirtildiği, belgenin ekinde SMMM tarafından 16.11.2012 tarihinde düzenlenen ortaklık durum belgesinin yer aldığı, bu belgede Gürsel Sağlam’ın belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu hususunun beyan edildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında“Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. (Değişik son cümle: 20/11/2008-5812/3 md.) Denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler ilk beş yıl en fazla beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda gerçek kişiler ile tüzel kişilerin en az beş yıldır yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve mimarların iş denetleme nedeniyle alacakları belgeler tam olarak, yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler en fazla beşte bir oranında dikkate alınır.” hükmü,

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin“İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “ …(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “ (6) İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

(13) (Ek:RG-16/7/2011-27996) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hangi sıfatla olursa olsun görevli olanlara ait iş deneyim belgeleri ve mezuniyet belgeleri, bu kişilerin görevleri devam ettiği sürece kullanılamaz ve kullandırılamaz.” hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde, “(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

            ç) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının,

 

1) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten önce almaya hak kazandığı iş denetleme belgesi tutarı, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,

            dikkate alınır.

 

(7) (Ek:RG-16/7/2011-27996)  İş denetleme belge tutarının değerlendirilmesinde altıncı fıkrada belirtilen belgeye hak kazanma tarihi olarak;

  1. Biten işlerde geçici kabul tarihi,

...

esas alınır.”hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu hususa ilişkin olarak Kurulun 19.10.2009 tarih ve 2009/DK.D-143 sayılı kararında “…1- Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmelere ait iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceğine,…” ifadesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereği; tüzel kişi tarafından tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılabilmesi için ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olunduğunu gösteren belge sunulması gerekmektedir.

 

 Düzenleyici Kurul kararında da devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirkete ait iş deneyim belgelerinin yeni kurulan şirkete geçeceği kararı alınmış olup, bu karar yalnızca tasfiyesiz sona eren şirkete ait iş deneyim belgesinin yeni kurulan şirkete geçeceğini belirtmekte olup, somut olayda şirkete değil, şirketin ortağı olan gerçek kişiye ait iş deneyim belgesi söz konusudur.

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan 03.04.2012 tarih ve 8040 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.nin Fulpet Enerji Taş. ve Pet. Ür. San. Tic. A.Ş.yi devralmak suretiyle birleştiğini gösterir birleşme sözleşmesinin, sermaye durumunun yeni şekline ilişkin olarak, ortaklık oranları ve hisse tutarlarının yer aldığı görülmüştür. Anılan Gazete kayıtlarından birleşme sözleşmesinin 30.03.2012 tarihinde tescil edildiği,  Gürsel Sağlam’ın birleşme sonrasında, Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.de % 51,80 oranında hisseye sahip olduğu anlaşılmıştır.

 

Adına iş denetleme belgesi sunulan Gürsel Sağlam’ın 16.11.2012 tarihinden önceki bir yıl boyunca Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip olduğuna dair SMMM onaylı ortaklık durum belgesi sunulduğu görülmüş olmakla birlikte, Gürsel Sağlam’ın 25.11.2008 tarihinden itibaren Fulpet Enerji Taş. ve Pet. Ür. San. Tic. A.Ş.nin %51 hissesine sahip olduğu, Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.nin Fulpet Enerji Taş. ve Pet. Ür. San. Tic. A.Ş.yi tüm aktif ve pasifiyle devir aldığı 30.03.2012 tarihinden önce Gürsel Sağlam’ın Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.de hissesinin olmadığı, söz konusu şahsın devir tarihinden sonra Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.de % 51,80 oranında hisseye sahip olduğu, devralma yoluyla birleşmede, devralınan şirketteki ortaklık hisselerinin aynı oranda devralan şirkete ait hisseleri ifade edeceğine ilişkin Kanun hükmü bulunmadığı, hisse oranlarının devralan şirkete re’sen geçmediği, tarafların sermaye miktarını ayarlayarak sözleşme ile devralan şirketteki hisse dağılımına karar verdikleri, dolayısıyla devralınan Fulpet Enerji Taş. ve Pet. Ür. San. Tic. A.Ş.deki % 51 hisseli dönemin, Şi-Ba Müşavirlik İnşaat Temizlik Petrol ve Madencilik San. Tic. A.Ş.de geçen % 51 hisseli dönem olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, idarece söz konusu belgenin kabul edilmemesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28’inci maddesinde “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Gürsel Sağlam isimli kamu görevlisinin sahip olduğu iş denetleme belgesinin (30.03.2012 tarihi itibariyle) yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olduğu şirket tarafından, 17.01.2012 tarihinde kamu görevinden ayrılmasından sonra ilan tarihi 12.10.2012 olan başvuru konusu ihaleye katılımda kullanılmasına ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 39’uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 47’nci maddesinin onüçüncü fıkrası birlikte değerlendirildiğinde, bir iş denetleme belgesinin belge sahibi gerçek kişi tarafından bizzat kullanılabilmesi için hukuki bir engelin bulunmaması nasıl gerekiyor ise, aynı belgenin gerçek kişi tarafından yarıdan fazla hisseye sahip olduğu şirkete kullandırılabilmesi için de hukuki engelin bulunmaması, şartlardan biri olan en az bir yıllık ortaklık süresinin de, böyle bir engelin olmadığı ortamda geçmesi gerekir. Somut olayda, ilgilinin Devlet memuru statüsünde iken iş denetleme belgesini kendi adına kullanarak ihalelere katılması hukuken mümkün olmadığından, bu statü içinde kaldığı sürece belgeyi yarıdan fazla hisseye sahip olduğu şirkete kullandırabilmesi (şirketin bu belgeyle ihalelere katılabilmesi) de mümkün değildir. Bu itibarla, ilgilinin Devlet memuru statüsünde bulunduğu dönemde, belge kullandırma için gereken bir yıllık sürenin işlemesi hukuken imkansız olup, adı geçene ait iş denetleme belgesini kullanan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

29.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı tutanağında başvuru sahibinin teklifinin 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un “Yasak ve Süresi” başlıklı 2’nci maddesinde yer alan “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır.” hükmü çerçevesinde İdari Şartname’nin 31’inci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı ifade edilmiştir.

 

16.01.2013 tarih ve 135 sayılı yazımız ile Karayolları Genel Müdürlüğünden  “Gürsel Sağlam’ın Karayolları Genel Müdürlüğü ve varsa idarenizin başka bölgelerinde yapılan çalışmalar dahil olmak üzere çalışma süresi, birimi, görev ve unvanına ilişkin hizmet dökümü” istenmiş, Karayolları Genel Müdürlüğünün 24.01.2013 tarih ve 223 sayılı yazısı ve eklerinden Gürsel Sağlam’ın 30.11.1999-17.01.2012 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünde mühendis unvanı ile görev yaptığı, buradaki görevinden 17.01.2012 tarihinde istifa ederek ayrıldığı anlaşılmaktadır.

 

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un kapsamına ilişkin 1’inci maddesinde “Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır.” hükmü, aynı Kanun’un 2’nci maddesinde ise“Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.7.3’üncü maddesinde “...2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun “Yasak ve Süresi” başlıklı 2 nci maddesinde; “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır.”, hükmü yer almaktadır.

 

Bu maddede getirilmiş olan yasaklama kapsamında sayılmanın ana koşulu, alınacak görev ve işin girişilecek taahhüdün ya da yapılacak komisyonculuk veya temsilciliğin daha önce hizmetinde bulunulan daire, idare, kurum ve kuruluşa “karşı" doğrudan doğruya veya dolaylı bir görev ve iş, taahhüt, komisyonculuk veya temsilcilik niteliğinde bulunmasıdır. Ancak bu faaliyetin ilgilinin daha önceki görev ve faaliyet alanı ile ilgili olması gereklidir. Dolayısıyla, anılan Kanun kapsamında belirtilen görevlerinden ayrıldıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren kamu görevlileri, Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen süre boyunca, yine maddede belirtilen faaliyetlerde bulunamayacaklardır. Ancak bu kişilerin, özel sektörde istekli sıfatını taşıyabilecek bir işletmede personel olarak istihdam edilmesi ve bu işletmenin de personelinin ayrıldığı daire, kurum ve kuruluşun ihalesine girmesi durumunda, anılan personelin, çalışmakta olduğu işletmede bir ortaklığının ya da sermaye bağının bulunmaması durumunda, söz konusu faaliyetin 2531 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen “doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alma, taahhüde girme, komisyonculuk ve temsilcilik yapma” olarak sayılmaması gerekmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, iş denetleme belgesine sahip olan anılan şahsın, kamu görevinden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 10. Bölge Müdürlüğü hizmetinde 30.11.1999-17.01.2012 tarihleri arasında çalışmasına rağmen, kamu görevinden ayrılmasının üzerinden üç yıl geçmeden ayrıldığı kurumdaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ayrıldığı Kurumun (Karayolları Genel Müdürlüğünün) ihalesine %50’den fazla hisseye sahip şirket ortağı olarak katılmasının 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, iş denetleme belgesini kullanan şirketin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul