En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-781
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 13/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :58
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.II-781
Şikayetçi:
 Yıldırım Temizlik Organizasyon Ve Tic. Ltd. Şti., İZMİR CAD. 36/2 KIZILAY ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş., Büyükdere Cad. 1. İmar İşhanı No:48/7 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43094
Başvuruya konu ihale:
 2012/136280 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul Avrupa Yakası 1.Bölge Otopark İşletmeciliği (2013 Yılı) Personel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. tarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İstanbul Avrupa Yakası 1. Bölge Otopark İşletmeciliği (2013 Yılı) Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yıldırım Tem. Org. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43094 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5105 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Baytekin İnş. Tem. Ltd. Şti. - Pam-Pak Sos. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile UCS Hiz. Yön. San A.Ş.nin teklif mektuplarının yetkisiz kişiler tarafından imzalandığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) Asgari işçilik maliyetinden daha düşük teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

            …

            c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

            ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

            istenilmesi zorunludur.

            (2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

            (3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.”hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

            (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

            a) Yazılı olması.

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

            ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

            d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

            e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

            (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

            (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

            (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan standart birim fiyat teklif mektubunun 5 numaralı dip notunda “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” açıklaması, standart birim fiyat teklif cetvelinin 8 numaralı dip notunda ise “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin teklif vermeye yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan belgeler incelendiğinde,

 

01.07.2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden UCS Hiz. Yön. San. ve Tic. A.Ş.ni üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yıldırım Turan ve Başkan Yardımcısı Fatih Turan’ın münferit imzaları ile her hususta temsil ve ilzama yetkili oldukları, belgelerin de bu kişiler tarafından imzalandığı, dolayısı ile UCS Hiz. Yön. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif mektubunun ve birim fiyat teklif cetvelinin şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            31.05.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nden Aydın Rıfat Kocabaş’ın Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne dışarıdan on yıl süre ile şirket müdürü olarak atandığı, şirketi münferiden her hususta temsil ve ilzama yetkili kılındığı, 13.07.2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden Baytekin İnş. Tem. Gıd Yem. Ür. Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nde Ozan Arslan’ın on yıl süre ile şirket müdürlüğüne seçildiği, Ozan Arslan’a ait imza sirkülerinde ve Ticaret Sicili Gazetesinde “… mahkeme ve icra dairelerinde olacak işleri ve işlemleri ifaya gerektiğinde umumi yetkileri ve H.U.M.K.’ndaki özel yetkileri de vererek avukatlar tutmaya (münferit) imzası ile Ozan Arslan’ın yetkili kılınmasına…
   Oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı, Ozan Arslan’ın Mehmet Fatih Çelik’i T.C. hudutları dahilinde resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak ihalelere şirketi temsilen katılmak üzere vekil tayin ettiği, belgelerin Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Aydın Rıfat Kocabaş, Baytekin İnş. Tem. Gıda Yem. Ür. Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Mehmet Fatih Çelik tarafından imzalandığı anlaşılmıştır.

 

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Ticari vekil” başlıklı 551’inci maddesinde, “Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir.

 

Bu yetki, işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak, ticari vekil açıkça yetkili kılınmadıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez.”hükmü,

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Yönetim ve Temsil” başlıklı 623’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.” hükmü ile “Ticari mümessiller ve ticari vekiller” başlıklı 631’inci maddesinde “(1) Şirket sözleşmesinde başka şekilde düzenlenmediği takdirde, ticari mümessiller ve ticari vekiller ancak genel kurul kararı ile atanabilirler; yetkileri genel kurul tarafından sınırlandırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

13 Temmuz 2011 tarih ve 7857 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ortaklar kurulu kararında, şirket müdürünün genel ve özel yetki verilmesini gerektiren hallerde üçüncü kişileri vekil tayin edebilmesi; avukat tutma ile sınırlı tutulmuş olup, şirketin temsili için üçüncü kişilerin yetkili kılınabileceğine ilişkin bir karar alınmamıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıya aktarılan hükümleri uyarınca, ticari vekil tayin edebilme yetkisinin aksi kararlaştırılmamışsa genel kurula ait olduğu görüldüğünden, Baytekin İnşaat Temizlik Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik ve Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin müdürü Ozan Arslan’ın ticari vekil tayin edebilme hususunda yetkili olmadığı anlaşılmıştır. Bunun sonucu olarak, teklif mektubunun, imza yetkisi olmayan bir kişi tarafından imzalandığı, dolayısıyla Baytekin İnş. Tem. Gıd Yem. Ür. Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiasının Baytekin İnş. Tem. Gıd Yem. Ür. Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif mektubunun yetkisiz kişi tarafından imzalandığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin kısmı uygun bulunmuştur.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç iderlerinden tümü, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Otopark Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az % 20 fazlası (1,20 ile çarpımı)

Otopark Araç Hizmet Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az % 35 fazlası (1,35ile çarpımı)

Saha Destek Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az % 70 fazlası (1,70ile çarpımı)

Otopark Sorumlusu için aylık Brüt asgari ücretin en az % 90 fazlası (1,90 ile çarpımı)

Saha Takip Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az %90 fazlası (1,90 ile çarpımı)

Otopark Bölge Sorumlusu için aylık Brüt asgari ücretin en az % 120 fazlası (2,20 ile çarpımı)

25.3.1.2. Otopark Personeli, Otopark Araç Hizmet Personeli, Saha Destek Personeli, Otopark Sorumlusu, Saha Takip Personeli, Otopark Bölge Sorumlusu Personeline verilecek olan Brüt ücret dışında ( 170.280 ) saat fazla çalışma yaptırılacaktır.

Otopark Personeli; = 510 Kişi 134.640 saat

Otopark Araç Hizmet Personeli = 61 Kişi 16.104 saat

Saha Destek Personeli = 8 Kişi 2.112 saat

Otopark Sorumlusu; = 42 Kişi 11.088 saat

Saha Takip Personeli = 22 Kişi 5.808 saat

Otopark Bölge Sorumlusu; = 2 Kişi 528 saat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toplam Fazla Çalışma saati = 645 Kişi 170.280 saat

 

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 41 Fazla Çalışma Ücreti)

25.3.1.3. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde,(14,5 Gün) 510 Adet Otopark Personeli, 61 Adet Otopark Araç Hizmet Personeli, 8 Adet Saha Destek Personeli, 42 Adet Otopark Sorumlusu, 22 Adet Saha Takip Personeli ve 2 Adet Otopark Bölge Sorumlusu çalıştırılacaktır. Hesaplamalar 4857 sayılı iş kanununun 47.Maddesine göre yapılacaktır.( 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 47 Genel Tatil Ücreti )

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Bu ihale kapsamında çalıştırılacak personele, Yol ve Yemek bedeli nakdi olarak verilecektir.

Kişi başına, günlük brüt yol gideri; 11,00 TL

Kişi başına, günlük brüt yemek gideri; 11,00 TL

Yemek ve yol gideri aylık 26 gün üzerinden ücret bordrosunda gösterilecektir.

Giyecek yılda 2 kez olmak üzere (yazlık ve kışlık) idarece karşılanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

1,5 (birbuçuk)”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece ihale konusu işin yaklaşık maliyeti toplam 21.409.753,08 TL olarak hesaplanmıştır. İhale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde %10 oranında 1.894.668,41 TL firma kârı, %3 oranında 568.400,52 TL sözleşme ve genel gider öngörüldüğü, buna göre sözleşme gideri dâhil kârsız yaklaşık maliyetin 19.515.084,67 TL olarak belirlendiği, teklifi bu tutarın altında olan Maya Sos. Hiz. Dan. İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Anka Sos. Hiz. Tekn. Dest. ve İşl. Hiz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Asgün Tur. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenildiği, verilen sürede yapılan açıklamaların ihale komisyonunca uygun bulunmadığı ve bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil giderleri düzenleyen 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler ile birim fiyat teklif cetvelinden, asgari ücretin fazlası ödenecek personel grubu bazında işçilik ücreti, her bir grup için ayrı ayrı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak günler ve fazla mesai için ayrı bir satır açılarak düzenlendiği dikkate alındığında işçilere ayni olarak herhangi bir ödemenin yapılmayacağı ihale konusu işin sadece işçilik maliyetinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil giderleri düzenleyen 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelere ve birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen maliyet kalemlerine uygun şekilde teklif edilebilecek asgari işçilik ücreti %3 sözleşme ve genel giderler dahil 19.516.308,58 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilen ve açıklaması uygun bulunmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan ve 19.472.255,47 TL teklifte bulunan Maya Sos. Hiz. Dan. İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Anka Sos. Hiz. Tekn. Dest. ve İşl. Hiz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile 19.514.993,47 TL teklifte bulunan Asgün Tur. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ihale üzerinde bırakılan ve 19.515.084,67 TL teklifte bulunan Lapis Eğt. Org. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. - Makro Tem. Otom. Bil. İşl. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak belirlenen ve 19.515.084,67 TL teklifte bulunan Özer-Ay Tem. İnş. Tur. Bil. Sağ. Hiz. Yem. Ürt. İns. Kay. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve geçerli teklif olarak kabul edilen ve 19.516.307,71 TL teklifte bulunan Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi bu durumda teklif edilmesi gereken %3 sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik ücretinin altında kalmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            …

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

            Yukarıda da açıklandığı üzere ihalenin kârsız yaklaşık maliyeti 19.516.308,58 TL olarak hesaplanmıştır. İhale dokümanında ise 5847 sayılı İş Kanunu gereği özürlü ve eski hükümlü çalıştırılmasına yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durumda Kamu İhale Genel Tebliği gereği teklifi kârsız yaklaşık maliyetin altında kalan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Buna göre teklifi kârsız yaklaşık maliyetin altında kalan ve ihale üzerinde bırakılan Lapis Eğt. Org. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. - Makro Tem. Otom. Bil. İşl. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Özer-Ay Tem. İnş. Tur. Bil. Sağ. Hiz. Yem. Ürt. İns. Kay. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve geçerli teklif olarak kabul edilen Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Baytekin İnş. Tem. Gıd Yem. Ür. Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Lapis Eğt. Org. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. - Makro Tem. Otom. Bil. İşl. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Özer-Ay Tem. İnş. Tur. Bil. Sağ. Hiz. Yem. Ürt. İns. Kay. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul