En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-852
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :22
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-852
Şikayetçi:
 Süleyman Ercan, GAZİ CAD. HAMOĞLU İŞMERKEZİ NO:3/106 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 81 19100 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2012 / 42108
Başvuruya konu ihale:
 2012/148333 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Yemek Hazırlama,Pişirme,Dağıtım Ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından 09.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süleyman Ercan’ın 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2012 tarih ve 42108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4881 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye katıldıkları, kesinleşen ihale kararı ile değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, idareye yaptıkları şikâyet başvurusuna verilen cevapta iş deneyim belgelerinin uygun olmadığı belirtilerek düzeltici işlem yapılmayacağının bildirildiği, idari şartnamenin 7.6’ncı maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde yapılan yemek hazırlama, yemek pişirme, yemek dağıtım işçilik hizmeti alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” denildiği, ihaleye sundukları iş deneyim belgesinin Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.1.a maddesinde belirtilen benzer iş tanımına ve idari şartnamenin 7.6’ncı maddesindeki benzer iş tanımına uygun olduğu, iş deneyim belgelerinin idari şartnamede belirtilen hem yemek hazırlama, yemek pişirme ve yemek dağıtım işçilik hizmeti tanımına uygun olduğu, idarece iş deneyim belgesine konu işte işçilerin haftalık 45 saat çalışma sürelerini idarenin iş yerinde geçirmediğinin belirtildiği, ancak iş deneyim belgesine konu işte 2 adet işçi çalıştırılmış olup, bu işçilerin günlük 7,5 saat haftalık 45 saat idarenin iş yerinde çalıştığı, iş deneyim belgesi ile ilgili kararın idarece gerekli inceleme ve araştırma yapılmadan alındığı, bu nedenle kararın dayanaksız ve tutarsız olduğu, belgeyi düzenleyen idareden bilgi alınabileceği, gerekli araştırma yapılmadan değerlendirme dışı bırakılmalarının kanun ve yönetmeliğe aykırı olduğu, ayrıca ihale üzerinde bırakılan Günser Şirin-Şirinler Kuruyemiş Yemekçilik ve Temizlik Hizmetleri firmasının sunduğu iş deneyim belgesinin de kendilerince sunulan iş deneyim belgesi ile aynı konu ve aynı iş kapsamında olduğu, bu bağlamada bu firmanın da değerlendirmeye alınmaması gerektiği, düzeltici işlem kararı ile ihalenin kendilerine verilmesini talep ettikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihale, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan “2013 Yılı Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” işidir.

 

            Birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılan bahse konu ihalede 6 adet ihale dokümanı satın alınmış ve 09.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye Süleyman Ercan ve Günser Şirin olmak üzere 2 istekli katılmıştır.

 

            İhaleye; Süleyman Ercan 203.892,00 TL, Günser Şirin 211.216,00 TL fiyat teklifi vermiştir.

 

            İhale komisyonu iki istekliye ait teklifi uygun ve yeterli bularak, teklif fiyatı kârsız yaklaşık maliyet tutarının altından olan Süleyman Ercan tarafından sunulan teklifin aşırı düşük olduğuna ve bu istekliden açıklama istenilmesine karar vermiştir.

 

            09.11.2012 tarih ve 3423 sayılı yazı ile istekli Süleyman Ercan’dan teklif fiyatı ile ilgili olarak bileşenlerine ilişkin açıklama istenilmiştir.

 

            Süleyman Ercan 14.11.2012 tarihli açıklama yazısı ve eki belgeleri idareye sunmuştur.

 

            İhale komisyonu sunulan açıklama yazısı ve belgeleri uygun bularak 12.12.2012 tarihli kararı ile ihalenin Süleyman Ercan üzerinde bırakılmasına, Günser Şirin’in ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesine karar vermiştir.

 

            16.11.2012 tarihli kesinleşen ihale kararını takiben Günser Şirin 26.11.2012 tarihli dilekçe ile idareye şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

 

            Günser Şirin idareye şikâyet başvuru dilekçesinde; “…ihale üzerinde bırakılan Süleyman Ercan’ın açıklamalarının Tebliğin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, bu isteklinin ihaleye sunduğu Gıda Üretim İzin Belgesinin uygun olmadığı, isteklinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı..” iddialarında bulunmuştur.

 

            Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 29.11.2012 tarihli kararda; “…isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesine uygun olduğu, Gıda Üretim İzin Belgesinin mevzuata uygun düzenlenmiş olduğu gerekçeleriyle bu iddiaların reddine, ancak sunulan iş deneyim belgesine konu işin sözleşmesinde işin kaç personel ile yapılacağının anlaşılamaması, çalışacak işçilerin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede geçirilmesine ilişkin bir hüküm olmaması nedeniyle iş deneyim belgesine konu işte çalıştırılan personele ait tutarın iş deneyim belgesini karşılayamayacağı, iş tanımın benzer iş tanımına uymadığı gerekçeleriyle bu isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına…” karar verilmiştir.

 

            Bu itibarla başvuru sahibi Süleyman Ercan’ın sunduğu iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

            Başvuru sahibi iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olduğunu, değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığını ileri sürmektedir.

 

            İhale konusu iş, İdari Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2.1.a maddesinde; “2.1.İhale konusu hizmetin; a) Adı: 2013 Yılı Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” olarak tanımlanmıştır.

 

İdari Şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde;

 

“7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde yapılan yemek hazırlama, yemek pişirme, yemek dağıtım işçilik hizmeti alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari Şartnamede yer alan düzenlemeler çerçevesinde; ihale konusu iş “Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” olup, benzer iş ise “Yemek Hazırlama, Yemek Pişirme, Yemek Dağıtım İşçilik Hizmeti Alımı” olarak belirlenmiş olup, isteklilerin teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş ve/veya benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgesi sunması gerektiği düzenlenmiştir.

 

            Bu haliyle ihale konusu iş ile benzer iş aynı şekilde “Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” olarak tanımlanmıştır.

           

            Başvuru sahibi istekli ihaleye Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Aşdağul Şehit Doğan Mutlu YİBO için 2011 yılı 86 öğrenci ve 4 personele üç öğün yemek alımı ve sonrası sunumu” konulu, 52.941,60 TL bedel ihtiva eden iş bitirme belgesi sunmuştur.

 

            İş deneyim belgesini düzenleyen idareden, iş deneyim belgesine konu işin idari ve teknik şartnamesi ile sözleşmesi istenilmiştir.

 

            İş deneyim belgesini düzenleyen idarece 16.01.2013 tarih ve 43 sayılı yazı ile gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda; “idari şartnamenin 2.1.a maddesinde ihale konusu işin adının “Aşdağul Şehit Doğan Mutlu YİBO yemek alımı ve sonrası sunumu” olarak belirtildiği, teknik şartnamenin 1.1’inci maddesinde işin “17.06.2011 tarihine kadar 152 günlük yemek pişirme ve sonraki hizmetleri” kapsadığı, işin yapılma yerinin “Çorum Ortaköy Aşdağul Şehit Doğan Mutlu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu mutfağı…” olduğu, yemek dağıtım hizmetinin okul yemekhanesi olduğunun düzenlendiği, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde işin kahvaltı hazırlama, öğle ve akşam yemekleri pişirme ve sunma işi olduğu, malzemelerin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, teknik şartnamenin 2’nci maddesinde pişirme işleminin düzenlendiği, teknik şartnamenin 3’üncü maddesinde taşıma, 4’üncü maddesinde dağıtım ve 5’inci maddesinde temizlik işlemlerinin düzenlendiği” görülmektedir.

 

            Bu itibarla istekli Süleyman Ercan tarafından sunulan Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş bila tarih ve sayılı “Aşdağul Şehit Doğan Mutlu YİBO için 2011 yılı 86 öğrenci ve 4 personele üç öğün yemek alımı ve sonrası sunumu” konulu iş deneyim belgesine konu işin “malzemeli yemek pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetlerini…” kapsadığı ve bu haliyle ihale konusu iş ve benzer iş olarak düzenlenen “Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” ile benzer/uyumlu olduğu, ihale komisyonunca tesis edilen “iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması…” işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Süleyman Ercan’ın teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul