En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-836
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :25
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-836
Şikayetçi:
 Promer Bilg.İml. Ve Yazılım Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., ATATÜRK CAD. NO : 380/504 AK İŞHANI ALSANCAK İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mah. Turgutreis Cad. No:1 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 474
Başvuruya konu ihale:
 2012/175447 İhale Kayıt Numaralı "2013-2014 Yılı Balıkesir İli Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 28.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013-2014 Yılı Balıkesir İli Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Promer Bilgisayar İmalat ve Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 474 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/99 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Kamu veya özel Hastanelerde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi konusundaki hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde benzer işin  tanımlandığı, benzer işin ihale konusu işten daha kapsamlı olması gerekirken idarece anılan Şartname’de yer alan benzer iş tanımının sadece hastane bilgi yönetim sistemi ve hastane otomasyonu ile sınırlandırılmış olmasının rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, bu hususun Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.Z-2307 ve 2011/UH.II-684 sayılı kararlarında karara bağlandığı,

 

2) Teknik Şartname’nin 4.2.5’inci maddesinde“Tüm yazılımlar grafik arayüzlü olmadır. Dördüncü ve/veya gerekli olursa beşinci kuşak (4GL ve 5GL) programlama dilleri ile geliştirilmiş olmalıdır. Firma/firmalar yazılım geliştirme araçlarını teklifinde belirtmelidir.” düzenlemesinin bulunduğu, söz konusu yeterlik kriterinin ihale ilanında ve İdari Şartname’de yer almadığı, yeterlik kriterinin ihale ilanı ve İdari Şartname’de düzenlenmesi gerekirken Teknik Şartname’de istenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu, bu hususun Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-588 sayılı kararında karara bağlandığı,

 

3) Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde “Kurulan tüm yazılım birimleri için Yüklenici, İdare’nin belirleyeceği uç kullanıcılarına tüm sistemi verimli olarak işletebilmek için eğitimleri mesai saati içerisinde vermelidir. Eğitimler teklif fiyatlara dahil edilir ayrıca ücret ödenmez.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale konusu alım kapsamında 13 hastanede toplam 3265 kişiye eğitim verileceği belirtilmesine rağmen birim fiyat teklif cetvelinde eğitim giderinin ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmediği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinin 15 numaralı bendinde eğitim ile ilgili açıklamalar bulunmakta olup, bu açıklama doğrultusunda başvuruya konu ihale kapsamında verilecek eğitimin önemli bir teklif bileşeni olduğundan İdari Şartname’de düzenlenmesi ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir gider kalemi olarak öngörülmesi gerektiği, bu konunun Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-588 sayılı kararında karara bağlandığı,

 

4) Teknik Şartname’nin 7.1.6’ncı maddesinde “İstekliler, İdare’nin bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait iletişim bilgilerini teklif ekinde bildirmelidir.” ve anılan Şartname’nin 7.1.7’nci maddesinde “Teklif edilen çözümlerde oluşacak problemlerin destek merkezlerine nasıl bildirileceği, bunun için kurulmuş veya kurulacak destek organizasyonunun yapısı (çalışma saatleri, destek elemanı sayısı, …) açıklanmalıdır. Bildirilen problemlerin İdare tarafından takip edilip edilemediği ve geri bildirimlerin nasıl yapıldığını açıklamalıdır.” ibarelerinin bulunduğu, istenilen yeterlik kriterlerinin ihale ilanında ve İdari Şartname’de yer almadığı, bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu, bu konunun Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-588 sayılı kararında karara bağlandığı,

 

5) Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin “İstekliler olağanüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (yangın, sel, deprem, vb) nasıl bir teknolojik önlem ile sürekliliğini sağlayacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtarılacağına dair planlarını ayrıca belirtmelidir.İlgili planın idarece onaylanmasından sonra bu plan doğrultusunda İdaremiz gerekli donanım, malzeme ve yazılım lisanslarını temin edecektir.” şeklinde düzenlendiği, bu hususun ihale ilanında ve İdari Şartname’de bulunmadığı görüldüğünden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık taşıdığı, konunun Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-588 sayılı kararında karara bağlandığı,

 

6) Teknik Şartname’nin 10.8.4.2’nci maddesinde “Tetkik sonuçlarını otomatik olarak verebilen cihazlar ile uyum içinde çalışmalıdır. Bu özellik için cihazlardan hangi yeteneklerin istendiği teklif ile beraber belirtilmelidir.” düzenlemesinin bulunduğu, bu hususun ihale ilanında ve İdari Şartname’de bulunmadığı görüldüğünden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık taşıdığı, konunun Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-588 sayılı kararında karara bağlandığı,

 

7) Teknik Şartname’nin 2.5.5’inci maddesinde “Yeni kurulacak sistemler için; Yazılımın sahibi olan yüklenicinin kurumlara ait verileri (Legacy), kendi kuracağı veri tabanına aktarması gerekecektir. Bu aktarım yüklenici tarafından işyeri teslimine müteakip en fazla 20 (yirmi)gün içinde yapılacaktır. Data aktarımı için mücbir sebepler dışında (Kamu İhale Kanununda belirtilen haller) ek süre verilmeyecektir.  Veri aktarımı test çalışmaları ise yeni programın kurumların hizmetlerinde kullanılmaya başlanmasından önce yaptırılacaktır. Veri aktarımının sağlıklı bir şekilde yapılabildiğine dair testler önceden tamamlanmış olmalıdır. Bu şartın sağlanıp sağlanmadığının tespiti için yeni firma ve her kurumun idaresinden yeterli sayıda teknik personelin katılımıyla bir komisyon kurulacaktır. Kurulacak olan bu komisyon önceki firmanın sisteminde tutulan veriler ile yeni sisteme aktarılmış olan verileri kontrol edecektir. Ancak istendiğinde her kurum kendi bünyesinde kurumuna ait olan verilerin aktarım durumunu kontrol etmek için komisyon kurabilecektir.” düzenlemesi,

 

Adı geçen Şartname’nin 2.5.6’ncı maddesinde “İdare tarafından gerek görülmesi halinde bir başka kurumdan da bu komisyona üyeler davet edilecektir. Aktarımın sorunsuz bir şekilde yapıldığına/yapılabileceğine dair yeterli kanıt ve bu kanıtların tüm taraflarca kabulü gerçekleşmedikçe yüklenicinin hakedişleri ve teminatı ödenmez, iade edilmez. Aktarımı yapılmamış olan veriler tespit edilerek ihale komisyonu ve muayene komisyonuna rapor edilecektir. Eksikliklerin olması durumunda, 4735 sayılı sözleşmeler kanunun cezai müeyyideleri gereği İdare sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik Şartname’de yapılan düzenlemeler ile yeni kurulacak sistemler için yapılacak veri aktarımının sağlıklı bir şekilde yapıldığının ve sözleşmeye taraf olmayan üçüncü bir kişinin onayına tabi olmasının idarelerin sağlamakla sorumlu olduğu ilkelere aykırı olduğu sonucuna varıldığı, bu hususun Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.II-1231 sayılı kararında karara bağlandığı,

 

8) Teknik Şartname’nin 2.2.6’ncı maddesinde “Yüklenici, EHBYS’ye entegre edilmesi gereken EK-1 Kurum Envanteri Listesinde belirtilmiş olan ve her bir kuruma ait donanım, cihaz ve sistem yazılımları için hiçbir surette diğer donanım, cihaz ya da sistem yüklenicilerinden ve idareden sözleşme süresince ücret talep edemez.” düzenlemesi ve anılan Şartname’nin 2.2.7’nci maddesinde “Sistemin devreye girmesi ile beraber EK-1 de belirtilen her bir Kuruma ait EHBYS ne bağlanabilme özelliği olan tüm laboratuvar cihazları, röntgen cihazları, yazıcı, barkod okuyucu, barkod yazıcı, bilgilendirme ekranları, kiosklar vb. devreye sokulmuş olacaktır. Sözleşme süresince EHBYS ne sonradan bağlanacak laboratuvar, görüntüleme ve diğer tıbbi cihazlar için Alıcıdan ve cihaz firmasından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.” düzenlemesinin bulunduğu, entegrasyonları yapılacak cihaz listesinin sadece Teknik Şartname’de detaylı olarak yer aldığı, teklif fiyata dâhil olan giderlerin tek bir kalem olarak yazıldığı, birim fiyat teklif cetvelinde yer almadığı, ancak bu entegrasyonlar için gerekebilecek malzeme, lisans, donanım, ulaşım, konaklama, …vs. giderlerin kim tarafından karşılanacağının belirtilmemesinin maliyet hesaplarının doğru bir şekilde yapılmasına engel teşkil ettiği, 13 hastane için entegrasyonu söz konusu olan cihazların entegrasyon bağlantı giderlerinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yer alması gerektiği, bu hususun Sağlık Bakanlığı’nın Hastane Bilgi Sistemi Alım Kılavuzu Versiyon 5.1’e aykırılık teşkil ettiği, anılan Kılavuzda ilgili entegrasyona ilişkin cihaz listesinin İdari Şartname’de teklif fiyata dâhil giderler ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak eklenmesi gerektiği ve parametrelerin adı geçen cetvelde ne şekilde yer alacağının açıkça belirtildiği, bu Klavuz dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılması gerektiği, aksi takdirde yapılan düzenlemenin sorun yaratacağı, bu hususun Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.II-684 sayılı kararında karara bağlandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

            (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusu usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılır.

 

(2) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükümlerinden, ihale dokümanının ilana yansıyan düzenlemelerine karşı ihale ilanının yayımından itibaren on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin şikâyete konu ettiği İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde düzenlenen benzer iş konusunun ihale ilanının 4.4’üncü maddesinde de yer aldığı görülmüştür. İhale ilanının 30.11.2012 tarihinde Kamu İhale Bülteni’nde yayımlandığı, başvuru sahibinin bu tarihten itibaren on gün içerisinde ihale ilanına yönelik olarak idareye şikâyet başvurusunun olmadığı, ihale dokümanına karşı 24.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu haliyle, başvuru sahibinin ihale ilanına yönelik iddiasına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü mevcuttur.

 

            Teknik Şartname’nin 4.2.5’inci maddesinde“Tüm yazılımlar grafik arayüzlü olmadır. Dördüncü ve/veya gerekli olursa beşinci kuşak (4GL ve 5GL) programlama dilleri ile geliştirilmiş olmalıdır. Firma/firmalar yazılım geliştirme araçlarını teklifinde belirtmelidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale ilanının “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4.1.1.3’üncü maddesinin (8) numaralı bendinde ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.1.h.8 bendinde, “Tüm yazılımlar grafik arayüzlü olmadır. Dördüncü ve/veya gerekli olursa beşinci kuşak (4GL ve 5GL) programlama dilleri ile geliştirilmiş olmalıdır. Firma/firmalar yazılım geliştirme araçlarını teklifinde belirtmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür. İdarece ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istenen bir unsurun hem ihale ilanında hem de İdari Şartname’de düzenlenmiş olmasından dolayı idarece tesis edilen işlemde bir aykırılık bulunmamıştır. Bu haliyle, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde “Kurulan tüm yazılım birimleri için Yüklenici, İdare’nin belirleyeceği uç kullanıcılarına tüm sistemi verimli olarak işletebilmek için eğitimleri mesai saati içerisinde vermelidir. Eğitimler teklif fiyatlara dahil edilir ayrıca ücret ödenmez.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale ilanının “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4.1.1.3’üncü maddesinin (6) numaralı bendinde ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.1.h.6 bendinde“Eğitim Planı: Yüklenici, her kurumun eğitimi için önerdiği eğitim planlarını, günlük eğitim çizelgelerini, eğitimi alacak adayların başarı düzeylerini değerlendirecek plan ve prosedürleri kapsayacak bir Eğitim Planını Teknik Şartname Tablo 4’deki verileri göz önüne alarak teklifinde sunmalıdır. Eğitimin yukarıda tarif edilen çizelgeye ve Yüklenici tarafından sunulan plana uygun olarak yürütüldüğü İdare tarafından denetlenmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır. Ayrıca, birim fiyat teklif cetvelinde her hastane için Hastane Bilgi Sistemi program işletim, bakım, destek, eğitim ve diğer hizmetlerin ayrı bir iş kalemi olarak işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri kısmında belirtildiği görülmüştür.

 

İdarece ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istenen bir unsurun hem ihale ilanında hem de İdari Şartname’de düzenlenmiş olmasından dolayı idarece tesis edilen işlemde bir aykırılık bulunmamıştır. Bu haliyle, eğitim konusunda yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır’ açıklaması ve anılan Tebliğin 79.2’nci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde teklif fiyata dâhil olan diğer giderler kısmında belirtilmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdarece Teknik Şartname’de eğitim hizmetlerinin düzenlendiği 3’üncü maddede eğitim hizmetlerine ilişkin tablo yer almakta olup, bu Tabloda “eğitim programının adı" sütununda 13 hastane için alınacak eğitim için yazılım kullanıcısı eğitimi (uyum süreci eğitimi) olduğu belirtilmiştir. Bu haliyle, ihale konusu iş kapsamında alınacak eğitim anılan Tebliğ’de belirtilen bir oryantasyon eğitimi olmasına rağmen idarece ihale dokümanında bir yeterlik kriteri olarak düzenlenmiş ve birim fiyat teklif cetvelinde de ayrı bir iş kalemi şeklinde belirtilmiş olduğundan idarece yapılan düzenlemelerin yerinde olduğu görülmüştür. Bu haliyle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 7.1.5’inci maddesinde “İstekliler, İdare’nin bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait iletişim bilgilerini teklif ekinde bildirmelidir.” ve anılan Şartname’nin 7.1.6’ncı maddesinde “Teklif edilen çözümlerde oluşacak problemlerin destek merkezlerine nasıl bildirileceği, bunun için kurulmuş veya kurulacak destek organizasyonunun yapısı (çalışma saatleri, destek elemanı sayısı, …) açıklanmalıdır. Bildirilen problemlerin İdare tarafından takip edilip edilemediği ve geri bildirimlerin nasıl yapıldığını açıklamalıdır.” düzenlemeleriyer almaktadır.

 

İhale ilanının “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4.1.1.3’üncü maddesinin (2) numaralı bendinde ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.1.h.2 bendinde“İstekliler, İdare’nin bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait iletişim bilgilerini teklif ekinde bildirmelidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istenen bir unsurun hem ihale ilanında hem de İdari Şartname’de düzenlenmiş olmasından dolayı idarece tesis edilen işlemde bir aykırılık bulunmamıştır. Bu haliyle, destek hizmetleri konusunda yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 8’inci maddesi“İstekliler olağanüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (yangın, sel, deprem, vb) nasıl bir teknolojik önlem ile sürekliliğini sağlayacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtarılacağına dair planlarını ayrıca belirtmelidir.İlgili planın idarece onaylanmasından sonra bu plan doğrultusunda İdaremiz gerekli donanım, malzeme ve yazılım lisanslarını temin edecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen düzenlemeden, istekli tarafından hazırlanan planın idarece onaylanması gerektiği ve idarenin bu plan doğrultusunda gerekli donanım ve yazılımları temin edeceği anlaşılmakta olup, planın sözleşme aşamasında sunulmasının mümkün olduğu ve yeterlik değerlendirmesi aşamasında bir veri olmayacağı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 10.8.4.2’nci maddesinde“Tetkik sonuçlarını otomatik olarak verebilen cihazlar ile uyum içinde çalışmalıdır. Bu özellik için cihazlardan hangi yeteneklerin istendiği teklif ile beraber belirtilmelidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Tetkik sonuçlarına ilişkin olarak yapılan düzenleme bir yeterlik kriteri olarak istenmiş olmasına rağmen bu konuda ihale ilanında ve İdari Şartname’de bir düzenleme olmadığı görülmüştür.

 

            Bu haliyle, idare tarafından ihale ilanı ve İdari Şartname’de cihaz yeteneklerine ilişkin bir düzenleme bulunmaksızın bu yeterlik kriterlerinin doğrudan ve sadece Teknik Şartname’de düzenleme konusu yapılmasının kamu ihale mevzuatına aykırılı olduğu ve bu hususun ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

          Teknik Şartname’nin 2.5.5’inci maddesinde“Yeni kurulacak sistemler için; Yazılımın sahibi olan yüklenicinin kurumlara ait verileri (Legacy), kendi kuracağı veri tabanına aktarması gerekecektir. Bu aktarım yüklenici tarafından işyeri teslimine müteakip en fazla 20 (yirmi)gün içinde yapılacaktır. Data aktarımı için mücbir sebepler dışında (Kamu İhale Kanununda belirtilen haller) ek süre verilmeyecektir. Veri aktarımı test çalışmaları ise yeni programın kurumların hizmetlerinde kullanılmaya başlanmasından önce yaptırılacaktır. Veri aktarımının sağlıklı bir şekilde yapılabildiğine dair testler önceden tamamlanmış olmalıdır. Bu şartın sağlanıp sağlanmadığının tespiti için yeni firma ve her kurumun idaresinden yeterli sayıda teknik personelin katılımıyla bir komisyon kurulacaktır. Kurulacak olan bu komisyon önceki firmanın sisteminde tutulan veriler ile yeni sisteme aktarılmış olan verileri kontrol edecektir. Ancak istendiğinde her kurum kendi bünyesinde kurumuna ait olan verilerin aktarım durumunu kontrol etmek için komisyon kurabilecektir.” düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin 2.5.6’ncı maddesinde ise“İdare tarafından gerek görülmesi halinde bir başka kurumdan da bu komisyona üyeler davet edilecektir. Aktarımın sorunsuz bir şekilde yapıldığına/yapılabileceğine dair yeterli kanıt ve bu kanıtların tüm taraflarca kabulü gerçekleşmedikçe yüklenicinin hak edişleri ve teminatı ödenmez, iade edilmez. Aktarımı yapılmamış olan veriler tespit edilerek ihale komisyonu ve muayene komisyonuna rapor edilecektir. Eksikliklerin olması durumunda, 4735 sayılı sözleşmeler kanunun cezai müeyyideleri gereği İdare sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece yapılan düzenlemede; veri aktarımının sağlıklı bir şekilde yapılabildiğinin tespiti için önceki firma, yeni firma ve kurum idaresinden oluşacak bir komisyon kurulacağı ve veri aktarımının sağlıklı bir şekilde yapıldığının tüm taraflarca kabulünün gerektiği şeklindedir.

 

İdarece yapılan söz konusu düzenlemenin, veri aktarımının sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının sağlanması amacına yönelik olduğu, düzenlemenin, veri aktarımının üçüncü kişinin onayı ile gerçekleşeceği anlamına gelmediği anlaşıldığından, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 2.2.6’ncı maddesinde “Yüklenici, EHBYS’ye entegre edilmesi gereken EK-1 Kurum Envanteri Listesinde belirtilmiş olan ve her bir kuruma ait donanım, cihaz ve sistem yazılımları için hiçbir surette diğer donanım, cihaz ya da sistem yüklenicilerinden ve idareden sözleşme süresince ücret talep edemez.” düzenlemesi bulunmakta olup, kurum envanter listesinin Şartname ekinde verildiği görülmüştür.

 

Anılan Şartname’nin 2.2.7’nci maddesinde “Sistemin devreye girmesi ile beraber EK-1 de belirtilen her bir Kuruma ait EHBYS ne bağlanabilme özelliği olan tüm laboratuvar cihazları, röntgen cihazları, yazıcı, barkod okuyucu, barkod yazıcı, bilgilendirme ekranları, kiosklar vb. devreye sokulmuş olacaktır. Sözleşme süresince EHBYS ne sonradan bağlanacak laboratuvar, görüntüleme ve diğer tıbbi cihazlar için Alıcıdan ve cihaz firmasından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.” şeklinde yer alan düzenlemeden teklif edilen sistemin laboratuvar cihazları ile entegrasyonuna ilişkin maliyetlerin yükleniciler tarafından karşılanacağı, başka bir ifadeyle, anılan masrafların teklif fiyata dâhil olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıdaki düzenlemelerden, isteklilerin entegrasyon giderini teklif fiyatına dahil etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Birim fiyat teklif cetvelinde ise entegrasyon gideri için ayrı bir satır açılmadığı görülmüştür.

 

       Teknik şartname ekinde kurum envanter listesine yer verildiği görülmüş olduğundan isteklilerin entegrasyon maliyetini belirlerken tereddüt yaşamayacağı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, entegrasyon gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamasının Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzuna aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak, anılan kılavuzun tamamıyla ilgili idareler tarafından şartname hazırlığında göz önünde bulundurulması gereken önerilerin ortaya konulması amacını taşıdığı, bu anlamda tavsiye niteliği taşıyan bir dokümanın kesin ve icrai bir etkiye sahip olmaması sebebiyle bu kılavuza uygun birim fiyat teklif cetveli hazırlanmamasının mevzuata aykırılık olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, her ne kadar birim fiyat teklif cetvelinde entegrasyon gideri için ayrı bir satır açılmamış olsa da anılan cetvelde her hastane için açılmış bulunan “Hastane Bilgi Sistemi program işletim, bakım, destek, eğitim ve diğer hizmetler” satırına entegrasyon giderinin dahil edilmesinin mümkün olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul