En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-869
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :42
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UY.IV-869
Şikayetçi:
 Özkardeşler Elektronik Elk.Ve Gıda Mad.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.- Mahmut Baran, MEVLANA HALİT MAH. HATBOYU CAD. NO : 131 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Batman İl Özel İdaresi, Gültepe Mahallesı Sılvan Yolu 7.Km Mevkii 72060 BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2013 / 4501
Başvuruya konu ihale:
 2012/168609 İhale Kayıt Numaralı "Batman Kgys Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Batman İl Özel İdaresitarafından 19.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Batman KGYS Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.02.2013tarih ve 4501sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/618sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı, yanıltıcı bilgi veren söz konusu firmanın cezalandırılması ve ihale kararının iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”,

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi 27.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunmuş, başvuru idarece, özetle, “başvurunuzun reddine” beyanıyla reddedilmiştir. Başvuru sahibi idare cevabını 11.01.2013 tarihinde tebellüğ etmiştir.

 

Başvuru sahibi 16.01.2013 tarihli dilekçesi ile idareye tekrar başvurmuş, bu defa, idare kararının gerekçesiz olmasını şikâyet konusu etmiş, başvuru sahibinin bu başvurusu da idarenin 22.01.2013 tarihli kararı ile reddedilmiştir.

 

Kuruma itirazen şikâyet başvuru süresinin hesaplanmasında, başvuru sahibinin 27.12.2012 tarihli şikâyet başvurusunun idarece reddine ilişkin idare cevabının başvuru sahibince tebellüğ edildiğini beyan ettiği 11.01.2013 tarihinin esas alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

                                             

Bu çerçevede, başvuru sahibinin 27.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 11.01.2013 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.02.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına eksik yatırıldığı (2.675 TL yerine 2.612 TL) tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul