• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-952
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :74
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-952
Şikayetçi:
 Akyüz Ulus. Nak. Tic. Ve San. A.Ş., ŞEHİT CEMALLETTİN CAD. 5/1 AYDINLIKEVLER ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2013 / 4479
Başvuruya konu ihale:
 2012/166559 İhale Kayıt Numaralı "Toplam 20.835 Adet Konteynerle Ve Toplam 7.000 Ton Torbalı Ve/Veya Paletli, Ambalajlı Ürünlerin Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Stok Sahalarından Limanlara Nakliyesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğütarafından 26.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Toplam 20.835 Adet Konteynerle ve Toplam 7.000 Ton Torbalı ve/veya Paletli, Ambalajlı Ürünlerin Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Stok Sahalarından Limanlara Nakliyesi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.02.2013tarih ve 4479sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/612sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerine bırakılan firmanın iş bitirme belgesini görme talebinin idarece reddedildiği, iş bitirme belgesinde yanlışlık olabileceğinden idareye itiraz ettikleri, itirazlarına gelen 22.01.2013 tarihli faks, 24.01.2013 tarihli iadeli taahhütlü yazılarda iş bitirme belgesinin özel sektör kuruluşu olan ve TMSF’ye  devredilen KÜMAŞ’ın kamu kurumu olduğu, iş bitirme belgesinin kabul edildiği, KÜMAŞ’ın senede taşıdığı miktarın iş deneyim için gereken tutarı karşılamayacağı, firmanın ayrı ayrı mukavelelere dayalı 3-4 yıllık yaptığı iş birleştirilerek toplam iş bitirme belgesi verildiği, iş deneyim belgesine mesnet olan mukavelenin firmadan istenmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesini belgelerle kanıtlamadığı takdirde teklifinin geçersiz sayılması gerektiği, KÜMAŞ firmasının 2008-2011 yıllarına yaptığı nakliye alım ihalelerinin KİK kayıtları mevcut olduğu, iş bitirme belgesinin tek mukaveleye dayanıp dayanmadığının tespit edilerek ihalede tekrar firmaların belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde, idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Usulüne aykırı tebliğin hükmü” başlıklı 32’nci maddesinde “Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare kararının tebliğ tarihi başvuru dilekçesinin ilgili kısmına 24.01.2013 olarak yazılmışsa da itirazen şikâyet dilekçesinde idare yazısının 22.01.2013 tarihinde faks ve 24.01.2013 tarihinde ise iadeli taahhütlü mektup yoluyla taraflarına ulaştığının yazılı olduğu görülmüş, Tebligat Kanunu’nun usulsüz tebliğin hükmüne ilişkin 32’nci maddesi kapsamında idare kararının tebliğ tarihine ilişkin esas alınacak tarihin 22.01.2013 olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 16.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 22.01.2013 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği (faks ile bildirildiği), idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde olmak üzere 01.02.2013 tarihine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.02.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul