En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-935
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :63
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UM.III-935
Şikayetçi:
 Ağrı Kiler İnşaat Turizm Gıda Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., CUMHURİYET CAD. NO:20 AĞRI
 İhaleyi yapan idare:
 Ağrı İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Erzurum Yolu Üzeri 04100 AĞRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1767
Başvuruya konu ihale:
 2012/173981 İhale Kayıt Numaralı "İl Özel İdaresi Araçlarına Akaryakıt Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ağrı İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından 25.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “İl Özel İdaresi Araçlarına Akaryakıt Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ağrı Kiler İnşaat Turizm Gıda Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin 25.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1767sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/297sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sunduğu teklif zarfında ihale adının yanlış yazıldığı gerekçesi ile teklif zarfının açılmadan iade edildiği, ancak hem teklif dosyasında hem de teklifinde idare adının “Ağrı İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı” olarak belirtildiği, ihale kayıt numarasının da doğru olarak yazıldığı, ihale konusu malın adının İdari Şartname’de belirtilen “1.500.000 lt Motorin 10.000 lt Benzin Alımı” şeklinde yazıldığı, idarenin geçici teminat mektubu standart formunda da bu adı kullandığı, idarenin işleminin kamu ihale mevzuatına ve KİK kararlarına aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “… İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30’uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İdareye ilişkin bilgiler” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1. İdarenin;

a) Adı: Ağrı İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü

b) Adresi: Erzurum Yolu Üzeri 04100 - Ağrı Merkez/AĞRI…” düzenlemesi,

 

Anılan İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 1.500.000 lt motorin 10.000 lt benzin alımı

b) Varsa kodu:

           c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

           1.500.000 litre motorin ve 10.000 litre kurşunsuz  benzin alımı…” düzenlemesi,

 

Aynı İdari Şartname’nin“Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, 25.12.2012 tarihinde yapılan ihalede 12 adet ihale dokümanının satın alındığı, toplam 9 teklif zarfının verildiği, ihalenin ilk oturumunda dış zarflarının uygun olmadığı gerekçesiyle 5 isteklinin teklif zarflarının açılmayarak kendilerine iade edildiği, başvuru sahibi Ağrı Kiler İnş. Turizm Gıda Petrol Ürü. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfının da ihale adının yanlış yazıldığı gerekçesi ile açılmadan iade edildiği,

 

İhale konusu işin adının İdari Şartname’nin başlığında “İl Özel İdaresi Araçlarına Akaryakıt Alımı İşi” olarak belirtildiği, aynı İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ise ihale konusu malın adının “1.500.000 lt Motorin 10.000 lt Benzin Alımı” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece gönderilen ve başvuru sahibine ait olduğu anlaşılan teklif zarfının onaylı fotokopisi incelendiğinde, zarfın üzerinde isteklinin ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin, ihaleyi yapan idarenin adının ve açık adresinin, ihale tarihinin, saatinin ve ihale kayıt numarasının yazıldığı, ihale adının “1.500.000 lt Motorin 10.000 lt Benzin Alımı” şeklinde belirtildiği, ihale konusu malın miktarına ve türüne ilişkin bilgilere yer verilen kısımda da “1.500.000 litre Motorin 10.000 litre Kurşunsuz Benzin Alımı” ifadesinin yazıldığı görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından işin adının “İl Özel İdaresi Araçlarına Akaryakıt Alımı İşi” olması gerektiği halde “1.500.000 lt Motorin 10.000 lt Benzin Alımı” şeklinde yazıldığı gerekçesi ile başvuru sahibinin sunduğu teklif zarfının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu teklif zarfında, İdari Şartname’nin başlığında yer alan ifadenin değil de “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde yer alan ifadenin yazıldığı, bununla birlikte teklif zarfında yer alması gereken diğer tüm bilgilerin ihale kayıt numarası da dâhil olmak üzere mevcut olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfında, o ihaleye ilişkin bilgileri ihtiva eden ihale kayıt numarasının doğru olarak yazıldığı, ihale adının İdari Şartname’nin başlığında yer alan şekliyle değil de “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde yer alan şekliyle yazılmış olmasının, ihalenin adının yanlış yazıldığı anlamına gelmeyeceği, teklifin hangi işe ilişkin olarak verildiğinin açık olduğu, diğer taraftan ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen geçici teminat mektubu standart formunda da ihale konusu işin adının idare tarafından “1.500.000 lt Motorin 10.000 lt Benzin Alımı” şeklinde belirtildiği dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

1) Özlem Petrol-İsmail Güneş tarafından sunulan teklif zarfının onaylı fotokopisi incelendiğinde, zarfın üzerinde isteklinin ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin, ihaleyi yapan idarenin adının ve açık adresinin, ihale tarihinin, saatinin ve adının yazılmış olduğu, bununla birlikte, 2012/134604 olarak yazılan ihale kayıt numarasının şikâyet konusu ihaleye ait olmadığı, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır İl Müdürlüğünün “250.000 kg Kalorifer Yakıtı Alımı İşi”ne ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu teklif zarfında, ihale konusu işin adının İdari Şartname’nin başlığında yer alan şekliyle “İl Özel İdaresi Araçlarına Akaryakıt Alımı İşi” olarak belirtildiği, ihale tarihinin ve saatinin, idare adının ve adresinin doğru olarak yazıldığı, her ne kadar ihale kayıt numarası yanlış yazılmış ise de diğer tüm bilgilerin doğru olduğu, teklifin hangi idareye ve işe ilişkin olarak verildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle anılan istekli tarafından sunulan teklif zarfının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Onur Petrol Likitgaz San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklif zarfının onaylı fotokopisi incelendiğinde, zarfın üzerinde isteklinin ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin, ihaleyi yapan idarenin adının ve açık adresinin ve ihale kayıt numarasının yazıldığı, ihale konusu işin adının “Akaryakıt Mal Alımı (1.500.000 lt Motorin 10.000 lt Kurşunsuz Benzin)” şeklinde yazıldığı görülmüştür.

 

Söz konusu teklif zarfında, ihale adının İdari Şartname’nin başlığında yer alan şekliyle yazılmadığı görülmekle birlikte, teklif zarfında yer alması gereken diğer tüm bilgilerin ihale kayıt numarası da dâhil olmak üzere mevcut olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak sunulan teklif zarfında, o ihaleye ilişkin bilgileri ihtiva eden ihale kayıt numarasının doğru olarak yazıldığı, teklifin hangi işe ilişkin olarak verildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle anılan istekli tarafından sunulan teklif zarfının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Cangir Petrol San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif zarfının onaylı fotokopisi incelendiğinde, zarfın üzerinde isteklinin ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin, ihaleyi yapan idarenin adının ve açık adresinin, ihale tarihinin, saatinin ve ihale kayıt numarasının yazıldığı, ihale adının “1.500.000 lt Motorin 10.000 lt Benzin Alımı” şeklinde yazıldığı görülmüştür.

 

Söz konusu teklif zarfında, İdari Şartname’nin başlığında yer alan ifadenin değil “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde yer alan ifadenin yazıldığı, bununla birlikte teklif zarfında yer alması gereken diğer tüm bilgilerin ihale kayıt numarası da dâhil olmak üzere mevcut olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak sunulan teklif zarfında, o ihaleye ilişkin bilgileri ihtiva eden ihale kayıt numarasının doğru olarak yazıldığı, teklifin hangi işe ilişkin olarak verildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle anılan istekli tarafından sunulan teklif zarfının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Yurtpınar Petrol İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif zarfının onaylı fotokopisi incelendiğinde, zarfın üzerinde isteklinin ticaret unvanının, tebligata esas açık adresinin, ihaleyi yapan idarenin adının ve açık adresinin, ihale tarihinin, saatinin ve ihale kayıt numarasının yazıldığı, ihale adının “1.500.000 lt Motorin 10.000 lt Benzin Alımı İhalesi” şeklinde yazıldığı görülmüştür.

 

Söz konusu teklif zarfında, ihale adının İdari Şartname’nin başlığında yer alan şekliyle yazılmadığı görülmekle birlikte, teklif zarfında yer alması gereken diğer tüm bilgilerin ihale kayıt numarası da dâhil olmak üzere mevcut olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak sunulan teklif zarfında, o ihaleye ilişkin bilgileri ihtiva eden ihale kayıt numarasının doğru olarak yazıldığı, teklifin hangi işe ilişkin olarak verildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle anılan istekli tarafından sunulan teklif zarfının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

             4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi gereğince, ihale komisyonu tarafından ihalenin ilk oturumunda Kanun’a aykırı olarak iade edilip değerlendirmeye alınmayan tekliflerin sonradan değerlendirmeye alınması ve ihalenin ilk oturumunun ihya edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul