• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-883
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :9
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-883
Şikayetçi:
 Adl Grup İnşaat Taah. Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti., SEYFİ DEMİRSOY MAH. SARIÇAM SOK. TÜRKİŞ BLOKLARI 24.BLOK NO:5 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bozdoğan Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Birimi, Çarşı Mahallesi Muğla Caddesi No: 2 09760 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 1013
Başvuruya konu ihale:
 2012/169743 İhale Kayıt Numaralı "Belediyemiz Sosyal Tesislerinde Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bozdoğan Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Birimitarafından 12.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediyemiz Sosyal Tesislerinde Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Adl Grup İnşaat Taah. Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.nin 28.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013 tarih ve 1013 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/187 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Kamu İhale Tebliği’nin ilgili açıklaması dikkate alınarak işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurları arasında yer alan primlerin işverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” örneğinde yer alan tahakkuk bilgilerine ilişkin kısımda olduğu gibi ayrı ayrı hesaplanması, her bir prime ilişkin olarak bulunan tutarın yuvarlanması ve yuvarlanan tutarların toplanarak işçilik maliyeti hesabına katılması gerektiği, bu açıdan ihale üzerinde bırakılan isteklinin fiyat teklifinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının; “Belediyemiz Sosyal Tesislerinde Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi İhalesi” olarak ifade edildiği; anılan şartnamenin ekinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türünün tablo halinde;

 

 

 

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik Personel Hizmeti

Ay

15,00

12,000

 

 

Şeklinde gösterildiği görülmüştür.

 

            Yine İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde; “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ÖDENECEKTİR.

            ...

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTA RİSK ORANI %1düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale komisyonunca tekliflerin alınmasından ve geçerli tekliflerin belirlenmesinden sonra aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın en düşük teklifi veren Mısra Altyapı İnş. Hiz. Bilg. Tar. Hayv. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif; başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ile ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16’ncı maddesinin beşinci fıkrasında; “16.5.2.1.İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

 

            Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi”başlıklı 79’uncu maddesinde; “…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            …

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

           

            İdarece kârsız yaklaşık maliyetin işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle 211.858,20 TL olarak belirlendiği, söz konusu tutarın aynı zamanda asgari işçilik maliyeti olduğu görülmekle birlikte, ihale dokümanı ve sosyal güvenlik mevzuatı gereğince bulunan asgari işçilik maliyetinin 211.860,00 TL olduğu, söz konusu farkın, işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması sonucunda ortaya çıkan farklı yuvarlamalardan kaynaklandığı ve söz konusu tutarın asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Bu bağlamda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 211.858,20 TL olduğu dikkate alındığında söz konusu bedelin, olması gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu görülmüştür.

 

            Kamu İhale Kurumunun resmi internet sitesinde bulunan işçilik hesaplama modülü sayfasındaki “Açıklamalar” kısmında “Bu modülde yapılan hesaplamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.” ibaresi yer almaktadır.             Konuyla ilgili olarak daha önce Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.12 ve 79.1 numaralı maddelerinde işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesap yapılacağına ilişkin açıklamalar yer almaktayken 20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile gerçekleştirilen değişiklikler sonrasında söz konusu ifadeler Kamu İhale Genel Tebliği’nden çıkarılmıştır.

 

            İşçilik hesaplama modülü ile alakalı olarak anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinin yedinci fıkrasında “Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklaması bulunmakta, bunun dışında bahis konusu modülün idarelerce veya isteklilerce kullanılmasının zorunlu olduğu hakkında bir düzenleme yer almamaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan hükümler ve tespitler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Mısra Altyapı İnş. Hiz. Bilg. Tar. Hayv. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin olması gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu anlaşıldığından, yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer taraftan, kesinleşen ihale kararının 20.12.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, 26.12.2012 tarihinde başvuru sahibince idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece 31.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusu hakkında karar alındığı ve söz konusu kararın 04.01.2013 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, bunun üzerine başvuru sahibince 09.01.2013 tarihinde Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, öte yandan, idarece 21.12.2012 tarihinde Mısra Altyapı İnş. Hiz. Bilg. Tar. Hayv. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde, ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 2’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı, aynı Kanunun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde, idareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu çerçevede, incelemeye konu ihalede, idarece başvuru üzerine alınan 31.12.2012 tarihli kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan 31.12.2012 tarihinde sözleşme imzalandığı görüldüğünden imzalanan söz konusu sözleşmenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

           

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mısra Altyapı İnş. Hiz. Bilg. Tar. Hayv. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul