En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-906
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :31
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-906
Şikayetçi:
 Karin Bilişim Tem. Tur. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., İPEKYOLU CAD. AKASYA APT. KAT:1 NO:2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Bağbaşı Mahallesi Bağbaşı Kampüsü 40100 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1409
Başvuruya konu ihale:
 2012/156174 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik (Temizlik Malzemesi Hariç)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 26.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Temizlik Hizmeti (Temizlik Malzemesi Hariç)” ihalesine ilişkin olarak Karin Bilişim Tem. Tur. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 27.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013tarih ve 1409sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/246sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 1.632.616,80 TL olduğu, işçilik hesaplama modülü kullanılarak ulaşılan asgari işçilik maliyeti ile manüel olarak hesaplanan işçilik maliyeti arasında farklılık bulunduğu, bu nedenle ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

78.7.  Yaklaşık maliyet içerisinde yer alan işçilik maliyeti; çalıştırılacak personel sayısı ile brüt asgari ücret tutarı ve bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmayacaktır. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak ücret belirlenebilecek, ancak brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.

            78.9. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.

            78.10. Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacak ve yemek bedeli hesaplanırken yemek prim istisna tutarı da dikkate alınacaktır.” açıklamaları,

Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise 79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

            İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

            …

            79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

 

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

 

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

           

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            …

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

            İşin süresi 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 365 gün olup 95 işçi çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak işçi asgari ücret üzerinden ücretlendirilecektir. Ayrıca işçilere resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılmayacaktır.

 

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı (12 ay x 26 gün x 3,00 TL x 95 kişi) olup, teklif fiyata dâhildir.

 

            Personelin yemek gideri (12 ay x 26 gün x 5,00 TL x 95 Kişi) olup, teklif fiyata dâhildir.

 

            Yemek ve yol ücreti nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

            Personele istekli tarafından verilecek olan miktar ve özellikleri teknik şartnamede belirtilmiş olan ve hizmetin ifası için kullanılacak yazlık ve kışlık kıyafetler ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyata dâhil edilecektir.

 

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (yüzde bir buçuk) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine,

 

            Teknik Şartname’nin “Hizmetin yapılış şekli” başlıklı 4’üncü maddesinde “…3-Tüm çalışan temizlik işçiler firma tarafından temin edilen rengi ve kalitesi idare tarafından onaylanan aşağıda özellikleri yazılı tek tip kıyafet giyeceklerdir. İdarenin temin ettiği giyilemeyecek kadar eski olan kıyafetler yenisiyle değiştirilecektir. Genel temizlik ve yıkamalarda personel çizme giyecek, kış mevsiminde ise gocuk ve iş eldiveni giymeleri sağlanacaktır.

 

            a- Pantolon yazlık       Adet     1

            b- Pantolon kışlık        Adet     1

            c- İş Önlüğü yazlık      Adet     1

            d- İş Önlüğü kışlık      Adet     1

            e- Çizme                     Çift      1

            f- İş Eldiveni               Çift      1

            g- Gocuk                     Adet     1” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İncelemeye konu ihalede idare tarafından tespit edilen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı 1.642.842,60 TL olup anılan tutarın altında teklif vermiş tek istekli olan Adapark İnş. Dan. San. Ltd. Şti.den 28.11.2012 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve ihalenin açıklamaları uygun görülen söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

            Öncelikle, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilemeyeceğinden bu tutarın üzerinde teklif verdiği anlaşılan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Burakcan San. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istenmemesi yönündeki idari işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Öte yandan, ihale üzerinde bırakılan Adapark İnş. Dan. San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi sonucunda, asgari işçilik maliyetinin 1.632.628,20 TL olarak tespit edildiği görülmüş olup ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda ihalede teklif edilmesi gereken -giyim bedeli hariç- asgari işçilik maliyeti (başvuru sahibinin iddia ettiği gibi) 1.632.616,80 TL olarak hesaplanmıştır. Bu yönüyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin 1.632.639,60 TL tutarındaki toplam teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşıladığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul