En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-1001
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :52
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-1001
Şikayetçi:
 Baytuna Sağlık Eğt. Alt. İnşaat Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. ASMALI BAHÇE SİTESİ NO:7/2 ÇUKURAMBAR/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Finike Devlet Hastanesi, Kızılca Mah. Hastane Cad. 1 07740 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2013 / 4358
Başvuruya konu ihale:
 2012/198289 İhale Kayıt Numaralı "Mr Çekim Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Finike Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “MR Çekim Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 01.02.2013tarih ve 4358sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/609sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale dokümanında değişiklik yapılması gerektiğine yönelik başvurularının idarece reddedildiği, bu nedenle, ihaleye katılamadıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun’un 55’inci maddesinde ise "Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, 01.02.2013 tarihinde Kuruma yapılan başvuru kapsamında, 11.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve şikâyetleri üzerine idarece 15.01.2013 tarihinde düzenlenen zeyilnamenin taraflarına 23.01.2013 tebliğ edilmesi ile başvurularının zımnen reddedildiği sonucuna varılarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu beyan edilmişse de, itirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer alan zeyilnamede Kurt ve Kurt A.Ş.’nin şikâyet başvurusu üzerine Teknik Şartname’de değişiklik yapıldığı bilgisinin yer aldığı, dolayısıyla, başvuru sahibi Baytuna Sağl. Eğt. İnş. Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şikâyeti üzerine idarece alınan bir kararın bulunmadığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümleri uyarınca, idare tarafından on gün içerisinde bir kararın alınmadığı durumlarda idareye yapılan şikâyet tarihini izleyen günden itibaren başlamak üzere kesintisiz şekilde geçen 20’nci günün bitimine kadar ilgililerin Kuruma başvurma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede, Teknik Şartname’de, başvuru sahibi dışındaki bir ilgili tarafından yapılan şikâyet üzerine zeyilname yapıldığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin 11.01.2013 tarihli şikâyetinin idarece zımnen reddedildiği tarihin de 21.01.2013 olarak kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle, belirtilen tarihi izleyen on günlük süre içinde, en geç 31.01.2013 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken 01.02.2013 tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul