En son güncellemeler 15 Ekim 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-983
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :31
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.II-983
Şikayetçi:
 Esas Özel Güvenlik İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti., İSTİKLAL MAH. ERTUĞRULBEY SOK. NO: KAT:2 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Seyhan Belediye Başkanlığı (İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü) , Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:89 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2013 / 2973
Başvuruya konu ihale:
 2012/162470 İhale Kayıt Numaralı "Seyhan İlçe Belediyesi,Hizmet Binası Ve Müştemilatları İçin Özel Güvenlik Hizmeti İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Seyhan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından 24.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Seyhan İlçe Belediyesi, Hizmet Binası ve Müştemilatları İçin Özel Güvenlik Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Esas Özel Güvenlik İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti.nin 10.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.01.2013tarih ve 2973sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/449sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, birim fiyat teklif mektubunda teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret ünvanı kısmına "Kütahya Çinigar (Otogar) Tesisleri Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi" yazdıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, teklif mektubunun teklif vermeye yetkili kişilerce ad, soyad ve ticaret ünvanı da yazılmak suretiyle imzalandığı ve sunulan mektubun 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına göre teklif mektubunun taşıması gereken asli unsurların tümünü karşıladığı dikkate alındığında, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında,

 

“Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde,

 

“(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin ekinde KİK015.3/H Standart Form numarası ile Birim Fiyat Teklif Mektubu formu yayımlanmıştır.

 

Söz konusu standart formda; ihale kayıt numarası, ihalenin adı, teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı, uyruğu, gerçek kişi ise TC Kimlik Numarası, vergi kimlik numarası, tebligat adresi, telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresine ilişkin satırlar, isteklilerce doldurulmak üzere hazırlanmıştır. İhale dokümanı kapsamında da isteklilere doldurulmak üzere, Yönetmelik ekinde yayımlanan standart forma uygun birim fiyat teklif mektubu örneği verilmiştir.

 

Başvuru sahibine ait teklif mektubu incelendiğinde; teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin Esas Özel Güvenlik İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti. kaşesiyle imzalanarak sunulduğu, kaşede isteklinin adres, vergi dairesi, vergi numarası bilgilerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Sunulan teklif mektubunda;

 

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı satırına; Kütahya Çinigar (Otogar) Tesisleri Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı;

 

Uyruğu satırına; Esas Özel Güvenlik İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti. Hülya KÖK Şirket Müdürü;

 

TC kimlik numarası (gerçek kişi ise) satırına; TC yazıldığı,

 

Vergi dairesi ve vergi kimlik numarasının, ilgili satır yerine bir alt satır olan tebligat adresi satırına;

 

Tebligat adresinin, ilgili satır yerine bir alt satır olan telefon ve faks numarası satırına;

 

Telefon ve faks numarası bilgilerinin ise aynı şekilde ilgili satır yerine bir alt satır olan elektronik posta adresi satırına yazıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibince sunulan teklif mektubunun “Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” satırına, ticaret unvanının açıkça yazılması gerektiği, buna rağmen ilgili satıra başka bir ihalenin adının yazılı olduğu, diğer satırlarda istenilen bilgilerin de yukarıda belirtildiği şekilde yer aldığı, teklif mektubunun böyle hazırlanmasının, basiretli tacirden beklenilmeyen ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen idari işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul