• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.III-974
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :20
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UY.III-974
Şikayetçi:
 Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Ve Taahhüt A.Ş - Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi, KONYA DEVLET YOLU 23.KM NO:111 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü), Emek Hakkı Turaylıç No:5 06338 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1863
Başvuruya konu ihale:
 2012/16925 İhale Kayıt Numaralı "Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Alt Ve Üst Yapı İkmal İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ulaştırma, Denizcilik Ve Habercilik Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğütarafından 26.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Alt ve Üst Yapı İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş - Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı’nın 04.01.2013tarihinde yaptığı başvurusu hakkındaki kararın idare tarafından süresi içinde alınmaması üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1863sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/313sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif geçerlik süresinin uzatılmasında ihale üzerinde bırakılan istekli iş ortaklığında yer alan özel ortak tarafından irade beyanı olmadığı halde söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

           

İdarenin cevabında: “…Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi iş ortaklığı olan Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. (pilot ortak) & Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (pilot ortak) İş Ortaklığı … İş Ortaklığı Beyannamesi Standart Formunun … 2. paragrafı … dolayısıyla iş ortaklığı adına ‘temsile tam yetkili’, ‘tebligatları ortaklık adına almaya tam yetkili’ ve henüz sözleşme imzalanma aşamasına gelinmemişken, ‘aktedilecek sözleşme’ ile ilgili diğer tüm hususlarda ‘ortaklık adına hareket etmeye tam yetkili kılınmış olan pilot ortağın idaremiz tebliği üzerine ortaklık adına gerekli işlemi yapması usule uygun bulunmaktadır.

Diğer taraftan, işin herhangi bir iş ortaklığın üzeinde kalması halinde ‘sözleşmenin tüm ortaklarca imzalanmadan geçerli olmayacağı’ hususu yine standart form metninin yukarıda alıntılanan paragrafında kesin hüküm olarak ortaya konmaktadır ve idaremiz de ilgili aşamaya gelindiğinde bu hükmü mutlak surette uygulamaktadır…”denilmiştir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;

Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini

İfade eder”,

 

“Ortak girişimler” başlıklı 14’üncü maddesinde “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir”,

 

“Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’inci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir,

 

“Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. …”,

 

“Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. …

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez”,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

…”,

 

“Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 55’inci maddesinde “…

(2) İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir”hükümleri,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7’nci maddesinde“Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır”,

 

“Geçici teminat mektuplarının süresi” başlıklı 18.2’nci maddesinde “4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki; ‘Bu Kanun kapsamında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir. 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.’ hükmü ile ilgili olarak, geçici teminat mektuplarındaki sürenin idareler tarafından, teklif geçerlik süresinden itibaren 30 günden daha uzun süreli olarak belirlenip belirlenemeyeceği konusunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İdare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin “geçici teminat” başlıklı maddesine yazacaktır. Tip idari şartnamelerin geçici teminata ilişkin maddeleri gereğince geçici teminat olarak sunulan teminat mektubunda geçerlilik tarihi belirtilmeli ve bu tarih, idari şartnamede öngörülen tarihten önce olmamalıdır. Bu çerçevede, asgari süreyi karşılayan veya asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesi “…

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 26.03.2012

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

…”

 

“Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesi “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır”

 

İhale dokümanında yer alan ve isteklilerce tekliflerin kapsamında sunulan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekleri karma teklif mektubu standart formu “…

Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

…”,

 

İş ortaklığı beyannamesi standart formu “…işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır.

Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare tarafından pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde, iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında [idarenin adı] yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz” şeklinde düzenlenmiştir.

 

26.03.2012 tarihinde yapılan ihalede, 19.06.2012 tarihli ihale komisyonu kararının aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra, Comsa Sa - Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. - Seza İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Öz Aras Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş - YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş.- Çelikler Taah. İnş. ve San.  A.Ş. İş Ortaklığı ile Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş - Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı’nın sırasıyla 25.07.2012, 27.07.2012 ve 18.07.2012 tarihlerinde yaptıkları itirazen şikayet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulunun 09.10.2012 tarih ve 2012/UY.III-3892, 2012/UY.III-3893 ve 2012/UY.III-3894 sayılı kararları alınmıştır.

 

İdarenin 13.11.2012 tarihli yazılarıile ihaleye katılan tüm isteklilerden İdari Şartname’nin 24’üncü maddesi gereğince teklif geçerlik süresi ile teminat mektubu sürelerinin 150 gün uzatılması istenmiş, belirtilen sürede gerekli yazının idareye ulaşmaması halinde teklifin geçersiz sayılacağı bildirilmiştir.

 

İdari Şartname’de ihale tarihinden itibaren 150 takvim günü olarak belirlenen teklif geçerlik süresinin 23.08.2012 günü bitimi ile dolduğu, bu tarihten sonraki 150 takvim günü süre uzatımının 20.01.2013 Pazar günü bitimine kadar olan süreyi kapsadığı, buna göre teminat mektuplarının da en az 19.02.2013 günü bitimine kadar geçerli olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. & Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.nin 19.11.2012 tarihli yazısıyla teklif geçerlik süresinin uzatılmasının kabul edildiği, teklif dosyası kapsamında Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan teminat mektuplarının geçerlik sürelerinin 14.04.2013 tarihine kadar uzatıldığı,

 

Öz Aras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. & YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş. & Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 16.11.2012 tarihli yazısıyla teklif geçerlik süresinin uzatılmasının kabul edildiği, teklif dosyası kapsamında özel ortaklar YSE Yapı San. ve Tic. A.Ş. ile Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş. tarafından sunulan teminat mektuplarının geçerlik sürelerinin 29.06.2013 tarihine kadar uzatıldığı,

 

Comsa SA & Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 03.12.2012 tarihli yazısıyla teklif geçerlik süresinin uzatılmasının kabul edildiği, teklif dosyası kapsamında özel ortak Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan teminat mektubunun geçerlik sürelerinin 31.12.2013 tarihine kadar uzatıldığı,

 

Başvuru sahibi Gülermak Ağır San. İnş. Taah. A.Ş. & Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 13.11.2012 tarihli yazısıyla teklif geçerlik süresinin uzatılmasının kabul edildiği, teklif dosyası kapsamında iş ortaklığı üyeleri tarafından sunulan teminat mektuplarının geçerlik sürelerinin 15.04.2013 tarihine kadar uzatıldığı,

 

Makyol İnş. San. Tur. Tic. A.Ş. & Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Makyol İnş. San. Tur. Tic. A.Ş.nin 21.11.2012 tarihli yazısıylateklif geçerlik süresini ve teminat süresini uzatmadığını bildirdiği ve teklif dosyası kapsamında sunulan geçici teminat mektubunun iadesinin istendiği,

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasından China Railway 17th Bureau Group Corporation & Mapa İnş. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın idarenin talebine cevap verdiğine ilişkin herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalede ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin, söz konusu ihaleye müşterek teklif vermek üzere Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. ile Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulan Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. & Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı olduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 32’inci maddesinde teklif geçerlilik süresinin, idarece ihtiyaç duyulması halinde, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla idarenin teklif geçerlik süresinin uzatılması talebinin ihaleye teklif veren istekli tarafından uygun görülmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanunu’nun 14’üncü maddesinde ve İş Ortaklığı Beyannamesinde belirtildiği üzere, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişiler, taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Aynı düzenlemeler çerçevesinde, iş ortaklığı isteklide pilot ortak olarak belirlenen tüzel veya gerçek kişinin (tam) yetkisinin, iş ortaklığını her konuda temsil etme, yapılan bildirimleri iş ortaklığı adına tebellüğ etme ve sözleşmenin müştereken imzalanması ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde üyelerin müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaları kaydıyla aktedilecek sözleşme ile ilgili olarak diğer bütün hususlarda da ortaklık nam ve hesabına hareket etmeyi kapsadığı anlaşılmaktadır.

 

İhaleye katılan tüm isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gereken teklif mektubunun geçerlik süresi, ihalenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasının konusu olup, bu haliyle ortaklığı temsilen (pilot ortak tarafından) kararlaştırılacak ya da akdedilecek sözleşmenin uygulanması ile ilgili bir husus değildir.

 

Teklif mektubunun geçerlik süresinin uzatılması işleminin, iş ortaklığı olarak müştereken verilen teklife teklif tarihinden sonra ihale dokümanında öngörülen geçerlik süresinden daha fazla olmak üzere geçen zamana rağmen isteklinin bağlılığının sürdüğünü göstermesi bakımından, tıpkı geçerliliğinin uzatılması istenen teklif mektubunda olduğu gibi, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklinin söz konusu ortaklığı oluşturan tüm üyelerinin irade beyanına dayanması gerekmektedir.

 

Dolayısıyla inceleme konusu ihalede, sadece pilot ortak Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.nin irade beyanına bağlı olarak Şenbay Mad. Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. & Ermit Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı’nın ihaleye sunduğu teklifin geçerlik süresinin uzatıldığı sonucunun çıkarılması mevzuata uygun değildir.

 

Bununla birlikte, pilot ortak tarafından iş ortaklığı isteklinin teklif geçerlik süresinin uzatıldığına ilişkin yazının, teminat mektuplarının süre uzatımları ile birlikte idareye belirlenen sürede ulaştırılması karşısında, söz konusu teklif geçerlik süresi uzatma işlemi tüm ortakların iradesine dayalı olarak gerçekleştirilmemiş olması nedeniyle, isteklinin artık teklifi ile bağlı olmadığı sonucunun çıkarılması da mümkün görülmemektedir.

 

Dolayısıyla, iş ortaklığı isteklinin iradesini beyan edecek şekilde, pilot ve özel bütün ortakları tarafından iş ortaklığının tekliflerinin geçerlik süresinin ihale dokümanında ön görülen süre kadar uzatılmasının kabul edilip edilmediğinin idarece yazı ile sorularak sonucuna göre ihale sürecinin devam ettirilmesi gerektiği izahtan varestedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul