• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.II-1040
 • Toplantı No: 2013/015
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :38
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1040
Şikayetçi:
 Oskar Temizlik Kimyevi Madde Turizm İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Hayvancılık Yayıncılık İthalat Ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd.Şti., SAZİ MAH. CILKOĞLU SOK. NO : 11 AFYONKARAHİSAR
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Orhangazi Mh. Nedim Helvacıoğlu Bulvarı 03200 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2013 / 2950
Başvuruya konu ihale:
 2012/169229 İhale Kayıt Numaralı "Emirdağ Devlet Hastanesi 2013 Yılı 5 Kişi İle Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğitarafından 11.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Emirdağ Devlet Hastanesi 2013 Yılı 5 Kişi İle Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Oskar Temizlik Kimyevi Madde Turizm İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Hayvancılık Yayıncılık İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin 04.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.01.2013tarih ve 2950sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/448sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) -İdari Şartname’nin 25.5'inci maddesinde kısa vadeli sigorta prim oranının belirtilmediği,

 

            -Teknik Şartname’nin 1'inci maddesinde çorba kasesi, tatlı tabağı ve yemek tabağı adetlerinin belirtilmediği,

 

-Teknik Şartname’nin 37'nci maddesinde sanayi tipi bulaşık makinası istenildiği, ancak makine için kullanılacak deterjan, parlatıcı, kireç sökücüden bahsedilmediği,

 

-Teknik Şartname’nin 44'üncü maddesinde istenilen 30 kglik 96 bidon bulaşık deterjanının gereğinden çok fazla bir istem olduğu,

 

-Teknik Şartname’nin 46'ncı maddesinde, ihale boyunca 24 adet tüp kullanılacağının belirtildiği, idarenin malzemeli yemek işini firmalarının yürüttüğü ve ayda 4 adet tüp kullanılmakta olduğu,

 

- Diyet yemek + yemek adedinin 76.000 olarak belirlenmesine rağmen 72.000 adet bardak su istenildiği,

 

- 2013 yılı aylık yemek listesinin ihale dokümanı kapsamında yer almadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından neye göre teklif sunulduğu ve aşırı düşük teklif açıklamasının ne şekilde yapıldığının anlaşılamadığı, kendilerinin hastaneler aylık yemek çizelgesine göre maliyet hesapladığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif ve aşırı düşük teklif açıklamasının ticari hayatın olağan koşullarına uygun olmadığı, ayrıca yaklaşık maliyeti 452.855,00.-TL olan bir ihalede, 398.010,00.-TL teklif sunan firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasının doğru olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru sahibinin birinci iddiası, ihaleye ait İdari Şartname ile Teknik Şartname’de yer alan muhtelif düzenlemelerin sağlıklı bir teklif fiyat oluşturulmasını engelleyici nitelikte olduğu yönündedir.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 10.12.2012 tarihinde EKAP üzerinden indirildiği ve ihale tarihinin 11.12.2012 olduğu görülmüştür.

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde,

 

            Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…”hükmü yer almaktadır.

 

            Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde,

 

            “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

            (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.”düzenlemesi ile  “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde,

 

             “(1) Süreler;

            a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

            b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, … izleyen günden itibaren başlar.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıya aktarılan kanun ve yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarını ihale tarihi olan 11.12.2012’den 3 iş günü öncesine kadar idareye yapacağı şikâyet başvurusuna konu etmesi gerekmekte iken, 04.01.2013 tarihinde idareye şikâyet dilekçesi sunduğu görülmüştür. Dolayısıyla, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarının süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikâyete konu ihale, 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Emirdağ Devlet Hastanesi bünyesinde 5 kişi ile malzemeli yemek hizmeti sunulması işine ilişkindir.

 

            27.12.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararına göre, ihaleye 6 isteklinin teklif sunduğu, bir isteklinin teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, sunmuş oldukları açıklamalar idarece uygun görülen Tortamışlar Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi, başvuru sahibi Oskar Temizlik Kimyevi Mad. Turz. İnş. Nak. Gıda Tar. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

             İdarece yaklaşık maliyetin piyasa araştırması yapılmak suretiyle                                                                                    toplam 452.855,50.-TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas belgelerden işçilik maliyeti dahil öğün maliyetleri üzerinden % 5 oranında kâr öngörülerek elde edilen birim fiyatın üzerine elektrik, su, gaz ve sarf malzemesi giderlerinin de dahil edilmesi sonucunda 452.855,50.-TL’ye ulaşıldığı anlaşılmıştır. % 5 oranında öngörülen kâr hariç tutularak yapılan hesaplamaya göre, kârsız yaklaşık maliyetin 434.174,90.-TL’ye tekabül ettiği belirlenmiş olup, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan tüm isteklilerin bu tutarın altında teklif sunduğu görülmüştür.

 

            İdare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında, teklif fiyatın düşüklüğüne neden olan maliyet bileşenleri ile diğer giderlerle ilgili açıklamaların sunulması istenilmiş olup, yazı ekinde örnek yemek menüsü gönderilmediği anlaşılmıştır.

 

            Teklif fiyata dahil edilmesi gereken maliyet bileşenlerine ilişkin olarak ihale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında 5 personelin görev alacağı, Teknik Şartname’de belirtilen sarf malzemelerinin teklife dahil edilmesi gerektiği, hizmetin yürütülmesi esnasında gerekli olup idarenin teslim ettiği araç dışında her türlü araç-gereç ve malze­me, yemekle ilgili kullanılan LPG Tüpleri ile bulaşık ve temizlikte kullanılacak temizlik malzemelerinin yüklenici tarafından sağlanacağı, her türlü masrafı yükleniciye ait olmak üzere, süzme elektrik ve su sayacı taktırılacağı, elektrik ve su giderinin aylık hak edişlerden kesileceği hususlarında düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde, verilecek yemek, kahvaltı ve diyet yemeklerinin şekline ilişkin,

            “a)Kahvaltı: Hasta ve hasta refakatçisine her sabah bir öğün kahvaltı verilir. Bu kahvaltının ne şekilde ve çeşitte sunula­cağını idare tespit eder ve müteahhit firma buna uyar. Ayrıca gece nöbetçi personele de kahvaltı ve ara kahvaltı verilir. Kahvaltı çay/süt ve ekmek dışında iki çeşit olarak verilecektir. Ara kahvaltılar ise meyve+süt veya meyve+yoğurt veya meyve+ayran veya süt+peynir+poğaça şeklinde hastanın diyetine göre belirlenecektir.

            b)Yemek ve Diyet Yemeqi:Her hastaya ve refakatçisine öğlen ve akşam yemekleri üçer çeşit olarak verilir. Nöbetçi personele üç çeşit akşam yemeği verilir. Firma tarafından hazırlanacak diyet yemeklerinin hastane diyetisyenlerinin genel diyet talimatnamelerine uygun olması zorunludur. Diyet tedavisi uygulanan hastalara tedavilerine uygun çeşide kadar kahvaltı ve özel diyet yemekleri sunulacaktır.

            a)Hasta ve Personel: Yemek listesini hastane idaresince hazırlayacaktır, Hastane idaresi bir gün sonraki kahvaltı ve yemek için kahvaltı edecek, yemek yiyecek personel, hasta ve refakatçi sayısını en geç 14.00’e kadar firma yetkilisine bildirecektir. Bildirim yapılmadığında ya da geç bildirildiğinde bir önceki günün sayıları esas alınacaktır,

            b)Örnek Kumanya listesi: Yüklenici firma, mutfakta meydana gelebilecek olağan üstü hallerde ilk üç gün aşağıda belirtilen kumanya listesine göre yemek ihtiyacını karşılayacaktır. Olağanüstü halin giderilmesi üç günü geçtiği taktirde, yemek listesinde belirtilen yemekler dışarıdan sağlanarak hastanenin ihtiyacı giderilecektir. Kumanya olağanüstü hale göre hastane diyetisyenlerince her zaman değiştirilebilecektir.

1.GÜN            :Kuru Köfte ( Söğüş domates, salatalık, patates kızartması veya mevsimlik salatadan birisi)

2.GÜN :Bevaz peynir, yumurta, söğüş domates, salatalık ve mevsimlik meyve

3.GÜN :Tavuk şinitzel (Söğüş domates, salatalık, patates kızartması veya mevsimlik salatadan birisi) Mevsimlik meyve ve ayran

Hastalar için Diyet Yemeği

a)Hastane ve idarenin talimatına uygun olarak diyet yemeği yaptırılır,

b)Her hastaya ortalama olarak 4 çeşit diyet yemeği verilir.( çeşit sayısı hastalığına göre değişir.)

Bir Günlük Diyet Yemeği Örneği:

Izgara veya haşlama et, tavuk, köfte, tuzlu - tuzsuz çorba, pilav veya makarna, muhallebi veya sütlaç, sakarinli muhallebi, komposto, sakarinli komposto, zeytinyağlı sebze yemeği, meyve , süt, yoğurt, haşlanmış patates, Gevaş, pelte, taze meyve suyu , salata, sebze püresi.

KAHVALTI:

Aşağıdakilerden iki çeşit her gün sabit olarak çay veya süt, şeker, ekmek ile birlikte sunulur.

 • Bisküvi (Tatlı ve tuzlu)
 • Süt (UHT Tetrapak kutuda)
 • Ihlamur (Poşet)
 • Çay (Poşet)
 • Siyah Zeytin
 • Yeşil Zeytin
 • Tuzsuz Peynir
 • Beyaz Peynir (Ambalajlı)
 • Kaşar Peyniri
 • Gravyer (Ambalajlı)
 • Bal (Ambalajlı)
 • Reçel (Ambalajlı)
 • Tereyağı (Ambalajlı)
 • Yumurta ARA KAHVALTI:
 • Yoğurt (Pastörize)
 • Light yoğurt ( Pastörize)
 • Süt (UHT Tetrapak kutuda)
 • Light Süt ( UHT Tetrapak kutuda)
 • Sütlü tatlı( Şekerli veya tatlandırıcılı)
 • Ayran (Pastörize)
 • Hoşaf veya Komposto (şekerli veya tatlandırıcılı)
 • Nişasta Pelte (Şekerli veya tatlandırıcılı; meyveli veya cevizli olabilir)
 • Beyaz Peynir (Tuzlu veya tuzsuz.)
 • Meyve
 • Meyve suyu (Taze)
 • Bisküvi (Tuzlu veya tuzsuz)
 • 2Grisini
 • Haşlanmış Patates
 • Proteinsiz çörek- kurabiye
 • Glutensiz ekmek çeşitleri
 • Limonata
 • Üzüm pekmezi ve tahin( 40 gr. Pekmez 50 gr. Tahin)
 • Kuruyemiş (Fındık, kuru üzüm, kurutulmuş meyve vb. 50 gr lık poşetlerde)

Not:
1 ) Bütün normal yemek diyet yemeği ve kahvaltılarda hastalara öğün başına 150 gr. Ekmek verilecektir. Diyet alan hastalara tuzsuz veya kepekli ekmek temin edilecektir.

           
2 )2013 Yılı yemek listesi ve yemek gramajları ilişikteki listelerde ayrı ayrı düzenlenmiştir.”
düzenlemeleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesinde, ihale komisyonunun, aşırı düşük olduğu tespit edilen teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyebileceği ve bu bileşenlerle ilgili sorgulama yapılabileceği öngörülmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4. üncü maddesinde, “İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.” açıklamasına,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.24 üncü maddesinde ise “Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Kamu ihale mevzuatı yukarıya aktarıldığı şekilde hükümler içermesine rağmen, idarenin aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazısında, önemli teklif bileşenlerine yer verilmeksizin genel ifadelerle aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği görülmüştür. Ayrıca aşırı düşük teklif açıklamalarının eşit koşullarda değerlendirilebilmesini teminen, idarece örnek menü oluşturulması gerektiği halde, gerek ihale dokümanında, gerekse aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında örnek menünün yer almadığı görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi sonucunda yapılan tespitler aşağıya aktarılmıştır:

 

İhale dokümanında yemek menüsü olmadığından, istekli tarafından 7 günlük menüler oluşturulduğu, 7 gün için ayrı ayrı tespit edilen öğün maliyetlerinin aritmetik ortalaması alınarak birim yemek maliyetlerine ulaşıldığı ve öğün başına verilecek 150 gram ekmek maliyetinin de teklif fiyata dahil edildiği görülmüştür. İstekli tarafından menüye dahil edilen yemeklerde kullanılan çiğ girdi maliyetlerinin proforma sunularak açıklandığı, söz konusu proforma faturaların bir kısmında, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü maddesinde yer alan,

“Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda …Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.”açıklamasına aykırı olacak şekilde proforma faturayı onaylayan meslek mensubunun iletişim bilgilerini içeren kaşenin yer almadığı görülmüştür.

 

İhale konusu iş kapsamında çalıştırılacak 5 personel için KİK işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle işçilik maliyeti hesaplaması yapıldığı görülmüştür.

 

İhale konusu yemek hizmetinin ifası için gerekli elektrik ve su giderine ilişkin olarak, aylık muhtemel sarfiyat miktarlarına ilişkin olarak, ihale dokümanında bir değer öngörülmediğinden, benzer işletmelerle kıyaslama yapılarak sarfiyat miktarlarının tespit edildiği, elektrik gideri için TEDAŞ web sitesinde yayımlanan birim fiyatlar üzerinden, su gideri için Emirdağ Belediye Başkanlığından su metre küp bedeline ilişkin yazıda bildirilen birim fiyat üzerinden hesaplama yapıldığı, ilaçlama giderinin proforma fatura sunulmak suretiyle tevsik edildiği anlaşılmıştır.

 

            Teknik Şartnamede yer alan “İstenilen araç gereç sayıları” başlıklı listede yer alan malzemelere ait fiyatların proforma faturalar ile açıklandığı, bahse konu listede yer alan malzemeler dışında ihale dokümanında yüklenici tarafından yerine getirileceği belirtilen temizlik hizmetinde kullanılmak üzere yağ çözücü, temizlik bezi, kir çözücü, dezenfektan, genel temizlik maddesi ve benzeri malzemeler ile kendilerince belirlenen miktarlar üzerinden fiyat oluşturulduğu, ihale konusu işte 45kg’lik 24 adet kullanılacağı öngörülen lpg tüpleri için ise https://lpg.epdk.org.tr internet adresinden alınmış 10.12.2012 tarihli Afyon ili lpg piyasası ürün fiyatları listesinde yer alan fiyatın kullanıldığı görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, idarece ihale dokümanının istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı değerlendirilmesine elverişli ve gerekli bilgileri tam olarak içermediği, isteklilerin yemek maliyetine ilişkin sunmuş oldukları açıklamaların objektif olarak karşılaştırılması için gerekli örnek yemek menülerinin isteklilere verilmediği, aşırı düşük teklif açıklamasına tabi tutulan isteklilerin kendi belirlemeleri üzerinden teklif fiyatlarını oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan belirlemelerin idarenin ihtiyaçları ile uyumlu olup olmadığının anlaşılamadığı, dolayısıyla ihale dokümanında örnek yemek menülerinin bulunmaması, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında da her hangi bir belirleme yapılmaması, sunulacak temizlik hizmetinin niteliğine uygun olarak malzeme belirlemesinin yapılmaması, elektrik ve su sarfiyat miktarlarının belirtilmemesi nedenlerine dayalı olarak, aşırı düşük teklif açıklamalarının eşit koşullarda değerlendirilmesi mümkün olmadığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

          Oskar Temizlik Kimyevi Mad.Turz.İnş. Nak. Gıda Tar. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

         

          İhale dokümanında yemek menüsü olmadığından, istekli tarafından 30 günlük menüler oluşturulduğu, 30 gün için ayrı ayrı tespit edilen öğün maliyetlerinin aritmetik ortalaması alınarak ta birim yemek maliyetlerine ulaşıldığı görülmüştür. İstekli tarafından menüye dahil edilen yemeklerde kullanılan çiğ girdi maliyetlerinin Rekor Gıda San. Tic. Ltd. Şti.den alınan proforma sunulmak suretiyle tevsik edildiği, fatura ekinde (Ek-O.5) maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, tutanakta malzeme adlarının belirtilmediği, dolayısıyla proforma fatura ile tutanakta yer alan bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğunun tespit edilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca bahse konu tutanak üzerine “proforma faturaya göre düzenlenmiştir” notunun düşüldüğü ve tutanağın her sayfasının meslek mensubu ve mükellef tarafından imzalanmadığı görülmüştür. Aynı şekilde, sebze ve meyve birim fiyatlarını tevsik etmek üzere sunulan proforma fatura ekinde yer alan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında da malzeme adları belirtilmemiş olup, fatura ile tutanağın karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilmesi mümkün değildir. Kırmızı ve beyaz et ile balık eti fiyatının proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tutanağı sunularak belgelendirildiği, tutanağın proforma faturaya göre düzenlendiğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

          Temizlik ve sarf malzemelerinden bir kısmına ilişkin birim fiyatların proforma fatura sunularak açıklandığı, söz konusu proforma faturanın tedarikçi kaşesi ve imzası kısmında başvuru sahibi isteklinin kendi kaşe ve imzasının bulunduğu, fatura ekinde tedarikçiden alınan proforma faturayla yapılan açıklamada sunulması gereken (Ek-O.5) maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, tutanakta malzemelerin cinsi belirtilmeksizin ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının belirtildiği ve tutanak üzerine “cinsi görünmüyor proforma faturaya göre düzenleme yapılmıştır” notunun düşüldüğü görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü maddesinde yer alan,

 

Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.”açıklamaya göre, proforma faturada yer alan fiyatların, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre meslek mensubunca düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki bilgiler esas alınarak oluşturulması gerekmekte olup, başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerden, bunun tam tersi bir yöntem izlenerek proforma faturaya göre maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının oluşturulduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı ve SMMM İsmet Çelik, SMMM Hakkı Sezen, SMMM Mustafa Karyağdı, SMMM Hayati Karyağdı tarafından maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından, konunun incelenmek ve gereği yapılmak üzere Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

2) SMMM İsmet Çelik, SMMM Hakkı Sezen, SMMM Mustafa Karyağdı, SMMM Hayati Karyağdı tarafından maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından, konunun incelenmek ve gereği yapılmak üzere Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif ve aşırı düşük teklif açıklamasının ticari hayatın olağan koşullarına uygun olmadığı, ayrıca yaklaşık maliyeti 452.855,00.-TL olan bir ihalede, 398.010,00.-TL teklif sunan firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasının doğru olmadığı,” şeklinde dile getirdiği ikinci iddiası kapsamında Kurulca, “..ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan belirlemelerin idarenin ihtiyaçları ile uyumlu olup olmadığının anlaşılamadığı, dolayısıyla ihale dokümanında örnek yemek menülerinin bulunmaması, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında da her hangi bir belirleme yapılmaması, sunulacak temizlik hizmetinin niteliğine uygun olarak malzeme belirlemesinin yapılmaması, elektrik ve su sarfiyat miktarlarının belirtilmemesi nedenlerine dayalı olarak, aşırı düşük teklif açıklamalarının eşit koşullarda değerlendirilmesi mümkün olmadığı..” gerekçesine dayanılarak “ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen “Emirdağ Devlet Hastanesi 2013 Yılı 5 Kişi İle Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırması yapılmak suretiyle                                                                                    toplam 452.855,50.-TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (16) adet ihale dokümanı satın alındığı, 11.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “Teklifinde aritmetik hata bulunduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 5teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Gençay Yemek Gıda Tem. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

283.450,00

Kent Hazır Yem. Gıda Paz. Turz. Temz. ve Güv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.

323.380,00

Tortamışlar Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

373.400,00

Merkez Tabldot Gıda Temz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

389.440,00

Oskar Tem. Kimyevi Mad. Turz. İnş. Nak. Gıda Tar. San. Tic. Ltd. Şti.

398.010,00

 

Şeklinde verildiği, idarece, ihaleye 6 isteklinin teklif sunduğu, bir isteklinin teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, sunmuş oldukları açıklamalar idarece uygun görülen Tortamışlar Nakliyat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi, başvuru sahibi Oskar Temizlik Kimyevi Mad. Turz. İnş. Nak. Gıda Tar. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verilerek sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “ihalenin iptaline” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul