• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-1029
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :25
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.II-1029
Şikayetçi:
 Altiva Yazılım ve Bilgi Sis. Elektronik Tıbbi Malz. Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. , ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ULUTEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLG. AR-GE BİNASI KAT 2 NO : 212 GÖRÜKLE BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Karacabey Devlet Hastanesi Baştabipliği, Tavşanlı Mah. 56. Sokak 4 16700 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43469
Başvuruya konu ihale:
 2012/174739 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Hbys" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karacabey Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 05.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı HBYS” ihalesine ilişkin olarak Altiva Yazılım ve Bilgi Sis. Elektronik Tıbbi Malz. Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin 14.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012tarih ve 43469sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5189sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, HBYS yazılımı için üretici firmadan yetki belgesi alarak ihaleye katılmış olmaları sebebiyle ilgili yazılımın firmalarına ait olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin alt yüklenici kapsamında değerlendirilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak firmalarının yazılımın üreticisi firma olan Prestij Bilgi Sistemleri Tic. Ltd. Şti.nin alt yüklenicisi değil yetkili bayisi olduğu ve üretici firmadan ilgili yazılımı alıp satmaya yetkili olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler”başlıklı 2’nci maddesine göre ihale konusu işin adı“2013 yılı HBYS ” olarak tanımlanmıştır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İddia konusu ile ilgili olarak Teknik Şartname’nin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1.1 numaralı maddesinde “Hastane Bilgi Sistemleri’nin temel bileşenlerinden olup aşağıdaki maddelerde belirtilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi modüllerini içeren HBYS hizmeti alınacaktır. İhaleyi alan firma tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemini kurulumu, geliştirme, yenileme, güncelleştirme suretiyle; hizmet ve hizmet değerlerinin yerinden izlenmesi, istenildiği zamanda ve istenilen sonuçların alınması ve değerlendirilmesi amacıyla HBYS hizmetinin satın alınmasıdır. HBYS işletmesini yüklenecek firma şartnamede belirtilen 2 (İki) personeli Hastanemizde çalıştırmanın yanında, Server – Client altyapısında HBYS’nin kurulumu, geliştirme, yenileme, güncelleştirme işlerini sağlaması gereklidir...” düzenlemesi,

 

“Genel koşullar” başlıklı 2’nci maddesinin 21’inci fıkrasında “Yüklenici madde 1.1. de belirtilen mevcut modüller üzerinde değişen ihtiyaçlar ve mevzuat gereği idarenin istediği tüm değişiklik ve ilaveleri yapmak zorundadır. Bu değişiklikler için ek ücret talep edilemez.” düzenlemesi,

 

26’ncı fıkrasında “26. İdare mevcut yazılımı tümüyle ya da kısmen uygulamadan kaldırıp yeni bir yazılımı uygulamaya alacak olur ise yeni yazılım çalışır hale gelene kadar Yüklenici kendi yazılımına ücreti karşılığında destek vermelidir.” düzenlemesi,

 

50’nci fıkrasında “50. Yüklenici hastaneye ait hiçbir datayı, evrağı, bilgiyi, personel ile ilgili bilgiyi, hasta ile ilgili bilgiyi vb. doküman ve elektronik ortamdaki bilgiyi idarenin yazılı izni olmaksızın dışarıya aktaramaz, 3. kişilere veremez, reklam ve tanıtım amacıyla kullanamaz.” düzenlemesi,

 

Söz konusu Şartname’nin“Uygulama Yazılımları”başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde “1. İstekliler uygulama yazılımını modüler ya da bütünleşik olarak önerebilir ve/veya tanımlanan işlevleri yerine getirmek kaydıyla öngörülen yazılımı farklı şekilde ele alabilir. Kurum idaresi, işleyiş ve ihtiyaçları göz önüne alarak yazılıma sınırlama ya da ilaveler isteyebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma sebebi hakkında, ihale komisyon kararında,“2. sırada teklif veren Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Turizm İnşaat Mak. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının Prestij Bilgi Sistemleri Tic. Ltd. Şti. firmasının bayisi olduğu, hastanemizce çıkılan HBYS hizmet alımında bu firmaya ait Winsoft HBYS yazılımını kullanacağı görüldü. İdari şartnamenin 15.1. maddesinde “Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.” ve teknik şartnamenin 69. maddesinde “Yüklenici işin tamamını kendisi yapabilmelidir, bu iş için alt yüklenici kullanılmayacaktır.” ibareleri bulunmaktadır. İdaremizce yapılan ihale hizmet alımı ihalesi olup, HBYS yazılımı hizmetin temel bileşenidir, işin yürütülmesi esnasında yazılım geliştirme, güncelleme ve değişen mevzuat ve ihtiyaçlara göre uyarlama dinamik bir yapıda olduğundan, mal alımı gibi veya yazılımın bir firmadan alınarak idareye satılması gibi değerlendirilemeyeceği, yazılım Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunduğundan ve açık kaynak kodlu olmadığından yazılım sahibi dışında değişiklik ve güncelleme yapılamayacaktır. Bu nedenle Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Turizm İnşaat Mak. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının işin yürütülmesi sırasında işin bir kısmını veya tamamını alt yükleniciye yaptıracağı kanaatine varılarak teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ifadeleri bulunmaktadır.

 

            Konuyla ilgili olarak, başvuru sahibi firmanın itirazen şikâyet başvurusunda “...firmamız yazılım üreticisi olan Prestij Bilgisayarın alt yüklenicisi değil yetkili bayisi olarak ihaleye katılmıştır. İhale dosyasında sunulan yetki belgesinin içeriğinden de anlaşılacağı gibi firmamız yazılım üreticisi firmadan ilgili yazılımı alıp satmaya yetkilidir. Ayrıca firmamız yazılım üreticisinin Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sisteminde de yetkili bayisi olarak kayıtlı olmakla beraber ilgili belge ihale dosyasında yer almaktadır.”ifadeleri bulunmaktadır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde“Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler”hakkında bir düzenleme yapılmış olmasına karşın, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde bu hususa ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

 

            Başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanında da ihale konusu hizmet alımında kullanılacak yazılıma ilişkin imalatçılığı veya yetkili satıcılığı gösteren belgelere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

 

            İhale dokümanında imalatçılığı veya yetkili satıcılığı gösteren belgelere ilişkin bir düzenleme yer almamakla birlikte, bir hastane bilgi yönetim sistemi yazılımı için kayıt-tescil belgesi olmayan, yani ilgili yazılım üzerinde telif hakları bulunmayan bir isteklinin yetkili bayi sıfatıyla ihaleye teklif vermek istemesi hâlinde, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetini verebilmek amacıyla söz konusu yazılımı teklif etmeye yetkili olduğunu gösteren belgeleri idareye sunması gerektiği tabiidir.

 

            Bu doğrultuda, başvuru sahibinin teklif dosyasında, ihale konusu işin ifasında kullanılacak yazılıma ilişkin yetki belgesi sunulduğu görülmüştür. Söz konusu “WinSoft HBYS Yetki Belgesi”konulu ve “YZ2012-510”sayılı belgede, “Aşağıda açık adresi yazılı Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Turizm İnşaat Makine San. Tic. Ltd. Şti. firması tarafımızca üreticisi olduğumuz WinSoft HBYS yazılımını bizden alıp satmaya (05.12.2012 tarihinde ihalesi yapılacak olan 2012/174739 kik nolu Karacabey Devlet Hastanesi Karacabey/Bursa (2013 yılı HBYS hizmeti) ihale şartnamesinde belirtilen garanti süreleri dâhil) tarafımızca yetkili kılınmıştır.27.11.2012.” ifadeleri bulunmaktadır.

 

            Bahsi geçen yetki belgesi ile birlikte Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Winsoft Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin sahibi olduğunu gösteren 07.01.2010 tarihli kayıt-tescil belgesi ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından alındığı anlaşılan, başvuru sahibi Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin, yazılım sahibi Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bayisi olduğunu gösteren bir çıktı bulunmaktadır.

 

            Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan 1.1 numaralı maddesinde, HBYS işletmesini yüklenecek firmanın Server – Client altyapısında HBYS’nin kurulumu, geliştirme, yenileme, güncelleştirme işlerini sağlaması gerektiği; 2.12 numaralı maddesinde, yüklenicinin 1.1 numaralı maddede belirtilen mevcut modüller üzerinde değişen ihtiyaçlar ve mevzuat gereği idarenin istediği tüm değişiklik ve ilaveleri yapmak zorunda olduğu; 4.1.1 numaralı maddesinde ise idarenin, işleyiş ve ihtiyaçları göz önüne alarak yazılıma sınırlama ya da ilaveler isteyebileceği düzenlenmiştir.

 

            Ancak, başvuru sahibinin teklif dosyasında bulunan, yukarıda aktarılan “WinSoft HBYS Yetki Belgesi”konulu ve “YZ2012-510”sayılı yetki belgesinde, Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin, WinSoft HBYS yazılımını Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden “alıp-satmaya yetkili olduğu”ifade edilmekle birlikte, yukarıda aktarılan Teknik Şartname düzenlemelerinde istenilen güncelleme, değişiklik, ilave vb. hususları yapma yetkisinin olup olmadığı konusunda bir ibare olmadığından, mevcut haliyle, bahsi geçen yetki belgesinin içeriğinin idarece duyulan tereddüdü doğrular nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Bu doğrultuda, imalatçı ile bayi arasındaki yetki derecesi hakkında bilgi sahibi olabilmek maksadıyla, 24.01.2013 tarih ve 258-1744 sayılı yazı ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. ile Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan bayilik sözleşmesinin bir sureti talep edilmiştir.

 

            Söz konusu belge talebi üzerine Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce gönderilen 29.01.2013 tarihli ve 700/601 sayılı yazı 08.02.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına girmiştir.

 

            Bahsi geçen yazı ekinde bulunan ve 01.12.2011 tarihinden itibaren süresiz geçerli olduğu belirtilen bayi sözleşmesinin, Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış olduğu görülmektedir. Mezkûr sözleşmede, Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. “firma”, Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. ise “bayi”olarak tanımlanmıştır.

 

            Başvuru konusu ile ilgili olarak, anılan sözleşmenin “Firmanın yükümlülükleri”, başlıklı 2’nci maddesinin beşinci fıkrasında “Firma gerekli gördüğü hallerde sistemden verileri alabilir. Ancak bu verilerin güvenliğini sağlayacak 3. şahıslar ile paylaşmayacaktır.”düzenlemesi,

 

            Aynı maddenin 8’inci fıkrasında “Bayi tarafından değerlendirilerek firmaya iletilen güncelleme talepleri firma tarafından değerlendirilerek uygun görülen talepler için temrin süresi bayiye bildirilecektir. Bu süre içerisinde gerekli güncellemeler yapılarak bayiye gönderilecektir.”düzenlemesi,

 

            Mezkûr sözleşmenin “Bayi’nin yükümlülükleri”başlıklı üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında “Bayi sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım ve kesintisiz internet bağlantısının hastane tarafından hazırlanmasını ve firmanın sisteme uzaktan erişimini sağlayacaktır.”düzenlemesi,

 

            Aynı maddenin 5’inci fıkrasında “Firmanın hastane ile olan sözleşmesinin sona ermesinden dolayı, bayi kurumdaki sistemi sonlandırma, devam ettirme, güncelleme vb. durumları firmaya haber vermeden yerine getiremez.”düzenlemesi,

 

            Söz konusu maddenin 8’inci fıkrasında “Bayi kurumlardaki ek yazılım isteklerini dinleyecek, uygun olanları firma merkezine iletecektir. Kurumlardan yapılan ek yazılım veya ek modül talepleri incelenmeden ve değerlendirilmeden firmaya gönderilmeyecektir. Bayi tarafından uygun görülen talepler firmaya bildirilecek, firma tarafından uygun görülmesi halinde temrin süresi alınacak ve takibi yapılacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır,

 

            Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan bayi sözleşmesinin yukarıda aktarılan maddeleri ile Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan maddeleri karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir.

 

a)Teknik Şartname’nin “Genel koşullar” başlıklı 2’nci maddesinin ellinci fıkrasında yüklenicinin hastaneye ait hiçbir datayı, evrakı, bilgiyi, personel ile ilgili bilgiyi, hasta ile ilgili bilgiyi vb. doküman ve elektronik ortamdaki bilgiyi idarenin yazılı izni olmaksızın dışarıya aktaramayacağı ve üçüncü kişilere veremeyeceği düzenlemiştir.

 

Buna karşın yazılım sahibi firma olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan bayi sözleşmesinin “Firmanın yükümlülükleri” başlıklı 2’nci maddesinin beşinci fıkrasında, yazılım sahibi firmanın gerekli gördüğü hallerde sistemden verileri alabileceği, ancak bu verilerin güvenliğini sağlayarak üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağı düzenlenmiştir.

 

Buna karşın, başvuru konusu ihalenin yetkili bayi Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin uhdesinde bırakılması hâlinde, adı geçen firma işi ifa edecek yüklenici konumunda olacak, yazılım sahibi Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. ise üçüncü kişi konumuna gelecektir. Bu durumda, yüklenici, hastaneye ait hiçbir bilgiyi üçüncü kişilere vermeyeceğinden, bayi ile üretici arasındaki sözleşmenin 2’nci maddesinin beşinci fıkrasının, Teknik Şartname’nin “Genel koşullar” başlıklı 2’nci maddesinin ellinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

b) Teknik Şartname’nin “Genel koşullar” başlıklı 2’nci maddesinin yirmialtıncı fıkrasında, idarenin mevcut yazılımı tümüyle ya da kısmen uygulamadan kaldırıp yeni bir yazılımı uygulamaya alması durumunda yeni yazılım çalışır hale gelene kadar yüklenicinin kendi yazılımına ücreti karşılığında destek vermesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

Buna karşın yazılım sahibi firma olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan bayi sözleşmesinin “Bayi’nin yükümlülükleri” başlıklı 3’üncü maddesinin beşinci fıkrasında, sözleşmenin sona ermesinden dolayı bayinin ilgili kurumdaki sistemi sonlandırma, devam ettirme, güncelleme vb. durumları firmaya haber vermeden yerine getiremeyeceği düzenlenmiştir.

 

Bu durumda, başvuru konusu ihalenin yetkili bayi Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin uhdesinde bırakılması hâlinde, adı geçen firma işi ifa edecek yüklenici konumunda olmasına karşın, yazılım sahibi Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne haber vermeksizin ücret karşılığında idareye destek verme imkânı olmadığından, bayi ile üretici arasındaki sözleşmenin 3’üncü maddesinin beşinci fıkrasının, Teknik Şartname’nin “Genel koşullar” başlıklı 2’nci maddesinin yirmialtıncı fıkrasına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

c) Teknik Şartname’nin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1.1 numaralı maddesinde yüklenici firmanın HBYS’nin kurulumu, geliştirme, yenileme, güncelleştirme işlerini sağlaması gerektiği;“Genel koşullar” başlıklı 2’nci maddesinin yirmibirinci fıkrasında yüklenicinin, mevcut modüller üzerinde değişen ihtiyaçları ve mevzuat gereği idarenin istediği tüm değişiklik ve ilaveleri yapmak zorunda olduğu;“Uygulama Yazılımları”başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde ise idarenin, işleyiş ve ihtiyaçları göz önüne alarak yazılıma sınırlama ya da ilaveler isteyebileceği düzenlenmiştir.

 

            Buna karşın yazılım sahibi firma olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan bayi sözleşmesinin “Firmanın yükümlülükleri”başlıklı 2’nci maddesinin sekizinci fıkrasında, bayi tarafından değerlendirilerek firmaya iletilen güncelleme taleplerinin üretici firma tarafından değerlendirileceği ve “uygun görülen talepler için”temrin süresinin bayiye bildirileceği; aynı sözleşmenin“Bayi’nin yükümlülükleri”başlıklı 3’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında ise kurumlardan yapılan ek yazılım veya ek modül taleplerinin incelenmeden ve değerlendirilmeden üretici firmaya gönderilmeyeceği, bayi tarafından uygun görülen taleplerin üretici firmaya bildirileceği ve “bu taleplerin üretici firma tarafından da uygun görülmesi hâlinde” temrin süresi belirleneceği düzenlenmiştir.

 

Bu durumda, Teknik Şartname’ye göre idarece talep edilebilecek değişiklik ve ilavelerin yüklenici tarafından yapılması zorunlu olmasına karşın, başvuru konusu ihalenin yetkili bayi Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin uhdesinde bırakılması hâlinde, adı geçen firma işi ifa edecek yüklenici konumunda olmasına karşın, söz konusu firmanın yazılım sahibi Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından uygun görülmemesi hâlinde idarece yapılan değişiklik ve ilave taleplerini karşılaması mümkün olmadığından, bayi ile üretici arasındaki sözleşmenin “Firmanın yükümlülükleri” başlıklı 2’nci maddesinin sekizinci fıkrası ile “Bayi’nin yükümlülükleri” başlıklı 3’üncü maddesinin sekizinci fıkrasının, Teknik Şartname’nin 1.1, 2.21 ve 4.1.1 numaralı maddelerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

            Netice itibariyle, yazılım sahibi firma olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yetkili bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan bayi sözleşmesindeki zikredilen düzenlemelerin, yukarıda aktarılan nedenlerle, Teknik Şartname’nin ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmesinden dolayı ihalenin başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakılması durumunda adı geçen firmanın ihale konusu işi Teknik Şartname’ye uygun bir şekilde ifa etmesinin mümkün olmaması sebebiyle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiş ve idarece adı geçen firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bunun dışında, idarece şikâyet başvurusuna verilen cevapta, “Yetki veren Prestij Bilgi Sistemleri Tic. Ltd. Şti. ile bayilik yetkisi verilen Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Turizm İnşaat Mak. San. Tic. Ltd. Şti. firmalarının ticaret odasındaki kayıtlı adresleri, şirket ortakları, şirketi temsile yetkili kişiler, her iki şirket için de temsil ve imza yetkisi verilen ortak kişiler göz önüne alındığında, durum, kamu ihale kurulunun 2011/UY.III-2238, 2011/Uh.II-4165, 2011/UY.I-2405 numaralı uyuşmazlık kararlarındaki dolaylı teklif verme durumları ile benzerlik gösterdiği görülmüş, ancak idaremizdeki belgeler ile durumun yasaklı firma adına dolaylı teklif verme olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine karar verilmemiştir.” ifadesi bulunmaktadır.

 

İdarece yapılan bu tespit doğrultusunda, yazılım sahibi firma olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda adı geçen firmanın 05.10.2012-05.10.2014 tarihleri arasında ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu belirlenmiştir.

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sitesi üzerinden, yetkili bayi tarafından kullanılacak yazılımın sahibi olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında yapılan incelemede, adı geçen firmalara ilişkin ilanlarda bulunan bilgiler aşağıda karşılaştırılmıştır.

 

a) Buna göre, yazılım sahibi firma olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 11 adet ilan tespit edilmektedir.

 

16.01.2004 tarihli ve 5969 sayılı Gazetenin 293’üncü sayfasında yer alan ilanda, İbrahim Uzun’un 10 yıl süre ile şirket müdürü olarak seçildiği görülmektedir.

 

Aynı tarih ve sayılı Gazete’nin 360’ncı sayfasındaki sermaye artırımına ilişkin ilanda ise şirket hisselerinin yarısının İbrahim Uzun’a, diğer yarısının ise Yasemin Uzun’a ait olduğu belirlenmiştir.

 

25.04.2006 tarihli ve 6542 sayılı Gazete ilanında, Yasemin Uzun’un şirketteki hisselerinin yarısını Mert Uzun’a, diğer yarısını ise Efe Uzun’a devrettiği ve söz konusu hisse devri işleminin Mert Uzun ve Efe Uzun adına kayyum Havva Uzun tarafından yapıldığı bilgisi yer almaktadır.

 

Bu tarihten sonraki Gazete ilanlarında, Mert Uzun ve Efe Uzun’un şirket ortaklığının devam ettiği ve şirket hakkında alınan kararlarda adı geçen kişiler adına Hava Uzun’un kayyumluk görevinin sürdüğü belirlenmiştir.

 

24.05.2011 tarihli ve 7821 sayılı Gazete ilanında, İbrahim Uzun’un şirket müdürlüğü görevinin 10 yıl süre ile uzatıldığı, şirket ortaklarında herhangi bir değişiklik olmadığı ve Havva Uzun’un Mert Uzun ve Efe Uzun adına kayyum olarak görev yaptığı görülmektedir.

 

07.12.2011 tarihli ve 7956 sayılı Gazete ilanında, 28.11.2011 tarihli ortaklar kurulu kararı ile şirket adresinin “Ulutek Teknoloji Geliştirme Merkezi Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Binası 2. Kat No:211 Görükle Nilüfer / Bursa” olarak değiştirildiği belirlenmiştir.

 

15.08.2012 tarihli ve 8134 sayılı Gazete ilanında ise 09.08.2012 tarihinde noterce tasdik edilen genel kurul kararı ile şirketin ticaret unvanında değişiklik ve hisse devri yapıldığı, bunun dışında şirketin temsilinde de değişiklik olduğu görülmektedir. Buna göre, şirket hisselerinin %50’sinin sahibi ve şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürü konumundaki İbrahim Uzun, sahip olduğu 10.000 hissenin 1000 tanesini Halil Uzun’a devretmiş ve şirket müdürlüğünden istifa etmiştir. Aynı ilandan, şirket müdürlüğü görevine on yıl için Halil Uzun’un seçildiği ve söz konusu kararların alınmasında, Havva Uzun’un Mert Uzun ve Efe Uzun adına yine kayyum olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemeden, yetkili bayi tarafından kullanılacak yazılımın sahibi olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.ndeki şirket müdürlüğü görevinden istifa eden ve şirket hisselerinin %5’ini devrederek %45 hisse ile şirket ortaklığı devam eden 25616435978 T.C. kimlik numaralı İbrahim Uzun hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açıldığı ve 11.05.2012 tarihinde itibaren yasaklı konumunda olduğu tespit edilmiştir.

 

b) Yetkili bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında 3 adet ilan tespit edilmektedir.

 

21.12.2011 tarihli ve 7966 sayılı Gazete ilanında, 09.12.2011 tarihli ortaklar kurulu kararı ile şirket adresinin “Ulutek Teknoloji Geliştirme Merkezi Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Ar-Ge Binası 2. Kat No:212 Görükle Nilüfer / Bursa” olarak değiştirildiği belirlenmiştir. Bahsi geçen ilanda, şirket ortaklarının İbrahim Uzun ve Mehmet Şükrü Mülazımoğlu olduğu görülmektedir.

 

09.05.2012 tarihli ve 8064 sayılı Gazete ilanı hisse devri ile alakalıdır. Buna göre, İbrahim Uzun, sahip olduğu 490 adet şirket hissesinden 10’unu Mustafa Uzun’a, diğer 10’unu ise Havva Uzun’a devretmiştir.

 

23.08.2012 tarihli ve 8138 sayılı Gazete ilanı ise hem hisse devrine hem de şirket temsilindeki değişikliğe ilişkindir. 10.08.2012 tarihli ortaklar kurulu kararına göre, İbrahim Uzun’un şirket müdürlüğünden istifa ettiği ve sahip olduğu 470 hissenin tamamını Mustafa Uzun’a devrettiği tespit edilmiştir. Söz konusu ilana göre Mehmet Şükrü Mülazımoğlu’nun on yıl süre ile şirket müdürü olarak seçildiği, Mustafa Uzun’un ise Mehmet Şükrü Mülazımoğlu ile birlikte münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığı belirlenmiştir.

 

Yukarıda yapılan tespitler derlendiğinde,

 

a) Yetkili bayi tarafından kullanılacak yazılımın sahibi olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti., 05.10.2012-05.10.2014 tarihleri arasında ihalelere katılmaktan yasaklıdır. Adı geçen firmanın %45 hissesine sahip ortağı İbrahim Uzun da hakkında kamu davası açılmış olması sebebiyle 11.05.2012 tarihinde itibaren yasaklı konumundadır. Aynı kişi, yetkili bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin de ortağı iken 10.08.2012 tarihli ortaklar kurulu kararı ile şirket müdürlüğünden ve ortaklığından ayrılmıştır.

 

b) Yetkili bayi tarafından kullanılacak yazılımın sahibi olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin aynı binada ikamet ettiği ancak kapı numaralarının farklı olduğu görülmektedir. Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin bahsi geçen adrese geçişi, Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin adres değişikliğinden 11 gün sonradır.

 

c) Yetkili bayi tarafından kullanılacak yazılımın sahibi olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin halihazırdaki şirket müdürü Halil Uzun, ortakları ise Halil Uzun, İbrahim Uzun, Mert Uzun ve Efe Uzun’dur. Havva Uzun’un ise Mert Uzun ve Efe Uzun adına kayyum olarak görev yaptığı görülmektedir.

 

d) Yetkili bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin halihazırdaki şirket müdürü Mustafa Uzun, şirket ortakları ise Mehmet Şükrü Mülazımoğlu, Mustafa Uzun ve Havva Uzun’dur.

 

e) Yetkili bayi tarafından kullanılacak yazılımın sahibi olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan, yukarıda bahsi geçen bayi sözleşmesinin “Mali konular”başlıklı 4’üncü maddesinde,

“4.3. Satış ve bakım hizmetleri üretici firma adına yapılacaktır. Faturayı üretici firma olarak Prestij Bilgisayar Sis. Ltd. Şti. kesecektir. Bayi kâr payı oranına göre komisyon faturası kesecektir. Kesilen komisyon faturasına vade konmayacaktır. Komisyon faturası firmanın parayı tahsil ettiği tarihte ödenecektir.

4.4. Bayi, firmanın yazılı izni olmadan hiçbir kuruma HBYS yazılımları ile ilgili fatura kesmeyecektir…”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Bu düzenlemeye göre, başvuru konusu ihalenin Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması durumunda, adı geçen firma yüklenici sıfatıyla kendi adına idareye fatura kesemeyecektir.

 

Konu ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar” başlıklı 28’inci maddesinde,

“28.1.6. Yasaklı firmanın ürününün yetkili bayi ya da başka bir satıcı tarafından teklif edilmesi

4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11 inci maddesi ile “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde ihaleye katılıma ve ihaleden yasaklamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Anılan maddelerde, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmayan isteklinin, yetkili satıcı ya da üretici firmanın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunması halinde, üretici firma garantisinde olan bazı belgeleri ve satışa dair yetki verilen mal veya malları teklif etmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.”açıklaması yer almaktadır.

 

Zikredilen Tebliğ açıklamasına göre, yasaklı durumundaki bir firmanın ürününün yetkili bayi tarafından teklif edilmesinde kamu ihale mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 

Ancak, yukarıda aktarılan bilgilere göre, her iki firmada da ortaklığı bulunan İbrahim Uzun’un yetkili bayi konumundaki başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. ile bağının kalmadığı görülmekle birlikte, her iki firmanın adresleri ve ortaklık yapısı açısından konuya bakıldığında ve özellikle de başvuru sahibi Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarından Havva Uzun’un, yetkili bayi tarafından kullanılacak yazılımın sahibi ve yasaklı durumunda olan Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarından Mert Uzun ve Efe Uzun adına kayyum olarak görev yaptığı ve adı geçen şirketin bütün kararlarına katıldığı ve ihalenin başvuru sahibi firma Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması durumunda, iki firma arasındaki bayilik sözleşmesi uyarınca mezkûr firmanın yüklenici olarak idareye kendi adına değil yasaklı konumundaki Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına fatura kesebileceği hususları dikkate alındığında, bütün bu sayılan emarelerden, bahis konusu iki firmanın ortak hareket ettiği ve yasaklı Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin dolaylı olarak başvuru konusu ihaleye iştirak ettiği sonucuna varılmaktadır.

 

Konu hakkında, Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar”başlıklı 11’inci maddesinde,

“Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) (Değişik: 20/11/2008-5812/4 md.) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar…”hükmü,

 

“Yasak fiil veya davranışlar”başlıklı 17’nci maddesinde,

“İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükmü,

 

“İhalelere katılmaktan yasaklama”başlıklı 58’inci maddesinde,

“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.”hükmü,

 

“İsteklilerin ceza sorumluluğu”başlıklı 59’uncu maddesinde“Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.”hükmü yer almaktadır.

 

Netice itibariyle, yasaklı Prestij Bilgi Sistemleri Ar-Ge Yazılım İnş. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. aracılığıyla dolaylı olarak başvuru konusu ihaleye iştirak ederek, Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar”başlıklı 17’nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket etmesi, söz konusu durum sebebiyle Altiva Yazılım ve Bilgi Sistemleri Elektronik Tıbbi Malzeme Tur. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin fiilinin ise mezkûr Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar”başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlar kapsamında olduğu sonucu varıldığından, her iki firma hakkında söz konusu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul