En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
Kaynak: Resmi Gazete
18/4/2020 tarih ve 31103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 60 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aşağıdaki metnin Geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklik aşağıdaki metne işlenmemiştir. Yapılan değişiklik için ilgili Resmi Gazete'yi inceleyebilirsiniz.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (Kararname Numarası: 43)

Madde 1 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine ‘"yapmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Hâzinenin Cumhurbaşkanı karan ile yurtiçindeki ya da yurtdışmdaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (p) bendi eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
“i) Finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikran güçlendirici çalışmalar yapmak,”
 
“p) Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek,”
Madde 2 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 219 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 219- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır:
 
a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,
 
b) Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü,
 
c) Muhasebat Genel Müdürlüğü,
 
ç) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,
 
d) Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
 
e) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,
 
f) Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü,
 
g) Sigortacılık Genel Müdürlüğü,
 
ğ) Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü,
 
h) Personel Genel Müdürlüğü,
 
ı) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
 
i) Teftiş Başkanlığı,
 
j) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,
 
k) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı,
 
l) Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı,
 
m) Malî Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı,
 
n) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
 
o) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
 
ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
 
p) Özel Kalem Müdürlüğü.”
Madde 3 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“h) Taşra hukuk birimlerinin faaliyetlerini Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetlemek,”
 
“(3) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla münhasıran dava ve icrayla ilgili işlerde; Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, illerde muhakemat müdürü, ilçelerde ise yetkili hazine avukatı doğrudan yazışma yetkisine sahiptir. Hazine avukatı bulunmayan veya görevlendirilemediği yerlerde, ilgili daire amirleri de bu yetkiyi kullanabilir. Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü ile muhakemat müdürleri sınırlarım açıkça belirlemek şartıyla bu yetkisini devredebilir.”
Madde 4 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
“Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
 
MADDE 220/A- (1) Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde orta vadeli program hazırlıklarına katılmak ve orta vadeli mali plan ile sektörel plan ve programlan, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kurullannın görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak,
 
b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde orta vadeli mali plan ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde (a) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek,
 
c) 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi hariç olmak üzere mezkûr Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,
 
ç) Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almak ve uygulamayı izlemek,
 
d) Kamu harcamaları ile Devlet gelirlerinin kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını teminen gerekli her türlü tedbiri almak,
 
e) Mali yönetim ve iç kontrol alanında uluslararası genel kabul görmüş standartlarla uyumlu standart ve yöntemler belirlemek, mali hizmetler uzman yardımcıları özel yarışma sınavları, atama ve yerleştirilme, yetiştirilme, eğitim ve yeterlik sınavlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek, kamu idarelerine eğitim ve rehberlik hizmeti vermek, uygulamaları izlemek, belirlenen yöntem ve standartlara uygunluğu açısından değerlendirmek, kurumsal ve konsolide raporlar düzenlemek ve önerilerde bulunmak, mali yönetim ve iç kontrol uygulamalarının uyumlaştırılması ve bilgi paylaşımına yönelik yönetim bilgi sistemleri oluşturmak, mali hizmetler birim yöneticilerine ve diğer yönetici ve uzmanlara yönelik düzenli yıllık bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenlemek, mali saydamlığın sağlanmasına yönelik uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve öneriler geliştirmek,
 
f) Harcamaları etkileyebilecek her türlü mevzuat taslaklarını inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü hazırlamak,
 
g) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda mevzuatta yer alan mali hükümlerin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü meseleyi çözmek ve tereddütleri gidermek,
 
ğ) Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmaları koordine etmek ve vergi yükü ile gelir tahminlerine yönelik analizler yapmak,
 
h) Kamu istihdamı ve buna ilişkin giderlerle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve uygulamayı izlemek,
 
ı) Kamu harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,
 
i) Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlanna ilişkin temel politikaları oluşturmak,
 
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak,
 
k) Cumhurbaşkanı onayına sunmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına dâhil idarelerin taşıt edinimi, kullanımı ve tasfiyesine ilişkin politikalar oluşturmak; uygulamanın yönlendirilmesi hususunda standartlar tespit etmek, kamu idareleri için ortak taşıt havuzu ve yönetim sistemi oluşturmak ve gerekli tedbirleri belirlemek ve bu amaçla uygulamayı izlemek,
 
l) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılacak kadro ve pozisyon ihdasları ile 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak atama sayılarının ve istisnalarının belirlenmesi ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarından veya sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım amacıyla kullanılmasıyla ilgili Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek,
 
m) Teşkilat ve görev alanına giren konularda hazine ve maliye uzmanlarına, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde analiz ve inceleme işleri yaptırmak,
 
n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
Madde 5 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesinin başlığı “Muhasebat Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Muhasebat Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiş, (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1), (m), (n), (o), (ö) ve (p) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden elde edilecek gelirlerin muhasebesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmek ve buna ilişkin diğer her türlü düzenlemeyi yapmak,
 
k) Kamu idarelerine ilişkin gelir, gider, ödeme, tahsilat, muhasebe, raporlama ve mali istatistik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik süreç ve birlikte işlerlik standartlarım belirlemek; gerekli bilişim sistem veya sistemlerinin geliştirilmesini ve işletilmesini sağlamak; bu çerçevede oluşan veri, elektronik belge, rapor ve diğer içerikleri Sayıştayın erişimine sunmak,”
Madde 6 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 222 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 7 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 223 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (m), (n) ve (o) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 8 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve Hâzinenin iştirak ettiği şirketler ile ilgili olarak hazine pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak,”
Madde 9 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 225 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aym fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
 
“ı) Uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarım kullanmak suretiyle dış borç yükünü hafifletici veya kaynak çeşitliliği oluşturmaya yönelik her türlü işlemi yapmak,
 
i) Altyapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için, ilgili mevzuat çerçevesinde garanti vermek ve buna ilişkin işlemler yapmak ve bu projelerle ilgili hazırlık, fizibilite ve akit çalışmalarına katılmak, farklı finansman alternatifleri oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek,”
 
“p) 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek; kamu-özel işbirliği projeleri için gerekmesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanacak borç üstlenim taahhüdüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,”
Madde 10 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 225 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
“Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
 
MADDE 225/A- (1) Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, faizsiz fmans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmak,
 
b) Finansal araç ve piyasalar ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine ve tasarrufların artırılmasına ilişkin çalışmalar yürütmek, girişim sermayesi fonları ile üst fonlara Bakanlık bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bireysel katılım sermayesine ilişkin yasal altyapı çalışmalarını yürütmek, bu uygulamaların gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu kapsamda diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 
c) İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak politika ve araçlar geliştirmek ve buna ilişkin çalışmalarda bulunmak, bu kapsamda Hazine destekli kredi garanti sistemine ilişkin çalışmaları yapmak,
 
ç) Kambiyo mevzuatıma esaslarını ve kambiyo politikalarını belirlemek, mevzuat çalışmalarım yürütmek, yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, uygun olmayan işlemler hakkında kanuni takibatta bulunulmasını sağlamak, belirtilen hususlar kapsamında istatistik, raporlama, izleme, gözetim, koordinasyon ve diğer çalışmaları yapmak,
 
d) Kambiyo politikalarının uygulanması ve finansal piyasalarla ilgili konularda Bakanlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkilerini kurmak,
 
e) Yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemek, bunların gözetim ve koordinasyonunu sağlamak, borsada faaliyet gösterecek kıymetli madenler aracı kurumlannın kuruluş ve faaliyet izinlerini vermek ile kıymetli madenler aracı kuruluşlarının faaliyet şartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, bunların gözetim ve koordinasyonunu sağlamak, ham elmas konusunda uygulamaya ilişkin iş ve işlemlerle, gözetim, denetim ve diğer çalışmaları yapmak,
 
f) Bakanlığın görev alanı kapsamındaki finansal düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar ve bankalarla koordinasyonu sağlamak,
 
g) Genel Müdürlüğün görev alanı kapsamında; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası platformlarda temsil, katılım ve koordinasyon görevlerini yürütmek,
 
ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
Madde 11 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“b) Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve bu mevzuatın Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarını yürütmek,”
Madde 12 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
“Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 
MADDE 226/A- (1) Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programını ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerim oluşturmak,
 
b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanı yıllık programının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde (a) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek,
 
c) Orta vadeli programın uygulanmasına ilişkin eylem planını izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve eylem plamnın uygulanmasını takip etmek,
 
ç) Kamu idarelerinin orta vadeli program eylem planına konu olabilecek eylem ve proje önerilerim değerlendirmek ve gerektiği takdirde orta vadeli programa uygun politikalar kapsamında gerekli değişikliklerin yapılmasını talep etmek,
 
d) Devlet desteklerinin ilke ve esaslarının belirlenmesi amacıyla politika önerileri oluşturmak ve bu önerilere yönelik çalışmalar yapmak, Devlet desteği uygulamalarının izlenmesi ve raporlanması için gerekli altyapıyı kurmak,
 
e) Devlet desteği uygulamalarının etkinlik ve verimliliğim ölçmek amacıyla etki değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin ilke ve esasları belirlemek, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan etki değerlendirmesine ilişkin raporları izlemek, değerlendirmek ve bunlan gerekli mercilere sunmak,
 
f) Teşkilat ve görev alanına giren konularda hazine ve maliye uzmanlarına, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde analiz ve inceleme işleri yaptırmak,
 
g) Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomide konjonktürel gelişmeleri izlemek, analiz etmek ve değerlendirme raporları hazırlamak,
 
ğ) Türkiye ekonomisi ile ilgili kısa ve orta-uzun vadelerde makroekonomik tahmin ve senaryo analizleri gerçekleştirmek,
 
h) Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomide yapısal, sektörel ve bölgesel eğilimleri izlemek, yapısal politikalann ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin analizler ile sürdürülebilirlik, verimlilik, rekabet gücü analizleri gerçekleştirmek,
 
ı) Finansal piyasaları, finansal araçları ve ürünleri takip ederek, gelişmeleri izlemek, analiz etmek ve değerlendirme raporları hazırlamak,
 
i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
Madde 13 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Bakanlığın personel planlaması ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, performans ve yetkinlik değerlendirme çalışmaları yapmak; bu çalışmaları Bakanlık teşkilatıyla bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak,”
Madde 14 - An. M. K. 2022/17(2023)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
 
“Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 
MADDE 227/A- (1) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Bakanlığın hedef ve politikaları ile iş modelleri ve yürütülen iş süreçlerine uygun olarak bilişim hedeflerini belirlemek, iş planlarım, mali planlan ve kaynak planlannı hazırlamak, bu hususlarda gerekli bilişim standartlarını tespit etmek, Genel Müdürlüğün iş süreçlerini tasarlamak ve yayınlamak,
 
b) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim almalannı sağlamak,
 
c) Güvenlik politikaları geliştirmek, güvenlik katmanlan oluşturmak ve bilgi güvenliğini sağlamak,
 
ç) Kurumlar ve birimlerle müşterek yürütülen iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, geliştirilen ve işletilen bilişim çözümlerinin ilgili bilişim sistemleriyle bütünleşik çalışmasını sağlamak,
 
d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışım, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve buna ilişkin usul ve esaslan belirlemek,
 
e) Bilişim çözümlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmaları yürütmek ve geliştirilecek iş modelleri ve iş süreçlerine ilişkin her seviyede mevzuat oluşturma çalışmalarına katılmak,
 
f) Kullanıcı hesaplarının yönetimini sağlamak, kullanıcı eğitimlerini planlamak ve yürütmek,
 
g) Bilişim çözümlerinin gerektirdiği lojistik, idari ve teknik desteği sağlamak,
 
ğ) Bakanlığın internet sayfalan, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalan ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,
 
h) Kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili kullanıcılara yönelik bilgilendirme ve yönetim araçları geliştirmek,
 
ı) Bakanlıkça belirlenen eylem planlarında yer alan bilgi teknolojileri ile ilgili stratejilerin Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar nezdinde koordine ederek uygulanmasını sağlamak,
 
i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
Teftiş Başkanlığı
 
MADDE 227/B- (1) Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görev ve yetkileri kullanır:
 
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlan ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili gerekli önlemleri almak veya aldırmak,
 
b) İlgili mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkisini Bakanlığın diğer hizmet birimlerinin görev alanına girmediği durumlarda kullanmak,
 
c) İç denetim birimi ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından Teftiş Başkanlığına bildirilen konularda gerekli inceleme, denetim ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek,
 
ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyannca hazine ve maliye müfettişi ve hazine ve maliye müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir.
 
(3) Teftiş Başkam, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyannca bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanma denktir.
 
(4) Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları, hazine ve maliye başmüfettişleri, müfettişleri ve müfettiş yardımcılanmn görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkanlan yönetmelikle belirlenir.”
Madde 15 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
 
MADDE 229- (1) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyetine mali işbirliği çerçevesinde sağlanan fonların kullanımı amacı ile oluşturulan tüm yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğinin denetimi ile bu kapsamdaki her türlü harcama, gelir, mali yükümlülük, muafiyet ve mali tabloların denetimini, Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalara, uluslararası denetim standartlarına ve Kurul Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberlerine uygun olarak Denetim Otoritesi sıfatıyla yerine getirmek,
 
b) Dış finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlardan sağlanan proje ve faaliyetlere ilişkin olarak ikraz, kredi veya hibeyi kullanan kurum ve kuruluşların hesap ve işlemlerinin denetimini ilgili anlaşmalar çerçevesinde ve uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak bağımsız denetçi sıfatı ile yerine getirmek,
 
c) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu iktisadi teşebbüsleri ile müessese ve bağlı ortaklıklarının görevlendirme bedelinin tespiti ile hazine pay sahipliğinin gerektirdiği incelemeleri yapmak,
 
ç) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamındaki incelemeleri yapmak,
 
d) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamındaki incelemeleri yapmak,
 
e) Bireysel katılım sermayesine ilişkin incelemeleri yapmak,
 
f) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak,
 
g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
(2) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyannca kontrolör ve stajyer kontrolör istihdam edilebilir.”
Madde 16 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 230 uncu maddesinin başlığı “Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı” şeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Sigorta Denetleme Kurulunun” ibaresi “Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığının” şeklinde ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve sigortacılık ve özel emeklilik ile ilgili diğer mevzuat ile sigorta denetleme uzmanlan, uzman yardımcılan, aktüerleri ve aktüer yardımcılarına verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği denetleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,”
Madde 17 - An. M. K. 2022/17(2023)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 231- (1) Malî Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı doğrudan Bakana bağlı olup görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla plan, program, politika, strateji hazırlama ve geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak, kurum ve kuruluşlar arasında ulusal düzeyde risk değerlendirme çalışmalan da dâhil olmak üzere koordinasyonu sağlamak,
 
b) Faaliyet alanıyla ilgili mevzuat çalışmalan yapmak,
 
c) Suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkanlması ve önlenmesi kapsamında gelişmeleri izlemek, önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak,
 
ç) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve bunları kaydetmek, istihbarat üretmek, gerekli görüldüğünde üretilen istihbarat ve analiz sonuçlan hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek,
 
d) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, ilgili mevzuat ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren hususlar ile ilgili olarak analiz, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak,
 
e) Aklama veya terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek,
 
f) Yapılan analiz, araştırma ve inceleme sonucunda aklama ve terörizmin finansmanı suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,
 
g) Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından intikal ettirilen konulan analiz etmek ve incelemek,
 
ğ) Analiz, araştırma ve inceleme sürecinde gerekli hallerde kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlannda inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak,
 
h) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla istihbarat ve kolluk birimleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
 
ı) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında risk kategorileri belirlemek ve gerekli hallerde yükümlüleri bilgilendirmek,
 
i) 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 
j) Yabancı ülke kanunlarına göre yükümlülük denetimine yetkili mercilerin, merkezi yurtdışında bulunan yükümlülerinin Türkiye’deki birimleri nezdinde yükümlülük denetimi yapmasına ve bu kapsamdaki bilgi taleplerinin cevaplandırılmasına karşılıklılık ilkesi de dikkate alınarak izin vermek,
 
k) Gerekli hallerde merkezi Türkiye’de bulunan yükümlülerin yurtdışmdaki birimleri nezdinde yükümlülük denetimi yapmak ve bilgi talep etmek,
 
l) Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak,
 
m) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek,
 
n) Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek,
 
o) Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 
ö) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
(2) Başkanlıkça birinci fıkranın (ğ) bendine göre kendisinden talepte bulunulan birim, bu talebin gereğini ivedi olarak yerine getirmek zorundadır.
 
(3) Başkanlık, görev alanına giren konuların araştırılması ve incelenmesini hazine ve maliye uzmanları ve uzman yardımcılanmn yanı sıra denetim elemanlan vasıtasıyla da yerine getirir. Görevlendirilecek denetim elemanlan Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulunduklan Bakanın onayı ile belirlenir.
 
(4) Görevlendirilecek hazine ve maliye uzmanlan ve uzman yardımcılan ile denetim elemanlan görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkili olup ayrıca kanunların kendilerine verdiği yetkileri de kullanırlar.
 
(5) Başkanlığın görev alanına giren konularda uluslararası bilgi değişimini teminen, yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtıraları imzalamaya ve imzalanan mutabakat muhtıralarım değiştirmeye Malî Suçlan Araştırma Kurulu Başkam yetkilidir. İmzalanacak mutabakat muhtıralan ve değişiklikleri Cumhurbaşkanı karanyla yürürlüğe girer.
 
(6) Başkanlığın görev alanıyla ilgili Bakanın onayıyla gerekli görülen illerde temsilcilikler kurulabilir.”
Madde 18 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 232- (1) Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat taslaklarım değerlendirmek, kurum ve kuruluşlar arasında uygulamaya ilişkin işbirliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve yönlendirici kararlar almak üzere Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kumlu oluşturulmuştur.
 
(2) Koordinasyon Kumlu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü, Vergi Denetim Kumlu Başkam, Malî Suçlan Araştırma Kumlu Başkam, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kummu Başkan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısından oluşur.
 
(3) Gerekli hallerde kurum ve kuruluşlann temsilcileri, görüş ve bilgilerine başvurulmak üzere Koordinasyon Kumlu toplantılarına davet edilebilir.
 
(4) Koordinasyon Kumlu yılda en az iki defa toplanır.
 
(5) Koordinasyon Kumlunun çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
Madde 19 -
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 235 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 20 -
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.
Madde 21 -
3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kuram ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelin “BAKANLIKLARIN, TEFTİŞ KURULU, REHBERLİK VE TEFTİŞ, REHBERLİK VE DENETİM, DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLARI İLE DİĞER KURUL BAŞKANLARI” satırında yer alan “TEFTİŞ KURULU,” ibaresinden sonra gelmek üzere “TEFTİŞ,” ibaresi eklenmiştir.
Geçici Madde 1 - Kararname 60(2020)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve yeterlik sınavında başarı göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde durumlarına uygun hazine ve maliye başmüfettişi, hazine ve maliye müfettişi ya da hazine ve maliye müfettiş yardımcısı kadrolarına doğrudan Hazine ve Maliye Bakanınca atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı hazine ve maliye müfettişi kadro sayısının yüzde ellisini geçemez. Bunların önceki kadrolarında geçirdikleri süreler atandıkları kadrolarda geçmiş sayılır.
Madde 22 -
Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 23 -
Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  (1) ve (2) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - 07/08/2019 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul