T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

25 Ağustos 2000  CUMA

Sayı : 24151

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Kanun Hükmünde Kararname

KHK 608 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’ya, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1164 Bazı İşyerlerinde Uygulanmakta Olan Grevin Ertelenmesine Dair Karar

 

Yönetmelikler

— Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

— Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Yarışma ve Yetenek Sınavları Yönetmeliği

— Avrupa Birliği Genel Sekreterliği  İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

— Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği

— Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Manisa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

 

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

——• ——

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

24 Ağustos 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-14982

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

25 Ağustos 2000 tarihinden itibaren Fransa ve Monako’ya gidecek olan Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Ağustos 2000

39-06-218-2000-689

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 24 Ağustos 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14982 sayılı yazınız.

25 Ağustos 2000 tarihinden itibaren Fransa ve Monako’ya gidecek olan Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 ——• ——

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2000/1164

Ekli listede adları belirtilen sendikaların karşılarında gösterilen işyerlerinde uygulanmakta olan grevin, genel sağlığı bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi; 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

24/8/2000 Tarihli ve 2000/1164 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

LİSTE

 

Sendika

İşyeri Adı

Belediye-İşSendikası

İstanbulBüyükşehirBelediyesi Başkanlığı

Belediye-İş Sendikası

Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı

Belediye-İş Sendikası

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanlığı

Belediye-İş Sendikası

GüngörenBelediyesi Başkanlığı

Belediye-İş Sendikası

ÜsküdarBelediyesi Başkanlığı

Belediye-İş Sendikası

Konak Belediyesi Başkanlığı

Belediye-İş Sendikası

Karşıyaka Belediyesi Başkanlığı

Genel-İş Sendikası

Buca Belediyesi Başkanlığı

 

—— • ——

Yönetmelikler

Başbakanlıktan:

 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak üzere kurulan, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuki dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Sekreterlik: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini,

Genel Sekreter: Avrupa Birliği Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardımcısı: Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısını,

Kanun : 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Teşkilat

 

Genel Sekreterliğin görevleri

Madde 4 — Genel Sekreterlik; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Dışişleri Bakanlığınca yürütülen dış ilişkilerin koordinasyonu ve katılım müzakereleri dahil tüm dış temas ve müzakereler çerçevesinde aşağıda belirtilen görevleri yürütür:

a) Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesi amacıyla Genel Sekreterlik tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile işbirliği halinde hazırlanacak Ulusal Program çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek iç uyum çalışmalarında plan ve programlara uygun olarak koordinasyonu sağlamak,

b) Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması amacıyla oluşturulacak kurul ve komitelerin sekretarya hizmetlerini yürütmek ve anılan kurul ve komiteler tarafından alınan kararların uygulanmasını yönlendirmek,

c) Hükümetin ve oluşturulacak kurul ve komitelerin kararları doğrultusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak,

d) Görev alanına giren konularda sözleşme ile yurt içi veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve tercüme işleri yaptırmak,

e) Yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlere ilişkin olarak tebliğ, genelge ve benzeri düzenleyici işlemleri Başbakanlık vasıtasıyla yapmak.

Teşkilat

Madde 5 — Genel Sekreterlik; İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi ile Genel Sekreter, Genel Sekretere bağlı dört Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreterliğe bağlı biri Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı olmak üzere toplam yedi daire başkanlığından oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları

 

Genel Sekreter

Madde 6 — Genel Sekreter, büyükelçi düzeyindeki Dışişleri Bakanlığı memurları arasından atanır. Genel Sekreter, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması alanında Genel Sekreterliğin kuruluş amacı doğrultusunda gerekli işbirliği ve iç koordinasyonun sağlanması ile görevlidir.

Genel Sekreter; İç Koordinasyon ve Uyum Komitesine başkanlık eder, Komitenin görevlerini etkili şekilde ifa etmesini sağlamak için uygun göreceği tedbirleri alır ve gerekli gördüğü hallerde Komiteyi toplantıya çağırır.

Genel Sekreter yardımcıları

Madde 7 — Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülecek işbirliği ve uyum çalışmalarında Genel Sekretere yardımcı olmak amacıyla; Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığından olmak üzere dört Genel Sekreter yardımcısı atanır.

Genel Sekreter yardımcılarının görev alanları Genel Sekreter tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

 

Ana hizmet birimleri

Madde 8 — Genel Sekreterlik ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı,

b) Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Başkanlığı,

c) Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanlığı,

d) Ulusal Program Dairesi Başkanlığı,

e) Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Başkanlığı,

f) Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanlığı,

g) Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı.

Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki gelişmelerin gerektireceği ihtiyaçlar doğrultusunda ana hizmet birimlerinin görev tanımları ve bu birimler arasındaki görev dağılımı Genel Sekreter tarafından yeniden düzenlenebilir.

Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 9 — Siyasi İşler Dairesi Başkanlığı; adalet ve içişleri alanında tam üyelik perspektifinde sürdürülecek iç çalışmaların koordinasyonunun sağlanması, özel sektör, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile temasların yürütülmesi, Avrupa Birliği Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerinin sağlanması, Avrupa Birliği alanında faaliyet gösteren akademik kurumlar ile vakıf ve derneklerle işbirliği ve koordinasyonun temini, iç ve dış kamuoyunun aydınlatılmasının ve bilgilendirilmesinin sağlanması, enformasyon, tanıtım, sözcülük ve eğitim-staj faaliyetlerinin sürdürülmesi ile görevlidir.

Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Başkanlığı

Madde 10 — Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Başkanlığı; Avrupa Birliği tek pazarı çerçevesinde malların ve kişilerin serbest dolaşımı, teknik mevzuat, fikri ve sınai mülkiyet hakları, kamu ihaleleri, tüketicinin korunması, rekabet ve Devlet yardımları konularının yanı sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği programlarına katılımı ile ilgili her türlü çalışmayı izlemek, değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanlığı

Madde 11 — Tarım ve Balıkçılık Dairesi Başkanlığı; Avrupa Birliğinin ortak tarım ve balıkçılık politikalarına ilişkin gelişmeleri izlemek, üyelik hedefi çerçevesinde ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım (balıkçılık dahil) ürünlerinin serbest dolaşımının sağlanması amacıyla, Ortak tarım ve balıkçılık politikalarına uyuma yönelik olarak, tarım ve balıkçılık ile ilgili olarak sürdürülen çalışmaları izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek ve gerekli iç koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Ulusal Program Dairesi Başkanlığı

Madde 12 — Ulusal Program Dairesi Başkanlığı; Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik olarak hazırlanacak Ulusal Programın iç koordinasyonunun temini, Ulusal Programda öngörülen hedef ve önceliklerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan politika, hedef ve ilkelere uygun olarak izlenmesini, yönlendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak ve ayrıca, İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ile görevlidir.

Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Başkanlığı

Madde 13 — Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Başkanlığı; hizmetler (kamu ihaleleri ve mali hizmetler hariç), sanayi politikası ve küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ulaştırma, çevre, enerji, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, araştırma-geliştirme, kültür ve görsel-işitsel, istihdam, sosyal politikalar ve bölgesel politikalar konularında Avrupa Birliğindeki gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu sektörlerde Avrupa Birliği politikalarına uyumun sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ile görevlidir.

Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanlığı

Madde 14 — Ekonomik ve Mali Konular Dairesi Başkanlığı; Avrupa Birliğine üyelik çerçevesinde, ekonomik ve parasal birlik, istatistik, mali hizmetler ve sermayenin serbest dolaşımı, mali yardımlar ve projeler, vergilendirme, bütçe ve mali kontrol, şirketler hukuku ve kişisel verilerin korunması, dış ekonomik ilişkiler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülmekte olan çalışmaların izlemesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlaması ile görevlidir.

Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 15 — Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Genel Sekreterliğin, insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak, personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, mali işlerle ile ilgili işlemleri yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, personelin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, haberleşme, genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini yürütmek, süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, ihtiyaç duyulacak tercüme, dokümantasyon ve bilgi işlem hizmetlerini sağlamak, Genel Sekreterin direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Sekreterliğin iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, Genel Sekreterliğe ait hizmet yerleri ile ilgili güvenlik tedbirlerini almak ve yürütmek, buralara giriş ve çıkışları düzenlemek ve verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Sekreterliğin bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

——• ——

Başbakanlıktan :

 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği

Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Yarışma ve

Yeterlik Sınavları Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin kuruluşuna ilişkin 27/6/2000 tarih ve 4587 sayılı Kanun gereği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılacak Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.

Hukuki dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Sekreterlik : Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini,

Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını,

Uzman : Avrupa Birliği Uzmanını,

Uzman Yardımcısı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısını,

Yarışma Sınavı : Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı yarışma sınavını,

Yeterlik Sınavı : Avrupa Birliği Uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcıları ve Uzmanların Yarışma ve Yeterlik Sınavları

Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı, sınav duyurusu ve başvuru işlemleri

Madde 4 — Genel Sekreterlikte görevlendirilecek uzman yardımcıları yarışma sınavı ile alınırlar. Sınava gireceklerde aranacak özel şartlar başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, tarihi ve öğrenim dalları gibi hususlar yarışma sınavı duyurusunda belirtilir. Uzman yardımcılığı için açılacak yarışma sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Sekreterlik tarafından uygun görülecek zamanlarda yapılır.

Yarışma sınavına katılma şartları, sınav konuları, alınacak personelin nitelikleri, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve iş talep formunun temin edileceği yer, sınav tarihinden en az 45 gün önce Resmi Gazete’de ve ülke çapında trajı yüksek günlük gazetelerden en az üçünde ilan edilir ve uygun görülecek diğer vasıtalarla duyurulur.

Yarışma sınavına girmek isteyenler Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’ndan temin edecekleri İş Talep Formu, iki adet vesikalık fotoğraf ve yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden onaylı sureti ile Genel Sekreterliğe elden veya posta ile başvururlar.

Yukarıda belirtilen belgelerin Genel Sekreterliğe en geç yarışma sınav duyurusunda belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir :

a) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya noterden onaylı örneği,

b) Tam teşeküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgelerin aslı veya onaylı örneği,

d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

e) Cumhuriyet savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi.

Yarışma Sınavına katılma şartları

Madde 5 — Uzman Yardımcılığı için düzenlenecek sınavlara katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak;

a) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

b) 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen dallarda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

c) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini iyi derecede bilmek,

şartları aranır.

Yarışma Sınavı Kurulu

Madde 6 — Yarışma Sınavı, Genel Sekreter veya Genel Sekreterin tayin edeceği bir Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığında beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı bu Kurulun tabii üyesi olup, diğer üyeler Genel Sekreter veya Genel Sekreterin tayin edeceği Genel Sekreter yardımcısı tarafından belirlenir.

Yarışma Sınavı Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yarışma Sınavı aşamaları

Madde 7 — Yarışma sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak bir eleme sınavı ile yabancı dil bilgisi sınavı ve Genel Sekreterlik tarafından yapılacak yazılı bilimsel yeterlik sınavı ile sözlü sınav olarak dört aşamada yapılır.

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, uzman yardımcılığı için ön eleme niteliği taşıyacak bir sınav yapar

b)Yarışma sınavının ikinci aşamasında, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından baraj niteliğinde olan yabancı dil sınavı yapılır. Bu sınavı geçmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. 70 puan barajını geçemeyen adaylar diğer sınavlara katılamazlar

Bu sınavın yapılış şekli Genel Sekreterlik tarafından belirlenerek sınav ilanında duyurulur.

c) Sınav ilanında ihtiyaç duyulacak branşlara göre belirlenecek konulara ilaveten genel Avrupa Birliği bilgisi ve genel kültür konularında Genel Sekreterlikçe yazılı bilimsel yeterlik sınavı yapılır. Üçüncü aşama niteliği taşıyan bu sınava yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar katılır.

d) Dördüncü aşamada, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınav çağrısı adaylara sınav tarihinden en az 10 gün önce yapılır ve belirlenecek sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile beraber ilan edilir.

Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100, geçer not 70’tir.

Yazılı Yarışma Sınavı

Madde 8 — Yazılı sınav soruları sınavın başlamasından yarım saat önce Yarışma Sınav Kurulunca saptanıp, tutanağa bağlanır ve sınav saatinde adaylara bildirilir.

Sınavlar ilan edilen tarih ve saatte başlar, yazılı sınav süresi Yarışma Sınavı Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlarda köşesi kapalı, mühürlü kağıtlar kullanılır. Yarışma Sınavı Kurulu sınav kağıtlarına gizli kod numarası verilmesini kararlaştırabilir.

Sınavda kopya çekenler veya buna teşebbüs edenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

Sınava katılanlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar Yarışma Sınavı Kurulunca 10 gün içinde incelenir.

Sözlü Yarışma Sınavı

Madde 9 — Sözlü Yarışma Sınavı;

a) Avrupa Birliği,

b) Uluslararası ilişkiler,

c) Uluslararası ekonomi,

d) Türkiye ekonomisi,

e) Hukuk (Temel kavramlar, Uluslararası Hukuk),

f) Genel kültür,

konularını kapsar.

Sözlü sınavlarda adaylar muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ve genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından da değerlendirilir. Yarışma Sınavı Kurulu, bu değerlendirmede dikkate alınmak üzere adayların psikolojik teste tabi tutulmasını isteyebilir. Test sonuçları Yarışma Sınavı Kuruluna sunulur.

Sözlü sınavın yapılış şekliyle ilgili ayrıntılar Yarışma Sınavı Kurulunca belirlenir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

Madde 10 — Yarışma Sınavı Kurulu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve Uzman Yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Genel Sekreterlik makamına teslim eder.

Genel Sekreterlik, sınav kesin sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibarıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini Genel Sekreterlikte ilan eder. Genel Sekreterlik, ayrıca, boş kadro sayısının 1/3’ü oranında yedek listeler belirliyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir.

Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarılı olamayanlar üçüncü defa sınava giremezler.

Uzman Yardımcılarının atanması

Madde 11 — Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcılarının, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla, yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre içinde Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekir.

Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz.

Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girme hakkı

Madde 12 — Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına atananlar, Genel Sekreterlik birimlerinde Uzman Yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, 3 yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra, olumlu sicil almak kaydıyla Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

İki yıl görev yapan Uzman Yardımcısı, Genel Sekreterliğin görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçmek mecburiyetindedir. Uzman Yardımcısı tez konusunu, görevli olduğu Daire Başkanının onayı ile seçer. İlgili Daire Başkanı, ilgili uzman yardımcısının tez konusunu Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Uzman Yardımcısı tezini en geç bir yıl içinde ve Uzmanlık Yeterlik Sınavından en az iki ay önce Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına vermek zorundadır.

Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

Madde 13 — Uzmanlık Yeterlik Sınavı; birincisi "tez değerlendirme", ikincisi "tez savunması" ve üçüncüsü "yabancı dil sınavı" olmak üzere üç aşamadan oluşur.

Birinci aşamada değerlendirme Genel Sekreter onayı ile uzman yardımcısının bağlı bulunduğu Daire Başkanın da iştirak edeceği beş kişilik Tez Jürisi ile yapılır. Tez Jürisi Genel Sekreter Yardımcılarından birisinin başkanlığında Daire Başkanları ve uzmanlardan oluşur.

Birinci aşamada yapılan değerlendirmede, Tez Jürisi üyelerinin oyları (Başkan dahil) eşit olup, oylar başarılı ya da başarısız şeklinde kullanılır. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Sözlü tez savunmasının yapılış şekliyle ilgili ayrıntılar Tez Jürisi tarafından belirlenir.

Tez Jürisi tarafından tezi başarısız görülen uzman yardımcısı ikinci aşama olan sözlü tez savunmasına çağrılmaz. Bu durumda olan uzman yardımcısı, açılacak müteakip sınav için bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi başarısız görülen veya müteakip sınava girmeyen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

İlk iki aşamada başarılı olanlar yabancı dil sınavına girmeye hak kazanırlar. Yabancı Dil Sınavının yapılış şekliyle ilgili ayrıntılar, Genel Sekreter tarafından belirlenir. Yabancı Dil Sınavında iki defa başarılı olamayan veya Yeterlik Sınavı sözlü savunma aşamasında başarılı olduktan sonra, idarenin yazılı davetine rağmen, altı ay içinde Yabancı Dil Sınavına girmeyen Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Yeterlik Sınavında başarılı olan uzman yardımcıları "Avrupa Birliği Uzmanı" olarak boş kadrolara atanırlar.

Geçici Madde 1 — 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere, 4587 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında Avrupa Birliği alanında en az 3 yıl fiilen çalışmış, Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına girme niteliğini haiz ve 41 yaşından gün almamış olanlar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri tarafından belirlenecek beş kişiden oluşan bir kurul tarafından yapılacak sözlü sınavında başarılı olmak kaydıyla Avrupa Birliği Uzmanı olarak atanırlar. Bu istisnai sınav ağırlıklı olarak adayların uzmanlık alanlarına giren Avrupa Birliği konularında yapılacak mülakat şeklinde gerçekleşir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlıktan :

 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin teşekkülünü, yönetimini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3üncü maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Sekreterlik: Avrupa Birliği Genel Sekreterliğini,

Genel Sekreter: Avrupa Birliği Genel Sekreterini,

Genel Sekreter Yardımcısı: Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısını,

Komite: İç Koordinasyon ve Uyum Komitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komitenin Teşekkülü, Görevleri ve Çalışma Esasları

Komitenin teşekkülü

Madde 4 — Komite; Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm, Orman ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlanma Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Rekabet Kurumu Başkanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türk Standartlar Enstitüsü Başkanlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Yüksek Öğretim Kurumu, müsteşar yardımcısı/genel müdür/başkan/başkan yardımcılarından teşekkül eder.

Komite toplantılarına gündem çerçevesinde hangi kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı Genel Sekreter tarafından belirlenir. Genel Sekreter gündem çerçevesinde Komite üyesi olmayan kamu kurum ve kuruluşlarını da toplantıya davet edebilir.

Komitenin görevleri

Madde 5 — Komitenin görevleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri çerçevesindeki, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları ile ilgili her türlü çalışmayı izlemek, değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının, Ulusal Program çalışmaları ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları ile ilgili olarak görev alanlarına giren konulardaki önerilerini incelemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili kurul ve komitelere sunmak,

c) Özel sektör, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerin Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları ile ilgili önerilerini incelemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili kurul ve komitelere sunmak,

d) Avrupa Birliğine uyum için gerekli mevzuat değişikliğine ilişkin öncelikleri belirlemek ve çalışmaları yönlendirmek,

e) Mevzuat değişikliği önerileri hazırlayıp ilgili kurul ve komitelere sunmak.

Komitenin çalışma esasları

Madde 6 — Komite düzenli olarak ayda bir kez toplanır.

Genel Sekreter, gerekli gördüğü hallerde Komiteyi ayda bir kezden fazla toplantıya çağırabilir.

Komiteye Genel Sekreter başkanlık eder. Ancak Komite, Genel Sekreter tarafından görevlendirilecek Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığında da toplanabilir. Komitenin sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlik Ulusal Program Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Komite, çalışmalarının gerektirdiği hallerde alt komiteler kurar. Alt komitelere Genel Sekreter Yardımcısı veya Genel Sekreterlik daire başkanları başkanlık eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğin bağlı bulunduğu Bakan tarafından yürütür.

 

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kuşak sınavına girecek sporcularda aranan nitelikler, sınav yapacak kurul üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile sınav esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, tüm aikido sporcu ve eğiticilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon

: Judo, Kurash ve Aikido Federasyonunu,

Başkan

: Federasyon Başkanını,

Sınav Kurulu Üyeleri

: Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilmiş olan teknik seviyesi gelişkin, dan derecesi yüksek, aktif, iyi şöhret sahibi, öncelikle federasyon kurullarında görevli olan kişileri,

İl Müdürlüğü

: Gençlik ve spor il müdürlüklerini,

İl Temsilciliği

: Aikido, kurash ve/veya judo il temsilciliğini,

Özel Beden Eğitimi ve Spor

 

Tesisleri ile Dojolar

: İl müdürlüğünce ruhsat verilmiş, özel ve tüzel kişilerce işletilip yönetilen vergi dairelerine kayıtlı Federasyonca yetki belgesi verilmiş judo, kurash ve aikido çalışma yerlerini,

Sporcu

: Yukarıda tarif edilen nitelikte, aikido sporcularını Aikidokayı,

Aday

: Aikido kyu veya dan sınavına girecek sporcuyu,

Kyu

: Çıraklık,

Dan

: Ustalık,

Sınav

: Tüm aikido kyu ve dan dereceleri sınavlarını,

Antrenörlük, Fukushidoin

: Aikido antrenörlük belgesine sahip 1 inci veya 2 nci dan aikido öğreticisi kişi,

Öğretmen, Shidoin

: En az 10 yıllık öğreticilik tecrübesine sahip 3 üncü veya 4 üncü dan sahibi aikido öğreticisi kişiyi,

Üst Seviye Öğretmen, Shihan

: Aikido sporuna kesintisiz öğretici olarak hizmet eden en az 15 yıl veya daha fazla öğreticilik tecrübesine ve yüksek tekniğe sahip 5 inci ve daha yüksek dan dereceli kişiyi,

Başöğretmen

: Federasyon Başkanını,

Gözlemci

: Federasyonca görevlendirilmiş, kurullara verilen görevleri denetleyip, Federasyona rapor eden kişiyi,

Do

: Yolu, prensip ve esasları, aikidonun felsefesini,

Dojo

: Aikido çalışılan salonları,

 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Temel İlkeler

Madde 5 — Kyu ve dan sınavlarında uygulanacak temel ilkeler aşağıdadır;

a) Türkiye’de yapılan tüm kuşak sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı en az 3 üyeden oluşan kurulca yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılamaz.

b) Sınav kurulunu oluşturacak kişiler veya sınav yetkisi verilecek olanlar, aikidoya aralıksız emek veren, üstün teknik bilgi sahibi, yüksek dan dereceli aktif antrenör, öğretmen veya üst seviye öğretmenler arasından seçilir.

c) Dan sahibi olmayanlar ile Federasyonun sınav yetkisi vermediği dan sahipleri sınav yapamazlar ve verdikleri kuşaklar Federasyonca geçerli kabul edilmez.

d) Sınav kurulu üyeleri görevlerini tarafsızlık ilkesi doğrultusunda ve adil bir şekilde yerine getirirler.

e) Kyu ve dan sınavlarında yalnızca aikido kuşak sınavları için Federasyon tarafından düzenlenip bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar ile evraklar kullanılır.

f) Kuşak sınav çizelgeleri üç kopya olarak düzenlenir. Sınav tutanağı ile birlikte, bir kopyası Federasyona, bir kopyası il temsilciliğine, bir kopyası da adayın bağlı olduğu kulüp veya dojo yönetimine imza karşılığı teslim edilir.

g) Sınava girecek adayların sınav kuruluna esas olarak sunacağı kimlikler, nüfus hüviyet cüzdanı ile birlikte bölge, kulüp vs. bağlı olduğu kuruluşu temsil eden resmi lisans veya Federasyon kimlik belgesidir.

h) Dan sınavını kazanan adaylara yalnızca Federasyonca bastırılıp onaylanmış, adayın fotoğrafı yapıştırılmış diplomalar verilir.

ı) Sınavlara katılacak aday aikidokalar masraflarını kendileri karşılarlar.

i) Sınav ile ilgili ücretler her sınav dönemi Federasyonca belirlenir.

j) Federasyonca sınav yapmak için görevlendirilen sınav kurulu üyelerinin ve diğer görevli kişilerin harcırahları onay alınarak Harcırah Kanununa göre Federasyonca ödenir.

k) İlinde sınav yapma yetkisine sahip öğretmen bulunmayan il müdürlükleri sınav döneminden en az bir ay önce yazılı olarak Federasyondan sınav isteğinde bulunur. İllerde görevlendirilecek sınav kurulu üyelerinin harcırahları il müdürlüklerince karşılanır.

l) Yabancı ülkelerde aikido çalışmış, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sporcuların almış oldukları kuşak belgeleri, teknik ve eğitim kurullarınca incelenir. Usulüne uygunluğu kanıtlandıktan sonra denklik sınavına tabi tutulur. Seviyesi belirlenip onaylanır.

Bu sporcular için;

1- Yaş ve bekleme süresinin sahip olduğu kuşak seviyesine uygunluğu,

2- Geçmiş sınavlarının ulusal bir federasyon tarafından yapılmış olması dikkate alınır.

m) Aikidokalar sınavda hiçbir takı takmazlar. Saçları toplu, özellikle ayakları temiz olmalıdır. Bayan sporcular içlerine beyaz tişört giyerler. Erkekler ceketin içine bir şey giymemelidir.

n) Aikidogiler çok temiz ve sade olmalıdır. Üzerinde gereksiz amblem, yazı ve reklam türü işaretler bulunmamalıdır.

o) Sınav başlangıcında usule uygun olarak tüm aikidokalar tatami üzerinde yerlerini alırlar. Sınav kurulları topluca selamlanır.

ö) Sınava, örnek alınması açısından yüksek kemerden başlanır.

p) Sınav belirtilen saatte tam zamanında başlar. Geç kalanlar sınav kurulundan izin almadan tatamiye giremezler.

r) Sınavı bitenler izin alarak ayrılabilirler.

s) Tekniklerin orijinal Japonca isimleri yanı sıra Türkçe isim ve anlamları da bilinmelidir.

ş) Sınava giren adaylar eş olarak kendinden küçük veya eşdeğer kuşağa sahip olanları seçerler. Sınav kurulu isterse eşi değiştirir. Tekniklerin gerçeğe uygunluğunu sınamak için eşi sınav kurulu seçer.

t) Teknikler uygulanırken uke, toriye direnmez. Ancak; çok yumuşak ve dirençsiz de davranmaz.

u) Yer tutuşlarında uke birkaç hareketle kurtulmaya çalışır. Bunu sınav kuruluna gösterir ve daha sonra eli ile pes ettim işaretini verir.

ü) İstenilen teknikler başarı ile sonuçlanıyorsa sınav kısa sürdürülür.

v) Sınav süresince tori ve uke birbirini incitmemek için en fazla gayreti gösterirler. Hatalı davrananlar ikaz edilir.

y) Adaylar her teknik grubundan, yazılı ve pratik sınavdan ayrı ayrı geçer not almalıdır.

Örneğin; Ateş tekniklerini çok iyi uygulayıp, hareketsiz bırakma tekniklerinde başarısız olanlar geçer not alamayacaklardır.

z) Türkçe bilmeyen yabancı aikidokalar, gerektiğinde tercüman kullanabilirler. Sınav disiplinli ve sessizlik içinde sürdürülür.

Kyu Dereceleri Sınavları

Madde 6 — a) Kyu sınavlarında uygulanacak temel esaslar şunlardır:

1-Kyu sınavları; en az 3 üncü dan sahibine 1 inci kademe antrenörlük belgesi olan öğretmen başkanlığında, ikiside 2 nci dan belgesini haiz üç kişilik kurul tarafından yapılır.

2- Sınavlar il temsilcisinin bilgisi dahilinde ve yönetiminde salonlarda ayrı ayrı veya o il içinde tüm dojolar için topluca yapılır. Toplu sınavlarda en az 3 üncü dan, 1 inci kademe 3 kişilik sınav kurulu üyesi görev yapar. Sınav yapma yetkisi bulunmayan salonların idarecileri, sınav yetkilerini il temsilcisinden talep ederler.

3- Federasyon isterse bu sınavları, illerde topluca veya coğrafi bölge veya Türkiye çapında yapabilir. Bu tür sınavlar 1 ay önceden bildirilir.

4- Kyu sınav öğretmenleri eğitim kurulunca belirlenir.

5- Kyu sınavları Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında en çok yılda 4 kez yapılır.

6- Herhangi bir nedenle kendi bölgesi veya dojosu dışında sınava girecek olanlar, öğretmeni veya idarecisinden izin belgesi almak ve bunu ibraz etmek zorundadır.

7- Üç ayı doldurmadan sınava girenlerin sınav başarısı iptal edilir.

b) Kyu sınavlarında yapılacak işlemler şunlardır;

1-Sınav komisyonu, adayların federasyon kimlik kartı ve lisanslarını toplar ve sınav formlarındaki aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurur. (EK-1)

2- Sınav sonuçları ve puanı, sınav çizelgeleri ve kimlik kartlarına işlenip mühürlenir.

3- Kahverengi kuşak sahibi olan sporcuların kimlikleri Federasyonca onaylanır ve Federasyon kayıtlarına geçirilir. Diğerleri il temsilcisi tarafından onaylanır.

4- Sınavlarda geçer not 100 üzerinden 60’dır.

5- Kyu dereceleri ve bu derecelerin karşılığı olan kuşak renkleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KYU DERECELERİ

KUŞAK RENKLERİ

Rokko Kyu (6.Kyu)

Beyaz Kuşak

Go Kyu (5.Kyu)

Beyaz/Sarı Kuşak

Yon Kyu (4.Kyu)

Beyaz/Turuncu Kuşak

San Kyu (3.Kyu)

Beyaz/Yeşil Kuşak

Ni Kyu (2.Kyu)

Beyaz/Mavi Kuşak

İk Kyu (1.Kyu)

Kahverengi Kuşak

c) Aikidoya başlama yaşı ve özellikleri;

1- Aikido sporunun özel kültür fiziği, düşmeler, her yaş grubu için planlanmış özel teknikleri, tıbbi yönden dengeli ve süratli bir gelişim sağlanması açısından başlangıç yaşı 5 olarak kabul edilir.

2- Buna göre aikidokalar aşağıdaki en az yaş kuşak tablosuna uygun olarak kuşak sınavına girerler. Tabloda belirtilen yaşa gelmeden bir üst kuşak sınavına girilmez.

3-Ara yaşlarda başlayanlar için 15 yaş esas alınarak eğitim programı yıllara bölünür ve yaş intibakı uygulanır:

EN AZ YAŞ KUŞAK TABLOSU

EN AZ YAŞ

ALINACAK KUŞAK

6 (Altı)

Go-Kyu

8 (Sekiz)

Yon-Kyu

10 (On)

San-Kyu

12 (Oniki)

Ni-Kyu

14 (Ondört)

İk-Kyu

4- Her kyu derecesi içinde öğretmenler, sporcularına kazandırdıkları teknik bilgiye göre yaptıkları vize sınavları sonunda bant terfii uygularlar. Her kuşak döneminde birden üçe kadar bant verilir.

Bunlar 1 cm. eninde, siyah şerit halinde kuşağın her iki ucundan 5 cm. gerisinden başlamak üzere takılır. Her bant arasında 1 cm. mesafe bulunur.

5- Çok üstün bilgiye sahip olsalar bile, sınav sırasında do prensipleri ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunanlar bir üst kuşağa yükselemezler.

6- Başarı için teknik kapasite yanı sıra yaş, fiziki yapı, dojo içinde ve dışındaki kişilik, davranış ve karakter yapısı da göz önünde bulundurulur.

7- Kazanılan kuşağın takılma mecburiyeti vardır.

8- İk-kyu ile sho-dan arası bekleme süresi bir yıldır.

9- Her kyu derecesi için bilinmesi gereken usul ve teknikler Aikido Kuşak Sınav Yönergesinde belirlenmiştir.

Dan Sınavları

Madde 7 — Dan sınavlarının yapılması, sınav şekli, düzeni, sınav esasları, dan teknikleri ve puanlarla ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Dan sınavlarının yapılmasında uyulacak hususlar;

1- Dan sınavları, Federasyonca görevlendirilen en az 3 kişilik bir kurul tarafından yapılır. Kurul üyeleri en az 3 üncü (san) dan sahibi ve 2 nci kademe antrenörlük belgesine sahip olmalıdır.

2- Dan sınavları Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez yapılır. Yeri ve zamanı Federasyonca ilan edilir. Ayrıca Federasyonun belirlediği seminer, gösteri, yarışma, eğitim kursları ve diğer etkinlikler sırasında da yapılabilir. Federasyon isterse, faaliyetlerin yoğunluğuna göre sınavı bir ay öncesine veya sonrasına alabilir.

3- Dan sınavlarının yerinin seçiminde merkezi iller veya adayların çoğunlukla olduğu iller tercih edilir.

4- Sınava girecek adayların öğretmenleri, sınav tarihinden bir ay önce gireceklerin listelerini il temsilciliği aracılığı ile Federasyona bildirir.

5- Adaylar başarısız oldukları sınavdan en az 6 ay sonra tekrar sınava girebilirler.

6- Sınav yeri o ilin il temsilcisi tarafından düzenlenir.

7- Sınavda başarılı olanların kimlik kartlarına sınavın tarihi, başarılı veya başarısız ibaresi ve aldığı puan yazılır. Dan kimlik kartı ve diploması düzenlenir. Bunlar Federasyon mührü ile mühürlenir ve Federasyon Başkanı tarafından imzalanır.

8- Sınavda başarı notu 100 üzerinden 70’dir.

b) Dan sınavlarının yapılış şekil ve düzeni;

1- Sınav, alınan karar gereği önce yazılı , sözlü ve uygulamalı olarak yapılır.

2- Sınavda başarılı ve başarısız olanlar il müdürlüklerine bildirilir. Başarılı olanlar Federasyon dan kütük defterine işlenir.

3- Sınavlarda Federasyonca bastırılmış evrak, belge ve diplomalar kullanılır.

4- Başarılı olanların diplomaları törenle verilir veya bunun için özel bir tören düzenlenir.

5- 1 inci dan alan sporcular hakama denilen siyah veya lacivert geniş paçalı özel bir pantolon giyme hakkını kazanır. Dan sahibi olmayanlar kesinlikle hakama giyemezler.

6- Her dan derecesi için bilinmesi gereken usul ve teknikler Aikido Kuşak Sınav Yönergesinde belirlenmiştir.

7- Aikidokalar 15 yaşını bitirmeden dan sınavına giremezler.

8- Her dan derecesi için; yaş, hazırlık süresi, vize puanı ve bekleme süreleri, bununla ilgili tabloya göre düzenlenir. (EK-2)

c) Dan sınavlarında göz önünde bulundurulacak üç ana esas şunlardır;

1-Gerekli zamanı doldurmak,

2- Gerekli teknik bilgiye sahip olmak,

3- Gerekli puanı doldurmak.

d) İlerleyen danlara göre özellikler ve gerekli teknik bilgiler şunlardır;

1- 2 nci danda öğrenme ve öğretme yeteneği aranır tüm tekniklerin kritiği sorulur.

2- 3 üncü dan ve daha sonrakilerde adayların tez tekniği istenir. Bu istek sınav sırasında olduğu gibi sınavdan önceki bir zamanda da olabilir.

3- 4 üncü dandan itibaren eğitim ve öğretim nosyonu aranır.

4- 5 inci dan için sınav gereği yoktur. Gerekli süreyi doldurma, eser yazma, Türk ve Dünya aikidosuna maddi ve manevi katkılar ile hizmetler göz önünde bulundurulur.

5- Dan derecesi kesinlikle atlanamaz. Yalnız bu süre üstün hizmetler nedeni ile Federasyon Yönetim Kurulu Kararı gereği kısaltılabilir. Bunun içine her kurul, Yönetim Kuruluna yazılı öneri getirebilir.

e) Dan için puan getiren etkinlikler şunlardır;

1- Federasyonun tertip ettiği, kurs, seminer, gösteri, yarışma ve diğer etkinliklere aralıksız katılmak 10 Puan,

2- Uluslararası etkinliklere katılmak 10 Puan,

3- Uluslararası etkinliklerde aktif görev almak 20 Puan,

4- Uluslararası etkinlikler düzenlemek 20 Puan,

5- Uluslararası federasyonlarda görev almak 30 Puan,

6- Eser vermek veya yazmak 30 Puan,

7- Kitap yazmak 30 Puan,

8- Maddi ve manevi yetenekleri ile Türk Aikido sporuna katkıda bulunmak 20 Puan,

9- En az 10 siyah kuşaklı Aikidoka yetiştirmek 10 Puan,

10- Federasyon kurullarında görev almak 10 Puan,

11- Gösteri yarışmalarında dereceye girmek. Her şampiyona, bir sporcuya, 1 yıl içinde 20 ila 100 arasında puan kazandırır. Bu puan etkinliğin tipine göre ilgili kurallarca verilir ve dan puan cetveline işlenir. Örneğin; Türkiye Gösteri Yarışmasında birinci olana 100, ikinci olana 80, üçüncü olana 60, dördüncü olana 40, beşinci olana 20 puan verilir.

Onur Danı Verilmesi

Madde 8 — Teknik sınav olmaksızın dan yükselmesinde uyulacak esaslar şunlardır;

Teknik sınavsız Onur Dan Belgesi, Federasyonun tüm danışma kurulları tarafından aşağıdaki koşullar altında teklif edilir:

a) Türkiye’de veya uluslararası etkinliklerde aynı kuşak derecesi içinde pek çok aktiviteye katılıp, aikido prensiplerine bağlı olmak,

b) Yurt içinde ve uluslararası spor alanında devamlı yüksek başarı göstermek,

c) Aikido Federasyonu ile yıllar süren çalışmalar sonucu üstün hizmet anlayışı içinde görev yapmak ve yarar sağlamak,

d) 40 yaşını doldurmuş olup, Aikido Federasyonunda ve spor alanında halen çalışıp 15 yıllık aktif aikido yapmış olmak,

e) Maddi ve manevi varlığı ile aikido sporunu yükseltmek için büyük gayret içinde bulunmak.

Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile 50 yaşını doldurmadıkça ikinci kez onur danı verilemez.

Dan’ın Geri Alınması

Madde 9 — Herhangi bir ceza kurulunda en az bir yıl ceza alan dan sahibinin dan yetkileri Federasyonca iptal edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 10 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Uluslararası Aikido Federasyonu (IAF) ve Avrupa Aikido Birliği veya Federasyonu spor yönetmelikleri hükümleri doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar ve talimatlar, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

——• ——

İçişleri Bakanlığından :

 

Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş,Görev ve Çalışma

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 10/9/1988 tarihli ve 19925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmalarına İlişkin Ön İnceleme Karar Özetleri Tutanak Defteri

Madde 59 —Memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat hükümleri gereğince vali ve kaymakamlarca yapılan veya yaptırılan ön inceleme sonuçları özel bir deftere kaydedilir. Kararların birer örneği 58 inci maddede belirtildiği şekilde muhafaza edilir.

Ön inceleme neticesinde verilen kararlar ilgili memurun özlük dosyasına konulmak üzere sicil yetkilisine (sicilinin tutulduğu birime) gönderilir.

Adalet mercilerine tevdi edilen dosyalar üzerinde verilen kesin kararlar da izlenerek, deftere işlenir ve ilgili görevlinin sicil yetkilisine bildirilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

——• ——

Maliye Bakanlığından:

 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev,

Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aynı yarışma ya da aynı yeterlik sınavında başarı gösterenler arasındaki kıdem, sınav başarı sıralamasına göre belirlenir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetmenliğe sınavla denetmen yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavını kazananlar denetmen olarak atanırlar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarılma"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin İkinci Kısmına 34 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Üçüncü Bölüm eklenmiş ve Yönetmelik maddeleri 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 olarak teselsül ettirilmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Vergi Denetmenliğine Atanma

Yeterlik Sınavı

Madde 35 — Yeterlik sınavı denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamaları ile araştırma, inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik Sınavına Çağrılma

Madde 36 — Denetmen yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil üç yıl çalışanlar Genel Müdürlükçe yeterlik sınavına çağrılırlar. (Üç yıllık süreye ücretsiz izinde geçen süreler dahil değildir.) Üç yıllık sürenin hesabında, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre atananların bu görevlerinde geçirdikleri süreler de dikkate alınır.

Yeterlik Sınavı Kurulu

Madde 37 — Denetmen yardımcılığı yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre oluşturulan kurul yapar.

Yeterlik Sınav Konuları

Madde 38 — Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konularda yapılır.

a) Memur suçları, Teftiş ve Soruşturma Yöntemleri

b) Muhasebe

c) Gelir Mevzuatı ve Uygulamaları

d) Vergi İnceleme Teknikleri

Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 39 — Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Yazılı, sözlü ve genel yetişme notları 100 tam puan üzerinden verilir. Yazılı sınavda konuların herbirinden ayrı ayrı en az 50 puan alınması ve yazılı sınav ortalaması ile tek not olarak verilen sözlü sınav notunun en az 60 olması zorunludur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava alınmazlar.

Başarı derecesi, yazılı ve sözlü notu ile yardımcılık döneminde alınan genel yetişme notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacak nota göre belirlenir.

Genel yetişme notu, Genel Müdürlükçe düzenlenen kurs ve seminerlerde alınan notların ortalaması ile refakatinde çalıştığı Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerinin haklarında verecekleri mütalaalar da dikkate alınarak çalışkanlığı, verimliliği, becerisi, tutum ve davranışları ile kişiliği birlikte değerlendirilmek suretiyle Bölge Müdürü veya bölge müdürlüğü teşkil edilmeyen yerlerde Defterdarca verilecek notun ortalamasından oluşur.

Sınav kurulunda, denetmen yardımcılarının yeterlik yazılı ve sözlü sınav notları ile genel yetişme notuna göre başarı durumları tespit edilir. Sonuçlar başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

Yeterlik sınav sonuçları liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur. Ayrıca, Genel Müdürlükçe kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar

Madde 40 — Yardımcılık süresi sonunda, yapılan yeterlik sınavında başarısız olan denetmen yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar veya sınava katılmayanlar hiçbir şekilde denetmenliğe atanamazlar ve denetmen yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Bakanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun bir göreve atanırlar.

Vergi Denetmenliğine Atanma

Madde 41 — Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları vergi denetmeni olarak atanırlar."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 — Halen denetmen ve denetmen yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olanlar 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 29/7/1998 tarihinden itibaren üç yıl içerisinde açılacak olan yeterlik sınavına bir defa katılabilirler. Denetmen yardımcılığı kadrolarında görev yapanlara yeterlik sınavına girmeleri için en az bir yıl süre verilir.

Geçici Madde 2 — 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile kurulan Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı faaliyete geçinceye kadar eğitimlerle ilgili olarak mevcut Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3 — 4369 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca yeterlik sınavına katılıp başarılı olamayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükmü uygulanmaz."

Kaldırılan Hükümler

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bunlardan en az bir yıl çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunanlar denetmen olarak atanırlar." hükmü ile 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki "Bu süre içinde düzenledikleri raporlara, okuyanlarca 10 tam not üzerinden verilen rapor notu durumlarının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulur. Bu suretle üç yıllık sürenin sonunda çalışmaları olumlu bulunanlar denetmen kadrosuna atanırlar." hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından :

 

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına

Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunarak, 2/6/1994 tarihli ve 21948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi"nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edilmesidir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi şartlarını taşıyan konteynerlerle ilgili olarak gümrük idarelerinde uygulanan gümrük işlemlerini, buna ilişkin usul ve esasları ve bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerinin uygulanmasını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi" gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığı,

b) Sözleşme: 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi",

c) İthalat vergileri: Eşyanın ithalatıyla ilgili olarak alınması gereken gümrük vergilerini ve gümrük vergisine eş etkili bütün mali yükleri,

d) Geçici ithalat: Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim,

e) Konteyner: 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 4 No.lu Ekinde yer alan teknik şartlara uygun olarak imal edilmiş, yine bu Sözleşmenin 5 No.lu Ekinde gösterilen yöntemlerden birine göre onaylanmış, iç hacmi en az bir metreküp olan ve taşıma işlerinde kullanılan büyük sandık, müteharrik sarnıç veya benzerleri ile,

1) İçerisine eşya koymak için kompartıman oluşturacak şekilde tamamen veya kısmen kapatılmış,

2) Sürekli kullanım özelliğine sahip ve buna uygun olarak defalarca kullanılacak kadar sağlam,

3) Taşıma türü veya vasıta değişmesini gerektiren hallerde içindeki eşyanın boşaltılıp yüklenmesine yol açmayacak şekilde özel olarak imal edilmiş,

4) Özellikle bir taşımacılık türünden diğerine transfer hallerinde, pratik kullanım özelliğine sahip biçimde yapılmış,

5) Kolayca doldurulup boşaltılabilecek şekilde imal edilmiş bir taşıma aracı,

(Üzerinde taşınması koşulu ile tipine uygun çıkarılıp, takılabilen özellikte olan aksam, parça ve teçhizat konteyner kapsamında işlem görür. Taşıma araçları, bunların aksamı, yedek parçaları ve ambalajları konteyner tanımı içinde değerlendirilemez.)

f) Kısmen kapalı konteyner: Kapalı konteynere benzer bir taban ve üst çatıdan oluşan ve yükleme yeri vazifesi gören tertibatla ilgili olan, üst çatısı genel olarak bir konteynerin çerçevesini oluşturan metal unsurlardan yapılmış, aynı zamanda bir ya da daha fazla yan ve ön duvarlar içeren, bazı durumlarda, sadece tabana direklerle bağlı bir tavandan oluşan ve özellikle havaleli eşyanın (örneğin; motorlu taşıtlar) taşınmasında kullanılan konteyner,

g) Aksam, parça ve teçhizat: Çıkarılabilir olmalarına rağmen özellikle aşağıdakileri kapsayan,

1) Konteynerin içindeki ısıyı kontrol ve muhafaza eden veya değiştiren aletler,

2) Çevre şartlarındaki değişmeleri ve çarpmaları kaydedecek veya gösterecek şekilde yapılmış ısı veya çarpma kaydedici küçük aletler,

3) Konteyner içindeki bölmeler, paletler, raflar, destekler, çengeller ve eşyayı istiflemede kullanılan benzer aletler,

h) Dahili taşıma: Tekrar ihraç edilmeden önce ülke sınırları içinde bir mahalde yüklenilen ve yine ülke sınırları içinde boşaltılan eşyanın taşınması,

ı) Kişi: Gerçek veya tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını,

j) Konteyner işletmecisi: Sahibi olsun veya olmasın ülke sınırları içinde konteynerin kullanımı üzerinde her türlü tasarruf hakkı bulunan ve gümrük idarelerine karşı yükümlü olan kişiler,

k) Yükümlü: Gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler,

l) Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu: Geçici olarak girecek konteynerlerin hareketinin takibi amacıyla sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından düzenlenen ve bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekinde yer alan örneğe uygun belge,

m) Taahhütname: Sözleşme koşulları altında sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından geçici olarak ithal edilecek konteynerlerin geçici girişi esnasında ilgililer tarafından imzalanarak, Sözleşme şartlarına uyulacağını beyan ettiğini gösteren Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun arka yüzünde yer alan belge,

n) Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu: Geçici olarak çıkacak konteynerler için sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından düzenlenen ve bu Yönetmeliğin 2 No.lu Ekinde yer alan örneğe uygun belge,

anlamına gelir.

Konteynerlerin İşaretlenmesi İle İlgili Hükümler

Madde 5 — Konteynerlerin görülebilen uygun bir yerine, çıkarılamayacak şekilde;

a) Sahibinin veya ana işletmecinin kimliği,

b) Sahibi veya işletmecisi tarafından verilen konteyner tanıtma, marka ve numaraları,

c) Sabitleştirilmiş teçhizatı dahil konteynerin dara ağırlığı,

d) 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 1 No.lu Ekinin 2 nci maddesinde bahsi geçen ülke rumuzu,

e) Gümrük mührü altına taşımacılık için onaylanmış konteynerler için, 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 5 No.lu Ekine uygun olarak düzenlenen ve bu Yönetmeliğin 5 No.lu Ekinde gösterilen şekle uygun onay plakası üzerine ayrıca;

1) İmalatçının seri numarası (İmalatçı numarası),

2) Konteyner tipine göre onaylanması halinde, tipin kimlik numarası ve harflerinin,

bulunması gerekir.

İKİNCİ KISIM

Konteynerlerle İlgili Olarak Tanınan Kolaylıklar

Geçici İthalat Rejimine İlişkin Kolaylıklar

Madde 6 — Yüklü olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan konteynerin yurda girişine gümrük idareleri tarafından "Geçici İthalat Rejimi" hükümlerine göre izin verilir.

Türkiye’de ikamet eden veya yerleşmiş bir kişi tarafından satış, kira-satış, leasing veya benzeri bir anlaşma yoluyla getirilen konteynerlere, ilgili kuruluşların görüşü alınarak geçici ithalat izni vermeye Müsteşarlık yetkilidir.

Süre

Madde 7 — Bir konteynerin, buna ilişkin Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde ihracı zorunludur.

Ancak, taahhütnamede belirtilen 3 (üç) aylık sürenin bitiminden önce ilgili firma tarafından yazılı olarak yapılacak süre uzatımı taleplerinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın dilekçelerinde belirtilen gerekçeler dikkate alınarak giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresince yapılacak değerlendirme sonucunda, belirtilen gerekçenin uygun ve yerinde görülmesi halinde 3 (üç) ayı geçmemek şartıyla Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçalarının ilgili bölümlerine işlenmek koşuluyla bu süre uzatılır.

Geçici İthalat Rejiminden yararlanan konteynerler, giriş ayniyetine uygun olmak şartıyla yetkili herhangi bir gümrük idaresi tarafından ihraç edilebilir.

Hasara Uğrayan Konteynerler

Madde 8 — Ülkeye girişten sonra ağır biçimde hasar görmüş konteynerlerin yeniden ihracı zorunlu değildir.

Ancak bu durumda ağır biçimde hasar görmüş konteynerlerin;

a) Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.

b) Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrük idaresinin gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesi mümkündür. Kurtarılan malzemelerin vergileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte bulunan gümrük tarifesine göre hesaplanır.

Geçici ithal iznine istinaden Türkiye’ye giren ve adli veya idari bir işlemden dolayı el konulan konteyner, ihraç edilemez ise, el konulma süresi bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen ihraç süresine ilave edilmek suretiyle işlem yapılır.

Geçici İthalat Rejimi

Madde 9 — Sözleşme koşulları altında sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi tarafından geçici olarak ithal edilecek konteynerlerin, ithali veya ithal edilenlerin ihracı esnasında gümrük idareleri, başka bir belge ve teminat aramaksızın sahipleri, işletmecileri veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekinde yer alan şekle uygun sıra no.lu olarak düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerine işlem yapar.

Geçici İthalat İzni İle Gelen Konteynerlerin Dahili Taşımacılıkta Kullanım Şartları

Madde 10 — Sözleşme hükümleri çerçevesinde, geçici ithalat yoluyla yurda girişine izin verilen konteynerlerin giriş veya varış gümrük idare amirinin izniyle Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun A, B ve C (varış gümrük idare amirince bu iznin verilmesi halinde formun sadece B ve C parçalarına) parçalarına işlenmek ve en yakın güzergahı takip etmek koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere dahilde taşımasına izin verilir. Ancak, dahilde konteynerleri taşıyan veya çeken araçlar, mutlaka Türk plakalı ya da bayraklı olmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Gümrük İdareleri ve Müsteşarlık Merkez Birimlerince Yapılacak İşlemler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Gümrük İdareleri Tarafından Yapılacak İşlemler

 

Giriş Gümrüğünce Yapılacak İşlemler

Madde 11 — a) Türkiyeye girişi yapılacak konteynerin işletmecisi, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun ilgili bölümlerini doldurarak giriş gümrüğüne ibraz eder ve konteynere ilişkin işlem ve denetimler Konteyner Sözleşmesi, bu Yönetmelik ve Gümrük Mevzuatı hükümlerine göre yapılır.

b) İbraz edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerindeki bilgilerin doğruluğunu inceler ve eksiksiz olarak düzenlendiğinin anlaşılması üzerine, varış gümrüğü başka bir gümrük idaresi ise güzergah tespit eder ve Giriş Konteyner Tescil Defterine kaydederek (Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunda yer alan asgari bilgiyi ihtiva edecek şekilde) tescil tarih ve sayısını Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun üzerindeki (A) ve (B) parçalarına işler.

c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartlara uygun olarak ek süre taleplerini inceler ve talebin uygun bulunması halinde Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçalarına işler.

d) Tescil edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu, gümrük idare amirince görevlendirilen muayene ile görevli memura ismen havale edilir. Kendisine havale edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu alan muayene ile görevli memur; formda kayıtlı konteynerin evsafına uygun olup olmadığını ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlara uygun olarak işaretlenip işaretlenmediğini kontrol eder. Bu kontrol olumlu sonuç verdiği takdirde, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun ilgili sütunlarına gerekli meşruhat verilir, mühür ve imza tatbik edildikten sonra giriş parçası koparılır ve konteynerin (Konteyner içinde yer alan eşya ile ilgili gümrük işlemleri saklı tutulmak kaydıyla) gümrüklü sahadan ayrılmasına izin verilir.

e) Memurlar tarafından görevli oldukları sürece işlem gördükten sonra koparılarak biriktirilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formlarının giriş (A) parçaları, nöbet sonunda imza karşılığında ilgili servise teslim edilir.

f) Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formları, Konteyner Tescil Defteri ile karşılaştırılarak noksansız olduğu anlaşıldığı takdirde, gerekli vergi ve diğer yasal takipler yapılmak üzere düzenlenecek takip defterine tescil sırasına göre kayıt edilerek (A) parçaları düzenli olarak saklanır.

g) Varış veya çıkış gümrüğünden gönderilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu çıkış (C) parçaları giriş parçalarına göre tasnif edilerek çıkış parçaları ile çakıştırılır ve çakıştırılan bu parçalar giriş tarihine göre bordrolanarak arşivlenir.

Çakıştırma işlemlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi halinde ise, mezkur giriş ve çıkış parçaları ayrı ayrı bordrolanarak arşivlenir.

h) Süresi geçtiği halde varış veya çıkış gümrüğünden konteynerlerin çıkışlarının yapıldığına dair çıkış parçası gelmeyen konteynerler için yurtta kalma süresi bittikten sonra takibata geçilerek, aşağıdaki işlemler yapılır.

1) En geç 15 (onbeş) gün içerisinde konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine iadeli taahhütlü tebligatta bulunularak, tebliğ tarihinden itibaren verilecek 30 (otuz) günlük sürenin bitimine kadar konteynerin yurt dışı edildiğinin tevsiki istenir.

2) Tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde konteynerin süresi içinde yurt dışı edildiği tevsik edilemediği takdirde, konteynere tereddübeden vergi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca tahakkuk ettirilecek para cezası ve aynı Kanunun 207 nci maddesinin (a) bendi uyarınca hesaplanacak faizin tahsili için konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisine tebligatta bulunulur.

3) Ayrıca bu süre içinde çıkışı ispat edilemeyen konteynerler için, ilgililer hakkında Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatına göre gerekli kambiyo takibatının yapılması hususunda en yakın Kambiyo Müdürlüğüne yazı yazılır ve söz konusu konteynerin en yakın gümrük idaresine teslim edilmesi ve konteyner sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisinin, hudut polisince takip fişine geçirilmesi hususunda da İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

4) Tahsilatın takibi ve kontrolünün Merkezde izlenmesi açısından yurt dışı edilmeyen veya süresi dışında yurt dışı edilen konteynerler hakkında gümrük vergileri ile para cezası ve faize ilişkin olarak düzenlenerek ilgili firmaya tebliğ edilen ayrıntılı tahakkuk evrakı ve bunlara ait tahsilat evrakının birer örneği Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

ı) Bu maddenin (h) bendinde yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesini müteakip daha önce çıkış evrakı ibraz edilemeyen konteynerler için, bunların süresi içinde yurt dışı edildiği hususu yabancı memleketlerdeki gümrük idaresince verilen müfredatlı belgeler (bu belgelerin noterden tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte) ile tevsik edildiği takdirde Müsteşarlığın (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) onayı alınarak kayıtları kapatılır ve tahsil edilmiş olan vergi, ceza ve faiz 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince iade edilir.

i) Bu maddenin (h) ve (ı) bendlerinde yer alan takibat işlemleri sona eren Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu giriş (A) parçası ile çıkış (C) parçasını da arşivdeki ilgili klasörde giriş gümrüklerince muhafaza edilir.

Varış Gümrüğünce Yapılacak İşlemler

Madde 12 — Varış gümrüğüne gelen konteynerin boşaltılmasını müteakiben, ilgili gümrük memuru tarafından Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formuna meşruhat düşülerek ilgilisine verilir.

Çıkış Gümrüğünce Yapılacak İşlemler

Madde 13 — a) Türkiyeden çıkışı yapılacak konteynerin sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcisi, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunu çıkış gümrüğüne ibraz eder. Konteyner çıkışına ilişkin işlem ve denetimler; Sözleşme, bu Yönetmelik ve gümrük mevzuatına göre yapılır.

b) İbraz edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun üzerindeki bilgilerin doğruluğunu inceler ve Konteyner Tescil Defterine kayıt ederek, tescil tarih ve sayısını (B) ve (C) parçalarına işler.

c) Tescil edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (C) parçası üzerine idare amirince muayene ile görevlendirilen memur ismen belirtilerek havale verilir. Kendisine havale edilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçasını alan muayene ile görevli memur; formda kayıtlı konteynerin giriş ayniyetine uygunluğunu ve süresini kontrol eder. Bu kontrol olumlu sonuç verdiği takdirde, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun ilgili sütunlarına gerekli meşruhatı verir, mühür ve imza tatbik ettikten sonra (C) parçasını koparır, konteynerin yurt dışına çıkışına izin verir.

d) Memurlar tarafından görevli oldukları sürece koparılıp biriktirilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formları çıkış (C) parçaları, nöbet sonunda imza karşılığında ilgili servise teslim edilir.

e) Mesai bitimine kadar işlem gören ve ilgili serviste toplanan Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formları, Konteyner Tescil Defteri ile karşılaştırılarak, noksansız olduğunun anlaşılması halinde o günün tarihini taşıyan ve bir örneği Ek 4 te yer alan şekle uygun 2 nüsha Konteyner Kayıt ve Takip Formu Çıkış Bordrolarına tescil sıra numarasına göre kaydedilir. En geç 7 (yedi) iş günü içerisinde 1 inci nüsha bordrolar ile Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (C) parçası ilgili giriş gümrüğüne gönderilir.

Bordrolar hazırlanmasını müteakip, gümrük müdürü veya yetkili müdür yardımcısı tarafından kontrol ve tasdik edilerek imzalanır.

Bordronun 2 nci nüshası (açılacak dosyada) düzenli olarak çıkış gümrük idaresince saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Gümrük Müsteşarlığınca Yapılacak İşlemler

Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) Yapılacak İşlemler

Madde 14 — Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü);

a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (h) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümlerine istinaden düzenlenerek Müsteşarlığa gönderilen tahakkuk ve tahsilat evrakının ve yapılan işlemlerin gümrük mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun olup olmadığını inceleyerek tespit ettiği hatalı uygulamaların düzeltilmesini sağlar.

b) Tahakkuk ve tahsilata ilişkin takiplerin süresi içinde ve usulüne uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini izler ve kontrol eder.

c) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (ı) bendi uyarınca gönderilen belgeleri inceleyerek, yeterli görülmesi halinde takibatın sona erdirilmesi ve kayıtların kapatılması ile yapılan tahsilatın iadesi hususunda gerekli talimatı verir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Özel Durumlar ve Çeşitli Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Özel Durumlar

Konteynerlerin Tamiri İçin Getirilen Parçalara İlişkin Yapılacak İşlemler

Madde 15 — Geçici olarak girişine izin verilmiş konteynerlerin tamiri için kullanılacak parçalara, bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekindeki şekle uygun olarak mükellefince düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerinde işlem yapılması suretiyle geçici ithal izni verilir.

Bu kapsamda değiştirilmiş parçaların ihracı zorunlu değildir. Ancak, bu durumda ihraç edilemeyecek parçaların gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre tahsil edilir veya Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrük idaresinin gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesi mümkündür.

Aksam, Parça ve Teçhizat İçin Yapılacak İşlemler

Madde 16 — Konteynerlerin, konteyner ile birlikte ithal edilip, ayrı olarak ihraç edilecek veya ayrı olarak ithal edilip, konteynerlerle birlikte ihraç edilecek aksam, parça ve teçhizatı için teminat aranmaksızın geçici ithal izni verilir.

Ancak, her ne maksatla gelecek olursa olsun, konteynerden bağımsız olarak gelen aksam, parça ve teçhizat için bu Yönetmeliğin 1 No.lu Ekindeki şekle uygun olarak yükümlü tarafından düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerinde işlem yapılır.

Konteynerlerin aksam, parça ve teçhizatına, bu Yönetmeliğin diğer madde hükümleri aynen uygulanır.

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi Şartlarını Taşımayan Konteynerlere Uygulanacak İşlemler

Madde 17 — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 4 No.lu Ekinde belirtilen kural ve şartlara uygun bulunması nedeniyle 5 No.lu Ekinde gösterilen yöntemlerden birine göre ilgili ülkelerce gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış konteynerlerin geçici girişine gümrük idarelerince izin verilir.

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 4 No.lu Ekinde belirtilen teknik şartları taşımadığı anlaşılan konteynerlerin ilgili ülkelerce verilmiş gümrük mührü altında eşya taşımasına dair onay plakası olsa dahi geçici girişine izin verilmez. Ancak, konteyner içindeki eşyanın tam tespiti yapılarak, teknik şartları taşıyan ve uygunluk belgesini haiz bir başka konteynere gümrüğün gözetiminde aktarılmasına izin verilebilir.

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinde Yer Almayan Konteynerler İçin Uygulanacak İşlemler

Madde 18 — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi şartlarını taşımayan konteynerlerin geçici ithaline ilişkin talepler, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kısmi muafiyet yoluyla geçici ithalat rejimine tabi tutularak karşılanır.

Geçici Çıkışa İlişkin Yapılacak İşlemler

Madde 19 — Yurt dışına dolu veya boş olarak geçici çıkarılacak konteynerlerin çıkışı sırasında gümrük idareleri; konteyner sahipleri, işletmecileri veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin 2 No.lu Ekinde yer alan şekle uygun olarak düzenlenen Geçici Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerine işlem yapar.

Geçici Çıkışta Süre ve Süre Uzatımı

Madde 20 — Geçici olarak çıkarılacak konteynerlerin yurt dışında kalma süresi 1 (bir) yıldır. Geçerli mücbir sebep belgesi ile birlikte süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla süre uzatım talepleri, gümrük mevzuatı çerçevesinde ilgili çıkış gümrük idaresince incelenerek, sonuçlandırılır.

Süresi Geçirilerek Getirilen Konteynerlere Uygulanacak İşlemler

Madde 21 — Yukarıda yazılı süre ve ilgili gümrük idaresince uzatılan süreler geçtikten sonra geri getirilen konteynerler hakkında, 20/1/2000 tarihli ve 23939 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 707 nci maddesi gereğince serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.

Ayrıca, yurda geri getirilmeyen konteynerler hakkında ise, yürürlükteki Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki mevzuat hükümlerinin uygulanması için gümrüğünce ilgili kambiyo merciine bilgi verilir.

Geçici Olarak Yurt Dışına Çıkartılan Konteynerlerin Tamiri İçin Kullanılacak Parçalar

Madde 22 — Geçici olarak yurt dışına çıkartılan konteynerlerin tamiri için kullanılacak parçaların geçici çıkış ve girişinde bu Yönetmelikteki esaslar doğrultusunda işlem yapılır.

Geçici Çıkışı Yapılacak Aksam, Parça ve Teçhizat İçin Uygulanacak İşlemler

Madde 23 — Geçici çıkışı yapılan konteynerlerin, konteynerle birlikte çıkarılıp ayrı olarak getirilecek veya ayrı olarak çıkarılıp konteynerle birlikte yeniden girişi yapılacak aksam, parça ve teçhizat için bu Yönetmelik esasları doğrultusunda işlem yapılır.

Geçici Çıkışı Yapılan Konteynerlere İlişkin Çıkış ve Giriş Gümrük Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

Madde 24 — Geçici çıkışı yapılan konteynerlere ilişkin düzenlenen Geçici Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formlarının takibi, çıkış ve giriş gümrük müdürlüklerince bu Yönetmeliğin geçici ithalat rejimi hükümlerine göre yapılır.

İbraz Edilen Belgeler ve Konteynerlerin İşlem ve Denetimi

Madde 25 — İbraz edilen belgeler ve konteynerlerin işlem ve denetimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, ilgili mevzuat ve Sözleşme hükümlerine göre yapılır.

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi veya Bu Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Harekette Bulunanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 26 — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca yasal işlem yapılır.

Diğer Gümrük Rejimlerinin, Sözleşmede ve Bu Yönetmelikte Belirtilen Hususlara Aykırı Olmayan Hükümlerin Uygulanması

Madde 27 — Sözleşmede ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı olmayan diğer gümrük rejimleri hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 28 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 26/12/1994 tarihli ve 22153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 29 — Bu Yönetmelik yayımını izleyen tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Tebliğ

 

Manisa Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

 

Karar No : 6

Karar Tarihi : 25/7/2000

Mahalli Çevre Kurulu 25/7/2000 tarihinde Vali Muzaffer ECEMİŞ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

2000-2001 yılı kış döneminde hava kirliliğinin azaltılması ve önlenmesine yönelik, İl genelinde yapılacak denetim ve çalışmalar;

A — Genel Esaslar :

1 — İlimiz sınırları dahilinde ısınma amaçlı olarak pazarlanan tüm kömürlerin; ocak işletmelerinde veya torbalama tesislerinde torbalandıktan sonra nihai satış noktalarında satışa sunulmasına,

2 — Manisa sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak toz kömürü ve petrokok kömürünün kullanılmasının yasaklanmasına,

3 — İlimiz sınırları içerisinde yerleşim birimleri dahilinde ısınma amaçlı olarak 4 no’lu özel kalorifer yakıtı dışında 5 ve 6 no’lu fuel-oil kullanımının yasaklanmasına,

4 — İthal kömür satışı yapacak firmalarınBelediye Başkanlığına noter tasdikli taahhütname ayrıca Çevre Bakanlığı’ndan alınacak olan ithalat izin belgesini de vermelerine,

5 — Torbalanan tüm kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda pazarlama zincirinde yer alan üretici, torbalayıcı ve satıcı firmaların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

B — Yakıt Özellikleri :

1 — Katı Yakıtlarda:

a) İl sınırları içinde, ısınma amaçlı katı yakıt kullanan kaloriferli ve sobalı konutlar ile işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan yerli kömürlerin kullanılmasına,

İlimizde Satışa Sunulacak Yerli Linyit Kömür Özellikleri:

Yanar Kükürt Oranı

: %1 max. (satışa sunulan)

AltIsılDeğeri

: 4500 kcal/kg (± 250 kcal/kg. Tolerans) satışa sunulan

Rutubet (Orjinal)

: %18 + 2 (max.)

Kül

: %14 + 4 (max.)

Ebat

: 18 mm. Alt sınır (- %10 Tolerans)

 

 200 mm. (+ %10 Tolerans)

b) İl sınırları içinde, ısınma amaçlı katı yakıt kullanan kaloriferli ve sobalı konutlar ile işyerlerinde aşağıdaki özellikleri taşıyan ithal kömürlerin kullanılmasına,

İlimizde Satışa Sunulacak İthal Linyit Kömür Özellikleri :

Toplam Kükürt

: (kuru bazda) %1 (+0.1 max.)

AltIsılDeğeri

: (orjinal kömürde) 6000 kcal/kg

Uçucu Madde

: (kuru bazda) % 22 (+1 max.)

Toplam Nem

: (orjinalde) %10 (+1 max.)

c) Yerli ve ithal linyit kömürlerin yanısıra biriket kömürü kullanılması halinde ise TS 12055 no’lu “Kömür Biriketi-Isınmada Kullanılan” standardına uyulmasına,

İlimizde Satışa Sunulacak Kömür Biriketlerinin Özellikleri :

Kalori

: 5000 kcal/kg minimum

Yanar Kükürt Oranı

: % 1 max. (satışa sunulan)

Rutubet

: % 10 max.

2 — Sıvı Yakıtlarda :

İl sınırları içerisinde yerleşim alanlarında ısınma ve sanayi amaçlı 5 ve 6 no’lu fuel-oil kullanımının yasaklanmasına, sıvı yakıtlı kazanlarda S (kükürt) oranı düşük (%1.5), 4 no’lu fuel-oil (özel kalorifer yakıtı) kullanılmasına,

C — Katı ve Sıvı Yakıtların Üretimi,Pazarlanması ya da Torbalanması ile İlgili Esaslar :

1 — İl sınırları içerisinde ve dışında İlimize kömür satışı veya torbalanması yapan tüm firmalar ile tüzüklerinde üyeleri dışındaki kişi ve kuruluşlara da kömür satışı yapan sendika, vakıf ve derneklerin Manisa Belediye Başkanlığına noter tasdikli taahhütname vermeleri ve bu taahhütnamede aşağıdaki hususların yer almasına,

a) İl sınırları dahilinde pazarlama veya nihai tüketiciye satış amacıyla getirilecek olan her parti kömürün merkez ilçede mahrukatçılar sitesinin giriş kapısında, ilçelerde kaymakamlıklarca tesbit edilen kontrol noktalarında kömüre ait belgeleri (sevk irsaliyesi veya fatura) ibraz edeceğini,

b)Müsadere edilen kömürlere ait eksik belgelerin 10 (on) gün içinde getirilmemesi halinde kömürler için uygun görülen tasarrufu kabul edeceğini,

c) İl Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere haiz torbalanmış kömürleri satacağı, sevk edecekleri her parti kömür için tüketici fatura, sevk irsaliyesi ile yakıt analiz raporunu vereceği, aksi halde belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere denetim anında el konulmasını ve müsadere edilmesini kabul edeceğini,

d) Denetimler esnasında müsadere edilen kömürün, Belediye Başkanlığı’nın göstereceği yerde emanete alınmak üzere nakledilmesi için gereken masrafları karşılayacağını,

e)İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklerin dışında kömür satışı yapıldığının tespit edilmesi halinde hakkında yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğini,

f)Üzerinde Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirtilen bilgilerin yer aldığı torbalanmış kömürü satacağını,

g)Üretici, satıcı ve torbalama tesis sahiplerince kömür torbalarının yakılmasının önlenmesi amacıyla geri toplanması konusunda gerekli işlemleri yapacağını,

h)İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada el konulmasını kabul ettiğini tüketici tarafından satın alınmış olan kömürün el konulması halinde tüketicinin zararını karşılanacağını,

Taahhüt edeceklerdir.

2 — Merkez ilçede Mahrukatçılar sitesi dışında satış yeri ve irtibat bürosu bulundurulmamasına,

3 — Kömürlerin bulunduğu torbalar üzerinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca etiket bilgileri bulundurmasına ve kömür torbalarının üzerine matbu olarak aşağıdaki bilgilerin yazılması gerektiğine,

a) Alt ısıl derecesi

b) Nem oranı

c)Yanabilir kükürt oranı

d) Ebadı

e) Satıcının adı soyadı veya ünvanı, adresi ve telefon numarası

f)Kömürün cinsi ve hangi ocaktan üretildiği

g)Elenmiş veya yıkanmış olduğu

h) Torbadaki kömür ağırlığının 20 veya 25 kg olduğu

i)Tahlil raporu veren makam, raporun tarih ve numarası,

j) Paket üzerinde kömür ambalaj torbasının (kağıt hariç) yakılmaması için uyarı yazısı bulundurulmasına,

4 — İthalatçılar ithalat bağlantılarını, ithal izinlerini Çevre Bakanlığı’nca düzenlenmiş kontrol belgesinin ve analiz raporlarının izin başvurusu sırasında dilekçelerine eklemelerine,

5 —Satılacak kömürlerle ilgili düzenleme her türlü belgede kömürün menşeinin açıkça belirtilmesine,

D —Katı ve Sıvı Yakıtların Tüketimi ile İlgili Esaslar :

1 — Tüketicilerin, kömüre sevk irsaliyesi, analiz raporu veya fatura ayrıca binaya ait baca temizlik belgesi ya da baca temizliğinin yapıldığına dair tutanağı denetleme sırasında denetim ekibine ibraz etmekle yükümlü olmalarına,

2 — Kaloriferli konut ve işyerlerinde ateşçi ehliyet belgesi olmayan ateşçi çalıştırılmamasına,

3 — İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak kirli havanın zararlarına karşı insan sağlığını korumak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binaların sürekli yanmaması en ideali olmakla birlikte sönen kaloriferlerin ilk yakma saatlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine,

Sabah : 06.00 / 07.30, Akşam : 18.00 / 19.30

4 — Sıcaklık şartlarına bağlı olarak dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

5 — Kalorifer kazan dairesinde, kalorifer kazanlarının nasıl yakılacağına dair talimatnamenin görünür bir yere asılmasına ve “Yakma Talimatnamesi”nde belirtilen dış ortam sıcaklığına göre yakılmasına,

E — Denetim ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar :

Merkez İlçede, İl Çevre Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden yeteri kadar elemanın katılımıyla denetim komisyonunun oluşturulmasına, (Emniyet Müdürlüğünün görev alanı dışındaki bölgelerde yapılacak denetimlerde İl Jandarma Komutanlığından bir eleman alınacaktır).İlçelerde organizasyon görevinin kaymakamlıklarca yürütülmesine, ağırlığı torbaların üzerinde yazılı bulunan kömürlerin bu ağırlıklarının doğruluğunun, komisyonca, zaman zaman tartılarak denetlenmesine,

F—Uygulanacak Yasal İşlemler :

1 — Bu kararda belirtilen kurallara ve yasaklara riayet etmeyenlere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9, 11 ve 66 ncı ile TCK.’nun 526 ncı madde hükümlerinin,

2 — 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun,

3 — 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun,

4 — 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun, ilgili madde hükümlerinin uygulanmasına,

5 — İl Mahalli Çevre Kurulunda belirtilmiş olan kömür özellikleri dışında kömür satılmasının tespit edilmesi halinde;

a) 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince aynı kanunun 20 nci maddesi uyarınca para cezası verilmesine,

b)Fiillerin tekrarı halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre uygulanacak para cezası ile birlikte, 10 gün süre ile satışının Manisa İli, Merkez İlçe ve bağlı Belediyelerde Valilikçe (Çevre İl Müdürlüğü), Merkez İlçe dışında kalan İlçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından durdurulmasına,

c)Fiilin üçüncü defa tekrarı halinde ise satış ruhsatının Manisa İli, merkez ilçe ve bağlı belediyelerde valilikçe (Çevre İl Müdürlüğü), merkez ilçe dışında kalan ilçelerde ise kaymakamlıklarca iptal edilmesine,

d) 1705 sayılı “Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakebesi Hakkında Kanun” hükümlerine göre yasal işlem yapılmasına,

e) 4077 sayılı “Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun” hükümlerine göre yasal işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.