MADEN KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE

DAİR KANUN

Kanun No. 4424

 

Kabul Tarihi : 30.7.1999

MADDE 1. – 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 1. – Ereğli Kömür Havzasının küçültülmesi sonucunda serbest kalan bölge, koordinatları Bakanlıkça belirlenen 2000 hektarı aşmayacak alanlar halinde, aramalara açılmak üzere ilan edilir.

Bu işlemler 22 nci madde hükmüne göre yapılır.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan

Ali ILIKSOY

Kâtip Üye

Vedat ÇINAROĞLU

Kâtip Üye

Sebahattin KARAKELLE

 

 

 

 

 

 

 

L/K (S. Sayısı: 70)

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

GENEL SEKRETERLİĞİ

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

 

KAN.KAR.MD.

Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02-4561/12619

Konu : .............................

..................................

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

 

İlgi:

9.12.1996 tarihli ve B.02.0.KKG/101-1061/4758 sayılı yazınız.

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunan “4424” numaralı Kanun Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

Yıldırım AKBULUT

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

GENEL SEKRETERLİĞİ

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

 

KAN.KAR.MD.

Sayı : A.01.0.GNS.0.10.00.02-4561/12619

Konu : .............................

..................................

 

 

 

 

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunan “4424” numaralı Kanunun ilişik olarak sunulduğunu arz ederim.

 

 

 

 

 

 

Yıldırım AKBULUT

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek - Kanun (2)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KANUN

MADEN KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE

DAİR KANUN

Kanun No. 4424

 

Kabul Tarihi : 30.7.1999

MADDE 1. – 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 1. – Ereğli Kömür Havzasının küçültülmesi sonucunda serbest kalan bölge, koordinatları Bakanlıkça belirlenen 2000 hektarı aşmayacak alanlar halinde, aramalara açılmak üzere ilan edilir.

Bu işlemler 22 nci madde hükmüne göre yapılır.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

Aslı gibidir

 

İbrahim ARAÇ

Kanunlar ve Kararlar Müdürü V.

 

 

 

 

 

 

 

L/K (S. Sayısı: 70)