Kanun

Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

             Kanun No. 5446                                                                                             Kabul Tarihi: 29.12.2005

             MADDE  1 — 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Bu hüküm I. Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için uygulanmaz."

             MADDE  2 — 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             EK MADDE 6. — Bor Tuzları için, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun değişik mükerrer 97 nci maddesinin (b) bendine göre hesaplanacak belediye payı, belediye sınırları ve mücavir alanlardan çıkartılan madenlerden elde edilecek işletme brüt kârının % 2' sinden az olamaz.

             MADDE  3 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE  4 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu  yürütür.

3 Ocak 2006