4 Aralık 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26720

KANUN

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

             Kanun No. 5712                                                                                            Kabul Tarihi: 20/11/2007

             MADDE 1 – 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İzleme kurulu, başkanla birlikte beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden en az birinin kadınlardan seçilmesi zorunludur. Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir."

             MADDE 2 – 4681 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "3. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili tespitlerini ve aldıkları bilgileri değerlendirerek en az dört ayda bir rapor düzenlemek, raporun bir örneğini Adalet Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına, izleme kurulunun bulunduğu yargı çevresindeki Cumhuriyet başsavcılığına ve görev alanına giren bir şikâyet konusu bulunduğu takdirde infaz hâkimliğine göndermek."

             "Adalet Bakanlığı, cezaevi güvenliğine ilişkin hususlar müstesna olmak üzere, her yıl bir önceki yıla ait izleme kurullarınca düzenlenen raporların sayısını, konularını, yerine getirilen ve getirilmeyen önerileri ve gerekçelerini bir rapor ile kamuoyuna açıklar."

             MADDE 3 – 4681 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "iki" ibaresi "üç" olarak, üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İzleme kurulu, asıl üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluğun sağlanamaması hâlinde kıdem sırasına göre yedek üyeler toplantıya katılır. Raporlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile kabul edilir."

             MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/12/2007