Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Aralık 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24612

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4723     Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18/11/1992 Tarihli ve 3842 Sayılı Kanun ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM Kararı

728    Bakanlığı Döneminde Usulsüzlük ve Suistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Tüzük

2001/3283 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

 

Atama Kararı

— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11 ve 31 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Dahili Sıcak Su Dağıtımı ve Isı Yalıtımına Dair Yönetmeliğin 22 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararları

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (No: 547)

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (No: 548) 


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18.11.1992 Tarihli ve 3842 Sayılı Kanun ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4723

Kabul Tarihi : 6.12.2001

MADDE 1. — 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen "313, 314 üncü maddelerinde;" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 2. — 18.11.1992 tarihli ve 3842 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki "4" numarası madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3. — 30.7.1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "zor veya tehdit" ibaresi, "tehdit, baskı, cebir veya şiddet" şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkradaki "veya kişileri kendilerine tâbi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 4. — 4422 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "şüpheler" ve "şüphe" kelimeleri, "belirtiler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5. — 4422 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Ceza Kanununun 313 ve 314 üncü maddeleri kapsamına giren fiillerle ilgili olarak soruşturma, yargılama veya temyiz aşamasında bulunan dosyalar hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:

1. Devlet güvenlik mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülmekte olan soruşturma dosyaları, bulundukları aşamada soruşturmaya devam edilmek ve gereği yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilir.

2. Devlet güvenlik mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyaları, bulundukları aşamada yargılamaya devam edilmek ve/veya sonuçlandırılmak üzere görevli ve yetkili yargı mercilerine gönderilir.

3. Temyiz incelemesi için Yargıtayda bulunan dava dosyaları, karara bağlandıktan sonra bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte davaya bakmaya yetkili Devlet güvenlik mahkemesinin bulunduğu yerin yargı çevresindeki görevli ve yetkili yargı mercilerine gönderilir.

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/12/2001

Sayfa Başı


TBMM Kararı

Bakanlığı Döneminde Usulsüzlük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar No:728

Karar Tarihi: 7.12.2001

Bakanlığı döneminde usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray Aydın hakkında kurulan Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 7.12.2001 tarihli 33 üncü Birleşiminde ve Komisyonun 11.12.2001 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda ad ve soyadları ile seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan

İbrahim Yavuz BİLDİK

Adana

(D.S.P.)

Başkanvekili

Salih ERBEYİN

Denizli

(M.H.P)

Sözcü

Sefer EKŞİ

Kocaeli

(Ana.P)

Kâtip

Tahsin Boray BAYCIK

Zonguldak

(D.S.P.)

Üye

Cihan YAZAR

Manisa

(D.S.P.)

Üye

İhsan ÇABUK

Ordu

(D.S.P.)

Üye

Mehmet NACAR

Kilis

(M.H.P.)

Üye

Mehmet GÜL

İstanbul

(M.H.P.)

Üye

Hasan ÇALIŞ

Karaman

(M.H.P.)

Üye

Sühan ÖZKAN

İstanbul

(Ana.P)

Üye

Mustafa ÖRS

Burdur

(D.Y.P)

Üye

Mustafa Kemal AYKURT

Denizli

(D.Y.P.)

Üye

Ertuğrul YALÇINBAYIR

Bursa

(AK.P.)

Üye

Sabahattin YILDIZ

Muş

(AK.P.)

Üye

Mustafa GEÇER

Hatay

(S.P)

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Tüzük

Karar Sayısı : 2001/3283

Ekli “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/11/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

E. S. GAYDALI

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

M. BOSTANCIOĞLU

S. ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. İ. TALAY

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

 

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

Madde 1 — 24.5.1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün l inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Tüzük, seferberlik ve savaş hallerinde Devletin bütün güç ve kaynaklarının barış durumundan seferberlik ve savaş durumuna en çabuk ve etkin biçimde geçmesini sağlayacak hazırlıkların barıştan itibaren yapılması usul ve esaslarını, gerginlik ve buhran dönemlerinde alınacak tedbirleri, seferberliğin ilanının duyurulması, görevli teşkilatı, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla özel kurum ve kuruluşların ve buralarda görevli personelin, yurttaşların yetki, görev, sorumluluk ve yükümlülükleriyle bunların kullanılması, yapılması ve uygulanması hususlarını kapsar."

Madde 2 — Tüzüğün 2 nci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"AA) Gerginlik dönemi, milli menfaatleri içte ve dışta olumsuz yönde etkileyecek olayların, ülkeyi bir buhran durumuna götürecek tarzda tırmanması hali."

"AB) Buhran dönemi, milli menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden veya etmesi muhtemel olan iç ve dış olay veya olayların ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu halleri."

Madde 3 — Tüzüğün 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Genelkurmay Başkanlığı, seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak, savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, kısa zamanda hazırlıkların tamamlanabilmesi ve noksansız olarak üst düzeyde harbe hazır olunması amacıyla ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin olarak, seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kontrolüne girecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından Bakanlar Kurulu kararı ile yararlanır."

Madde 4 — Tüzüğün 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bakanlıklar, merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı, ilgili veya kontrolünde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkanlarını seferberlik ve savaş halinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, Genelkurmay Başkanlığının talebi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat kontrolüne vermek, barıştan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkili komutanlıkları ile koordineli şekilde yürütülecek planlama çalışmalarına ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılmasını sağlamak, bu kapsamda yapılan hazırlıkları takip etmek ve denetlemekle yükümlüdür."

Madde 5 — Tüzüğün 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu direktifte, milli gücün (politik, ekonomik, askeri ve psiko-sosyal) seferberlik ve savaş hallerinde yönlendirilmesi, sevk ve idaresi, koordinasyonu ile seferberlik ve savaş hallerinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlerin, Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat kontrolüne verilmesine ilişkin esaslar ile benzeri hususlara yer verilir."

Madde 6 — Tüzüğün 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seferberlik ve savaş hallerinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde haberleşme, ulaştırma ve koordinasyon hizmetlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik tanınır."

Madde 7 — Tüzüğün 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seferberlik ve savaş hallerinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarından harekat kontrolüne alınması gerekli görülenler, Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararı ile bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilir."

Madde 8 — Tüzüğün 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 97 — Seferberlik ve savaş hallerinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, Silahlı Kuvvetler emrine veya harekat kontrolüne girecek veya bakanlıklarca seferberlik ve savaş haliyle ilgili görev verilen kurum ve kuruluşlarca önceden hazırlanan müşterek planların, protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla Genelkurmay Başkanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek zaman, yer ve sürelerde tatbikatlar yapılır. Bakanlar Kurulu kararı kapsamına giren il ve ilçe milli müdafaa mükellefiyeti komisyonlarınca gerekli kararlar alınır. Bu tatbikatlar için gerekli ödenek, katılacak kurum ve kuruluşun bağlı veya kontrolünde bulunduğu bakanlık tarafından saptanarak tatbikatın yapılacağı yılın bütçesine konulur. Önceden planlanmayan ancak, yapılması zorunlu görülen tatbikatların gerektirdiği ödenek, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 59 uncu maddesi hükümlerine göre karşılanır."

Madde 9 — Danıştayca incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sayfa Başı


Atama Kararı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20/12/1994 tarihli ve 22147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği eki cetvelin, A – Merkez Teşkilatı başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki liste eklenmiştir.

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20/12/1994 tarihli ve 22147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği eki cetvelin, A – Merkez Teşkilatı başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki liste eklenmiştir.

 

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11 ve 31 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/9/2001 tarihli ve 24525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir kulübün sporcuları yaşları tutuyorsa aynı sezon içerisinde iki kategoride müsabakalara katılabilirler. (minik-küçük, küçük-yıldız, yıldız-genç, genç-büyük) Ancak deplasmanlı bayanlar ve erkekler liginde yer alan takımların deplasmanlı ligde oynayan oyuncuları yıldız-genç-büyük olarak üç kategoride yer alabilirler. Bir sporcu aynı gün içerisinde iki değişik kategorideki müsabakalarda yer alamaz. Deplasmanlı ligler büyükler kategorisinde oynandığı için bu ligde bir kategori olarak değerlendirilir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Oyuncunun ikiden fazla kategoride oynaması. (Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki deplasmanlı ligde oynayan bayan ve erkek takımları ile ilgili belirtilen durum hariç)”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jeneratörlerinin Performansı ve Sanayi Dışı Yeni Binalarda Dahili Sıcak Su Dağıtımı ve Isı Yalıtımına Dair Yönetmeliğin 22 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE1 — 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jeneratörlerinin Performansı ve Sanayi Dışı Yeni Binalarda Dahili Sıcak Su Dağıtımı ve Isı Yalıtımına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 22 — Bu Yönetmelik 14/12/2002 tarihinde yürürlüğe girer.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar No: 547

Karar Tarihi: 11.12.2001

Kurul Başkanlığının 11.12.2001 tarihli yazıları ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 10.12.2001 tarih ve BDDK.KYİ/56-10930 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Demirbank T.A.Ş. ve HSBC Bank A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu madde hükmüne dayanılarak çıkarılan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik uyarınca uygun görülmüştür.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar No: 548

Karar Tarihi: 11.12.2001

Kurul Başkanlığının 11.12.2001 tarihli yazıları ekinde gönderilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 10.12.2001 tarih ve BDDK.KYİ.42/1/10932 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Osmanlı Bankası A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tescil edilmesine onay verilmesi 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu madde hükmüne dayanılarak çıkarılan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik uyarınca uygun görülmüştür.

Sayfa Başı