Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Mart 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25042

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4814 Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5268 Hazineye Ait Bazı Taşınmaz Malların 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

2003/5299 2003 Yılı Programının Uygulanması,Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2003/5303 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2003/5306 16 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 32 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

Tebliğler

TS 4953 Nar Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/11)

TS 541 Kuru İncir Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/12)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin

Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 4814                                                                                                                       Kabul Tarihi : 26.2.2003

MADDE 1. — 19.3.1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sorumluluk :

Madde 2. — Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklılık ve engel durumu bulunup bulunmadığını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 9 uncu maddeye göre bankalara yapılan duyurular çerçevesinde her birinin kendi nezdinde oluşturduğu kayıtlardan araştırırlar; ayrıca bu kişinin ekonomik ve sosyal durumu gibi hususların belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler.

MADDE 2. — 3167 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çek defterleri :

Madde 3. — Çek defterleri bankalarca bastırılır.

Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Türkiye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî Gazetede yayımlanacak bir tebliğle düzenlenir. Çek defterlerinin her yaprağına, çek hesabının bulunduğu şubenin adı, hesap numarası ve hesap sahibinin vergi kimlik numarası yazılır; ancak, hesap sahibinin vergi kimlik numarası hariç olmak üzere bunların yazılmamış olması veya bankalarca baskı şekline ilişkin esaslara aykırı davranılması çekin geçerliğini etkilemez.

29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 692 nci maddesinde belirtilen unsurları taşımayan senetler bu Kanun kapsamında kabul edilmez; ancak aynı Kanunun 693 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Bankalar, çek hesabı açtıranların açık kimlik ve adreslerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı örnekleri ile yerleşim yeri belgelerini, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını almak, bunların açık kimliklerini, adreslerini, vergi kimlik numaralarını ve çek hesabının kapatılma hallerini onbeş gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirmek ve bunlara ilişkin belgeleri hesapların kapatılmalarını izleyen beşinci yılın sonuna kadar saklamak zorundadırlar. Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde hamilin talebi üzerine keşidecinin bankaca bilinen adresleri kendisine verilir.

MADDE 3. — 3167 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. — Çek hesabı açılan bankaya muhatap banka denir.

Koşullarına uygun ve karşılığı var olan çek, muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak, çek hesabı açılmış olan şube dışında herhangi bir şubeye ibraz edilen çek, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.

Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğü, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere, çek hesabında bulunan miktarla sınırlıdır. 10 uncu maddede belirlenen miktar dahil olmak üzere kısmî ödeme halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi; Cumhuriyet savcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.

MADDE 4. — 3167 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5. — Çekin ibrazında karşılığının tamamen ödenmemesi veya çek hamili tarafından kısmî ödemenin kabul edilmemesi halinde, ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası alınarak hamiline geri verilir; çekin ön ve arka yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır.

MADDE 5. — 3167 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde çeklerin fizikî olarak ibraz edilmeksizin sadece çek bilgileri üzerinden bankalararası takas odaları aracılığı ile elektronik ortamda muhatap bankaya gönderilerek işlem görmesi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 710 uncu maddesine göre takas odasına ibraz hükmündedir.

Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı dahil kısmî ödeme yapılmaz. Ancak, takas odaları aracılığıyla ibraz edilen çekin, hesapta yeterli karşılığının olmadığının belirlenmesi halinde muhatap banka tarafından, hesapta bulunan kısmî karşılık tutarı, çeki ibraz eden hamil lehine onbeş gün süreyle bloke edilir.

MADDE 6. — 3167 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7. — Yeterli karşılığı bulunmadığı için çeki kısmen veya tamamen ödemeyen muhatap banka, hesap sahibine, kendisine ait bütün çek defterlerini aldığı bankalara geri vermesini, 8 inci maddede öngörülen sürenin bitiminden itibaren on gün içinde iadeli taahhütlü mektupla bildirir.

MADDE 7. — 3167 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8. — Çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içinde çekin karşılıksız kalan kısmını yüzde on tazminatı ve ibraz tarihinden ödeme gününe kadar geçen süre için 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte ödemek suretiyle düzeltme hakkını kullanan, çek keşide etmek hakkını yeniden kazanır.

MADDE 8. — 3167 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9. — Muhatap banka, yeterli karşılığı olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi hakkında gereken bilgileri, ibraz tarihinden itibaren on gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bu bildirimden sonra çek tutarı ile 16c maddesinde öngörülen tazminat ve gecikme faizinin hamile veya hamile ödenmek üzere muhatap bankaya ödenmesi de, muhatap banka tarafından ödeme tarihinden itibaren on gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu bildirimleri en geç onbeş gün içinde bankalara duyurur.

MADDE 9. — 3167 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bankanın sorumlu olduğu miktar :

Madde 10. — Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.

Yukarıda belirtilen sorumluluk miktarı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca yayımlanan toptan eşya fiyatları yıllık endeksindeki değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazetede yayımlanır.

MADDE 10. — 3167 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilân edilecek hususlar :

Madde 11. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 16 ncı madde gereğince çek hesabı açtırmaktan yasaklamaya ve 16c maddesinin dördüncü fıkrası gereğince yasaklama kararının ortadan kaldırılmasına dair mahkeme kararlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesine ilişkin esas ve usulleri Adalet Bakanlığının; bankalara duyurulmasına ilişkin esas ve usulleri Türkiye Bankalar Birliğinin görüşünü alarak Resmî Gazetede yayımlanacak bir tebliğle düzenler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeterli karşılığı olmadığı için ödenmeyen ve daha sonra ödenen karşılıksız çekler ile hesap sahibi hakkındaki bilgilerin bankalardan toplanma ve bankalara duyurulma esas ve usullerini Türkiye Bankalar Birliğinin görüşünü alarak belirler ve Resmî Gazetede yayımlar. Bankalar belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bu bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderirler.

MADDE 11. — 3167 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13. — 7 nci madde gereğince banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya almış sayıldığı tarihten itibaren on gün içinde geçerli bir sebebe dayanmaksızın çek defterlerini geri vermeyenlere, ilgili bankanın ihbarı üzerine üçyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. İlgili banka bu ihbarı yapmakla yükümlüdür.

16 ncı madde gereğince hükmolunan yasaklama süresi içinde çek hesabı açtıranlara bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Hakkında yasaklama kararı verilmiş kişilere yasaklama süresi içinde çek hesabı açan bankalara birmilyar liradan beşmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.

MADDE 12. — 3167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yetkili olmadığı halde çek defteri basanlar ve bastıranlar :

Madde 14. — Çek defteri basmaya veya bastırmaya kanunen yetkili kılınanlar dışında çek defteri basanlara ve bastıranlara iki yıldan beş yıla kadar hapis ve üçyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.

MADDE 13. — 3167 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15. — 3, 4, 5, 7, 9 ve 11 inci maddeler ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyen bankalar hakkında üçyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Yargılamada bankayı şube müdürü temsil eder.

MADDE 14. — 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 16. — Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Ancak verilecek para cezası seksenmilyar liradan fazla olamaz. Bu miktar, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesine göre her yıl artırılır. Bu suçtan mükerrirlere, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu suçun, organ veya temsilcisi tarafından tüzelkişi yararına işlenmesi halinde özel hukuk tüzelkişisi hakkında da birinci fıkra uyarınca para cezasına hükmolunur. Ayrıca yetkili temsilci tarafından yararına çek keşide edilen hesap sahibi gerçek kişi hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

Mahkeme, ayrıca işlenen suçun niteliğine göre bir yıl ile beş yıl arasında belirleyeceği bir süre için hesap sahiplerinin ve yetkili temsilcilerinin çek hesabı açtırmalarının yasaklanmasına karar verir. Yasaklanma kararı bütün bankalara duyurulmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir.

Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur.

MADDE 15. — 3167 sayılı Kanuna 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 16a maddesi eklenmiştir.

Karşılıksız çekte gecikme faizi :

MADDE 16a. — Çekin karşılıksız kalan miktarı için gecikme faizi, ibraz tarihinden itibaren, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanır.

MADDE 16. — 3167 sayılı Kanuna 16a maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 16b maddesi eklenmiştir.

Soruşturma ve kovuşturma usulü, görevli ve yetkili mahkeme :

MADDE 16b. — 16 ncı maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanunî veya akdî teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikâyetine bağlıdır. Bu suçlara çekin ibraz edildiği ya da keşide edildiği veya şikâyetçinin yerleşim yerinin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesinde bakılır.

Çekin karşılığının bulunmaması nedeniyle şikâyet hakkı, 8 inci maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte; ihtiyatî tedbir kararı veya ödeme yasağı nedeniyle süresi içinde ibrazında çek hakkında işlem yapılmaması halinde ise, ihtiyatî tedbir kararının veya ödeme yasağının kalktığı tarihte doğar.

Hükmün kesinleşmesinden sonra şikâyetten vazgeçildiğinde de, hüküm bütün cezaî sonuçları ile ortadan kalkar.

Bu suçlardan dolayı yapılan yargılamalarda 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 225 inci maddesi uygulanabilir.

Şikâyetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesi halinde, müdahil, ödeme nedeniyle davanın düşmesi veya cezanın ortadan kaldırılması halinde sanık veya hükümlü, yargılama giderlerinden sorumlu olur.

MADDE 17. — 3167 sayılı Kanuna 16b maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 16c maddesi eklenmiştir.

Davanın açılmasına engel olan, davayı düşüren ve cezayı ortadan kaldıran nedenler :

MADDE 16c. — Aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi halinde ceza davası açılmaz :

a) 8 inci maddeye göre düzeltme hakkının kullanılması,

b) 8 inci maddede belirtilen süre geçtikten sonra ve henüz dava açılmadan önce çek tutarı veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde oniki tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi.

Dava açıldıktan sonra hüküm verilinceye kadar geçen süre içinde, çek tutarı veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde onbeş tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi halinde ceza davası düşer.

Hüküm verildikten sonra hüküm kesinleşinceye kadar geçen süre içinde, çek tutarı veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde onsekiz tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi halinde ceza davası düşer.

Hüküm kesinleştikten sonra çek tutarı veya karşılıksız kalan kısmı ile çek tutarına veya karşılıksız kalan kısmına ait yüzde yirmi tazminatın ve çekin ibrazından ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi halinde bütün cezaî sonuçları ile birlikte hüküm ortadan kalkar.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ödemeler hamile veya hamile ödenmek üzere muhatap bankaya yapılabilir.

GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce karşılıksız çekler hakkında açılmış bulunan davalarda, bu tarihten sonra yapılacak ilk duruşmada hazır bulunmayan şikâyetçiye, ilk duruşmada hazır bulunması veya bir vekil ile kendini temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya vekil de göndermediği takdirde şikâyetten vazgeçmiş sayılacağı hususunda davetiye çıkarılır. Bu davetiye, şikâyetçinin, mahkemeye bildirdiği; mahkemede dinlenmemişse şikâyet dilekçesinde belirttiği adresine gönderilir. Davetiye tebliğine veya tebliğ edilmiş sayılmasına rağmen üst üste iki duruşmaya gelmeyen veya vekil de göndermeyen şikâyetçinin şikâyetinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilir. Şîkâyetçinin veya vekilinin haklı mazereti hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen karşılıksız çek keşide etme suçu hakkında, 3167 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uygulanmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin kapsamına giren suç nedeniyle;

a) Hükümlü ve tutuklu bulunanların bu hallerinin derhal sona erdirilmesine ve tahliyelerine,

b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde bunların dosyalarının ele alınarak hükümlüler hakkındaki hapis cezalarının çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasına dönüştürülmesine, tutuklular hakkında talep edilmiş olan hapis cezaları yerine çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasına hükmedilmesine,

Mahkemesince karar verilir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce karşılıksız çek keşide etmiş bir kimsenin, bu tarihten sonraki üç ay içinde çek tutarını veya karşılıksız kalan kısmını yüzde on tazminatı ve 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine ödemesi veya 3167 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre düzeltme hakkını kullanmak suretiyle hamilin zararını karşılamış olması halinde şikâyetten vazgeçme koşulu aranmaksızın,

a) Hazırlık soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına,

b) Açılmış davaların düşürülmesine,

c) Kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerinin bütün cezaî sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmasına,

Karar verilir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3167 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı fiilden dolayı yapılmakta olan hazırlık soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına; görülmekte olan kamu davalarının ortadan kaldırılmasına karar verilir.

Bu suçtan dolayı verilen mahkûmiyet hükümleri bütün kanunî sonuçları ile birlikte ortadan kalkar.

GEÇİCİ MADDE 4. Bu Kanunun 10 uncu maddesi ile değiştirilen 3167 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esas ve usuller belirleninceye kadar muhatap bankalarca yeterli karşılığı olmadığı için ödenmeyen çekler ile sonraki ödemelere ilişkin bilgiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca da bu bilgilerin bankalara duyurulmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 5. — Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu Kanunun yayımını izleyen bir ay içinde Resmî Gazetede yayımlanacak bir tebliğle belirlenecek esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.

Bankalar, bu tebliğin yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.

Bankaların, ikinci fıkrada yazılı sürenin sonuna kadar müşterilerine verdikleri çek defterlerinden ötürü 3167 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca sorumlulukları her çek yaprağı için altmışmilyon liradır.

MADDE18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/3/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5268

Ekli listede bulundukları yerler ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde kullanılmak üzere tespiti; Maliye Bakanlığı’nın 31/1/2003 tarihli ve 3689 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

E. YALÇINBAYIR

A. AKSU

O. PEPE

O. PEPE

Kültür Bakanı V.

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5299

Yüksek Planlama Kurulu’nun 18/1/2003 tarihli ve 2003/1 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2003 Yılı Programının Uygulanması,Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın kabulü; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve

İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik

Yapılması Hakkında Karar

Madde l — 8/10/2002 tarihli ve 2002/4810 sayılı Kararnamenin eki "2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.

"Geçici Madde l — Kamu kurum ve kuruluşları, 2003 yılının geçici bütçe uygulama döneminde aşağıda yer alan hususlara uyarlar.

a) 2002 yılı ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış yatırımların, bütçe türleri itibarıyla aşağıda belirtilen harcama sınırları dahilinde yürütülmesine devam edilir. Yapılacak harcamalar 2003 Yılı Yatırım Programına mal edilir.

Genel ve katma bütçeli kuruluşların yatırımları, 4776 sayılı 2003 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, belediyeler, fon idareleri ve özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, 2002 Yılı Yatırım Programında yer alan projeleri ile yıl içinde Programa alınan projelerine tahsis edilen başlangıç ödenekleri dikkate alınmak suretiyle her ay için; dış proje kredilerinin %20'si ve diğerleri için %3,1'i hesabıyla bulunacak miktarına kadar harcama yapabilirler.

Yatırım projelerine tahsis edilen toplam dışı ödeneklerin kullanımında da aynı oranlar uygulanır.

Bu dönemde yatırım projelerinin ödenekler dışındaki parametreleri olarak, 2002 Yılı Yatırım Programında yer alan ve yıl içinde revize edilmiş parametreler esas alınır.

2002 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış proje ve faaliyetler için 2003 yılında harcama yapılamaz.

b) Kuruluşların 2002 Yılı Yatırım Programında yer alan yıllık projelerinden; büyük onarım, makina-teçhizat, idame-yenileme ve tamamlama projelerinin uygulanmasına geçici bütçe döneminde de devam olunur. Bu işlerin ihalesinde, bu maddenin (c) bendinde yer alan hükümlere uyulur.

Kuruluşların Yatırım Programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerden makina-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme ve tamamlama projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleri için 2002 yılında alınan onaylar geçerli olup (a) bendinde belirtilen aynı oranlara ve esaslara göre harcama yapılabilir. Ancak bu kalemlerle ilgili revizyon işlemlerinde 2002/4810 sayılı Kararnamenin eki Kararın 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

c) Genel ve katma bütçeli kuruluşların 2002 Yılı Yatırım Programında yer alıp, derhal ihalesinde fayda ve zaruret görülen yatırımları ile tabii afetler sonucu hasıl olabilecek hasarların telafisi amacıyla yeniden girişilecek işler için 4776 sayılı Kanun hükümlerine uyulur. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ise mevcut mevzuat ve uygulanmakta olan tasarruf genelgeleri çerçevesinde hareket ederler.

d) Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, belediyeler, fon idareleri ve özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşların derhal başlanmasında fayda ve zaruret görülen yeni yatırımları ile tabii afetler sonucu hasıl olabilecek hasarların telafisine yönelik yeni projelerinin Yatırım Programına alınmasında 2002/4810 sayılı Kararnamenin eki Karara uyulur.

e) 2002/4810 sayılı Kararnamenin eki Kararın 6 ncı maddesi kapsamındaki detay program ve alt harcama kalemleriyle ilgili olarak geçici bütçe dönemini müteakip yapılacak iş ve işlemler, 2003 Yılı Yatırım Programının yayımlanmasını takip eden 30 gün içinde sonuçlandırılır.

Bu maddede yer almayan hususlarda 2002/4810 sayılı Kararnamenin eki Kararda yer alan hükümlere uyulur.

Madde 2 — Bu Karar 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5303

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 24/2/2003 tarihli ve 2003/3 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5306

Ekli listede kimlikleri yazılı 16 kişinin Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 27/2/2003 tarihli ve 85071 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 20 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 28/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdullah GÜL

     

Başbakan

     

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

E. YALÇINBAYIR

M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

V. GÖNÜL

A. AKSU

Y. YAKIŞ

K. UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

E. MUMCU

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

H.ÇELİK

G. AKŞİT

O. PEPE

İ. SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sıra No

Soyadı

Adı

Baba Adı

Doğ.Tar.

Doğ. Yeri

 

1

ATAŞ

MEHMET

AHMET

1.11.1976

ARABAN

 

2

ÇAKMAK

ALATTİN

AĞA

14.3.1965

PALU

 

3

ÇAPAKÇUR

HAKKI

HÜSEYİN

1.6.1971

VARTO

 

4

ÇELİK

SELÇUK

HASAN

2.4.1981

KUŞCA

 

5

DAĞ

HAN İSMAİL

MEHMET

15.4.1973

ÇAYIRALAN

 

6

DEMİRALAY

ÖNDER

DURSUN

15.12.1978

STUTTGART

 

7

DOĞAN

AHMET

MAHMUT

29.8.1970

ŞANLIURFA

 

8

GÜNGÖR

MUSTAFA

DOĞAN

20.3.1978

BREMEN

 

9

KAYA

YALÇIN

MUSTAFA

1.10.1968

BÜNYAN

 

10

KORKUT

MUHAMMET

NİYAZİ

7.3.1973

ULUS

 

11

ÖLMEZ

NİSAN

PAVLİS

3.2.1970

SİLOPİ

 

12

SANSAR

DERBAS

HATUŞ

1.1.1974

NUSAYBİN

 

13

SÖYLEMEZ

MUSTAFA

SAADETTİN

3.4.1969

KAYSERİ

 

14

YALVAÇ

ATLAN

NİYAZİ

24.11.1977

VİENNA

 

15

YARAR

ADİL

MEHMET

10.10.1967

YAYLADAĞI

 

16

YAŞAR

ERDAL

BAKİ

9.7.1973

KARAKOÇAN

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2003/3937

I — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Ayşenur GÖNÜL’ün atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

II— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

7 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                            Doç. Dr. A. ŞENER

    Başbakan                 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2003/3938

I — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Ahmet YÜCEL’in atanması 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

II— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

7 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                                 Doç. Dr. A. ŞENER

    Başbakan                       Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2003/3939

I — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Cemalettin KAYMAK’ın atanması 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

II— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

7 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                                 Doç. Dr. A. ŞENER

    Başbakan                       Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3895

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, Başmüfettiş Muzaffer DOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

7 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                               E. MUMCU

  Başbakan                               Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3940

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne Sefer AKKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

7 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL                       Z. ERGEZEN

  Başbakan                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/3941

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlık görevini yürütmek üzere, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR’ın görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

7 Mart 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Abdullah GÜL               Prof. Dr. R. AKDAĞ

   Başbakan                         Sağlık Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Savunma Bakanlığından :

Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri

Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin

İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 32 nci Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 25 Ekim 1986 tarihli ve 19262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin, 21 Kasım 2001 tarihli ve 24590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 32 nci maddesinde yer verilen “Yetki Sınırlarını Gösteren Cetvel” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   

Bağlı olduğu Kuvvet

   

Komutanlıklarının Bağlısı

   

Komutan, Başkan veya

   

Daire Başkanına Tanınan

 

“İşletmenin Komutan

Yetki Sınırı (Harita Genel

 

veya Müdürüne

Komutanlığı işleri için

 

Tanınan Yetki Sınırı

Harita Genel Komutanının

   

Yetki Sınırı)

1) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINDA:                                                                                                                         

 

A- Harita Genel Komutanlığı

                  150 Milyar Lira

2) KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA:

 

A- Ana Depo ve Fabrika Komutanlıkları

23 Milyar Lira

 38 Milyar Lira

 

B- Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri

15 Milyar Lira

 38 Milyar Lira

 

C- 4’üncü Kademe Komutanlıkları

15 Milyar Lira

 38 Milyar Lira

 

D- Askerî Dikimevi Müdürlükleri

15 Milyar Lira 

 38 Milyar Lira

 

E- Bakım Merkezi Müdürlükleri

23 Milyar Lira

 38 Milyar Lira

 

F- Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlıkları

15 Milyar Lira

 38 Milyar Lira

3) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA:

 

A- Tersane Komutanlıkları

10 Milyar Lira

 47 Milyar Lira

 

B- Seyir,Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

   
 

Başkanlığı

 7 Milyar Lira

 31 Milyar Lira

 

C- Deniz Onarım Destek Komutanlıkları

 5 Milyar Lira

 31 Milyar Lira

 

D- Okul Komutanlıkları

 3 Milyar Lira

 31 Milyar Lira

 

E- Deniz Dikimevi Müdürlüğü

 7 Milyar Lira

 31 Milyar Lira

4) HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA:

A- Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları 10 Milyar Lira 47 Milyar Lira”

Yürürlük

MADDE 2 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——

Balıkesir Üniversitesinden :

Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile

Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin

5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/9/1995 tarihli ve 22368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine “diploma numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “T.C. Kimlik Numarası” ibaresi eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Balıkesir Üniversitesinden :

Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 12/5/1998 tarihli ve 23340 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6 — Yabancı DilYeterlik Sınavı, Hazırlık Sınıfına kabul edilecek ve öğretim programına doğrudan başlayacak öğrencileri belirlemek için yapılan sınavdır. Bu sınav, her eğitim-öğretim yılı başında ve güz dönemi sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan sınava, o yıl Fakülteye yeni kaydolan öğrenciler ile önceki yıllarda Hazırlık Sınıfına kaydolup herhangi bir nedenle başarılı olamayanlar, güz dönemi sonunda yapılan sınava ise daha önceki yıllarda Hazırlık Sınıfına kaydolup herhangi bir nedenle başarılı olamayan öğrenciler girebilir. Bu sınavda yüz tam not üzerinden en az altmış alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrenciler ÜDS veya KPDS’den 60, TOEFL’dan 540 (veya bilgisayar aracılığıyla yapılan sınavdan 210), IELTS’dan 6,5 aldıklarını belgeledikleri takdirde hazırlık sınıfından muaf sayılır ve doğrudan lisans eğitimine başlayabilir.

Hazırlık Sınıfından muaf olmayan öğrenciler Seviye Tespit Sınavına girerler. Bu sınavdan aldıkları puan neticesinde ders alacakları şube ve yabancı dil öğretim seviyesi belirlenir.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazırlık Sınıfı derslerine devam zorunludur. Derslere en az yüzde seksen oranında devam etmeyen öğrenci yıl sonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.”

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı