190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN EMNİYET GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 4582

 

Kabul Tarihi : 20.6.2000

MADDE 1. —  Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2. —  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(I) SAYILI CETVEL

 

 

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Serbest Tutulan

Sınıfı Unvanı Derecesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam

EMH Polis Memuru 10 10 000 - 10 000

__________ __________ ______

TOPLAM: 10 000 - 10 000