T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

1 Şubat 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24305

 

YASAMA BÖLÜMÜ
 
Kanunlar
4620 Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4621 Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 59 Sayılı Kararı
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 60 Sayılı Kararı
 
Yönetmelikler
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğler
Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-5)
— Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon : 2001/1)
— Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
Anayasa Mahkemesi Kararı
Anayasa Mahkemesinin E : 1996/72 (3194 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 1997/51 Sayılı Kararı
DÜZELTME (4615 Sayılı “2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kanunu” Eki Cetveller ile İlgili)

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

 

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4620                                                                                    Kabul Tarihi : 18.1.2001

MADDE 1. — Ülkemiz tarafından 9 Haziran 1999 tarihinde imzalanan “Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi”nin ekli beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

31/1/2001

—— • ——

Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde

Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4621                                                                                  Kabul Tarihi : 24.1.2001

MADDE 1. — Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Kurulunun 4 Kasım 1993 tarihinde kabul edilen A. 735 (18) sayılı Kararı uyarınca Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinin 16, 17 ve 19 (b) maddelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

31/1/2001

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

31 Ocak 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-1914

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Şubat 2001 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Ocak 2001

39-06-18-2001-68

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Ocak 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1914 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Şubat 2001 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ’nün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

31 Ocak 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-1920

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Şubat 2001 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Ocak 2001

39-06-19-2001-69

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Ocak 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1920 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Şubat 2001 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları

    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

 

Karar Tarihi

: 25/1/2001

 

Karar No

: 59

 Fikrî ve Sınaî Haklarla ilgili ihtilaflara bakmak üzere kurulan ve faaliyete geçirilen;

1 — İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi yargı alanı, İstanbul ili mülkî hudutları,

2 — İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi yargı alanı, İstanbul ili mülkî hudutları,

olarak tespit edilmiştir.

—— • ——

    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

 

Karar Tarihi

: 25/1/2001

 

Karar No

: 60

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan ihtilaflara bakmak üzere kurulan ve faaliyete geçirilen;
1 — İstanbul Tüketici Mahkemesinin yargı alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları,
2 — Ankara Tüketici Mahkemesinin yargı alanı Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları,
3 — İzmir Tüketici Mahkemesinin yargı alanı İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları, olarak tespit edilmiştir.

—— • ——

 Yönetmelikler

Afyon Kocatepe Üniversitesinden :

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 
MADDE 1 — 27/7/1999 tarihli ve 23768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’nda (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.
Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programına öğrenci olarak kaydedilir. Öğrencinin başarılı olarak kabul edilebilmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlayıp yapılacak sınavdan yüz üzerinden yetmiş puan alması gerekir. Yabancı Dil Hazırlık Programında geçen süre, öğrenim süresine dahil edilmez. Yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden elli puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen yabancı dil sınavlarında başarısız olan sanatta yeterlik öğrencileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programına öğrenci olarak kaydedilir. Öğrencinin başarılı olarak kabul edilebilmesi için, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlayıp yapılacak sınavda yüz üzerinden yetmiş puan alması gerekir. Yabancı dil hazırlık programında geçen süre, öğrenim süresine dahil edilmez. Yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.”
Yürürlük
MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
Gaziantep Üniversitesinden :

 

Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 11 inci
Maddesinin Değiştirilmesine
İlişkin Yönetmelik
 
MADDE 1 — 15 Mart 2000 tarih ve 23994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Öğrenciler istedikleri takdirde yaz okulunda açılan ders veya dersleri alarak mezuniyet için gereken şartları sağlayabilirler ve yaz okulu süresi sonunda mezun olabilirler. Yaz okulunda açılan derslere kesin kayıt yaptıran öğrencilerin akademik durumları yaz okulu sonunda yeniden belirleneceğinden, ek süre ve sınav hakları olan öğrenciler, bu haklarını yaz okulu sonunda kullanabilirler. Ek süre ve ek sınav hakkı kullanacak olan yaz okuluna katılmış öğrencilerin, yaz okulu sonu sınav notlarının ilanından itibaren bir hafta içinde bağlı bulunduğu Bölüm Başkanlığına ek süre ve ek sınav kullanacağı dersleri belirten bir dilekçe ile başvurması gerekir. Ek süre ve sınavlar ertesi yarıyıl kayıt tarihine kadar yapılır ve sonuçlandırılır. Öğrencilere NA notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.”
Yürürlük
MADDE2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
Trakya Üniversitesinden :

 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
MADDE 1 — 7/8/1993 tarih ve 21661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9/8/1998 tarih ve 23428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 34 — Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda tüm dersler (genel zorunlu dersler ve stajlar hariç) başarılmadan bir üst sınıfa geçilmez. Bu sınıflarda tek ders başarısızlığı olduğunda bir sonraki ders yılı başlamadan önce başarısız olunan ders için tek bir sınav hakkı verilir. Pratik başarısızlığı nedeniyle sınava girememiş öğrenciler de tek ders sınavına girdiklerinde önce pratik sınavına girerler. Tek ders sınavında bitirme ve bütünleme sınavlarının aşama ve oranları aynen uygulanır.
Öngörülen tüm dersler ve stajlar başarı ile tamamlanmadan internlik dönemine başlanamaz, ancak internlik çalışmalarına başlamak üzere olan öğrenciler için Yönetim Kurulu Kararı ile ders yılı içerisinde de bütünleme sınavları açılabilir.”
Yürürlük
MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——