ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ KURULUŞU SÖZLEŞMESİNİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNUN BİR

MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 4514

 

Kabul Tarihi : 1.2.2000

MADDE 1. — 27.5.1988 tarihli ve 3453 sayılı Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2. — Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşuna yapılması gereken ödemeler, gelecek yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Ancak, bu avansların toplamı 8 140 000 SDR (Özel Çekme Hakkı) karşılığını geçemez.

Bakanlar Kurulu bu miktarı gerektiğinde üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.