22 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27793

KANUN

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA

DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN

             Kanun No. 6088                                                                                              Kabul Tarihi: 11/12/2010

             MADDE 1 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ikinci faslının başlığından “ve dişçiler” ibaresi çıkarılmış ve 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 29 – Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.

             Diş tabipliğinin herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak şarttır.”

             MADDE 2 – 1219 sayılı Kanunun 32, 33, 37 ve 38 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/12/2010