Dönem : 22           Yasama Yılı : 3

 

              T.B.M.M.  (S. Sayısı : 736)

 

Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın; Devlet Memurları ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Devlet Memurları Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/252, 2/21, 2/318)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçeleri ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                 Mustafa Çakır

                                            Samsun

GEREKÇE

Ülkemizde uzun yıllardır düzeltilemeyen ücret politikası neticesinde kamuda görev yapan personel arasındaki maaş dengesi, bugüne kadar arzu edilen ölçüde kurulamamıştır. Hatta aynı kurumda çalışanlar arasında bile maaş dengesizliği halen mevcuttur.

Her ne kadar 59 uncu hükümetin Kamu Reformu çalışmasını hızlı bir şekilde yürütmesinin ücret dahil, her alanda yeni bir düzenleme getireceği aşikârdır. Fakat, hemen uygulanması zaman alacağından, bu süre zarfında memurlarımızın daha fazla mağdur edilmemeleri için; daha önceki yıllarda görev yapan memurlarımıza verilen dereceden, şimdi görev yapan memurlarımızın da faydalanmaları planlanmıştır.

Bu sebeple oluşan adaletsizliğin ve eşitsizliğin giderilmesi, psikolojik huzursuzluk, kırgınlık ve küskünlüklerin, biraz da olsa ortadan kaldırılması, çalışma huzurunun ve motivasyonunun artırılarak güçlendirilmesi amacıyla bu kanun teklifini hazırlamış bulunmaktayım.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen personelin bulundukları kurumlarda kadrosuzluk ve maaş dengesizliği sebebiyle oluşan uçurumu bir nebze de olsa gidermek amacıyla iki defa kanun çıkarılarak memurlarımıza bir derece verilmiştir. 16.10.1991 tarihinden itibaren göreve başlayan memurlarımızın ise bu uygulamadan faydalanmamaları büyük bir adaletsizlik meydana getirmiştir. Bu adaletsizliğin giderilmesi ve ücret dengesizliği nedeniyle çaresizlik içerisinde bulunan memurlarımıza bir nebze olsun faydalı olmak için gerekli görülmüştür.

Madde 2. - Madde gerekçesi birinci maddenin gerekçesi ile aynıdır.

Madde 3. - Yürürlük maddesidir.

Madde 4. - Yürütme maddesidir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.                  20.12.2002

                                  Yahya Akman

                                          Şanlıurfa Milletvekili

                        Dilekçe Komisyonu Başkanı

 

 

GENEL GEREKÇE

657 sayılı Devlet Memurları Personel Kanununa (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil) ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi personelin kazanılmış hak aylıkları ile aylıklarını Personel Kanunu hükümlerine göre almayan Emekli Sandığına bağlı personelin emekli keseneğine esas aylıkları 20.2.1979 tarih ve 2182, 19.2.1980 tarih ve 2260 sayılı Kanunlar ile 22.9.1991 tarih ve 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle bir üst derecenin aynı kademesine getirilmek suretiyle birer derece verilmişti. Bu Kanunlar veya kararnamelerden yararlanmış olanlarla yürürlük tarihinden sonra göreve başladığı için yararlanamayanlar arasında 3 yıllık kıdem farkı ortaya çıkmıştır. Kanun ile bu eşitsizlik giderilmekte, daha önce yararlanmamış olanlara da bir derece verilmesi, daha sonra göreve başlayacak olanlarla bir eşitsizlik olmaması için onlara da asaletlerinin tasdik tarihi itibariyle bir derecenin verilmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Ek Madde Gerekçesi:

657 sayılı Kanuna (2802 ve 2914 sayılı Kanuna tâbi olanlar dahil) tâbi olarak bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayanların kazanılmış hak aylık derecelerinin asaletlerinin tasdik tarihi itibariyle; önceden memuriyeti olup asaleti tasdik edilmiş ve 2182, 2260 sayılı Kanunlar ile 457, 458, 459 sayılı Kararnamelerden yararlanamamış olanlardan bu Kanunun Yürürlüğünden sonra göreve girenlerin göreve giriş tarihinden bir defaya mahsus olmak üzere kazanılmış hak aylıklarının bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmesi öngörülmüştür.

İkinci fıkrada 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddeleri kapsamına giren personelin de bu haktan yararlanması sağlanmıştır.

Üçüncü fıkra ile kazanılmış hak aylık derece ve kademesi emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesi farklı olanlar ile aylıklarını personel kanunları hükümlerine göre almayan Emekli Sandığına tâbi personelin kazanılmış hak aylıklarının ve emekli keseneğine esas aylıklarının ayrı ayrı bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Madde 2.- Ek Geçici Madde Gerekçesi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bir ek geçici madde eklemek suretiyle 2182 sayılı Kanun veya 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olan memurlara da birer derece verilmesi öngörülmektedir.

657 sayılı Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil) 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun ile 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun veya 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıklarının bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmesi ve alt derecede bulunan kademede geçirilen sürenin üst derecedeki kademede geçmiş sayılması öngörülmektedir.

Ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren sanatçı personelden 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun ve 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine bir derece eklenmesi hükme bağlanmaktadır.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derecenin kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanması hükme bağlanmaktadır.

Yukarıda sözü edilen kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde olduğu gibi, söz konusu bir derecenin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanması ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan kamu personelinin de bu madde uygulamasından yararlandırılması öngörülmektedir.

Madde 3. - Ek Madde Gerekçesi:

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi personelin kazanılmış hak aylıkları 2260 sayılı Kanun ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üst derecenin aynı kademesine getirmek suretiyle birer derece verilmişti. Bu kanun veya kararnameden yararlanmamış olanlarla yürürlük tarihinden sonra göreve başlayacaklar arasında bir eşitsizlik olmaması için, onlara da Türk Silâhlı Kuvvetlerinde bir yıllık görev süresini tamamladıkları tarihte bir derecenin verilmesi öngörülmektedir.

İkinci fıkra hükmü ile daha önce 2182, 2260 sayılı Kanunlar ile 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olanlara birinci fıkra hükmünün uygulanması esası getirilmiştir.

Üçüncü fıkra hükmü ile kazanılmış hak aylık dereceleri ile emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri farklı olanlara birinci fıkra hükümlerinin ayrı ayrı uygulanması öngörülmüştür.

Madde 4. - Ek Geçici Madde Gerekçesi:

2260 sayılı Kanun ile 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış Türk Silâhlı Kuvvetleri Personelinin rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üst derecenin aynı kademesine getirilmeleri ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen sürelerin de üst derecedeki kademede geçmiş sayılması öngörülmektedir.

İkinci fıkra ile 2260 sayılı Kanunda ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede olduğu gibi, yukarıdaki hükmün bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlara da uygulanması öngörülmektedir.

Üçüncü fıkra ile, yürürlüğe konulacak Kanun hükümlerinden istifade ederek kendilerine bir üst derece uygulanan 657 sayılı Kanuna ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi personelin bilahare Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarına atanmaları halinde, intibak ettirilecekleri rütbe karşılığı olan dereceleri yerine, bir üst dereceden yararlanmalarına, yerleşen idarî yargı içtihatları doğrultusunda imkân sağlanmaktadır.

Madde 5. - Ek Madde Gerekçesi:

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kurumlarda sözleşmeli olarak göreve başlayanlardan ilk defa başlayanların asaletlerinin tasdik tarihinden, önce memuriyeti olup asaleti tasdik edilmiş olmakla birlikte 2182, 2260 sayılı Kanunlar ile 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden yararlanmamış olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeniden göreve gireceklerin göreve giriş tarihinden itibaren emekli keseneklerine esas aylıklarının bir üst derecenin aynı kademesine getirilmesi ve alt derecedeki kademede geçen sürelerinin üst derecenin aynı kademesinde geçmiş sayılması öngörülmektedir.

Madde 6. - Ek Geçici Madde Gerekçesi:

Madde ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek geçici madde eklenmek suretiyle 2182 sayılı Kanun veya 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde kararname hükümlerinden yararlanamamış olan sözleşmeli personelin emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine bir derece eklenmesi öngörülmektedir.

Maddede 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda sözleşmeli olarak çalışan personelden 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun veya 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir derece eklenmesi hükme bağlanmaktadır.

Bir derece verilmesini öngören Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde olduğu gibi söz konusu bir derecenin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında uygulanması ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamuda çalışanlara bir derece verilmesine ilişkin Kanunlardan yararlanmamış bulunanlardan askerlik görevini yapmakta olanların da bu madde ile bir derece uygulanmasından yararlandırılması sağlanmaktadır.

Madde 7. - Yürürlük maddesidir.

Madde 8. - Yürütme maddesidir.
ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ YAHYA AKMAN’IN TEKLİFİ

DEVLET MEMURLARI KANUNU, TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 38. - Bu Kanun ile ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil) ilk defa memuriyete girenlerin asaletlerinin tasdik tarihinden; daha önce memuriyeti olan ve asaleti tasdik edilmiş olanlardan 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunlar ile 22.9.1991 tarih ve 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden yararlanmamış olanların göreve başlayış tarihlerinden itibaren kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro şartı aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, Ek Geçici 12 ve 13’üncü maddeler kapsamına giren personelin Emekli Keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlarda aylıklarını Personel Kanunları Hükümlerine göre alamayan T.C. Emekli Sandığına tâbi personelin birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

MADDE 2. -  Devlet Memurları Kanununa numarasız ek geçici maddelerden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 60. - Bu Kanun, ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil) 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunlar ile 22.9.1991 tarih ve 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19.2.1980 tarih ve 2260 sayılı Kanunlar ile 22.9.1991 tarih ve 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlar birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı Kanun ile 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

MADDE 3. - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 26. - Bu Kanuna göre aylık almakta olan personelden ilk defa göreve başlayanların bir yıllık görev süresini tamamlamaları halinde kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esasları 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunlar ile 22.9.1991 tarihli ve 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olanlara uygulanır.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

MADDE 4. - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 80. - Bu Kanuna göre aylık almakta olan personelden 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun ile  22.9.1991 tarihli ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Çeşitli Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre kazanılmış hak aylık dereceleri bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmiş olanların bu hakları, daha sonra Türk Silâhlı Kuvvetlerine muvazzaf veya sözleşmeli olarak atanmaları halinde intibaklarında ayrıca dikkate alınır. Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı Kanunlar ile 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olup da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlardan daha sonra Türk Silâhlı Kuvvetlerine atananlar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.

MADDE 5. - 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 2. - 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yeralan pozisyonlarda göreve başlatılan sözleşmeli personelden ilk defa göreve girenlerin asaletlerinin tasdik tarihinden, daha önce memuriyeti olan ve asaleti tasdik edilmiş olanlardan 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunlar ile 22.9.1991 tarihli ve 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olanların göreve başlayış tarihlerinden itibaren emekli keseneklerine esas aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

MADDE 6. - 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye numarasız ek geçici maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yeralan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunların ve 22.9.1991 tarihli ve 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182, 2260 sayılı Kanun ile 457, 458, 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

MADDE 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Dursun Akdemir

Ümmet Kandoğan

 

DYP Iğdır Milletvekili

DYP Denizli Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

Bilindiği üzere, 1991 yılından önce Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personele bir derece uygulaması yapılmıştır. Ancak, 1991 yılından sonra Devlet Memuriyetine giren Kamu görevlileri, bu derece uygulamasından yararlanamamıştır. Bu tür uygulamalar, Anayasada yer alan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu hukuksuzluğun giderilmesi amacıyla, daha önce verilen bir dereceden yararlanmayanlar ile bundan sonra Devlet Memuriyetine girecek olan personele bir derece verilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.


IĞDIR MİLLETVEKİLİ DURSUN AKDEMİR İLE DENİZLİ MİLLETVEKİLİ

ÜMMET KANDOĞAN’IN TEKLİFİ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA BİR EK GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE. - Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil) 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunlar ile 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun ile 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı Kanun ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip birinci fıkra kapsamında belirtilen statülerde istihdam edilecek personelin giriş derece ve kademelerine bir derece ilâve edilir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu

Esas No.: 2/252, 2/21, 2/318                12.1.2005

         Karar No.: 16

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Komisyonun 12.1.2005 tarihinde yaptığı 27 nci birleşimde, verilen bir önergenin kabulü ile   Komisyonun portföyünde yer alan (2/21), (2/252) ve (2/318) esas numaralı kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 26 ncı maddesi uyarınca gündeme alınmalarına, birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle  İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birleştirilerek görüşülmelerine ve  görüşmelere Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın (2/252) esas numaralı Kanun Teklifinin esas alınmasına karar verilmesi  suretiyle, söz konusu kanun teklifleri üzerinde görüşmelere geçilmiştir.

Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın (2/21), Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın (2/252) ve Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın (2/318) esas numaralı kanun teklifleri  incelendiğinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olarak çalışan kamu görevlilerine bir üst derece verilmesine yönelik düzenlemeler içerdiği anlaşılmaktadır.

Teklifler üzerinde yapılan görüşmelerde;

- Memurlara geçmişte iki defa üst derece verildiği, sonradan işe başlayan kamu görevlileri açısından ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi amacıyla söz konusu kanun tekliflerinin hazırlandığı,

- Geçmişte üst derece verilmesi uygulamasından yararlanamayan kamu görevlilerinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik olarak hazırlanan  kanun tekliflerinin, memnuniyetle karşılandığı,

- Kanun tekliflerinin memnuniyetle karşılanmakla birlikte, kamu istihdam sistemi ile ilgili aksaklıkların geçici tedbirler yerine, köklü düzenlemeler ile yapılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı,

- 1979 ve 1991 yıllarında verilen bir üst derecenin, daha sonra kamuda işe başlayan kamu görevlileri açısından  haksızlığa neden olduğu, bu düzenleme ile aynı sonuçlara yol açılmaması için  bir üst derece uygulamasını sürekli hale getirecek düzenlemenin yapılmasının hakkaniyete daha uygun düşeceği,

Şeklindeki görüş ve temennileri müteakip, teklifler ve gerekçeleri Komisyonumuzca da benimsenerek, Mustafa Çakır’ın (2/252) esas numaralı Kanun Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmiştir.

(2/252)  Esas Numaralı Teklifin;

- Çerçeve 1 inci maddesi; uygulamada tereddütlere yol açılmaması ve bütçe imkânları da dikkate alınarak  457, 458 ve 459  sayılı kanun hükmünde kararnameler  ile sırasıyla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve   926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen madde hükmü ile bir üst derece verilmesinden yararlanmamış olanlar ve bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte görevde bulunanlar ve bunlardan bu Kanunun  yürürlüğe gireceği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanması doğrultusunda  birinci madde olarak  düzenlenmesi  suretiyle,

- Çerçeve 2 nci maddesi; 1 inci maddede yapılan düzenleme doğrultusunda, işlevsiz kaldığından madde metninden çıkarılması ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle,

-Yürürlüğe ilişkin 3 üncü maddesi, yürürlük tarihinin yeniden düzenlenmesi  suretiyle 2 nci madde olarak,

- Yürütmeye ilişkin 4 üncü maddesi, 3 üncü madde olarak aynen,

- Ayrıca, Teklifin başlığı, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle,

Kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

 

Afyonkarahisar

Bursa

Muş

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sekmen

Halil Aydoğan

Mehmet Melik Özmen

 

İstanbul

Afyonkarahisar

Ağrı

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Zekai Özcan

Osman Kaptan

M. Mesut Özakcan

 

Ankara

Antalya

Aydın

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

A. Kemal Deveciler

Ali Osman Sali

Ahmet İnal

 

Balıkesir

Balıkesir

Batman

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Nuri Filiz

Alaattin Büyükkaya

Birgen Keleş

 

Denizli

İstanbul

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Kemal Kılıçdaroğlu

M. Mustafa Açıkalın

Bülent Baratalı

 

İstanbul

İstanbul

İzmir

 

Üye

Üye

Üye

 

Fazıl Karaman

Y. Selahattin Beyribey

Taner Yıldız

 

İzmir

Kars

Kayseri

 

 

(İmzada bulunamadı)

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Mikail Arslan

Muzaffer Baştopçu

Hasan Fehmi Kinay

 

Kırşehir

Kocaeli

Kütahya

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Özyürek

Gürol Ergin

O. Seyfi Terzibaşıoğlu

 

Mersin

Muğla

Muğla

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Seyfi

Cemal Uysal

Kazım Türkmen

 

Nevşehir

Ordu

Ordu

 

 

(İmzada bulunamadı)

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

İmdat Sütlüoğlu

Musa Uzunkaya

Sabahattin Cevheri

 

Rize

Samsun

Şanlıurfa

 

(İmzada bulunamadı)

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

M. Ergun Dağcıoğlu

Enis Tütüncü

Faruk Nafiz Özak

 

Tokat

Tekirdağ

Trabzon

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

Üye

 

 

 

M. Akif Hamzaçebi

 

 

 

Trabzon

 


SAMSUN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ÇAKIR’IN TEKLİFİ

DEVLET MEMURLARI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil olmak üzere; 20.02.1979 tarihli 2182 sayılı Kanun ile 15.10.1991 tarihli 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden yararlananlar bulundukları derece ve kademeden bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro şartı aranmaksızın 1 (bir) üst derecenin aynı kademesine terfi ettirilir ve alt derecede bulunan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

EK GEÇİCİ MADDE 2. - 16.10.1991 tarihinden itibaren göreve başlayan ve 2182 sayılı Kanun ile 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden faydalanamayanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro şartı aranmaksızın 2 (üst) derecenin aynı kademesine getirilir.

EK GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce emekli olanlar, malullük, vazife malûllüğü ile dul ve yetim aylıkları alanlar da aynı haklardan yararlandırılırlar.

MADDE 2. - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri PersonelKanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanuna göre aylık almakta olan personele de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık almakta olan personele verilen haklar aynen uygulanır.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1. - 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar ile bunlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.

MADDE 2. - Bu Kanun, 15 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.