T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Nisan 2001

CUMARTESİ

Sayı : 24380

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4638 Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

4641 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun

4642 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun

4643 Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4644 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/2201 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Danıştay Üyesi Ahmet Çetin ZÖNGÜR'ün Seçilmesine Dair Karar

 

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı

Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Müşavir Hazine Avukatı Ahmet BAŞPINAR’ın Seçilmesine Dair Karar

 

Yönetmelik

Muğla Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Genelge

— Çevre Bakanlığının Anız Yangınları ile İlgili Genelgesi

 

Tebliğler

— İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Balıkesir İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No : 2001/2)

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

 

Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü

Hakkında Kanun

             

Kanun No. 4638                                                                              Kabul Tarihi : 6.4.2001

 

MADDE 1. – 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun değişik 55 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Terfi ve atama

Madde 55. – Polis Amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü, 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür.

Bu rütbelere terfiler, bu maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere, kıdem ve liyakata göre yapılır.

Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden sicil notu yüksek, sicil notlarının eşitliği halinde ödül ve takdirnamesi fazla, ödül ve takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar.

Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl Mart ayında topluca Teşkilâta duyurulur.

Terfiler ve atamalar, kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılır.

Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Emniyet Amirleri ile 4 üncü, 3 üncü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini ve ikinci meslek derecesindeki görev unvanlarına ataması yapılacak personeli değerlendirmek ve öneride bulunmak üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Müdürü APK uzmanlarınca seçilecek birinci meslek derecesindeki üç Emniyet Müdürü APK uzmanından teşekkül eder.

Kurullar her yıl Mayıs ayı başında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Rütbelerde belirlenen zorunlu bekleme süreleri sonunda, bir üst rütbeye terfi edebilmek için üst rütbede boş kadro bulunması ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar olumlu sicil alınmış olması şarttır. Ancak, Başkomiserlikten Emniyet Amirliğine ve 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edebilmek için ayrıca, çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamak şarttır.

Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur.

İhtiyaç halinde meslekte fiilen altı yılını dolduran, 37 yaşından gün almamış olan ve yönetmelikte belirtilen diğer nitelikleri taşıyan polis memurlarından, yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı sınavını kazanıp dokuz aydan az olmamak üzere eğitim kursunu başarıyla bitirenler komiser yardımcılığı rütbesine atanır.

Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 
 

Meslek

En Az Bekleme Süreleri

 

Rütbeler

Dereceleri

(A)

(B)

Komiser Yardımcısı

9

4

6

Komiser

8

4

6

Başkomiser

7

3

Yaş Haddi

Emniyet Amiri

6

4

 

4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü

5

3

 

3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü

4

3

 

2 nci Sınıf Emniyet Müdürü

3

3

 

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü

2

3

 

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü

1

Yaş Haddi

 

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü

Derece üstü

Yaş Haddi

 

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.

Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.

Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her olumsuz sicil, rütbe terfiini bir yıl geciktirir.

(B) grubu polis amirlerinden en az dört yıllık yüksek öğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır :

a) Başkomiserlik rütbesinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak.

b) Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bu grup için ayrı yapılacak yazılı sınavda ve meslek içi yöneticilik eğitiminde başarılı olmak.

c) Değerlendirme Kurulu kararıyla Emniyet Amiri rütbesine terfi etmiş olmak.

(B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, o yıl itibarıyla (A) grubundan Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin sayısının % 10'unu geçemez.

Bu şekilde terfi edeceklerin sıralamasında sınav notu esas alınır.

Rütbe terfileri ve sınavlar ile meslek içi yöneticilik eğitim kursları, eğitim tarih ve süreleri ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin esas ve usuller bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 2. – 3201 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 11. – Emniyet Teşkilâtı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kurucusu ve üyesi olamazlar. Ancak spor derneklerine üye olabilir, Emniyet Teşkilâtı bünyesinde spor amacıyla kurulmuş derneklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler.

Emniyet Teşkilâtı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçilerinin 17.2.1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi kapsamındaki vakıfların kurucusu olabilmeleri ile bu vakıfların yönetim organlarında görev alabilmeleri Emniyet Genel Müdürünün teklifiyle İçişleri Bakanının iznine bağlıdır.

Yukarıdaki fıkralara aykırı hareket edenlere tüzükte belirtilen disiplin cezaları verilir.

MADDE 3. – 3201 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesine "fazla çalışma ücreti ödenir." ibaresinden sonra gelmek üzere "Ayrıca, İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idarî, teknik, lojistik ve sair destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi; görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir." ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4. – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 23. – Zorunlu bekleme süresini tamamlayarak terfi durumu üç kez Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülmesine rağmen, bir üst rütbeye terfi edemeyen 2 nci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekli edilir.

Meslek derecelerinde fiilen beş yılını dolduran 1 inci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekliliğe sevk edilebilir.

Kadrosuzluk nedeni ile emekliliğe sevk edilenlerin tekrar Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayıp, emekliliğe sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren rütbelerin yaş haddine kadar olan süre için, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlerinden birinci meslek derecesinde olanlara % 60'ı, ikinci meslek derecesinde olanlara % 50'si, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerine ise % 40'ı oranında zorunlu emeklilik ek ödemesi yapılır.

Emekli Sandığı, üçer aylık devreler halinde bu meblağı, fatura karşılığında Hazineden tahsil eder. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tâbi tutulmaz ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı 500, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı ise 800'ü aşamaz.

MADDE 5. – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 19. – 1 inci ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü sayısı bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ek 23 üncü maddede belirlenen sayılara getirilir. Bu amaçla Yüksek Değerlendirme Kurulu yeterli sayıda toplantı yapabilir.

Kanunun 55 inci maddesi ile düzenlenen bir üst rütbeye terfi edecek Başkomiser ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan personelin yazılı sınavlarına dair hüküm 1.1.2002 tarihinden sonra terfi edecek personele uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 20. – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile bulunduğu rütbede dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup (B) grubundan (A) grubuna geçen polis amirleri, (A) grubunda değerlendirilir.

MADDE 6. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/4/2001

—— • ——

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma
Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun

Kanun No. 4641                                                                             Kabul Tarihi : 11.4.2001

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam yaratarak, istişari mahiyette ortak görüş belirlemek için oluşturulan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kuruluşunu, çalışma esas ve yöntemlerini düzenlemektir.

Kuruluş

MADDE 2. — Ekonomik ve Sosyal Konsey;

Başbakanın başkanlığında, Başbakan yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilâtından sorumlu Devlet Bakanı, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı, Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı, Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, Gümrük Müsteşarı, Devlet Personel Başkanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunu temsil eden üçer temsilciden ve Başbakan tarafından belirlenecek diğer Hükümet temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kamu görevlilerinden oluşur.

Konseyin görev ve yetkileri

MADDE 3. — Konsey’in görev ve yetkileri şunlardır:

a) Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sağlamak, Hükümet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak,

b) Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları Hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanına ve kamuoyuna sunmak, görüş bildirilirken uzlaşılan ve uzlaşılamayan hususları ayrı ayrı belirtmek,

c) Sürekli ve geçici nitelikte çalışma kurulları kurmak ve üyelerini belirlemek, bu kurulların raporlarını görüşmek,

d) Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesi üyelerini Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komitenin çalışmalarını izlemek,

e) Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlemek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek,

f) Ekonomik ve sosyal konularda yayınlar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

Ayrıca, Konsey, Hükümetin istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü konuda, ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen kanun tasarıları ve kalkınma planı ile yıllık programların hazırlanması sırasında görüş bildirebilir.

Konsey Başkanı

MADDE 4. — Konsey Başkanı, Başbakandır. Başbakanın toplantılara katılamaması halinde görevlendireceği Başbakan Yardımcısı toplantılara başkanlık eder.

Konsey başkan yardımcıları

MADDE 5. — Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından bir, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından bir kişi olmak üzere üç Başkan yardımcısı belirlenir.

Başkan yardımcıları bir yıl süreyle ve dönüşümlü olarak görev yaparlar.

Başkanlık Divanı

MADDE 6. — Başkanlık Divanı; Konsey Başkanı , üç Konsey Başkan Yardımcısı ve Konsey Sekreteryasından sorumlu Müsteşardan oluşur.

Toplantılar

MADDE 7. — Konsey, üç ayda bir Başkanın daveti ile olağan, Başkanın daveti veya Başbakanca belirlenecek olanlar dışında kalan temsilcilerin üçte birinin yazılı istemleri üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantı yeter sayısı, Başbakanca belirlenecek olanlar dışında kalan temcilerin salt çoğunluğudur.

Konsey toplantılarının gündemine ilişkin hazırlıklar, Konseyi oluşturan kuruluşlardan birer temsilcinin katılımı ile sekretarya tarafından yapılır ve toplantı gündemi Başkanlık Divanı tarafından belirlenir, sekretarya tarafından temsilcilerine duyurulur.

Toplantılara ilişkin diğer esas ve yöntemler yönetmelikle düzenlenir.

Çalışma kurulları

MADDE 8. — Konsey, ihtiyaç duyulan konularda görüş bildirmek üzere geçici ve daimî nitelikli çalışma kurulları oluşturabilir.

Çalışma kurulları, gerektiğinde geçici nitelikli çalışma grupları oluşturabilirler.

Çalışma kurulları ile çalışma grupları, çalışmalarına ve toplantılarına, bilgi ve veri sağlamak ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla, Başbakanlık, ilgili Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini davet edebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, toplantılara katılmak ve Devlet sırrı dışındaki tüm bilgi ve verileri sağlamakla yükümlüdür.

Çalışma kurulları, gündemi ile ilgili konularda meslek örgütlerini, diğer sivil toplum örgütlerini ve konuyla ilgili uzmanları toplantıya çağırabilir.

Çalışma kurulları ile çalışma gruplarının kuruluş, çalışma esas ve yöntemleri yönetmelikle düzenlenir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 9. — Konseyin sekretarya hizmetleri, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı tarafından yerine getirilir.

Sekretarya, Konseyin tüm büro hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

Konsey toplantıları ile çalışma kurulları ve çalışma grupları toplantıları Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı tarafından düzenlenir. Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı bu hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.

Malî hükümler

MADDE 10. — Konseyin giderleri için her yıl Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesine yeterli ödenek konulur.

Yönetmelikler

MADDE 11. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Konseye katılanların görüşleri alınarak, Başbakanlık tarafından çıkarılır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda çıkarılması öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde çıkarılır.

Yürürlük

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/4/2001

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Kabulü Hakkında Kanun

Kanun No. 4642                                                                             Kabul Tarihi : 12.4.2001

MADDE 1. — 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin başındaki "Bütün" sözcüğünden önce gelmek üzere "Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, çocuk ıslah ve eğitim evleri ile müşahede merkezlerinin memur ve hizmetlileri ile" ibaresi eklenmiş ve (b) bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İlk defa atanmalarında, memuriyete giriş sınavları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu sınavlarda başarılı olanlar arasından; Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen nitelikleri taşıyan ve atanma hakkını elde edenler, Devlet Personel Başkanlığınca Adalet Bakanlığına bildirilir. Bakanlık, atamaları adalet komisyonlarınca yapılacak olanları ayırarak ilgili adalet komisyonlarına gönderir. Atama işlemleri, ilgili adalet komisyonlarınca yapılır ve Bakanlığın onayı ile tamamlanır.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/4/2001

—— • ——

Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek

Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

Kanun No. 4643                                                                                                       Kabul Tarihi : 12.4.2001

MADDE 1. — 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

m) İnsan Hakları Başkanlığı.

MADDE 2. — 3056 sayılı Kanunun mülga 17/A maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

İnsan Hakları Başkanlığı

Madde 17/A — İnsan Hakları Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) İnsan hakları ile ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

b) İnsan hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını değerlendirmek, uygulamada ve mevzuatta görülen aksaklıkların giderilmesi ve Türkiye'nin ulusal mevzuatının insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası belgelerle uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda yapılacak çalışmaları koordine etmek ve bu konularla ilgili önerilerde bulunmak.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet öncesi staj ve hizmet içi insan hakları eğitim programlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

d) İnsan hakları ihlâli iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmaları koordine etmek.

e) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekretarya hizmeti yapmak.

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

MADDE 3. — 3056 sayılı Kanunun eki "Başbakanlık Merkez Teşkilâtı" cetvelinin "Anahizmetler Birimleri" bölümüne "13. İnsan Hakları Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4. — 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 4. — İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik idarî ve kanunî düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak ve Başbakanlık ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için insan hakları konusunda tavsiye kararları vermek üzere; Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanının başkanlığında, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlarının katılımıyla İnsan Hakları Üst Kurulu oluşturulmuştur. Üst Kurul, gerekli gördüğü takdirde ilgili kamu kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerini toplantılarına katılmaya davet edebilir ve belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir. Üst Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Hakları Başkanlığınca yerine getirilir.

EK MADDE 5. — İnsan haklarına ilişkin olarak ilgili Devlet kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iletişim sağlamak ve insan haklarını kapsayan ulusal ve uluslararası konularda danışma organı olarak görev yapmak üzere, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanına bağlı olarak İnsan Hakları Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma Kurulu, insan hakları ile ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları temsilcileri, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bu alanda yayınları ve çalışmaları bulunan kişilerden oluşur. Danışma Kuruluna, kendi üyeleri arasından seçeceği bir başkan başkanlık eder. Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Hakları Başkanlığınca yerine getirilir. Danışma Kurulunun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

EK MADDE 6. — İnsan hakları ihlâli iddialarını yerinde incelemek ve araştırmak üzere, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanına bağlı olarak heyetler oluşturulur. Heyetler; Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile insan hakları alanında çalışmalar yapan kişi ve meslek kuruluşları arasından inceleme ve araştırma yeri ve konusuna göre Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanınca beş kişiden az olmamak üzere belirlenir. Heyetlere Başbakanlık temsilcisi başkanlık eder ve sekretarya hizmetleri İnsan Hakları Başkanlığınca yerine getirilir. Heyetlerde görev alacak bakanlık temsilcileri kurumlarınca, kişi ve meslek kuruluşları ise Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanınca belirlenir. Heyetler, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanının onayı ile inceleme ve araştırma yaparlar ve inceleme ve araştırma sonuçlarını bir rapor halinde görevlendiren makama sunarlar. Heyetlerin giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

EK MADDE 7. — Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiş ve Başbakanlık merkez teşkilâtında kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık bölümüne eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekretaryasında Üst Kurul üyesi bakanlıklardan geçici görevli olarak gelen ve halen çalışmakta olan personel, müracaat etmek ve atanmaya ilişkin 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 68/B maddesindeki nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili kurumların muvafakatı ile mükteseplerine ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde atanırlar.

GEÇİCİ MADDE 2. — İnsan Hakları Üst Kurulu, İnsan Hakları Danışma Kurulu ve insan hakları ihlâli iddialarını araştırmak üzere oluşturulacak heyetlerin kuruluş, görev ve işleyişleri ile ilgili usul ve esaslar, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde Başbakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/4/2001

(1) SAYILI LİSTE

    KURUMU : BAŞBAKANLIK

    TEŞKİLÂTI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

   

KADRO

SERBEST

TUTULAN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

KADRO AD.

KADRO AD.

TOPLAM

GİH

Memur

5

3

3

GİH

Memur

6

1

1

GİH

Memur

9

2

2

GİH

Memur

10

1

1

GİH

Veri Hazırlama ve

       
 

Kontrol İşletmeni

5

2

2

GİH

Veri Hazırlama ve

       
 

Kontrol İşletmeni

6

1

1

GİH

Veri Hazırlama ve

       
 

Kontrol İşletmeni

7

1

1

GİH

Veri Hazırlama ve

       
 

Kontrol İşletmeni

9

1

1

         Toplam

 

          12

            12

(2) SAYILI LİSTE

    KURUMU : BAŞBAKANLIK

    TEŞKİLÂTI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

   

KADRO

SERBEST

TUTULAN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

KADRO AD.

KADRO AD.

TOPLAM

GİH

Başkan

1

1

1

GİH

Şube Müdürü

1

1

1

GİH

Şube Müdürü

2

1

1

GİH

Şube Müdürü

3

2

2

GİH

Araştırmacı

1

1

1

GİH

Araştırmacı

2

1

1

GİH

Araştırmacı

3

1

1

GİH

Araştırmacı

4

2

2

GİH

Mütercim

5

1

1

GİH

Mütercim

6

1

1

        Toplam

 

         12

            12

—— • ——

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri

Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

 

Kanun No. 4644                                                                         Kabul Tarihi : 12.4.2001

MADDE 1. — 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Spordan sorumlu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından sayısı kırkı geçmemek üzere, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan otuz yaşını doldurmuş sporcular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç diğer şartları taşımak kaydıyla spor müşaviri olarak atanabilir. Spor müşavirleri aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tâbidirler. Spor müşavirlerinin atama, çalıştırılma usul ve esasları spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 2. — 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 3. — Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı göstermiş sporcular ve kulüpler ile bu başarıya emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara (futbol branşı dahil) aynî ve/veya nakdî ödül verilir. Bu ödüller Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde bu amaçla kullanılmak üzere açılacak tertiplerden karşılanır. Bu gelirin yeterli olmaması durumunda eksik kalan miktar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda öngörülen gelirlerden karşılanır.

Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Genel Müdürlüğün gençlik spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla özel ve tüzel kişiler sponsorluk yapabilirler. Sponsorların uluslararası resmi spor organizasyonları ile Genel Müdürlükçe uygun görülen spor tesisleri için yapacakları aynî ve/veya nakdî harcamalar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider sayılır. Sponsorluk ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

MADDE 3. — 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce (mevcut mevzuat çerçevesinde aynî ve/veya nakdî ödül alan sporcular hariç) olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmış olan sporculara bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) elli katı tutarında ödül verilir.

GEÇİCİ MADDE 8. — Ek 3 üncü madde hükümlerine göre verilecek ödüller, 2000 yılı içinde gençlik ve spor faaliyetlerinde başarı kazananlara ve bu başarıya katkıda bulunanlara da verilir.

MADDE 4. — 608 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış, bu Kanun ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtında kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Devlet sanatçılarının" ibaresinden sonra gelmek üzere "olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/4/2001

 

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

(1) SAYILI CETVEL

  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

                        Serbest                 Tutulan

Sınıfı

Unvanı

     Derecesi

Kadro Adedi

Kadro Adedi

Toplam

GİH

Spor Müşaviri

1

 

       40

-

    40

   

Toplam

 

      40

   

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2001/2201

Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 20/3/2001 tarihli ve 015122 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER  

CUMHURBAŞKANI    

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

22/3/2001 Tarihli ve 2001/2201 Sayılı Karararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1 —7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

Kurşunsuz benzin

297.027 TL/Litre

 

Süper benzin

303.542 TL/Litre

 

Normal benzin

287.075 TL/Litre

 

Gazyağı

198.428 TL/Litre

 

Motorin

181.499 TL/Litre

 

Marine diesel

181.499 TL/Litre

 

Kalorifer yakıtı

37.124 TL/Kilogram

 

Fuel oil

15.185 TL/Kilogram

 

Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri

1.922 TL/Kilogram

 

(LPG, bütan, propan)

 

Madde 2 —7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

Fuel oil 0 TL/Kilogram

 

Madde 3 —Bu Kararın 1 inci maddesindeki ürünler için belirlenen tutarlar 4/3/2001 tarihinde, 2 nci maddesinde fuel oil için belirlenen tutar ise 15/3/2001 tarihinde, yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine

Seçme Kararı

 

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2001/19

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 159. ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası’nın 5, 6 ve 7. maddeleri gereğince, Danıştay Genel Kurulu’nca gösterilen 3 aday arasından, Danıştay Üyesi Ahmet Çetin ZÖNGÜR seçilmiştir.

 

20 Nisan 2001

Ahmet Necdet SEZER     

CUMHURBAŞKANI      

Sayfa Başı


 Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2001/20

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155 ve 2575 sayılı Danıştay Yasası’nın 8. ve 9. maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Müşavir Hazine Avukatı Ahmet BAŞPINAR seçilmiştir.

 

20 Nisan 2001

Ahmet Necdet SEZER  

CUMHURBAŞKANI   

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Muğla Üniversitesinden :

 

Muğla Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1/5/1997 tarih ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Muğla Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 — Bu Yönetmelik Muğla Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İta amiri Rektör’dür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir Döner Sermaye Saymanı olmak üzere beş kişiden oluşur.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 4 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Balıkesir Valiliğinden :

Tebliğ No : 2001/2

Tebliğ Tarihi : 20/3/2001

Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 20/3/2001 tarihinde almış olduğu kararın 13 üncü maddesine istinaden 1/5/2001 - 15/10/2001 tarihleri arasında aşağıda hudutları belirtilen ormanlara giriş-çıkışlar 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca Balıkesir Valiliği tarafından yasaklanmıştır.

Giriş ve Çıkışların yasaklandığı alanlar.

1 — Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü :

Okçular Köyü Kız Suyu,Namazlar dereyi takip eden Adalı Deposu arasında kalan Devlet ormanlarında, Aktuzla Kulat mevkilerinde ve Yağcılar-Zeki Çeşmesi, Nuri Değirmeni arası ormanlarda piknik yapmak, konaklamak, ateş yakmak ve izinsiz dolaşmanın yasaklanması,

2 — Dursunbey-AlaçamOrmanİşletme Müdürlüğü :

Karaamca Dere Ortası, Düzçam, Alaçam, Deveboynu, Hacıkerim, Karaveli, Hacıveli,Geyik tepeleri (Dokuz mevkii) Kayabaşı, Gölcük, Çamaşırlıkla çevrili ormanlık alanlara izinsiz girilmesinin yasaklanması,

3 — Edremit Orman İşletme Müdürlüğü :

İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde Punarbaşı, Hasan Boğuldu (Sütüven) günübirlik kullanım alanları, Talim Alanı, Paşalimanı, Çamlık ve Şerif Çorbacıoğlu orman içi dinlenme yerleri haricinde; orman yangınlarına 1 inci derecede hassas Kazdağı Milli Parkı ve Ayvalık Tabiatı Koruma Alanının tamamı ile Edremit İşletme Müdürlüğünün tüm ormanlık alanlarında özellikle de yoğun trafik geçişi olan Edremit-Kalkım Karayolunun her iki tarafında gecelemek, izinsiz dolaşmak, piknik yapmak, ateş yakmak ve orman içinden geçen ana yollarda park etmenin yasaklanması,

4 — Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü :

Sındırgı-Akhisar Yolu kenarında Kertil (Çamurlu) mesire yeri dışında piknik yapılması, park edilmesi ve konaklama yapılması, Cüneyt Deresi Havzası, Sındırgı-Simav yolunda Simav Çayı boyunca (Koca Köprü-Küme Çınarlar) konaklamanın, piknik yapmanın yasaklanması,

5 — Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü :

Bandırma Merkez İşletme Şefliği Yenice Erikli, Dedeoba arasındaki Karadağ Ormanlarında, Erdek İşletme Şefliği Kapıdağ Yarımadası, Kirazlı Manastır piknik yeri dışındaki ormanlarda, Gönen İlçesi Aladağ Orman Şefliği Sarıköy-Denizkent arasındaki ormanlık alanda piknik yapmanın ve konaklamanın yasaklanması,

6 — Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü :

Balıkesir-Edremit Karayolunda bulunan piknik ve mesire yeri kullanım alanı dışında kalan ormanlarda, Soma-Savaştepe Karayolu yol kenarındaki ormanlarda, Kepsut-Çataldağ İşletme Şefliği Yılanlı ve Suluca dere ağaçlandırma sahası içinde bulunan Tekkeışıklar, Dereli ve Yıldız Köyü arasındaki Simav Çayı, Merkez Kiraz Kaplıca mıntıkasında konaklama ve piknik yapılmasının yasaklanmasına, İvrindi İlçesi Korucu İşletme Şefliğinde ormandan kestane toplanmasının kontrollü yapılması ve kendilerine İşletme Şefliğince izin belgesi verilmesine, Korucu-Bergama yolunda piknik yapılması, Balıkesir-Edremit asfaltının Gökçeyazı mıntıkasındaki fıstık çamlıklarında piknik yapılması, Korucu Çetindere Dalaksuyu (Karasu Yaylası) yolu ve civarındaki ormanlarda piknik yapılmasının, konaklamanın, Balya-Gönen ve Balya-Çan karayolunun güzergahında kalan ormanlık alanlarda, Ilıca-Balya yolu güzergahındaki ormanlık alanlarda, Balıkesir-Susurluk yolu güzergahındaki ağaçlama sahalarında, Balıkesir-İzmir Karayolunun İkizcetepeler Barajı civarındaki ağaçlandırma sahalarında, Değirmenboğazı piknik mesire yeri 35 Hektarlık saha dışındaki ormanda gezmek, piknik yapmanın yasaklanmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı