GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ

HAKKINDA KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE 190 SAYILI

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN

DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN

 

 

Kanun No. 4644     

 

Kabul Tarihi : 12.4.2001      

 

MADDE 1. – 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Spordan sorumlu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından sayısı kırkı geçmemek üzere, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan otuz yaşını doldurmuş sporcular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç diğer şartları taşımak kaydıyla spor müşaviri olarak atanabilir. Spor müşavirleri aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tâbidirler. Spor müşavirlerinin atama, çalıştırılma usul ve esasları spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 2. – 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 3. – Ulusal  ve  uluslararası  yarışmalarda  üstün başarı göstermiş sporcular ve kulüpler ile bu başarıya emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara (futbol branşı dahil) aynî ve/veya nakdî ödül verilir. Bu ödüller Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde bu amaçla kullanılmak üzere açılacak tertiplerden karşılanır. Bu gelirin yeterli olmaması durumunda eksik kalan miktar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda öngörülen gelirlerden karşılanır.

Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak  yönetmelikle düzenlenir.

Genel Müdürlüğün gençlik spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla özel ve tüzel kişiler sponsorluk yapabilirler. Sponsorların uluslararası resmi spor organizasyonları ile Genel Müdürlükçe uygun görülen spor tesisleri için yapacakları aynî ve/veya nakdî harcamalar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider sayılır. Sponsorluk ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.  

MADDE 3. – 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7. – Bu Kanunun yayımı tarihinden önce (mevcut mevzuat çerçevesinde aynî ve/veya nakdî ödül alan sporcular hariç) olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmış olan sporculara  bir  defaya  mahsus  olmak  üzere  en  yüksek  Devlet  memuru   brüt  aylığının (ek gösterge dahil) elli katı tutarında ödül verilir.

GEÇİCİ MADDE 8. – Ek 3 üncü madde hükümlerine göre verilecek ödüller, 2000 yılı içinde gençlik ve spor faaliyetlerinde başarı kazananlara ve bu başarıya katkıda bulunanlara da verilir.

MADDE 4. – 608 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış, bu Kanun ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtında kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 5. – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Devlet sanatçılarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(1) SAYILI LİSTE

 

KURUMU : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

 

(1) SAYILI CETVEL

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

 

Sınıfı

 

Unvanı     

 

Derecesi

Serbest

Kadro Adedi

Tutulan Kadro Adedi

 

Toplam

 

GİH

Spor Müşaviri

1

40

-

40

 

 

 

Toplam                     

40