MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ  MUTABAKAT

ZAPTINA 1 NOLU EKİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA  DAİR  KANUN

Kanun No. 5500

 

Kabul Tarihi : 10/5/2006       

 

MADDE 1- 31 Mart 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan “Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ek” in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN (MFİB) KURULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ MUTABAKAT ZAPTINA 1 NOLU EK

 

Aşağıda "Komisyon" olarak anılan Avrupa Komisyonu tarafından temsil edilen Avrupa Topluluğu bir taraf ve

Türkiye Cumhuriyetini temsil eden ve aşağıda "Faydalanan" olarak anılan Türk Hükümeti diğer taraf olmak üzere,

Aşağıdaki şekilde mutabık kalmışlardır:

Türk Makamlarının Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin yerini değiştirerek aşağıda "Hazine" olarak anılan Hazine Müsteşarlığında konuşlandırma kararını müteakip Türkiye'de Merkezi Finans ve İhale Biriminin kuruluşuna dair Türk Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 14 Şubat 2002 tarihinde imzalanan ve 4802 sayılı Kanunla kabul edilen Mutabakat Zaptının tarafları, Türkiye'ye katılım öncesi yardım çerçevesinde söz konusu Mutabakat Zaptının aşağıdaki hükümlerinin bu belge ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesinde mutabık kalmışlardır:

MADDE 1- MAHİYET VE KONU

Madde 1- Tanımlar

Ulusal Yardım Koordinatörü

Yardımdan faydalanan ülkede programlama ile görevlendirilmiş Avrupa Birliğinden sorumlu Devlet Bakanıdır. Ulusal Yardım Koordinatörü aynı zamanda, Topluluk mali yardımının kullanımıyla genel katılım süreci arasında yakın bir ilişki kurulmasını sağlar ve Avrupa Birliği programlarının izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumludur.

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi

Ulusal Fona başkanlık eden Hazineden sorumlu Devlet Bakanıdır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Avrupa Birliği fonlarının mali yönetiminin genel sorumluluğunu üstlenmiştir.

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Madde 1- Tanımlar

Ulusal Yardım Koordinatörü

Yardımdan faydalanan ülkede programlama ile görevlendirilmiş Avrupa Birliği Genel Sekreteridir. Ulusal Yardım Koordinatörü aynı zamanda, Topluluk mali yardımının kullanımıyla genel katılım süreci arasında yakın bir ilişki kurulmasını sağlar ve Avrupa Birliği programlarının izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumludur. Ulusal Yardım Koordinatörü aynı anda Ulusal Yetkilendirme Görevlisi veya bir Program Yetkilendirme Görevlisi olamaz.

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi

Ulusal Fona başkanlık eden Hazine Müsteşarıdır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Avrupa Birliği fonlarının sağlam şekilde mali yönetiminin genel sorumluluğunu üstlenmiştir. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi aynı anda Ulusal Yardım Koordinatörü veya bir Program Yetkilendirme Görevlisi olamaz.

Madde 2- Program Yetkilendirme Görevlisi ve Merkezi Finans ve İhale Birimi

1. Merkezi Finans ve İhale Birimi Türk İdari Sisteminin tam bir parçası olarak kurulacak ve bir Program Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğu altında tüm kararlarını bağımsız olarak alacaktır. Avrupa Birliği fonlarının Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yönetimi, bu Mutabakat Zaptının hükümlerine ve Avrupa Birliğinin dış yardımların kullanımını düzenleyen kurallarına tabi olacaktır. Merkezi Finans ve İhale Birimi idari açıdan (örneğin lojistik destek) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı olacaktır.

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Madde 2- Program Yetkilendirme Görevlisi ve Merkezi Finans ve İhale Birimi

1. Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine Müsteşarlığına bağlı bir birim olarak kurulacak ve bir Program Yetkilendirme Görevlisinin sorumluluğu altında Madde 3.1'de belirtilen fonksiyonlara ilişkin tüm kararlarını bağımsız olarak alacaktır. Avrupa Birliği fonlarının Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yönetimi, bu Mutabakat Zaptının hükümlerine ve Avrupa Birliğinin dış yardımların kullanımını düzenleyen kurallarına tabi olacaktır.

Madde 3- Merkezi Finans ve İhale Biriminin Görevleri

2. Program uygulamasına ilişkin teknik konuların tüm sorumluluğu, her bir programın uygulanmasından sorumlu olan yetkilinindir (Kıdemli Program Görevlisi).

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

2. Program Yetkilendirme Görevlisinin genel gözetimi altında, programa ait teknik hususlar her bir programın uygulanmasından sorumlu olan yetkilinin sorumluluğundadır (Kıdemli Program Görevlisi).

Madde 3- Merkezi Finans ve İhale Biriminin Görevleri

f) Fon talepleri ve hesap yönetimi

Ulusal Fon'la yapılan finansman anlaşmasında açıklandığı şekilde avans ödemeleri için taleplerin hazırlanması. Bu talepler Program Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanıp belgelendirilecek ve Komisyona iletilmeden önce onay ve tasdik için Ulusal Yetkilendirme Görevlisine gönderilecektir.

Her program için ilgili finansman anlaşmasına uygun olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yönetilecek bir hesabın işletilmesi. Merkezi Finans ve İhale Birimi hesabın işletilmesi bakımından Ulusal Fon'a karşı sorumlu olacaktır.

Ödeme performansları temel alınarak, banka hesaplarına yapılacak ikmal ödemelerinin sürdürülmesi, izlenmesi ve planlanması, banka hesabının mevcut durumu hakkında aylık olarak raporlama yapılması; avans ödemeleri için Ulusal Fon'a yapılacak taleplerin hazırlanması.

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

f) Fon talepleri ve hesap yönetimi

Ulusal Fon'la yapılan finansman anlaşmasında açıklandığı şekilde fonlar için taleplerin hazırlanması. Bu talepler Program Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanıp belgelendirilecek ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayı için Ulusal Fon'a gönderilecektir.

Her program için ilgili finansman anlaşmasına uygun olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yönetilecek bir hesabın işletilmesi. Merkezi Finans ve İhale Birimi hesabın işletilmesi bakımından Ulusal Fon'a karşı sorumlu olacaktır.

Ödeme performansları temel alınarak, banka hesaplarına yapılacak ikmal ödemelerinin sürdürülmesi, izlenmesi ve planlanması, banka hesabının mevcut durumu hakkında aylık olarak raporlama yapılması; Ulusal Fon'a yapılacak fon taleplerinin hazırlanması.

Madde 4- Merkezi Finans ve İhale Biriminin Personeli

Merkezi Finans ve İhale Biriminin teşkilat şeması Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Ulusal Yardım Koordinatörü ve Türkiye'deki Avrupa Komisyonu Delegasyonunun onayına tabi olacaktır. Program Yetkilendirme Görevlisi Ulusal Yardım Koordinatörü ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayı ile Merkezi Finans ve İhale Birimine uygun personel alımını sağlayacaktır. Türk Hükümeti, bu Mutabakat Zaptının 5.2'nci Maddesine halel gelmeksizin, tüm personel masraflarını karşılayacaktır. Merkezi Finans ve İhale Biriminin personeli ile ilgili esas ve usuller Türk Mevzuatı çerçevesinde düzenlenecektir.

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Madde 4- Merkezi Finans ve İhale Biriminin Personeli

Merkezi Finans ve İhale Biriminin teşkilat şeması Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Türkiye'deki Avrupa Komisyonu Delegasyonunun eş onayına tabi olacaktır. Program Yetkilendirme Görevlisi Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin ilgili düzenlemeleri ve onayına bağlı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimine uygun personel alımını sağlayacaktır. Türk Hükümeti tüm personel masraflarını karşılayacaktır. Merkezi Finans ve İhale Biriminin personeli ile ilgili esas ve usuller Türk Mevzuatı çerçevesinde düzenlenecektir.

Madde 5- Merkezi Finans ve İhale Biriminin Yeri, Binası ve İşletme Masrafları

1. Merkezi Finans ve İhale Birimi Ulusal Yardım Koordinatörü tarafından belirlenen ve Türk Makamlarınca sağlanan binada yerleşecektir. Bina, toplantılar, danışmanlık desteği, eğitim ve ziyaretçi denetim personeli için gerekli mekanlar da dahil olmak üzere, Merkezi Finans ve İhale Birimi personeli için geniş ve yeterli büro mekanı içerecektir.

2. Merkezi Finans ve İhale Biriminin idari, maaş ve diğer tüm işletme giderleri prensip olarak Türk Hükümetininin ulusal bütçesinden karşılanacaktır. Bununla beraber, başlangıç aşamasında ve Avrupa Komisyonu ile açık bir anlaşmaya bağlı olarak, bu giderlerin bir kısmı Türkiye'ye sağlanan tahsisattan, kademeli olarak indirilmek suretiyle, üç yıl boyunca (birinci yıl % 100, ikinci yıl % 66, üçüncü yıl % 33) karşılanabilir.

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Madde 5- Merkezi Finans ve İhale Biriminin Yeri, Binası ve İşletme Masrafları

1. Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve sağlanan binada yerleşecektir. Bina, toplantılar, danışmanlık desteği, eğitim ve ziyaretçi denetim personeli için gerekli mekanlar da dahil olmak üzere, Merkezi Finans ve İhale Birimi personeli için geniş ve yeterli büro mekanı içerecektir.

2. Merkezi Finans ve İhale Biriminin idari, maaş ve diğer tüm işletme giderleri Türk Hükümetinin ulusal bütçesinden karşılanacaktır.

Madde 9- Ödemeler

Avans ödemeleri banka hesabına yattığında, bu fonlar, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından imzalanan Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sözleşmeler ile ilgili faturalar karşılığında, Uygulayıcı Makamların teyidini takiben ödemelerin yapılması için kullanılacaktır.

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Madde 9- Ödemeler

Fonlar banka hesabına yattığında, bu fonlar, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından imzalanan Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sözleşmeler ile ilgili faturalar karşılığında, Uygulayıcı Makamların teyidini takiben ödemelerin yapılması için kullanılacaktır.

MADDE 2

Merkezi Finans ve İhale Biriminin kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptının diğer tüm hükümleri ve koşulları değişmeden kalmıştır.

MADDE 3- Dİğer Hükümler

Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine Müsteşarlığına tüm personeli ve varlıkları ile birlikte aşağıdaki hükümler altında idari olarak bağlanacaktır;

1. Teknik ve mesleki deneyimine ihtiyaç duyulan devlet memurları ve gerçek kişiler 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.

2. Merkezi Finans ve İhale Birimince hizmet sözleşmesi teklif edilen devlet memurları, hizmet sözleşmesinin imzalandığı tarihte, ilave bir işleme gerek kalmaksızın asıl kurumlarından ücretsiz izinli statüsü kazanır.

3. Hazine Müsteşarlığı ile idari ilişki, personel alımı, personelin statüsü, personelin mali hakları ve bütçe gibi konuların kapsamı ve detayları uygun bir yasal düzenleme ile tanzim edilecektir.

MADDE 4

İşbu Ek İngilizce olarak iki nüsha düzenlenmiştir ve her iki tarafın imzaladığı tarihte yürürlüğe girecektir (1).

          Avrupa Komisyonu Adına                           Türkiye Cumhuriyeti Adına

                   Tarih: 31/03/2006                                            Tarih: 31/03/2006

                     Yer: ANKARA                                                Yer: ANKARA

                           (İMZA)                                                            (İMZA)

                H. J. KRETSCHMER                                    İbrahim H. ÇANAKCI

                Delegasyon Başkanı                                         Hazine Müsteşarı

                           

(1) Merkezi Finans ve İhale Biriminin kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptına işbu EK'in Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasına halel gelmeksizin.