KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE

HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ  MUTABAKAT

ZAPTINA 1 NOLU EKİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA  DAİR  KANUN

            

             Kanun No. 5500                                                                                              Kabul Tarihi : 10/5/2006

             MADDE 1 – 31 Mart 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan "Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ek" in onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/5/2006