17 Nisan 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26496

KANUN

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA BAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN

VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5622                                                                                                     Kabul Tarihi : 5/4/2007

             MADDE 1 – 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

             a) 8 inci maddesinin (j) bendi,

             b) 13 üncü maddesinin (i) bendinde yer alan "veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile sattırmak" ibaresi,

             c) 17 nci maddesi,

             ç) 43 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri" ibaresi,

             d) Ek (I) sayılı Cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümünün 7 nci sırasında yer alan "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Gn. Md." ibaresi,

             metinden çıkarılmıştır.

             MADDE 2 – 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin 6 ncı maddesine "e) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü." ve ek (1) sayılı cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümüne "5- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü" ibareleri eklenmiştir.

             MADDE 3 – 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü

             MADDE 10/A – Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

             a) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunda belirtilen işleri yapmak.

             b) Gümrük denetimine tâbi her türlü eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar, açık sahalar ve bu mahiyette depolar işletmek.

             c) Teşkilât ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.

             d) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak."

             MADDE 4 – 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

              "Kadro düzenlemeleri

             EK MADDE 5 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ilişkin bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük Müsteşarlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir."

             MADDE 5 – 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 11 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme Bölge Müdürlüklerinde çalışmakta olan personelden;

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme Bölge Müdürlüklerine tahsis edilmiş kadrolarda bulunan memurlar, ek 5 inci madde ile Gümrük Müsteşarlığı adına ihdas edilmiş aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılır,

             b) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca vizeli bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışan sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte aynı statüde Gümrük Müsteşarlığına devredilmiş sayılır,

             c) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme Bölge Müdürlükleri adına vizeli geçici iş pozisyonlarında çalıştırılan geçici işçiler, pozisyonları ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına devredilmiş sayılır.

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme Bölge Müdürlüklerine ait her türlü taşıt, araç, gereç, malzeme ve demirbaşlar ile hak ve yükümlülükler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Gümrük Müsteşarlığına devredilmiş sayılır.

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme Bölge Müdürlüklerinin kullanımında bulunan hizmet binaları, kamu konutları ile diğer taşınmazlar Gümrük Müsteşarlığına tahsis edilmiş sayılır.

             Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2007 malî yılı harcamaları 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükmüne göre yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Maliye Bakanlığının 2007 yılı bütçesinde yer alan Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait ödeneklerden karşılanır. 

             2007 yılı İşletme Bölge Müdürlükleri döner sermaye bütçesinde yer alan ödeneklerin kullanımına devam olunur. Döner sermaye işlemleri ilgili kanunlar ve mevzuatta belirtilen esas ve usûllere göre devam eder. Bu konuda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu Kanunla mülga 17 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen göreve ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ve icra takipleri hariç olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ve icra takipleri bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Gümrük Müsteşarlığına geçer ve bu davalar ile icra takipleri Gümrük Müsteşarlığı husumetiyle yürütülür.

             Mevzuatta Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır."

             MADDE 6 – 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 178 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken hazırlanacak bir" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

             MADDE 7 – 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 221 – Yolcuların ve taşıt araçlarının giriş ve çıkışlarına ait işlem dışında, yükleme ve boşaltma ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması gerekir. Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talep, işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarlar, talep sahipleri tarafından ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmak koşuluyla kabul edilir. Fazla çalışma ücretinden yararlanan personel, bu suretle kendilerine verilecek işleri yapmakla görevlidir. Başmüdür, müdür veya vekilleri normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenler ve kontrol eder.

             Normal çalışma saatleri içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın, çalışma ücretinin yatırılması halinde, özel kurye taşımacılığı gümrük hizmeti ile özel yolcu servisi taleplerinin yetkili gümrük idarelerince karşılanması mümkündür.

             Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarların % 50'si bütçeye gelir kaydedilir. Geri kalan % 50'si, personelin fazla çalışma süresi,  görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usûl ve esaslar dahilinde Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında bulunan personele ödenmek üzere Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır. Söz konusu ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir ve bu ödemelerin aylık miktarı, (36.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ödenen fazla çalışma ücretinin net tutarı, 222 nci maddeye göre yapılması öngörülen ek ödemenin net tutarından mahsup edilir. Yapılan dağıtımdan sonra yıl sonu itibarıyla hesaplarda kalan tutarlar, takip eden Ocak ayı sonuna kadar bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca, gümrük idaresinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Kurum bütçesine yeterli ödenek konulur.

             Üçüncü fıkrada belirtilen ödemeden gümrük idarelerinin hizmetini yürüten muhasebe birimi personelinden Maliye Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecekler ile görevli mülkî idare amirleri de yararlandırılır. Kara sınır kapılarında, gümrük işlemleri ile bağlantılı, araç ve eşya geçişi için zorunlu ve bizzat hizmet veren diğer kurum memurları, ilgili kurumların görüşü alınmak suretiyle Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek usûl ve esaslara göre bu ödemeden yararlandırılabilir. Bu kapsamdaki personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren personel olması halinde, anılan ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası bu ödeme bakımından bunlar hakkında da uygulanır.

             İlgililerden tahsil edilecek çalışma ücretlerinin miktarı ve tahsiline ilişkin usûl ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir."

             MADDE 8 – a) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanununun;

             1) 1 inci maddesinde yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığına" ibaresi "Gümrük Müsteşarlığına",

             2) 4 üncü maddesinde yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibaresi "Gümrük Müsteşarlığı"; "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca" ibaresi "Gümrük Müsteşarlığınca",

             şeklinde değiştirilmiştir.

             b) 19/6/1994 tarihli ve 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 3 üncü  maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek" ibaresi "İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek" şeklinde değiştirilmiştir.

             d) 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "8. Bu Kanuna göre yapılacak yazılı bildirimler posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde bildirimin postaya verildiği tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçer. Bu hüküm derdest olan uyuşmazlıklarda da uygulanır."

             MADDE  9 – Bu Kanunun;

             a) 7 nci maddesi 1/5/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/4/2007

 

 

(1) SAYILI LİSTE

 

KURUMU        : MALİYE BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI     :  MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                                                                             SERBEST   TUTULU

                                                                                            KADRO   KADRO   KADRO      

SINIFI UNVANI                                                              DERECESİ  ADEDİ    ADEDİ TOPLAM

GİH     Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü   1            1            -              1

GİH     Genel Müdür Yardımcısı                                                     1            1            -              1

GİH     Daire Başkanı                                                                      1            3            -              3

GİH     Başkontrolör                                                                       1            3            -              3

GİH     Başkontrolör                                                                       2            6            -              6

GİH     Kontrolör                                                                            3            2            -              2

GİH     Kontrolör                                                                            4            4            -              4

GİH     Kontrolör                                                                            5            3            -              3

GİH     Stj. Kontrolör                                                                      7            4            -              4

GİH     Stj. Kontrolör                                                                      8            3            -              3

GİH     Şube Müdürü                                                                      1            5            -              5

GİH     Şube Müdürü                                                                      2            2            -              2

GİH     Şube Müdürü                                                                      4            1            -              1

GİH     Uzman                                                                                 1            5            -              5

GİH     Uzman                                                                                 3            1            -              1

GİH     Şef                                                                                       3          11            -            11

GİH     Şef                                                                                       4            2            -              2

GİH     Çözümleyici                                                                        3            1            -              1

GİH     Çözümleyici                                                                        6            1            -              1

GİH     Çözümleyici                                                                        7            2            -              2

GİH     Programcı                                                                            6            4            -              4

GİH     Programcı                                                                            7            2            -              2

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                             4            1            -              1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                             6            1            -              1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                                             7            1            -              1

GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                                  3          11            -            11

GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                                  4            7            -              7

GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                                  5            2            -              2

GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                                  7            2            -              2

GİH     Memur                                                                                5          34            -            34

GİH     Memur                                                                                6            2            -              2

GİH     Memur                                                                                7            1            -              1

GİH     Memur                                                                                9            2            -              2

TH       İstatistikçi                                                                           1            1            -              1

TH       Mimar                                                                                 5            1            -              1

TH       Mühendis                                                                            1            2            -              2

TH       Mühendis                                                                            2            1            -              1

TH       Mühendis                                                                            5            1            -              1

TH       Mühendis                                                                            7            1            -              1

TH       Tekniker                                                                              1            1            -              1

TH       Teknisyen                                                                           7            1            -              1

YH       Dağıtıcı                                                                                5            1            -              1

                                                                                                          ————            ————

             TOPLAM                                                                                     141            -          141

 

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU        : MALİYE BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI    : DÖNER  SERMAYE

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                                                                           SERBEST   TUTULU

                                                                                          KADRO    KADRO   KADRO       

SINIFI  UNVANI                                                          DERECESİ  ADEDİ    ADEDİ TOPLAM

GİH       İşletme Bölge Müdürü                                              1                   7            -               7

GİH       İşletme Bölge Müdür Yardımcısı                              1                   3            -               3

GİH       İşletme Bölge Müdür Yardımcısı                              2                   4            -               4

GİH       Şube Müdürü                                                            1                 21            -             21

GİH       Şube Müdürü                                                            2                   5            -               5

GİH       Şube Müdürü                                                            3                   4            -               4

GİH       Şube Müdürü                                                            4                   3            -               3

GİH       Şef                                                                             3                 28            -             28

GİH       Şef                                                                             4                 18            -             18

GİH       Şef                                                                             5                 17            -             17

GİH       Şef                                                                             6                 17            -             17

GİH       Çözümleyici                                                              5                   5            -               5

GİH       Çözümleyici                                                              6                   3            -               3

GİH       Çözümleyici                                                              7                   3            -               3

GİH       Programcı                                                                  5                   5            -               5

GİH       Programcı                                                                  6                   3            -               3

GİH       Programcı                                                                  7                   2            -               2

GİH       Bilgisayar İşletmeni                                                   4                   6            -               6

GİH       Bilgisayar İşletmeni                                                   5                 10            -             10

GİH       Bilgisayar İşletmeni                                                   6                 10            -             10

GİH       Bilgisayar İşletmeni                                                   7                 11            -             11

GİH       Bilgisayar İşletmeni                                                   8                   5            -               5

GİH       Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        3                 13            -             13

GİH       Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        4                 16            -             16

GİH       Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        5                 18            -             18

GİH       Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        6                 13            -             13

GİH       Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        7                 14            -             14

GİH       Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        8                   7            -               7

GİH       Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        9                   5            -               5

GİH       Ambar Memuru                                                        5                 72            -             72

GİH       Ambar Memuru                                                        6                 12            -             12

GİH       Ambar Memuru                                                        7                 12            -             12

GİH       Ambar Memuru                                                        8                 11            -             11

GİH       Ambar Memuru                                                        9                   9            -               9

GİH       Ambar Memuru                                                       10                  7            -               7

GİH       Memur                                                                      5                 95            -             95

GİH       Memur                                                                      6                 31            -             31

GİH       Memur                                                                      7                 28            -             28

GİH       Memur                                                                      8                 33            -             33

GİH       Memur                                                                      9                 15            -             15

GİH       Memur                                                                     10                18            -             18

GİH       Satış Memuru                                                            5                   4            -               4

GİH       Satış Memuru                                                            7                   1            -               1

GİH       Daktilograf                                                                5                   6            -               6

GİH       Veznedar                                                                   4                 20            -             20

GİH       Veznedar                                                                   5                   9            -               9

GİH       Veznedar                                                                   6                   3            -               3

GİH       Veznedar                                                                   7                   2            -               2

GİH       Veznedar                                                                   8                   5            -               5

GİH       Veznedar                                                                   9                   4            -               4

GİH       Şoför                                                                          5                 17            -             17

GİH       Şoför                                                                          6                   7            -               7

GİH       Şoför                                                                          7                   5            -               5

GİH       Şoför                                                                          8                   6            -               6

GİH       Şoför                                                                         9                   3            -               3

GİH       Şoför                                                                       10                   6            -               6

GİH       Şoför                                                                       11                   4            -               4

GİH       Şoför                                                                       12                   1            -               1

GİH       Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                 5                 91            -             91

GİH       Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                 6                 12            -             12

GİH       Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                 7                 26            -             26

GİH       Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                 8                 30            -             30

GİH       Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                 9                 22            -             22

GİH       Koruma ve Güvenlik Görevlisi                               10                 16            -             16

TH         Kimyager                                                                  7                   1            -               1

TH         Kimyager                                                                  8                   2            -               2

TH         Tekniker                                                                    1                   2            -               2

TH         Tekniker                                                                    2                   1            -               1

TH         Tekniker                                                                    3                   2            -               2

TH         Tekniker                                                                    6                   2            -               2

TH         Teknisyen                                                                 3                   4            -               4

TH         Teknisyen                                                                 4                   4            -               4

TH         Teknisyen                                                                 5                   3            -               3

TH         Teknisyen                                                                 6                   8            -               8

TH         Teknisyen                                                                 8                   1            -               1

TH         Teknisyen                                                                 9                   3            -               3

YH         Bekçi                                                                         5                 29            -             29

YH         Bekçi                                                                         6                 11            -             11

YH         Bekçi                                                                         7                   7            -               7

YH         Hizmetli                                                                    5                 21            -             21

YH         Hizmetli                                                                    6                   8            -               8

YH         Hizmetli                                                                    7                   8            -               8

YH         Hizmetli                                                                    8                   1            -               1

YH         Hizmetli                                                                    9                   1            -               1

YH         Hizmetli                                                                  11                   1            -               1

YH         Kaloriferci                                                                 7                   1            -               1

YH         Kaloriferci                                                                 9                   3            -               3

YH         Kaloriferci                                                               10                   2            -               2

                                                                                                         ————                   ————

               TOPLAM                                                                             1.045            -             1.045

 

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU        : GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI                                                        

TEŞKİLÂTI    : MERKEZ                                                                                        

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                                                                            SERBEST TUTULU

                                                                                            KADRO   KADRO  KADRO       

SINIFI UNVANI                                                             DERECESİ  ADEDİ     ADEDİ TOPLAM

GİH      Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü   1          1              -             1

GİH      Genel Müdür Yardımcısı                                                    1          1              -             1

GİH      Daire Başkanı                                                                      1          3              -             3

GİH      Başkontrolör                                                                       1          7              -             7

GİH      Kontrolör                                                                            3          2              -             2

GİH      Kontrolör                                                                            4          4              -             4

GİH      Kontrolör                                                                            5          3              -             3

GİH      Stj. Kontrolör                                                                      7          3              -             3

GİH      Şube Müdürü                                                                      1          5              -             5

GİH      Şube Müdürü                                                                      2          2              -             2

GİH      Şube Müdürü                                                                      4          1              -             1

GİH      Uzman                                                                                1          5              -             5

GİH      Uzman                                                                                3          1              -             1

GİH      Şef                                                                                       3          5              -             5

GİH      Programcı                                                                            6          6              -             6

GİH      Programcı                                                                            7          4              -             4

GİH      Bilgisayar İşletmeni                                                            4          1              -             1

GİH      Bilgisayar İşletmeni                                                            6          1              -             1

GİH      Bilgisayar İşletmeni                                                            7          1              -             1

GİH      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                                  3         11             -            11

GİH      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                                  4          7              -             7

GİH      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                                  5          5              -             5

GİH      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                                  7          2              -             2

GİH      Memur                                                                                5         34             -            34

GİH      Memur                                                                                6          2              -             2

GİH      Memur                                                                                7          1              -             1

GİH      Memur                                                                                8          9              -             9

GİH      Memur                                                                                9          5              -             5

GİH      Memur                                                                               10         1              -             1

TH       İstatistikçi                                                                           1          1              -             1

TH       Mimar                                                                                 5          1              -             1

TH       Mühendis                                                                            1          2              -             2

TH       Mühendis                                                                            2          1              -             1

TH       Mühendis                                                                            5          1              -             1

TH       Mühendis                                                                            7          1              -             1

YH       Dağıtıcı                                                                                5          1              -             1

                                                                                                            ————                 ————

             TOPLAM                                                                                   141             -            141

                                                                                                                                                                           

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU        : GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI                                                        

TEŞKİLÂTI    : DÖNER SERMAYE                                                                       

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                                                                           SERBEST TUTULU

                                                                                          KADRO     KADRO  KADRO        

SINIFI  UNVANI                                                          DERECESİ   ADEDİ    ADEDİ TOPLAM

GİH      İşletme Bölge Müdürü                                              1                 4               -                 4

GİH      Şube Müdürü                                                            1                21              -               21

GİH      Şube Müdürü                                                            2                 5               -                 5

GİH      Şube Müdürü                                                            3                 4               -                 4

GİH      Şube Müdürü                                                            4                 3               -                 3

GİH      Şef                                                                             3                28              -               28

GİH      Şef                                                                             4                18              -               18

GİH      Şef                                                                             5                17              -               17

GİH      Şef                                                                             6                17              -               17

GİH      Programcı                                                                  5                 5               -                 5

GİH      Programcı                                                                  6                 3               -                 3

GİH      Programcı                                                                  7                 2               -                 2

GİH      Bilgisayar İşletmeni                                                   4                 1               -                 1

GİH      Bilgisayar İşletmeni                                                   5                 1               -                 1

GİH      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        3                 6               -                 6

GİH      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        4                 1               -                 1

GİH      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        5                 2               -                 2

GİH      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                        6                 1               -                 1

GİH      Ambar Memuru                                                         5               60              -               60

GİH      Ambar Memuru                                                         6               18              -               18

GİH      Ambar Memuru                                                         7               17              -               17

GİH      Ambar Memuru                                                         8                9               -                 9

GİH      Ambar Memuru                                                         9                9               -                 9

GİH      Ambar Memuru                                                        10               7               -                 7

GİH      Memur                                                                       5               95              -               95

GİH      Memur                                                                       6               31              -               31

GİH      Memur                                                                       7              178             -             178

GİH      Memur                                                                       8              189             -             189

GİH      Memur                                                                       9               15              -               15

GİH      Memur                                                                      10              18              -               18

GİH      Satış Memuru                                                             5                4               -                 4

GİH      Daktilograf                                                                 5                5               -                 5

GİH      Veznedar                                                                    4               13              -               13

GİH      Veznedar                                                                    5                9               -                 9

GİH      Veznedar                                                                    6                4               -                 4

GİH      Veznedar                                                                    7                3               -                 3

GİH      Şoför                                                                           5               13              -               13

GİH      Şoför                                                                           6                3               -                 3

GİH      Şoför                                                                           7                3               -                 3

GİH      Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                  5               77              -               77

GİH      Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                  6               24              -               24

GİH      Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                  7                6               -                 6

GİH      Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                  8                7               -                 7

GİH      Koruma ve Güvenlik Görevlisi                                  9                7               -                 7

TH       Kimyager                                                                    7                1               -                 1

TH       Kimyager                                                                    8                2               -                 2

TH       Tekniker                                                                     1                1               -                 1

TH       Teknisyen                                                                  3                3               -                 3

TH       Teknisyen                                                                  4                2               -                 2

TH       Teknisyen                                                                  5                2               -                 2

TH       Teknisyen                                                                  6                2               -                 2

YH       Bekçi                                                                          5               28              -               28

YH       Bekçi                                                                          6                9               -                 9

YH       Bekçi                                                                          7                7               -                 7

YH       Hizmetli                                                                     5               19              -               19

YH       Hizmetli                                                                     6                3               -                 3

YH       Hizmetli                                                                     7                1               -                 1

YH       Hizmetli                                                                     8                1               -                 1

YH       Hizmetli                                                                     9                1               -                 1

                                                                                                            ————                 ————

             TOPLAM                                                                                 1.045           -           1.045

 

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU        : GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI                                                        

TEŞKİLÂTI    : YURT DIŞI

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                                                                         SERBEST  TUTULU

                                                                                          KADRO  KADRO    KADRO        

SINIFI UNVANI                                                           DERECESİ ADEDİ      ADEDİ  TOPLAM

GİH      Gümrük Müşaviri                                                      1              10                -              10

                                                                                                          ————                   ————

             TOPLAM                                                                                 10                -              10