Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Mayıs 2001

CUMARTESİ

Sayı : 24400

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4668    Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun (Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

4669    Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ait 2 Adet Atama Kararı

 

Sınır Tespit Kararı

—  Sınır Tespitine Dair Karar

 

Yönetmelikler

— Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 27 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğinin 7 ve 17 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 57)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/11)

— Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli,Motosiklet ve Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç ve Dış Lastiklerin İthalatında Soruşturma Açılmasına İlişkin Tebliğ (Gözetim ve Korunma : 2001/3)

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

 

DÜZELTME (23/10/1967 tarihli ve 12732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/8766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Andlaşma" ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun

(Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Kanun No. 4668

Kabul Tarihi : 2.5.2001

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, başta Türk dilinin konuşulduğu cumhuriyetler ve akraba toplulukları ile Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, kalkınma yolundaki ülkeler ve topluluklarla diğer ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülke ve topluluklarla ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek, yapılacak yardım ve işlemleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı ve tüzel kişiliği haiz Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının kurulması ile teşkilât ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Görevler

MADDE 2. — Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kalkınma yolundaki ülke ve topluluklarla ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projeler bazında geliştirmek.

b) Kalkınma yolundaki ülke ve toplulukların kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak ekonomik, ticarî, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak.

c) Kalkınma yolundaki ülke ve toplulukların bağımsız devlet yapılarının geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları yardımları sağlamak, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeleri ve koordinasyonu yapmak.

d) Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurt dışında, gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

Başkanlıkça yürütülecek projelerin belirlenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılması, gerekli koordinasyonlarla bu proje ve faaliyetlerin sponsorlar aracılığıyla yapılmasının sağlanması, Başkanlığın faaliyet ve amaçlarına uygun yayın yapılması ve bu yayınlarla ilgili olarak ödenecek ücretler ile bu alanda basın yayın organlarınca yapılacak yayınların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmeliklerle belirlenir.

Teşkilât

MADDE 3. — Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilâtı; Koordinasyon Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı birimlerden oluşur. Başkanlık teşkilâtı ek (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Koordinasyon Kurulu ve görevleri

MADDE 4. — Koordinasyon Kurulu; Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Kültür Bakanlıkları ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜBİTAK Başkanlığı personelinden bağlı ya da ilgili bulundukları bakan tarafından görevlendirilen en az müsteşar yardımcısı veya başkan yardımcısı düzeyindeki temsilciler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı temsilcisinden oluşur. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı Kurulun doğal üyesidir. Koordinasyon Kuruluna Başkanlığın bağlı olduğu bakan başkanlık eder.

Koordinasyon Kurulunun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halinde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile oy hakkı olmaksızın sivil toplum örgütleri ile gönüllü kuruluşların temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı başkan yardımcıları ve ilgili daire başkanları Koordinasyon Kurulu Başkanınca toplantıya çağırılır.

Koordinasyon Kurulu yılda en az bir defa olmak üzere Koordinasyon Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı yürütür.

Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili genel ilke ve öncelikleri hükümetin siyaseti ve dış politika hedefleri doğrultusunda belirlemek.

b) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetleri kapsamında programa alınacak ülke ve topluluklarla bu ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projelerini, ilgili ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını da dikkate alarak belirlemek.

c) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının faaliyetlerinin Koordinasyon Kurulu kararlarına, 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun ile 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanuna uygunluğunu sağlamak ve bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmek.

Başkan ve başkan yardımcıları

MADDE 5. — Başkan, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının amiridir. Başkan, Başkanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyaset ve dış politikasına, millî güvenlik siyasetine, Koordinasyon Kurulu kararlarına ve işbirliği programları kapsamındaki ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına uygun olarak yürütülmesini ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir ve Başkanlığın bağlı olduğu bakana karşı sorumludur.

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilir.

Ana hizmet birimleri

MADDE 6. — Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı.

b) Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı.

Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı

MADDE 7. — Ekonomik, Ticarî ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde ihtiyaç duyacakları programları hazırlamak, bankacılık, finansman, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi konularında yardım temin etmek; ekonomik, ticarî ve teknik alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projelerini hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı

MADDE 8. — Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığı, kalkınma yolundaki ülkelerle eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla programlar hazırlamak, bu ülkelerden eğitim ve staj amacıyla Türkiye’ye gönderilecek kamu görevlilerinin, diğer elemanların ve öğrencilerin yetiştirilmesi, kabul, yerleştirme ve burs tahsisi işlerinin yürütülmesi, Türkiye’den bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi ve işbirliği programlarının, yurt dışında gerektiğinde Türk Kültür Merkezleri ile de işbirliği yaparak yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

Yardımcı birim ve görevleri

MADDE 9. — Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının yardımcı birimi Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığıdır.

Personel, İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak.

b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak.

c) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

d) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek.

f) Başkanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

h) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

i) Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.

j) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

k) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Danışma hizmetleri

MADDE 10. — Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının danışma birimi Hukuk Müşavirliğidir.

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

c) Başkanlığın taraf olduğu davalarla ilgili gerekli bilgileri hazırlamak ve bu davalarda Başkanlığı temsil etmek.

d) Hukukî konularda Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 11. — Başkanlık teşkilâtının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Başkanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12. — Başkanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda Başbakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mahallî idareler ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Düzenleme görev ve yetkisi

MADDE 13. — Başkanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki devri

MADDE 14. — Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Kadrolar

MADDE 15. — Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ile kadrolara ait diğer hususlar, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Bütçe ve denetim

MADDE 16. — Başkanlığın bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

a) Genel Bütçeden bu amaçla Başbakanlık Bütçesine konulacak ödenek.

b) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar.

c) Lüzumu halinde, Başbakan onayı ile diğer kaynaklardan yapılacak transferler.

Başkanlığın her türlü hesap ve işlemleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tâbidir.

Personel rejimi

MADDE 17. — Başkanlık personeli 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

Teknik yardım uzman yardımcılığına atanabilmek için Devlet memurluğuna atanacaklarda aranan genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.

c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak.

Yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini, Kamu Personeli Dil Sınavında belirlenen (C) düzeyine eşdeğer derecede bilmek tercih nedeni olarak dikkate alınır. Teknik yardım uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başarılı olanlar teknik yardım uzmanı unvanını alırlar. Yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar teknik yardım uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Teknik yardım uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavı ile yetiştirilme ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında fiilen çalışan personel (sözleşmeli personel hariç), Başbakanlık merkez teşkilâtında çalışan personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslarla yararlanır. Bu şekilde çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);

1. Başkan için % 90’ını,

2. Başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşaviri için % 70’ini,

3. Daire başkanları için % 60’ını,

4. Şube müdürleri, avukat, teknik yardım uzman ve uzman yardımcılarından;

a) 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 50’sini,

b) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 45’ini,

5. Diğer personelden;

a) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlar için % 35’ini,

b) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlar için % 30’unu,

c) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlar için % 25’ini,

d) Diğer derecelerden aylık alanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personel için % 20’sini,

Geçmemek üzere Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek esas, usul ve oranlarda her ay tazminat ödenir.

Atama

MADDE 18. — Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, başkan yardımcıları ve 1 inci Hukuk Müşaviri müşterek kararla atanır. 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan görevlere atamalar, Başkanın teklifi üzerine Başkanlığın bağlı olduğu bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini, gerekli gördüğü hallerde Başkana devredebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi

MADDE 19. — Genel ve katma bütçeli daireler, iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının, Danıştay ve Sayıştay mensupları, hâkimler ve savcılar için kendilerinin muvafakatı ile, Başkanlık teşkilâtında görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşlı izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

Üniversite öğretim elemanları, uzmanlıklarına uyan işler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlık teşkilâtında görevlendirilebilir.

Sözleşmeli personel çalıştırılması

MADDE 20. — Başkanlık teşkilâtında, Devlet Memurları Kanununun sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam edileceklerin çalıştırılma usul ve esasları ile Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücreti aşmamak kaydıyla sözleşme ücretleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma

MADDE 21. — Başkanlığın görevleri kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, etüt ve proje hazırlama ve diğer işler, hazırlanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde sözleşme ile Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 22. — Başkanlığın görevleri kapsamındaki işlemlerde, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Koordinasyon ofisleri

MADDE 23. — Başkanlığın yurt dışında yürüteceği proje, program ve yardım işlemlerinin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması için Başkanlıkta görevli personelden görevlendirilecekler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilecek ve ofis hizmetlerinde kullanılacak personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak harcamalar dışında kalan harcamaların neler olacağı ile harcamaya ilişkin usul ve esaslar Başkanlığın önerisi ve Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Kadro ihdası

MADDE 24. — 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan (2) sayılı listedeki kadrolar iptal edilmiş ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış, bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)" bölümü olarak eklenmiştir.

MADDE 25. — Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün A-11 numaralı bendine "Gümrük Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzman Yardımcıları", "Gümrük Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanlığına",

b) Mülga 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Gümrük Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanları",

c) (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün;

1. (c) bendine "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı", ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı",

2. (f) bendine "GAP İdaresi Başkan Yardımcısı", ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı",

3. (h) bendine "Gümrük Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Yardım Uzmanları",

İbareleri eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadroları iptal edilen personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın aynı unvanlı yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli personelden en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Başkanlıkta ihtisas gerektiren işlerde en az dört yıl çalışmış olanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde açılacak en fazla iki yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde teknik yardım uzmanı kadrolarına atanırlar. Bu şekilde çalışma süreleri dört yıldan az olanlardan, 31.12.2000 tarihi itibariyle Başkanlıkta kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan personelden, altı ay içerisinde yapılacak sınavda başarılı olanlar teknik yardım uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Bu Kanunun yayımlandığı tarihte TİKA’da sözleşmeli olarak çalıştırılan personelden yukarıdaki fıkra dışında kalanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarına uygun boş kadrolara atanabilir.

Bu Kanun uyarınca memur kadrosuna ataması yapılan personelin Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığında sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla Devlet Memurları Kanununun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile mezkûr Kanuna 22.9.1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici madde hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Bu suretle 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilen personelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri yürürlükteki hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir.

Bu madde hükmüne göre ataması yapılan personelin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki en son ayda almış oldukları net sözleşme ücretinin atandıkları kadroda kendilerine ödenecek olan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile fazla mesainin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark kapanıncaya kadar damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/5/2001

 

EK-I

(1) SAYILI CETVEL

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

Koordinasyon Kurulu

Başkan

Başkan Yardımcıları

Ana Hizmet Birimleri

Danışma Birimi

Yardımcı Birim

Koordinasyon Kurulu

Başkan

Başkan Yardımcısı

1. Ekonomik, Ticarî ve Teknik

Hukuk Müşavirliği

Personel, İdarî ve Malî

 

Başkan Yardımcısı

İşbirliği Daire Başkanlığı

 

İşler Daire Başkanlığı

 

2. Eğitim, Kültür ve Sosyal

 

 

 

 

İşbirliği Daire Başkanlığı

 

 

 

EK– II

(1) SAYILI LİSTE

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Başkan

1

1

GİH

Başkan Yardımcısı

1

2

GİH

1 inci Hukuk Müşaviri

1

1

GİH

Daire Başkanı

1

3

GİH

Şube Müdürü

1

4

GİH

Şube Müdürü

2

2

GİH

Şube Müdürü

3

3

AH

Avukat

7

1

TH

Teknik Yardım Uzmanı

4

3

GİH

Teknik Yardım Uzmanı

5

16

TH

Teknik Yardım Uzmanı

5

3

GİH

Teknik Yardım Uzmanı

6

17

TH

Teknik Yardım Uzmanı

6

3

GİH

Teknik Yardım Uzman Yardımcısı

9

8

GİH

Uzman

3

1

GİH

Uzman

5

2

GİH

Uzman

6

6

GİH

Uzman

7

2

GİH

Programcı

5

1

GİH

Bilgisayar İşletmeni

9

1

GİH

Mütercim

5

1

GİH

Mütercim

6

2

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

4

2

GİH

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

7

2

GİH

Ambar Memuru

6

1

GİH

Memur

5

2

GİH

Memur

6

3

GİH

Memur

7

3

GİH

Memur

8

1

GİH

Memur

9

2

GİH

Memur

11

1

GİH

Daktilograf

6

1

GİH

Daktilograf

8

1

GİH

Daktilograf

10

1

GİH

Sekreter

7

1

GİH

Sekreter

10

3

GİH

Sekreter

11

1

GİH

Santral Memuru

10

2

THS

Teknisyen

11

1

GİH

Şoför

8

3

GİH

Şoför

11

3

GİH

Şoför

12

2

YH

Bekçi

10

1

YH

Hizmetli

10

3

YH

Hizmetli

11

1

YH

Hizmetli

12

1

 

 

Toplam :

125

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4669

Kabul Tarihi : 3.5.2001

MADDE 1. — 3 Mart 1998 tarihinde Madrid’te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/5/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

11 Mayıs 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-7552

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Mayıs 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

11 Mayıs 2001

39-06-75-2001-333

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11 Mayıs 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7552 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Mayıs 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2001/1689

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan, 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Planlama Uzmanı Ragıp ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

11 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2001/1690

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlıklarına,

Planlama Uzmanı Recep DUMANLI’nın,

Planlama Uzmanı İsmail Hakkı YÜCEL’in,

Planlama Uzmanı Mehmet TEKİN’in,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

11 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1693

1 — Tokat İli Reşadiye İlçesi Merkez Bucağına bağlı Çilehane Köyünün, buradan ayrılarak aynı ilin Almus İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

11 Mayıs 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

S. TANTAN

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Dokuz Eylül Üniversitesinden :

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 27 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 27/8/1998 tarih ve 23446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin altıncı ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bağıl değerlendirme sistemini uygulayan fakülte ve yüksekokullarda öğrencinin daha önce almadığı derslere kaydolabilmesi için ikinci ve daha sonraki yarıyıllar sonu itibari ile en az 1.80 genel not ortalamasını tutturmuş olması gerekir. Bir öğrencinin öğrenimini başarıyla bitirerek mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir."

"Buna göre her yarıyılda FF ve FD notu alınan dersler, eğer ders açılıyor ise bir sonraki yarıyıl veya ders açılmıyorsa bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır. Ayrıca, 1.80 genel not ortalama barajını aşamamış öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmedikçe daha önce almadığı dersleri alamazlar. Bu öğrencilerin genel not ortalamalarını öngörülen değere yükseltmek için öncelikle FF veya FD aldıkları dersleri tekrarlamaları gerekir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Dokuz Eylül Üniversitesinden :

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğinin 7 ve 17 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 27/9/1998 tarih ve 23476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenimlerini yurt dışı ve/veya yurt içinde ilgili yabancı dilde yapmış olanlar ile bu üniversitelerde ilgili yabancı dildeki hazırlık öğretiminden son üç yıl içinde başarılı olduklarını belgeleyenler ve/veya üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (ÜDS, KPDS, TOEFL, ELTS, CAMB., PROF. gibi) belirlenen düzeyi tutturan öğrenciler, belgelerini söz konusu sınavlardan bir hafta önce Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne verdikleri takdirde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu sınavlardan muaf tutulabilirler."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Dokuz Eylül Üniversitesinde dört yarıyıl süre ile yabancı dil hazırlık öğretimi görüp başarısız olduktan sonra üniversite giriş sınav(lar)ı sonucunda bir fakülte veya yüksekokula yeniden kayıtlanan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık veya destek öğretimine devam edemezler. Bu durumda olan öğrenciler o öğretim yılı başında açılacak Yeterlik-Düzey Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen, girip başarısız olan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı başında açılan Yeterlik -Düzey Belirleme Sınavında başarılı oldukları veya üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavda (ÜDS, KPDS, TOEFL, ELTS, CAMB., PROF. gibi) başarılı olduklarını belgelendirdikleri takdirde kaydoldukları önlisans, lisans programında öğrenimlerine başlayabilirler. Yukarıdaki koşulları yerine getiremeyen öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır."

“c) Dokuz Eylül Üniversitesinde iki yarıyıl yabancı dil hazırlık öğretimi görüp başarısız olduktan sonra bir enstitüye yeniden kayıtlanan lisansüstü öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık öğretimine devam edemezler. Bu durumda olan öğrenciler, o öğretim yılı başında açılacak Yeterlik-Düzey Belirleme sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen ve girip başarılı olamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı başında açılan Yeterlik-Düzey Belirleme sınavında başarılı oldukları veya üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavda (ÜDS, KPDS, TOEFL, ELTS, CAMB. PROF. gibi) başarılı olduklarını belgelendirdikleri takdirde kaydoldukları lisansüstü programında öğrenimlerine başlayabilirler. Aksi halde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Mersin Üniversitesinden :

Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (j) bendi ve 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı "Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi" adıyla bir merkez kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte Üniversite, Mersin Üniversitesini; Rektör, Mersin Üniversitesi Rektörünü; Merkez, Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezini; Müdür, Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Müdürünü anlatır.

Amaç

Madde 3 — Bu Merkezin amacı, tarihin ilkçağlarından beri kesintisiz olarak iskan edilmiş olan antik Kilikia bölgesinin uygarlık tarihindeki yerini, arkeolojisini araştırmak, tarihi eserleri korumak ve tanıtmaktır.

Merkezin Yapacağı Çalışmalar

Madde 4 — 3 üncü maddede belirtilen amaçlara uygun olarak şu çalışmalar yapılır:

a) Hızlı sanayileşme ve şehirleşmenin zarar verdiği eserlerin topoğrafik çalışmalarını yapmak, mülkiyet durumlarını saptamak, envanterlemek, çizimlerini yapmak ve fotoğraflarını çekmek,

b) Taşınabilir eserleri saptayarak, yerlerinde koruma olanağı olmadığı takdirde, en yakın müzelere kazandırılmalarını sağlamak,

c) Arkeoloji yönünden önem taşıyan her türden mimari eserin restorasyonu için çalışmak,

d) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yayımlamak,

e) Bölgede yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında yetkili kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara katılımını sağlamak,

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

g) Fotoğraf ve reprodüksiyon işleri, nümizmatik ve epigrafik çalışmalar, restorasyon ve konservasyon, topoğrafya ve arkeolojik kazı etkinliklerinin yürütülebilmesi için gerekebilecek hertürlü araç-gereç ve malzeme ile kitap alımını sağlamak,

h) Merkezin amacına uygun olan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer bütün çalışmaları yürütmek.

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür

b) Danışma Kurulları

c) Yönetim Kurulu

Müdür

Madde 6 — Müdür, Rektör tarafından üç yıl için atanır, süresi biten müdür yeniden atanabilir.

Müdürün Görevleri

Madde 7 — Müdür aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Projelerin yürütülmesinde gereksinim oluştuğu taktirde Danışma Kurullarını oluşturmak,

c) Danışma Kurulları ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

d) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

e) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan sonra uygulamak,

f) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan sonra uygulamak.

Madde 8 — Müdür, üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için en fazla iki yardımcı atayabilir. Müdür gerekli gördüğü durumlarda yardımcılarını değiştirebilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekalet eder. Müdüre vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür atanır. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

Danışma Kurulları

Madde 9 — Danışma Kurulları, Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak amacı ile oluşturulan kurullardır. Danışma Kurullarının üyeleri, Müdür tarafından gerektiği sayıda ve öngörülen süre için önerilen kişiler arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Gerektiğinde, seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulları Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurullarının Görevleri

Madde 10 — Danışma Kurullarının Görevleri Şunlardır:

a) Merkezin projelerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yardımcı olmak,

b) Ortaya çıkan görüşlerin çalışmalara kazandırılmasını sağlamak amaçları ile Müdüre görüş ve önerilerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 11 — Yönetim Kurulu, Müdürden ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oy eşitliği halinde Müdürün oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 12 — Yönetim Kurulu idari ve bilimsel faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak,

b) Danışma kurullarının görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak,

c) Müdür tarafından sunulan Merkezin yıllık bütçe tasarısını incelemek ve karara bağlamak.

Merkezin Akademik ve İdari Personeli

Madde 13 — Merkezde, Üniversitede görevli akademik ve idari personel çalıştırılabileceği gibi, projelere bağlı olarak geçiçi ve sözleşmeli statüde dışarıdan alınacak uzman ve idari personel de çalıştırılabilir. Gerek duyulan idari ve teknik personel, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

İta Amiri

Madde 14 — Merkezin İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör Yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Madde 15 — Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 16 — 11 Haziran 1998 tarih ve 23369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Mersin Üniversitesi Kilikya Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi

: 20/4/2001

Karar No

: 2001/11

İşyeri

: Şişli Etfal Hastahanesi Vakfı İktisadi İşletmesi

 

Bahçeler Sk. No: 2 Hastahane İçi Psikiyatri Binası 6. Kat

 

Şişli-İSTANBUL

B.M. Dosya No

: 427139.34

Tespiti İsteyen

: Tez Koop-İş Sendikası

İnceleme : Şişli Etfal Hastahanesi Vakfı İktisadi İşletmesinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Vakıf Yönetmeliğinin Amaçları ve Faaliyetleri başlıklı 3. maddesinde, vakfın amacının “Şişli Etfal Hastahanesi ve semt poliklinikleri dahil olmak üzere hastahane arazisi üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan her türlü sağlık tesisi binalarını, cihazlarını ve elemanlarının sayı ve vasıflarını, yetkili mercilerin gerekli yasal görüşünü alarak geliştirmektir.” olarak belirtildiği, Vakfın, amacında belirtilen ve gelir getirebilecek her türlü işletmeyi kurmak, çalıştırmak veya lüzumu halinde çalıştırmak şeklindeki hükme dayanılarak kurulduğu, işletmenin çalışma koşullarının değişik işkollarına girebilecek nitelikte olduğu halde, “resmi ve özel hastahane, klinik, poliklinik, okul, pansiyon, şirket, büro, daire, otel ve benzeri kuruluşların mutfak, yemekhane, kafeterya, çamaşırhane, temizlik, bahçe, otopark hizmetleri, her türlü taşımacılık, servis ve nakliye ile turizm işletmeciliği, kongre, konferans ve seminer gibi toplantıların organizasyonu ve buna benzer her türlü dahili ve harici hizmet alımları işletmeciliği yapmak”, “market, büfe, kantin, kafeterya ve lokanta işletmeciliği yapmak” hükümleri içerisinde hastahane tarafından açılmış olan temizlik ihalesinin alındığı, market, kafeterya ve otopark işletmeciliği işlerinin yapıldığı, hastahane yönetimi tarafından istihdam edilemeyen büro elemanı, teknisyen ve kapı kontrol elemanı v.s. gibi elemanların işletme adına istihdam edilerek, hastahanede çalıştırıldığı, bu bakımdan yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

KARAR : Şişli Etfal Hastahanesi Vakfı İktisadi İşletmesi işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı “Ticaret,Büro,Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli,Motosiklet ve Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç ve Dış Lastiklerin İthalatında Soruşturma Açılmasına İlişkin Tebliğ

 

Gözetim ve Korunma : (2001/3)

İddia ve talep

Madde 1 — Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANLAŞ), üretmekte olduğu motosiklet ve bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastiklerin ithalatının son yıllarda büyük miktarda artış gösterdiğini, bunun yerli üreticiler üzerinde ciddi zarara sebep olduğunu ve bu durumun devamı halinde yerli üretimin tümüyle duracağını belirterek, sözkonusu ürünlerin ithalatına yönelik olarak korunma önlemi alınması için başvuruda bulunmuştur.

Başvuru konusu maddeler

Madde 2 — Başvuru konusu maddeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

G.T.İ.P.

Madde İsmi

4011.40.80.00.00

Diğerleri

4011.50.00.00.00

Bisikletlerde kullanılanlar (kendinden iç lastikli olan dış lastikler hariç)

4013.20.00.00.00

Bisikletlerde kullanılanlar

4013.90.10.00.00

Motosikletlerde kullanılanlar

ANLAŞ başvurusunda, üretmekte olduğu, bisikletlerde kullanılan dış lastiklerin G.T.İ.P.’ini 4011.50.90.00.00 olarak belirtmiştir. Ancak, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan bir değişiklikle 2001 yılından itibaren 4011.50.90.00.00 G.T.İ.P.’i ile bisikletlerde kullanılan kendinden iç lastikli olan dış lastikleri içeren 4011.50.10.00.00 G.T.İ.P.’i birleştirilmiş ve 4011.50.00.00.00 olarak tek bir G.T.İ.P. altında düzenlenmiştir. Başvuruda bulunan firma bisikletlerde kullanılan kendinden iç lastikli olan dış lastikleri üretmediğini beyan ettiğinden bu ürün ön incelemede değerlendirmeye alınmamıştır.

İthalatın seyri

Madde 3 — Motosiklet dış lastiği (4011.40.80.00.00 G.T.İ.P.’li ürün) ithalatı miktar bazında bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, ithalatın 1996 yılından 2000 yılına kadar sırasıyla % 86, % 21, % 20 ve % 76 oranlarında arttığı ve 2000 yılında 155.251 adete ulaştığı; sözkonusu yıllarda anılan G.T.İ.P.’ten yapılan ithalatta görülen bu artışın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ithalattan kaynaklandığı; özellikle 2000 yılında ÇHC menşeli ithalatın bir önceki yıla göre miktar olarak % 221 oranında arttığı görülmüştür.

Bisiklet dış lastiği (4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’li ürün, kendinden iç lastikli olan dış lastikler hariç) ithalatı miktar olarak 1996-2000 dönemi için incelendiğinde, bu G.T.İ.P’ten yapılan ithalatın yıllar itibariyle farklılık gösterdiği, ancak 2000 yılında bir önceki yıla göre % 75 oranında artarak 2.157.338 adete ulaştığı; ayrıca anılan yıllarda sözkonusu G.T.İ.P’ten yapılan ithalatın önemli bir kısmının ÇHC menşeli olduğu ve bu ülke menşeli ithalatın 2000 yılında bir önceki yıla göre miktar olarak % 242 oranında arttığı anlaşılmıştır.

Bisiklet iç lastiği (4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’li ürün) ithalatının 1996 - 1998 yılları arasında miktar olarak farklı oranlarda arttığı, 1999 yılında bir önceki yıla göre % 11 oranında azaldığı, 2000 yılında ise 1999’a göre % 143 oranında artarak 3.618.930 adete ulaştığı; ayrıca genel olarak bu G.T.İ.P’ten yapılan ithalatta görülen artışın ÇHC menşeli ithalattan kaynaklandığı; bu ülke menşeli ithalatın özellikle 2000 yılında bir önceki yıla göre miktar olarak % 279 oranında arttığı tesbit edilmiştir.

Motosiklet iç lastiği (4013.90.10.00.00 G.T.İ.P’li ürün) ithalat miktarında 1997’den 1999’a azalan bir trend görülmekle beraber, bu durumun 2000 yılında değiştiği ve bu yılda ilgili ürünün ithalatının bir önceki yıla göre miktar olarak % 427 oranında artarak 891.068 adete ulaştığı; bu artışta ÇHC menşeli ithalatta görülen artışın etkili olduğu; 2000 yılında bir önceki yıla göre ÇHC menşeli ithalatın miktar olarak % 880 oranında arttığı anlaşılmıştır.

Ciddi zarar ya da ciddi zarar tehdidi ve illiyet bağı

Madde 4 — Başvuruda bulunan firma tarafından verilen bilgilere göre, firmanın üretimi değerlendirmeye alınan 1996 yılından itibaren özellikle de 2000 yılında önemli oranda azalmış; bu azalma 2000 yılında bir önceki yıla göre motosiklet dış lastiği üretiminde % 42, bisiklet dış lastiği üretiminde % 89, bisiklet iç lastiği üretiminde % 81 ve motosiklet iç lastiği üretiminde ise % 39 oranlarında olmuş; firmanın kapasite kullanım oranları da özellikle 2000 yılında önemli oranda gerilemiştir.

Aynı yıllarda firmanın satışlarında üretimde görülen seyre paralel bir azalma gözlenmiş; bu azalma 2000 yılında bir önceki yıla göre motosiklet dış lastiğinde % 37, bisiklet dış lastiğinde % 83, bisiklet iç lastiğinde % 81 ve motosiklet iç lastiğinde % 22 oranlarında olmuş; sözkonusu ürünlerin stoklarının satışlarına oranı da – 4013.90.10.00.00 gümrük tarife pozisyonlu ürün hariç tutulursa – 2000 yılında bir önceki yıla göre önemli oranda artmıştır.

Firmanın istihdamı 1998 yılından başlayarak önemli ölçüde azalmış ve bu azalma 1999 ve 2000 yıllarında bir önceki yıla göre sırasıyla % 19 ve % 15 oranlarında olmuştur.

Yukarıda belirtilen üretim, satışlar, stoklar ve istihdamda görülen değişimler değerlendirildiğinde, özellikle ÇHC menşeli ithalat artışının yerli üretim üzerinde ciddi zarara yol açtığı anlaşılmıştır.

Kurul kararı

Madde 5 — İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu 19/04/2001 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, ÇHC menşeli aşağıda G.T.İ.P. ve madde isimleri belirtilen ürünlerin ithalatının yerli sanayi üzerinde oluşturduğu ciddi zararın bertaraf edilebilmesi için incelemenin derinleştirilmesini teminen 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında soruşturma açılmasına karar vermiştir.

G.T.İ.P.

Madde İsmi

4011.40.80.00.00

Diğerleri

4011.50.00.00.00

Bisikletlerde kullanılanlar (kendinden iç lastikli olan dış lastikler hariç)

4013.20.00.00.00

Bisikletlerde kullanılanlar

4013.90.10.00.00

Motosikletlerde kullanılanlar

Soruşturmanın yürütülmesi

Madde 6 — Soruşturma Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Tarafların yükümlülüğü ve yetkili merci

Madde 7 — İlgili tarafların, soruşturmada kullanılmak üzere konuya ilişkin bilgi ve belgeler ile görüşlerini anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde ve bu Tebliğ’in yayımından itibaren 45 (kırk beş) gün içinde aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Gözetim ve Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel         : +90.312.212 88 00 / 1358

Faks      : +90.312.212 87 65 veya 212 87 11

E-posta : korunma@dtm.gov.tr

 

Soru formlarının gönderilmesi

Madde 8 — Soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilebilmesi için, soruşturma konusu ürünün üretici ve ithalatçılarına soru formları gönderilecektir. Makul bir süre içinde soru formunu almayan tarafların yazılı olarak Genel Müdürlükten soru formu talebinde bulunmaları mümkündür.

Tarafların dinlenmesi

Madde 9 — Yönetmeliğin 6 (II) maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile ihracatçı ülke temsilcilerine, bu Tebliğ’de belirtilen süre içerisinde yazılı talepte bulunarak soruşturmanın sonucundan etkileneceklerini ve dinlenmeleri için özel nedenleri olduğunu kanıtlamaları halinde, Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak dinlenmeleri için imkan tanınacaktır.

Diğer taraftan, görüşlerin dinlenmesi amacıyla tarafların biraraya geldiği bir toplantı düzenlenebilecektir. Toplantıya katılmak isteyen tarafların, bu isteklerini, toplantıya katılacak temsilcileri ile bulundukları görevleri de belirtmek suretiyle, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde, Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Gizlilik

Madde 10 — Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgilerin gizli tutulmasına ilişkin taleplerde, bunların neden gizli olduğu ayrıca belirtilmelidir. Ancak, gizlilik talebinin haklı olmadığının anlaşılması ve bilgiyi veren kişinin bunun kamuya duyurulmasına ve genel ya da özet olarak açıklanmasına izin vermemesi halinde, sözkonusu bilgi dikkate alınmayabilecektir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

Madde 11 — Yönetmeliğin 6 (III) maddesi uyarınca, taraflardan istenilen bilgi ve belgelerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması veya hatalı bilgi sağlandığının tesbit edilmesi halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır ve hatalı bilgi dikkate alınmaz.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Sayfa Başı


DÜZELTME

23 Ekim 1967 tarihli ve 12732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2 Eylül 1967 gün ve 6/8766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Andlaşma”nın Türkçe metninin IV üncü maddesinde, Dışişleri Bakanlığının 2/5/2001 tarihli ve UKGY-III-1699-1209 sayılı yazısı üzerine aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.

 

Resmî Gazete

Sayfa

Madde

Satır

Yanlış

Doğru

2

IV

10-11

... barışçı amaçla kullanılması

... barışçı amaçla kullanılması

 

 

 

yasaklanmıştır.

yasaklanmamıştır.

Sayfa Başı