28 Ekim 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26330

KANUN

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

             Kanun No. 5552                                                                                                        Kabul Tarihi : 19/10/2006

             MADDE 1 – 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10 uncu maddesinde geçen “otuz yaşını” ibaresi “yirmibeş yaşını” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/10/2006