Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5371
Başlığı SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 21/06/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 114.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 22/06/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 04/07/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 05/07/2005
Resmi Gazete Numarası 25866
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 2/506
Başkanlığa Geliş Tarihi 06/06/2005
Teklifin Başlığı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti İstenilen seviyede sağlık hizmetlerinin sunulmasını teminen ihtiyaç duyulan uzman ve pratisyen tabip istihdamını sağlamak üzere ve kolaylaştırılmış Devlet hizmeti yükümlülüğü getirilmekte; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Başhekimlik ve Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulunan personelin, mesaisinin tamamını görevli oldukları kuruma hasretmeleri zarureti getirilmekte; denetim hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için bir yıl süreyle diğer bakanlıklar ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığından Sağlık Bakanlığına naklen denetim elemanı atanması öngörülmekte; sağlık kurum ve kuruluşlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günleri veya hafta sonu tatillerinden icapçı nöbeti tutan sağlık personeli ile nöbet tutan diğer personele de nöbet ücreti ödenmesi öngörülmekte ve Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şartlar çercevesinde acil vakalarda yapılacak müdahalelerin bu hususta eğitim almış acil tıp teknikerleri ve acil tıp teknisyenleri tarafından da yapılabilmesine
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 07/06/2005 13/06/2005 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 07/06/2005 13/06/2005 Raporunu Verdi 13/06/2005

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 934
Kanun Numarası: 5371
(2/506 ) Bilgileri