MİLLÎ GÜVENLİK KURULU VE MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL

 SEKRETERLİĞİ KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5017       

 

Kabul Tarihi : 10.12.2003      

 

MADDE 1. - 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 16 ncı maddesinin son fıkrası, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “gizli olup,” ibaresi ve 21 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “«Gizli» gizlilik dereceli” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.