Kanun

Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

          Kanun No. 5400                                                                                                    Kabul Tarihi: 3.7.2005

             MADDE 1. — 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 16 ncı maddesinin madde başlığı "Koruma görevlileri ve alan kılavuzları:" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

             Bu Kanun kapsamına giren alanların kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasına imkân sağlamak amacıyla uzun devreli gelişim planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi yönetim plânlarının etkin bir şekilde uygulanması ve korunan alanlara gelen ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi bakımından ve korunan alan yönetiminden olumsuz etkilenen yöre insanının kayıplarının en aza indirilmesine imkân sağlanmak üzere, korunan alan sınırları dâhilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmeleri konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapar.

             Eğitime alınacak alan kılavuzu adaylarının seçimi, eğitimleri, eğitim sonunda başarılı olanların görevlendirilmeleri ve çalışmalarına ilişkin esas ve usûller Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

             MADDE 2. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14 Temmuz 2005