Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Haziran 2002

CUMA

Sayı : 24799

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4762     Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4763     Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4764     20.5.1933 Tarihli ve 2197 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinde Yer Alan İçel Adının Mersin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun

4765     Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

4766     Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2002/4241    Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol’ün Beyan Yapılmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4269    Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2002/4273    4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2002/4285    Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2002/4306    Haliç üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak Artvin Eğitim Fakültesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak Karabük İli Safranbolu İlçesi’nde Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği

— Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Arşivi Belge Kabul, Kayıt ve Yararlanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/1)

— Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/2)

— Hatay İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4762

Kabul Tarihi : 20.6.2002

MADDE 1. — 10.6.1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanun kapsamına giren döner sermaye kuruluşlarına toplam beş trilyon lira sermaye tahsis olunmuştur.

MADDE 2. — 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan “1000” rakamı “2000”, “2000” rakamı “4000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/6/2002

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4763

Kabul Tarihi : 20.6.2002

MADDE 1. — 26 Şubat 2002 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/6/2002

—— • ——

20.5.1933 Tarihli ve 2197 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinde Yer Alan İçel Adının Mersin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Kanun No. 4764

Kabul Tarihi : 20.6.2002

MADDE 1. — 20.5.1933 tarihli ve 2197 sayılı Bazı Vilayetlerin İlgası ve Bazılarının Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi 1 inci fıkrasında yer alan, “İçel ve Mersin vilayetleri birleştirilerek, merkezi Mersin olmak üzere “İçel” vilayeti teşkil edilmiştir.” hükmü, “İçel ve Mersin vilayetleri birleştirilerek, merkezi Mersin olmak üzere “Mersin” vilayeti teşkil edilmiştir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/6/2002

—— • ——

Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

Kanun No. 4765

Kabul Tarihi : 25.6.2002

MADDE 1. — 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 20. — 10.5.2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ile avukatlık mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup avukatlık stajını yapmakta olanlar hakkında 11 inci madde hükmü uygulanmaz.

Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi hükmü, 10.5.2001 tarihinde hukuk fakültelerinde öğrenci olanlar hakkında uygulanmaz; bunlar sınava tabi tutulamaz.

MADDE 2. — Bu Kanun 10.5.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/6/2002

—— • ——

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4766

Kabul Tarihi : 25.6.2002

MADDE 1. — 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 39. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde öğretim parasız yatılıdır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları, Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki yüksek öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim, öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar, yönetmelikte gösterilir.

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin aynı meslek ve bilim dallarında eğitim ve öğretim yapan diğer sivil yüksek öğretim kurumları ile eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Askerî Tıp Fakültesinden mezun olanlar, 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere sahip olurlar.

c) Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı Askerî Tıp Fakültesinden mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler. Lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlara, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı lisans düzeyindeki yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak Devlet memuru statüsünde istihdam edilenler, öğrenim süreleri kadar mecburî hizmete tâbidirler.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/6/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/4269

Ekli “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13/5/2002 tarihli ve 39414 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

O. VURAL

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Madde 1 — 2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 25 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, yukarıdaki fıkralarda belirtilen öğretmen ve yöneticilere 7 ve 8 inci maddeler ile ek 2 nci maddeye göre verilen ek ders görevleri istisnadır.”

Madde 2 — Aynı Esaslara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 2 —a) Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile bu Protokol doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim-öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik uygulaması görevi” verilebilir.

b) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;

1) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,

2) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,

3) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,

ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4’er saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.

c) Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak görevlendirilir. Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında sayıları; Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda değerlendirilir.

Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir."

Madde 3 — 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesine göre Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar 1/3/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4273

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

R. K. YÜCELEN

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

O. VURAL

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

22/5/2002 Tarihli ve 2002/4273 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 9 uncu madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

“Madde 9 — Temel amacı tıp eğitimi olan üniversite hastahaneleri ile diğer sağlık kuruluşlarında tıp eğitimine katkı sağlamak amacıyla “eğitim vakası” olarak tedavi gören hastalar ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayıp sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan hastalar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4285

Ekli “Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları”nın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 10/5/2002 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

R. K. YÜCELEN

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T.TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. İ. TALAY

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

 

Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları

Madde 1 — 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre 5/6/1986 tarihli ve 86/10730 sayılı Kararname ile Tarım Reformu Uygulama Alanı ilan edilen Şanlıurfa İlinde, aynı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre 3 üncü sınıf tarım arazisinde sulu ve kuru (taban ve kıraç şartlarda) arazide dağıtılacak Toprak Normu aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

DAĞITILACAK TOPRAK NORMU

 

Kıraç

Taban

Sulu

İli

Arazi

Arazi

Arazi

 

(da)

(da)

(da)

Şanlıurfa

143

43

43

Madde 2 —Toprak dağıtımı bakımından çiftçi imkanları ile sulanabilen arazi taban arazi kabul edilir. Taban arazinin kıraç araziye tahvili, sulu arazinin kıraç araziye tahvili gibi yapılır.

Madde 3 —1 inci maddede belirlenen dağıtım normu, bu Esasların yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tapu tescil işlemleri tamamlanmamış bütün dağıtım projeleri için de uygulanır.

Madde 4 — Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 —Bu Esasları Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2002/4306

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Artvin Eğitim Fakültesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Karabük İli Safranbolu İlçesi’nde Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 23/5/2002 tarihli ve 13734, 13735, 13737 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

F. BAL

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N.ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Dr. Y. KARAKOYUNLU

İ. CEM

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. A. AKCAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından :

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlara “il özel idare müdür yardımcısı” eklenmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Görevde yükselme sınavı; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan konulardan yapılır. Yapılan sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurumların oluşturduğu sınav kurulunca belirlenen adayların durumlarının, mevzuata uygun olup olmadığını değerlendirmek üzere Valinin görevlendireceği bir Vali Yardımcısının başkanlığında İl Mahalli İdareler Müdürü, İl Hukuk İşleri Müdürü ve kurumu temsilen personelden sorumlu yetkili tarafından oluşturulacak komisyon kurulur. Bu Komisyon, eğitim ve sınava katılacak adayları tespit eder.”

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Bilgi işlem müdürü kadrosuna atanabilmek için; dört yıllık yüksek okul mezunu olmak, bir programlama dilini ve işletim sistemini bilmek koşulu ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (2) veya (3) numaralı alt bentlerindeki görevlerde çalışmış olmak veya çözümleyici, programcı kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,”

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu personelin ilgili yönetmeliklerinde bulunan görevde yükselmeye ilişkin hükümler ile bu yönetmeliğe aykırı hükümler uygulanmaz.”

Yürürlük

MADDE 6 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, şeker hammaddesinin temini ve fiyatlandırılması ile şeker fiyatının belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik hükümleri 4634 sayılı Şeker Kanununa göre şeker fabrikaları işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticileri kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Kurum: Şeker Kurumu’nu,

c) Kurul: Şeker Kurulu’nu,

d) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar ve kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ve nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

e) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

f) A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

g) B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,

h) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri,

ı) Şeker fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (c) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

j) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

k) Hammadde: Şeker üretiminde kullanılan ana girdiyi,

l) İşlenmiş ürün: İşleme suretiyle şekeri girdi olarak bünyesine alan mamul maddeyi,

m) İmalatçı-İhracatçı: İşlenmiş ürünü üreten ve ihraç eden firmayı,

n) Sözleşme: Hammadde yetiştirme sözleşmesini,

o) Üretici temsilcisi: Mahalli hammadde (pancar, mısır) kooperatifini,

p) Polarizasyon: Şekerli ürünün polarize ışığın düzlemini çevirmesi esas alınarak ve normal koşullarında (1013 mbar basınç, 20 OC, %50 bağıl nem) pirinç ağırlıkla tartılmış 26,000 gr saf sakarozun 20 OC’da damıtık su ile çözülerek 100 ml’ye tamamlanması ile elde edilen çözeltinin 198Hg(civa) izotopu yeşil ışığı dalga boyunda (546.2271nm), 20 OC ve 200.000 mm tüp boyundaki optik çevirmesi 100 kabul edilerek bulunan polar şeker yüzdesini,

r) Fire: Teslim alınan pancar tartısı ile bedeli ödenen pancar tartısı arasındaki farkın, teslim alınan pancar tartısına oranının yüzdesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hammadde Temini, Hammadde ve Şeker Fiyatları

Hammadde Temini

Madde 4 — Kurul tarafından tespit edilerek Şirketlere tahsis edilen şeker kotalarının garantisi için gerekli hammaddenin temini amacıyla, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında, Sözleşme düzenlenir. Sözleşmede; hammadde fiyatları ve miktarı, üretim şartları, münavebe, tohum, ekim ve mücadele, teslim ve alım şartları, fire tespiti, hammadde taşımaları, tarımsal destekler, yan ürünler, bedel ödemeleri, teknik ve cezai şartlar ile anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hususlar yer alır.

Sözleşmede, tespit edilen avans fiyat ile her üreticinin üreteceği net A ve B kotası hammadde miktarı yer alır. Sözleşme ile belirlenen kota miktarlarının yalnızca alıcıya satılabileceği ve alıcının Sözleşmeye uygun olarak satın alma zorunluluğu kayıt altına alınır. Sözleşmede yer alacak A ve B kotalarının tespitinde, Kurulca Şirket bazında belirlenen A ve B kotalarının, üretici veya üretici gruplarına isabet eden payları esas alınır.

A ve B kotaları dışında üretilen ve teslim edilen pancar ise, C pancarı olarak kabul edilir. C şekeri karşılığı pancarın alınıp alınmaması, şeker üreten gerçek ve tüzel kişiler ile üretici ve/veya üretici temsilcilerinin mutabakatına bağlıdır.

Sözleşmede, üretimin yapılacağı yer ile alıcı tarafından belirlenecek kalite normları yer alır. Şeker pancarı üretiminde uygulanacak münavebe planı dikkate alınarak, münavebe sahası dışında üretilen pancarların satın alınmayacağı, teslim edilecek ürünün sözleşmede yer alan normlar dışında; ticari değerini etkileyecek şekilde hatalı, hileli, bozuk, çürük, hastalıklı ve başka ürünlerle karışık olamayacağı belirtilir.

Sözleşmede; üretimde kullanılacak tohum çeşidinin tespiti ve temininin Şirkete ait olduğu hüküm altına alınır, tohumun fiyatlandırılması ile ekimin yapılma şekli ve mücadele ile ilgili esaslar belirlenir.

Hammaddenin teslim alınacağı alım merkezi, alımların başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili esaslara Sözleşmede yer verilir. Alım merkezine kadar olan hammadde taşıma ücretinin taraflardan hangisine ait olduğu ve ne şekilde tespit edileceği hükme bağlanır. Mücbir sebepler ve uygulama esasları belirlenir. Mücbir sebepler dışında üretilmesi taahhüt edilen A ve B kotası hammadde miktarından noksan hammadde teslim edilmesi halinde uygulanacak müeyyideler açıklığa kavuşturulur. Üreticilerce alım merkezinde teslim edilen hammaddedeki firenin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile, fire tespiti sırasında üreticileri temsilen gözlemci bulundurulmasına olanak sağlayacak hükümlere yer verilir.

Sözleşmede, ayni ve nakdi desteklerin miktarı, zaman ve şekli belirtilir. Üreticilerin talebi halinde yan ürünlerin dağıtımına ilişkin esaslara yer verilir. Hammadde bedel ödemelerinin şekil ve zamanı, gecikmesi halinde Şirket tarafından üstlenilecek yükümlülükler hükme bağlanır.

Sözleşme eki olarak bir "Teknik Şartlar" kitapçığı hazırlanır. Bu kitapçıkta; tarla hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, sulama, bitki sağlığı, hasat v.b. gibi konulara yer verilir.

Sözleşmeye uyulmaması halindeki cezai şartlar ile taraflar arasındaki bilumum anlaşmazlıkların ve davaların çözümü için hangi mahkemelerin yetkili olduğu belirtilir.

Hammadde Fiyatının Tespiti

Madde 5 — Şeker pancarı fiyatları her yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üretici ve/veya üretici temsilcileri arasında, yıllık enflasyon oranı, üretici maliyetlerindeki artış ve dünya şeker fiyatları dikkate alınarak varılacak mutabakata göre belirlenir. Sözleşme yapılmadan ve ekim öncesinde üreticilere pancar avans miktarı açıklanır. Avans fiyat ile kesin fiyatın belirleneceği tarih sözleşmede yer alır.

A ve B kotası şeker pancarı alım fiyatı, %16 polar şeker ihtiva eden 1 kg. firesi düşürülmüş pancarın fiyatı olarak ayrı ayrı belirlenir. Polar şeker varlığı %16’nın üstünde ve altında oluşacak her bir polarizasyon derecesi fazlalığı veya eksikliği için kaliteye göre verilecek fiyat şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya üretici temsilcileri arasında varılacak mutabakata göre tespit edilir.

B kotası şeker pancarı alım fiyatı, bölgesel özelliklere göre A kotası şeker pancarı alım fiyatının %10-30 eksiği olarak belirlenir.

Bedele esas polarizasyon değerinin tespiti için numune alma ve analiz esnasında üreticileri temsilen gözlemci bulundurabilmesine olanak sağlayacak hüküm ve esaslar Sözleşmede yer alır.

C şekeri karşılığı C pancarı fiyatları ise, C şekerinin ihracatından oluşacak fiyata göre fabrika işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretici gözlemcisi gözetiminde belirlenir.

Pazarlama yılı içinde 4634 sayılı Şeker Kanununun 4 üncü maddesi gereğince zorunlu hallerde B kotasından A kotasına şeker transferi yapılması halinde, transfer edilen şekere karşılık olan B kotası pancarının fiyatı A kotası pancarı fiyatı olarak kabul edilir ve oluşan fark pazarlama yılı içinde bütün üreticilerin A kotası fiyatları esas alınarak kendilerine ödenir.

Pancar dışındaki diğer hammaddeler öncelikle üreticilerle Şirketler arasında akdedilecek Sözleşmeye göre temin edilir. Sözleşmeli üretimde, hammadde yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirlenir. Sözleşme ile temini ön görülen hammadde miktarı yetersiz kaldığı takdirde piyasadan temin yoluna gidilir.

Hammadde fiyatı konusunda üretici temsilcileri ile şirket arasında mutabakata varılamaması halinde, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine Kurul tarafından hakem heyeti teşekkül ettirilebilir.

Şeker Fiyatları

Madde 6 — Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenir. Fiyatların belirlenmesinde maliyetler, dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve diğer ilgili hususlar dikkate alınır.

C şekerini pazarlayan gerçek ve tüzel kişiler İhracat Rejimi çerçevesinde aldıkları lisans/izin v.s. belgelerin onaylı suretini Kurul’a ibraz ederler.

Şirketler, fabrikalarda üretilerek A kotası kapsamında yurtiçinde satılan ve C şekerinden yapılacak şeker ihracını ve yurt içinde mamul, imalatçı/ihracatçılarına yapılan teslimleri ve stoklarını her ay sonu Kurul’a yazılı olarak bildirir.

Şirketler, her aya ait şeker türlerine göre ağırlıklı satış fiyatı ortalamalarını izleyen ayın ilk beş günü içinde Kurul’a bildirir.

Şeker İhracat ve İthalatı

Madde 7 — Dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ile diğer ilgili hususlar dikkate alınarak şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusunda Kurul, Müsteşarlığa görüş bildirir.

İmalatçı-ihracatçıların dahilde işleme rejimi ve/veya benzer uygulamalar çerçevesinde hammadde veya yardımcı madde olarak kullandıkları yabancı menşeli şeker, C şekeri kapsamında olup, doğrudan veya işlenmiş ürün olarak yurt içinde pazarlanamaz. Bu kapsamda ithal edilecek şeker için Kurul, Müsteşarlığa görüş bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Denetim

Sorumluluk

Madde 8 — Kurum, Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden isteyebilir.

Şirketler, Kurum kararlarına ve Yönetmeliklere aynen uymak zorundadır. Kampanya süresi, üretim, satış ve stok faaliyetleri ile Kanun çerçevesinde Kurum tarafından istenen diğer bilgileri istenen formatta aylık dönemler halinde Kurum’a bildirmek zorundadır.

Denetim

Madde 9 — Kurum, şirket ve bünyesindeki fabrikalarda görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunabilir. Bu amaçla gerektiğinde ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden yararlanabilir.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Arşivi Belge Kabul, Kayıt ve Yararlanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/4/2000 tarihli ve 24028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Arşivi Belge Kabul, Kayıt ve Yararlanma Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Arşiv Yönetmeliği"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Alt Değerlendirme komisyonları alt ve üst değerlendirme komisyonları olarak kurulur.

1- Oluşumu : Araştırmaya katılan grup sorumlusunun üst amirinin başkanlığında, komisyon başkanının belirleyeceği konu ile ilgili iki (2) üyeden oluşur. Araştırmacı, belgeleri görüşülürken komisyona katılır, oy kullanamaz.

2- Görevleri : Araştırma ve bağış sonucu elde edilen fotoğraf, slayt, ses bandı, video bant, yazılı belge ve benzeri belgelerin görüntü, netlik, ses düzeni, yazıların okunaklılığı ve teknik özellikleri komisyonca incelenir, arşive girebilecek duruma getirildikten sonra üst değerlendirme komisyonunca değerlendirilmek üzere arşive teslim edilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

3- Sorumluluğu : Yapılan araştırma sonucu elde edilen belgelerin araştırma bitim tarihinden itibaren 30 iş günü, ses bantlarının ise deşifreleri ile birlikte 60 iş günü içerisinde arşive tesliminden Alt Değerlendirme Komisyonu Başkanı sorumludur."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Belge demirbaş kayıtları, Arşiv Üst Değerlendirme Komisyon kararları doğrultusunda, Belge Kabul Formu giriş tarih sayısı esas alınarak yapılır. Toplantı karar tarih sayısı, demirbaş defterinin açıklamalar bölümüne yazılır. Komisyon kararları imha edilmez, muhafaza edilir.

b) Bağış yolu ile gelen belgeler Alt Değerlendirme Komisyonunun raporu ve Üst Değerlendirme Komisyonunun kararı gereğince belge demirbaş kayıt defterine kaydedilir.

c) Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan kurul ve komisyon kararları ile arşive girecek tüm belgeler Üst Değerlendirme Komisyon kararı doğrultusunda arşive kaydedilir.

ç) Arşivde kayıtlı belgelerin demirbaştan düşümü ve devri Üst Değerlendirme Komisyon kararı doğrultusunda Bakanlık Makamı onayına bağlıdır. Demirbaş düşümü ve belge devri ile ilgili onay tarih ve sayısı demirbaş defterinin açıklamalar bölümüne yazılır, belgelere ait evraklar dosyalanarak muhafaza edilir.

d) Satın alma, bağış ve yarışmalar sonucu arşive giren belgelerle ilgili ayniyat tesellüm makbuzu tarih ve sayısı demirbaş kayıt defterlerinin açıklamalar bölümüne yazılır.

e) Demirbaş kayıt defterleri, kayıt yapılmadan önce sayfa numarası alır. Her iki sayfanın ortası Daire Mühürü ile mühürlenir. Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu en son sayfaya yazılarak ilgili amire tasdik ettirilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendinin (1) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Arşiv Başvuru formunun arşive başvuran kişilerle birlikte doldurularak, ilgili amirlerce imzalanması işlemlerini takip etmek,"

"5) Kamu kuruluşları ve halk kültürü alanında çalışan kişilerin, uygun istekleri halinde arşiv belgelerinin kopyalarını, merkezde Genel Müdür Yardımcısı, Taşrada İl Kültür Müdürü’nün onayı ile satışlı/satışsız vermek ve bu belgelerin yayımlandığı yayının, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir örneğinin arşive teslimini sağlamak, aksi durumlarda amirlerine bilgi vermek."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, (8) ve (9) numaralı alt bentler ilave edilmiştir.

"6) HAGEM ve taşra araştırmacıları tarafından yapılan saha araştırma bantları, yazılı belgeler ve notalar arşive teslim tarihinden itibaren bir yıllık bekleme süresi sonunda dış hizmete açılır."

"8) Arşivde araştırmaya açık üretilen mal ve hizmetlerden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması ücrete tabidir. Arşiv malzemelerinden örnek alınması, yararlanılması ve hükümlülükler hususundaki tüm iş ve işlemlerde Genel Müdürlükçe tespit edilen hükümler uygulanır."

"9) Basılmamış arşiv malzeme örnekleri, yayın bütünlüğünde satışa sunulamaz ve üçüncü şahıslar tarafından yayına dönüştürülemez. Taleplerde belge örneklerinin verilmesi oranı Genel Müdürlük takdirindedir."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

Hatay Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2002/1

Karar Tarihi : 30/5/2002

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 1/6/2002-30/10/2002 tarihleri arasında;

1 — İlimizin orman içi dinlenmesine tahsis edilen, Beşikgöl, Şahintepesi, Kuzuculu Zübeyde Hanım Parkı, Başlamış Köyü İçmeleri, Kınalıtepe, Yazılıtaş piknik ve mesire yerleri ile piknik ve mesire yeri olmadığı halde halkın öteden beri piknik ihtiyacını giderdiği; Güzelyayla-Müftüler arası, Sarımazı-Üniversite Kampüsü arası ile Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü görev alanında kalan, Sincan, Çınarlık, Paşa, Fındık, Horu, Topaktaş, Çökek, Bülke, Pekmezci, Yahyalı, Beşikgöl, Şehmahmut, Gürlevik, Mışmış, Yedigöz, Sofular, Karagöl, Kumluca, Karıncalı, Bahrazcık, Akoluk, Üçkoz, Taşlıufacık, Sırapınar, Küşne, Sarıdüz, Tekkoz, Kocadüz, Karaoluk, Kızlarufacığı, Karagöz, Tohtak, Domuzdamı, Çartak ile Antakya Orman İşletme Müdürlüğünün görev alanında bulunan Alan, Değirmendere, Peynirlik, Bağlıca, Azganlık, Seyranyeri, Tandır, Denizoluğu, Kocaoğlu, Demircili, Mığır, Elmacık, Ispatan, Karacalar, Bekbele Yaylaları dışında kalan bütün orman alanları 1 Haziran-15 Ekim 2002 tarihine karar görevliler dışındaki vatandaşlarımıza can ve mal emniyeti açısından İl İdaresi Yasasının 66 ncı maddesine göre yasaklanmıştır.

2 —Belediyeler katı atıkların imhası ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini alacaklar, yangına sebebiyet verilmesi halinde ilgili belediye başkanı sorumlu tutulacaktır.

3 —Orman yangınlarına hassas bölgeler, orman muhafaza memurları, Jandarma ve Güvenlik Kuvvetlerince çıkarılacak yaya ve motorlu devriyelerle devamlı kontrol altında bulundurulacak, öncelikle orman köyleri ve bitişiğinde yer alan köylere giren ve çıkan yollarda arama faaliyetleri yoğun şekilde icra edilecektir.

4 —Vatandaşlarımızca piknik ihtiyacına açık alanlarda, piknik ocağı çevresinde tedbir alınmadan ateş yakılmayacak, yanan veya yakılan ateş söndürülmeden piknik yerleri terk edilmeyecektir.

5 —Orman içi ve bitişiği orman köylerinde köy muhtarı ve köy ihtiyar heyetleri, orman yangınlarına neden olabilecek olan özellikle anız yakılması, bağ ve bahçe temizliği, çoban ateşi gibi orman kanunlarının men ettiği fiillerin işlenmemesi için köy halkını uyaracaklar. Bu Hususta Orman İşletme Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğünce denetim ve koordinasyon yapılarak gerekli tedbir alınıp ihmalleri görülenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

6 — Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Karayolları 53. Şube Şefliğince özellikle ormanlık alanlardan geçen yolların tamir-bakım çalışmalarını yangın sezonu başlamadan önce yapmalıdır. Bu suretle yol kenarında, şevlerde ve hendeklerde meydana gelen otlanmalar herhangi bir sigara izmariti ile yangına sebebiyet vermeyecektir.

7 —Orman içinden geçen enerji nakil hatlarının orman yangınlarına neden olmamaları için gerekli tedbirler TEDAŞ İl Müdürlüğünce alınacak ve bu hususta Orman İşletme Müdürlüklerince işbirliği yapılacaktır.

8 —Yangın sezonu müddetince (1 Haziran-30 Ekim) orman içi veya ormana yakın bölgelerde avlanmaya izin verilmeyecektir.

İş bu tedbirler ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdare Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanununun, 6831 sayılı Orman Kanunu ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmasına;

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı