Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Mart 2004

PERŞEMBE

Sayı : 25399

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

5103    2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/6905  2003-2004 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

—  Hükümlü Kamil YÜKSEL'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2004/8)

 

Yönetmelik

— Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/7)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/8)

— Bulgaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı 12.06 G.T.P’li Ayçiçeği Tohumu ve 1512.11 G.T.P’li Ham Yağların İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ

— Romanya Menşeli ve Çıkışlı 1512.11 G.T.P’li Ham Yağların İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/6)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/7)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/8)

 

Kurul Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 302/17 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 195 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5103

Kabul Tarihi : 4.3.2004

MADDE 1. —24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununa ekli (A) işaretli cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin (18.67.00.00-10.9.9.01-1-05.2) tertibine 3.047.000.000.000.000 lira, (18.67.00.00 -10.9.9.02-1-05.2) tertibine 423.000.000.000.000 lira,

b) Maliye Bakanlığı bütçesinin (12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6) tertibine 35.000.000.000.000 lira,

Ödenek eklenmiştir.

MADDE 2. — 5027 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.

d) 1. Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerde ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (01) Personel Giderleri ile (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kodlarında yer alan ödenekler,

2. Maliye Bakanlığı bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (09) Yedek Ödenek kodunda yer alan ödenekler ile (12.01.31.00-10.9.9.03-1-05.1), (12.01.31.00-10.9.9.04-1-05.2), (12.01.31.00-10.9.9.05-1-05.1) ve (12.01.31.00-01.1.2.77-1-05.4) tertiplerinde yer alan ödenekler,

3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin (18.67.00.00-10.9.9.01-1-05.2) ve (18.67.00.00-10.9.9.02-1-05.2) tertiplerinde yer alan ödenekler,

4. Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (04) Faiz Giderleri kodunda yer alan ödenekler ile (07.82.30.00-01.5.0.00-1-08.1), (07.82.31.00 -10.5.0.02-1-05.2), (07.82.30.00-04.1.1.00-1-05.6) ve (07.82.30.00-04.1.1.00-1-07.2) tertiplerinde yer alan ödenekler,

Hariç olmak üzere, Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerde yer alan ödeneklerin % 13'ü iptal edilmiştir.

Bu iptallerle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

e) Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (06) Sermaye Giderleri kodlarında yer alan ödeneklerden (d) bendine göre yapılacak iptaller, (c) bendinde belirtilen iptaller yapıldıktan sonra kalan ödenek üzerinden yapılır.

MADDE 3. — 5027 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) bendinde yer alan "gizli hizmet giderleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "tedavi ve cenaze giderleri" ibaresi ile maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

g) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (07.82.36.00-01.1.2.00-1-08.2), (07.82.30.00-04.1.1.00-1-07.2), (07.82.30.00-04.1.1.00-1-05.6), (07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2) tertipleri arasında herhangi bir sınırlandırmaya tâbi olmaksızın aktarma yapmaya veya bu tertiplerde yer alan ödenekleri Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yeni açılacak bir tertibe aktarmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile ilgili Devlet Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Aktarılan bu ödeneklerin kullanımına ilişkin mevcut usul, esas ve şartları değiştirmeye ve yeni usul, esas ve şartları tespit etmeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile ilgili Devlet Bakanı yetkilidir.

MADDE 4. — 5027 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bütçelerinin (01.4) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar. Söz konusu ekonomik koda bütçelerin başka tertiplerinden ödenek aktarılamaz (2003/6402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar Öğreticiliği görevlerinde istihdam edilen kısmî zamanlı geçici personel ücretleri hariç); ödenek üstü harcama yapılamaz.

MADDE 5. — 5027 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (i) bendinde yer alan "( tıbbî malzeme hâsılatının % 5'i)" ibaresi "( ilaç ve tıbbî sarf malzemesi hâsılatının % 5'i)" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

u) 13.3.1913 tarihli İl Özel İdaresi Kanununun 78 inci maddesinin (16) numaralı bendinin ikinci fıkrası, 2004 yılı için "Yatırım nitelikli katkı tutarlarına ilişkin bilgiler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir." şeklinde uygulanır.

v) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi, 15.3.2004 tarihinden itibaren, "Tazminat, yan ödeme, ödenek, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden pay veya ücret alamazlar. Ancak, devamlı statüde görev yapan emsali profesör ve doçentlerin yararlandığı makam ve görev tazminatlarından 1/2 oranında yararlanırlar." şeklinde uygulanır.

MADDE 6. — 5027 sayılı Kanuna bağlı (H) işaretli cetvelin (II) numaralı fıkrasının (B) bendinde 50 nci maddenin 3 üncü bendinde yer alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline öngörülen gündelik miktarı (a) alt bendinde 5.500.000 TL, (b) alt bendinde 5.500.000 TL, (c) alt bendinde 5.000.000. TL olarak, (İ) İşaretli Cetvelin (d) bendinde yer alan 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi için öngörülen parasal sınır 1.000.000.000.000 lira, 31 inci maddesi için öngörülen parasal sınır 500.000.000.000 lira olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

10/3/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/6905

Ekli "2003-2004 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 24/2/2004 tarihli ve 3963 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

R. AKDAĞ

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M. AYDIN

M. AYDIN

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

2003-2004 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar

Madde 1 —18/8/2003 tarihli ve 2003/6060 sayılı Kararnamenin eki "2003-2004 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar" ın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ikili anlaşmalar veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, bu fıkradan sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve son fıkrasında yer alan "İkili anlaşmalar hükümleri" ibaresi "İkinci fıkra" olarak değiştirilmiştir.

"Ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden karşılıklılık esası çerçevesinde öğrenci katkı payı alınmaz."

Madde 2 —Aynı Esasların 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yabancı uyruklu öğrencilerden mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenim ücreti %100 fazlasıyla defaten alınır. Ancak, yabancı uyruklu öğrencilerden karşılıklılık esası çerçevesinde katkı payı alınmaz.

Madde 3 —Bu Esaslar 31/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2004/8

Ruhsatsız silâh bulundurmak suçundan, Hizan Asliye Ceza Mahkemesi'nin 07.02.2002 günlü, Esas No:2001/49, Karar No:2002/7 sayılı ilâmıyla 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa'nın 13. maddesinin ikinci fıkrası ile Türk Ceza Yasası'nın 59. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4 yıl 2 ay hapis ve 118.638.000. TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası'nın 36. maddesi uyarınca suç eşyasının zoralımına karar verilen ve cezası kesinleşen Bitlis İl'i, Hizan İlçesi, Yolbilen Köyü, Cilt No: 34, Hane No: 16, Birey Sıra No: 8'de nüfusa kayıtlı, Abdurrahim ve Hezar'dan olma 1336 doğumlu, 14008757248 T.C. Kimlik Numaralı Kamil YÜKSEL'in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumunun 28.01.2004 günlü, A.T.No: 130/22012004-004550-306/300 sayılı raporuyla saptanan kocama hali nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

 

10 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Ulaştırma Bakanlığından:

Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; gemilerin ve diğer deniz araçlarının normal operasyonları sırasında ortaya çıkan atıklardan kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla ilgili ulusal düzenlemeyi yapmak ve Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) nin etkili olarak uygulanması için, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki limanlarda kurulması ve işletilmesi gerekli olan atık alım tesisleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki limanları, bu limanlara gelen gemileri ve bu limanlarda kurulacak olan atık alım tesislerini kapsar.

Askeri liman ve üslerde atık alım tesislerinin kurulması, işletilmesi ve denetlenmesi kapsam dışıdır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 602 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 4745 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak taraf olunan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, Yönetmelikte geçen;

Deniz yetki alanı: Türkiye’nin iç sularında, karasularında, münhasır ekonomik bölgelerinde ve münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiş alanlarda Müsteşarlığın, Dışişleri Bakanlığı ile ilgili diğer tüm kurum/kuruluşların görüşlerini alarak vereceği karara bağlı olarak belirlenecek deniz alanlarını,

İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

Bölge müdürlüğü: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüğünü,

MARPOL 73/78: 1978 protokolü ile değiştirilmiş hali ile 1973 tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi,

Yağ: Ham petrol, fuel oil, slaç, slop, yağ atıkları, rafine edilmiş petrol ürünleri (MARPOL 73/78 Ek-II hükümlerine tabi olan petrokimyasal ürünler hariç) ve MARPOL 73/78 Ek-1, ilave-1 (appendix-1) de listelenen maddeleri de içeren petrol ürünlerini,

Yağlı atık: Herhangi bir miktar yağ içeren atıkları,

Slaç: Gemilerin makine dairelerinde yakıtın ve yağın ayrıştırılması sonucu geride kalan, kullanılmayan atık kısmı (yakıt/yağ çamuru),

Slop : Tankerlerde yükün boşaltılmasından sonra tanklarda kalan artık kısmı (yük çamuru),

Flenç: Boruların veya hortumların birleştirilmesinde kullanılan uluslararası tip ve standartdaki bağlantı elemanını,

Zehirli sıvı maddeler: MARPOL 73/78 Ek-II kısmında tarif edildiği ve listelendiği şekli ile A, B, C veya D kategorilerinden birinin kapsamına giren zehirli sıvı maddeleri,

Katılaşan zehirli sıvı maddeler: A, B veya C kategorisine giren ve;

1) Erime noktası 0 derece ile 15 derece santigrat arasında olan ve boşaltıldığı andaki sıcaklığı erime sıcaklığından en çok 5 derece santigrat fazla olan zehirli sıvı maddeleri, veya;

2) Erime noktası 15 derece santigrattan fazla olan ve boşaltıldığı andaki sıcaklığı erime sıcaklığından en çok 10 derece fazla olan zehirli sıvı maddeleri,

Pis su: Gemilerin tuvaletleri, pisuvarlar ve tuvalet frengilerinden gelen atıklar ile revir, dispanser ve hastanelerdeki lavabo, frengi ve küvetlerden gelen sıvı atıklar ve canlı hayvan bulunan mahallerden gelen akıntılarla bunlarla karışmış diğer atık suları,

Çöp: Taze balık ve parçaları hariç olmak üzere, geminin normal işleyişi sonucu oluşan, devamlı veya periyodik olarak atılması gereken ve MARPOL 73/78 Ek-V harici diğer ekleri kapsamına girmeyen her tür gıdasal, evsel nitelikli ve operasyonel atıkları,

Sintine: Gemilerin makine dairelerinde olabilecek kaçak ve sızıntı su ve yağların akarak biriktiği alt bölmeleri,

Sintine suyu: Sintinede biriken sıvıları,

Balast: Gemi dengesi için tanklara alınarak taşınan deniz suyunu,

Liman: Balıkçı ve gezinti tekneleri de dahil olmak üzere tüm gemilerin muhtelif faaliyetlerinde kullanabilmeleri amacı ile inşa edilmiş ve donatılmış, tersaneleri de içeren kıyı ve deniz yapılarını,

Liman yöneticisi: Liman işleticisi adına hareket edebilecek yetkiye sahip özel veya tüzel kişiyi,

Tersane: Gemilerin tamir edildiği ve havuzlandığı mahalleri ve gemi söküm tesislerini,

Demir yeri: Limana gelen gemilerin normal olarak kullandıkları belirlenmiş demir yerini,

Gemi: Deniz ortamında çalışan ve askeri gemiler, savaş gemileri ve ticari kazanç sağlamadan ulusal görev yapan devlet gemileri hariç olmak şartı ile tüm sabit veya seyyar deniz araçları, hava yastıklı tekneler, hidrofoil botlar, platformlar ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekneyi,

Balıkçı gemisi: Denizden ticari amaçla balık veya diğer canlı türlerini yakalamak için yapılmış veya kullanılan her türlü gemiyi,

Atık alım tesisi: Gemilerden kaynaklanan atıkların alınması ve geçici depolanması amacıyla kurulmuş bünyesinde arıtma tesisi bulunduran veya bulundurmayan sabit veya yüzer tesisi,

Yük taşıma tonajı (DWT) : Bir geminin yükleyebileceği metrik ton cinsinden maksimum yük miktarını,

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi : Bir limandaki atık alım tesislerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu göstermek üzere İdare tarafından liman yöneticisine verilen belgeyi,

Atık Yönetimi Planı: Limana gelen gemilerin tipine ve limanın kapasitesine göre hazırlanan ve gemilerden kaynaklanan her türlü atıkların alınması, depolanması, taşınması ve nihai olarak bertaraf edilmesi işlemleri ile ilgili olarak limandaki yapılanma hakkında ayrıntılı bilgi veren pla

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Atık Alım Tesisi Bulunması Gerekli Limanlar

Madde 5 — a) Uluslararası sefer yapan 150 GT dan büyük tankerlere veya 400 GT dan büyük diğer gemilere hizmet veren her türlü liman, gemilerin yağlı atıklarını kabul edecek alım tesislerine sahip olacaktır.

b) Uluslararası sefer yapan ve MARPOL Ek-II kapsamındaki zehirli sıvı maddeler taşıyan gemilere hizmet veren her türlü liman, gemilerin zehirli sıvı maddeler içeren atıklarını kabul edebilecek alım tesislerine sahip olacaktır.

c) Uluslararası sefer yapan 200 GT dan büyük gemilere veya 200 GT dan küçük olup da on kişiden fazla insan bulunduran diğer gemilere hizmet veren her türlü liman, gemilerin pis sularını kabul edecek alım tesislerine sahip olacaktır.

d) Balıkçı gemilerine hizmet veren tesisler ve yat marinaları da dahil olmak üzere Türkiye’deki her liman, gemilerin çöp atıklarını kabul edebilecek alım tesislerine sahip olacaktır.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi Alması Gerekli Limanlar

Madde 6 — Gemilere hizmet vermeye devam edebilmek için;

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki limanlar, Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi (MARPOL Ek-I),

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki limanlar, Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi (MARPOL Ek-II),

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki limanlar, Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi (MARPOL Ek-IV),

d) Uluslararası sefer yapan gemilere hizmet veren limanlar ile on taneden fazla gırgır tipi balıkçı gemisinin barınmasına elverişli balıkçı limanları ve elli taneden fazla yat için bağlama yeri olan marinalar, Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi (MARPOL Ek-V) alırlar.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin Alınması

Madde 7 — Faaliyetine devam edebilmek için, Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi alacak olan limanlar;

a) Faaliyet alanlarına ve alım tesislerine uygun ve Ek-1 kısmında belirtilen gereklilikleri içeren bir Atık Yönetimi Planı hazırlayacaklardır.

b) Liman yöneticisi, ilgili bölge müdürlüğüne üç nüsha Atık Yönetimi Planı ile birlikte, almak istediği belge türünü de belirten bir dilekçe ile başvuracaktır.

c) İlgili bölge müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu, atık alım tesisi ve planı uygun bulunan limana, uygunluk belgesi verilir.

d) Atık Yönetimi Planının onaylı bir nüshası limana geri verilir. Bir nüsha plan, ilgili bölge müdürlüğünde kalır. Bir nüshası ise İdareye yollanır.

e) Verilen Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi kamu görevlileri, gemi işleticileri, kaptanları ve acentelerin incelemesine açık bulundurulur.

Muafiyetler ve Alternatif Uygulamalar

Madde 8 — Limanın işlemleri nedeni ile bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının tamamen veya kısmen gereksiz, yersiz veya imkansız olduğunu düşünen liman yöneticisi, ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak muafiyet isteğinde bulunabilir. Bu başvuruda; bu Yönetmelik hükümlerinin kendi limanına uygulanmasının niçin gereksiz, yersiz veya imkansız olduğunu; MARPOL 73/78 hükümlerine uymak için önereceği alternatif uygulamaları ve İdarenin ihtiyacı olan diğer bilgileri verir.

İlgili bölge müdürlüğü, uygun görmesi halinde kendi değerlendirmesi ile birlikte talebi İdareye iletir. İdare, gerekli incelemeden sonra, bu Yönetmeliğin ilgili hükmünü ve onun yerine yapılan alternatif uygulamayı açıklayan bir muafiyet belgesi hazırlar ve limanın Atık Yönetimi Uygunluk Belgesine eklenmek üzere liman yöneticisine verilmesi için bölge müdürlüğüne gönderir.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin Veriliş ve Geçerlilik Şartları

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartlara göre yapılan başvuruyu inceleyen bölge müdürlüğü, denetim yaparak aşağıdakileri saptar;

a) MARPOL Ek-I için uygunluk belgesi isteyen limanın atık alım tesisinin, bu Yönetmeliğin 3 üncü Kısım 1 inci Bölüm şartlarına, uygun olduğu görülür.

b) MARPOL Ek-II için uygunluk belgesi isteyen limanın atık alım tesisinin, bu Yönetmeliğin 3 üncü Kısım 2 nci Bölüm şartlarına, uygun olduğu görülür.

c) MARPOL Ek-IV için uygunluk belgesi isteyen limanın atık alım tesisinin, bu Yönetmeliğin 3 üncü Kısım 3 üncü Bölüm şartlarına, uygun olduğu görülür.

d) MARPOL Ek-V için uygunluk belgesi isteyen limanın atık alım tesisinin, bu Yönetmeliğin 3 üncü Kısım 4 üncü Bölüm şartlarına, uygun olduğu görülür.

Bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerine göre yapılan değerlendirmelerden sonra, ilgili bölge müdürlüğü Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi verir veya başvuruyu reddeder ve reddetme nedenlerini yazılı olarak liman yöneticisine bildirir.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin Yeniden Onayı ve Geçerlik Şartları

Madde 10 — Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi, veriliş tarihinden itibaren her üç yılda bir vize edilir. Bunun için;

a) Liman yöneticisi, Atık Yönetimi Planını kontrol eder, varsa değişiklikleri plana işler ve plan güncellenir.

b) Liman yöneticisi belge vize bitim tarihinden üç ay önce ilgili bölge müdürlüğüne dilekçe ile başvurur ve belgesinin vizesini ister.

c) İlgili bölge müdürlüğü, limanın Atık Yönetimi Planını inceler ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki kontrolleri yapar.

d) Bir ay içerisinde yapılacak değerlendirmelerden sonra, sorumlu bölge müdürlüğü Atık Yönetimi Uygunluk Belgesini vize eder veya belgenin vizesini reddeder ve reddetme nedenlerini yazılı olarak liman yöneticisine ve İdareye bildirir.

Vize başvurusu vaktinde yapılmayan Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi geçersiz sayılır. Vizeleri düzenli yapılan Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi askıya alınana, iptal edilene, liman işleticisi değişene veya bu Yönetmelik hükümleri artık o limana uymayana kadar geçerli kalır.

Atık Alım Tesislerinin Çalışmasına İlişkin Sorumluluklar

Madde 11 — Alım tesisinin çalışmasından sorumlu olan özel veya tüzel kişilikler ve liman yöneticileri, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğini önlemek amacıyla aşağıdakilerden sorumludur.

a) Atık alım tesisinin her zaman bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışmasını sağlamak,

b) Gemilerin atık alım tesislerini kullanmasını kolaylaştıracak ve özendirecek önlemler almak,

c) Atık alım tesisinin kullanılması karşılığı alınacak ücretler için bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre belirlenen miktarları uygulamak.

Tüm Liman Kullanıcılarına Verilecek Bilgiler

Madde 12 — Liman yöneticisi, aşağıdaki bilgileri tüm liman kullanıcılarına, acentelere ve diğer ilgililere devamlı şekilde bildirir;

a) Gemi kaynaklı atıkların atık alım tesislerince alınmasının önemi ve çevre korumaya katkısının vurgulanması,

b) Limanın tüm sorumluluk alanındaki ve rıhtımlardaki atık alım tesislerinin yerlerini gösteren plan ve diyagramlar,

c) Atık alımından sorumlu kişiler, firmalar ve gerekli tüm ilgililerin isim, adres, telefon ve diğer temas detayları,

d) Hizmet verilen atık türlerinin listesi,

e) Gemilerden atık alınma yöntemleri, başvuru usulleri ve açıklamaları,

f) Atık alım hizmetleri karşılığında alınan ücretler, ücretlendirmenin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler,

g) Yetersiz, uygunsuz veya çevre kirliliği tehlikesi doğuracak şekilde çalışan atık alım hizmetlerinin rapor edilme yöntemleri.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesindeki Bilgilerin Değişmesi

Madde 13 — Limana verilen Atık Yönetimi Uygunluk Belgesindeki bilgiler değiştiğinde, liman yöneticisi, ilgili bölge müdürlüğüne onbeş iş günü içinde yazılı bildirimde bulunur. Düzeltilmiş belge hazırlanıp limana verilene kadar, mevcut belge, bildirim yazısı ile birlikte muhafaza edilir.

Atık Alım Tesislerinin Rapor Edilmesi ve İdarenin Kontrol Yetkisi

Madde 14 — Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve MARPOL 73/78 Sözleşmesine uygunsuzluk gösteren, gerektiği gibi çalışmayan veya yetersiz olan liman ve atık alım tesisleri, Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüklerine sözlü, yazılı, telefon ile veya şahsen her hangi bir kişi veya kuruluş tarafından rapor edilebilir. Bu ihbarlar gizli tutulur.

İlgili bölge müdürlüğü, gerek gördüğü her zaman limanların atık alım tesislerinin uygun ve yeterli hizmet verip vermediğini denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetleme haberli veya habersiz yapılabilir.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin Askıya Alınması

Madde 15 — Bir limanın, Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi aşağıdaki hallerde ilgili bölge müdürlüğü tarafından askıya alınabilir.

a) Atık alım tesisinin çalışmasında arıza ve yetersizlikler tekrarlanıyor ise,

b) Limana gelen gemilerin atık alım işlemleri, bu Yönetmelikte belirtilen zaman limitlerini aşan veya makul olmayan sürelerde yapılıyor ise,

c) Yük tanklarının ön yıkaması yapılmış gemilerin, zehirli sıvı madde atıkları alınmıyor ise,

d) Liman veya atık alım tesisinin herhangi bir sebepten dolayı gerektiği gibi çalışmaması veya amacına hizmet etmemesinden dolayı Türk karasuları veya kıyılarının yağlı atık, çöp, pis su veya zehirli sıvı madde atığı kirliliği tehlikesi var ise,

e) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen özel atıkların izinsiz alınarak depolandığı tespit edilir ise.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin Askıya Alınma Uyarısı

Madde 16 — Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen şartlar oluştuğu takdirde ilgili bölge müdürlüğü, liman yöneticisini yazılı olarak uyarır ve belgenin askıya alınma nedenlerini, askıya alma tarihini ve askıya almanın kaldırılması için yapılması gerekenleri en az on iş günü öncesinden bildirir.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin Askıya Alınma Yöntemi

Madde 17 — Bölge müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarı üzerine, liman yöneticisinden aksi yönde bir kanıt veya savunma gelmediği durumlarda, belirtilen tarihte limanın Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi askıya alınır. Karşı kanıtlar veya savunma verildiği durumda, bölge müdürlüğü kanıt ve savunmayı değerlendirerek, sonucunda savunmayı reddeder ve atık yönetim belgesini askıya alır veya belgenin askıya alınma işlemini geri çeker.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin Askıya Alınmasının Sonuçları

Madde 18 — Bir limanın Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin askıya alınmasından sonra, belge askıda kaldığı süre içinde veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında olduğu halde Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi olmayan limanların faaliyetine izin verilmez. Bu limanlara yanaşmak isteyen gemilere liman başkanlıkları tarafından yanaşma ordinosu verilmez.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi Askıda İken Yapılacak İşlemler

Madde 19 — Eğer bir limanın Atık Yönetim Uygunluk Belgesi beş günden daha fazla bir süreden beri askıya alınmış ise, liman yöneticisi bu belgeyi ilgili bölge müdürlüğüne geri gönderir. Bir uygunluk belgesi askıya alındıktan sonra ilgili bölge müdürlüğü, liman yöneticisinden eksikliklerin giderildiğine dair bilgi alır ve yapılacak denetimde; eksiklik ve askıya alma nedenlerinin giderildiğini görür ise belgeyi tekrar geçerli kılabilir veya talimat verilen hususlarda gerekli girişimin yapılmadığını görürse uygunluk belgesini iptal edebilir.

Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin İptalinden Sonra Yapılacak İşlemler

Madde 20 — Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi iptal edilen bir liman yöneticisi, bu belgeyi, iptalden sonra on beş iş günü içinde, belge alma şartlarının değişmesi sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uyması gerekmeyen bir liman yöneticisi ise, şartlar değiştikten sonra on beş iş günü içinde ilgili bölge müdürlüğüne iade eder.

Bu maddenin birinci fıkrasının gereğini yerine getirmiş olan liman yöneticisi, yeni bir uygunluk belgesi için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde başvuruda bulunabilir.

İtiraz ve Tazminat Hakkı

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi askıya alınan ve liman tesislerine gemi yanaşma ordinosu verilemeyen liman yöneticileri, bu yaptırımı uygulayan bölge müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak verilen kararın gözden geçirilmesini isteyebilir. Bölge müdürlüğü başvuruyu değerlendirir ve kararını yirmi iş günü içinde başvurucuya bildirir.

Gemilerin Bildirim Yükümlülükleri

Madde 22 — İdare, deniz kirliliğini önleme açısından, gemilerin atıklarını limanlardaki tesislere verip vermediklerini kontrol eder. Bu amaçla, limanlara gelen gemilerin kaptanlarının, önceden gemide mevcut atık türü ve miktarını liman işletmesine bildirmesi veya bir sonraki limanda atıklarını boşaltacağı hususunda beyan, bildirim ve haberleşme yöntem ve sistemlerini geliştirir. Haberleşme yöntem ve sitemleri İdare tarafından genelge ile belirlenir.

Bir sonraki limana kadar yeterli atık depolama hacmi olmayan gemilerin, atıkları alınıncaya kadar kalkışına izin verilmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Atık Alım Tesisleri Kriterleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Yağlı Atıkları Kabul Edecek Alım Tesisleri

Genel Şartlar

Madde 23 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde belirtilen Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin alınabilmesi için, aşağıdaki şartlara haiz olunmalıdır.

a) Tesis, limanda kullanıma uygun, erişilir ve limanı kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yetecek kapasitede olunmalıdır.

b) Tesisin depolama, taşıma, arıtma ve boşaltma özellikleri; yağ içeren atıklar ve karışımları düzenleyen her türlü ulusal çevre ve sağlık mevzuatına uyumlu olmalı ve tesisin çalışması için yerel yönetim, Çevre ve Orman Bakanlığı ve taşra teşkilatı mercileri ile gerekli anlaşmalar ve protokoller yapılmış, başta işletme lisansı olmak üzere gerekli izin, ruhsat ve belgeleri alınmış olmalıdır.

c) Gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra yirmidört saat içinde geminin yağlı atıklarını alabilecek kapasitede olmalıdır.

d) Yağlı balast transferinde, işlem başladıktan sonra on saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır.

e) Sintine suları, slaç ve slop alımında işlem başladıktan sonra dört saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır.

Tersanelerin yağlı atık alım tesisleri bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerine uymak zorunda değildir. Ancak, gemi tersaneden çıkmadan önce atık alım işlemleri tamamlanmış olmalıdır.

Ham Petrol Yüklemesi Yapan Limanların Atık Alım Tesisleri

Madde 24 — Ham petrol yüklemesi yapan limanların atık alım tesisleri en az aşağıdaki miktar atığı alacak kapasitede olacaktır.

a) Gemideki yakıt veya yağ seperasyonundan oluşan slaç kabulü için, 10 ton kapasite,

b) Makine dairesi sintinesinden çıkan sintine suyunun kabulü için, 15 ton kapasite,

c) Yağlı balast suyu kabulü için limanı kullanan ve temiz balast tankı (CBT) , ayrılmış balast tankı (SBT) veya ham petrol yıkama (COW) sistemleri olmayan en büyük geminin yük taşıma tonajının %30 u kadar kapasite.

Günde 1000 Tondan Fazla Ham Petrol Harici Yağ ve Petrol Ürünleri Yüklemesi Yapan Limanların Atık Alım Tesisleri

Madde 25 — Günde ortalama 1000 tondan fazla ham petrol harici yağ ve petrol ürünleri yüklemesi yapan limanların atık alım tesisleri en az aşağıdaki miktar atığı alacak kapasitede olacaktır.

a) Gemideki yakıt veya yağ seperasyonundan oluşan slaç kabulü için, 10 ton kapasite,

b) Makine dairesi sintinesinden çıkan yağlı sintine suyunun kabulü için, 15 ton kapasite,

c) Yağlı balast suyu kabulü için limanı kullanan ve temiz balast tankı (CBT) , ayrılmış balast tankı (SBT) veya ham petrol yıkama (COW) sistemleri olmayan en büyük geminin yük taşıma tonajının %30 u kadar kapasite,

d) Yük artığı (slop) kabulü için limanı kullanan en büyük geminin yük taşıma tonajının % 0,2 si kadar kapasite.

Diğer Limanların Atık Alım Tesisleri

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin 24 ve 25 inci maddeleri kapsamı dışındaki limanların atık alım tesisleri en az aşağıdaki miktar atığı alacak kapasitede olacaktır.

a) Gemideki yakıt veya yağ seperasyonundan oluşan slaç kabulü için, 10 ton kapasite,

b) Makine dairesi sintinesinden çıkan yağlı sintine suyunun kabulü için, 15 ton kapasite.

Tersanelerin Atık Alım Tesisleri

Madde 27 — Tersanelerdeki gemilere hizmet veren atık alım tesisleri en az aşağıdaki miktar atığı alacak kapasitede olacaktır.

a) Yakıt tankları temizliği sonucu çıkan artık ve yıkama sularının kabulü için, hizmet verilen en büyük geminin yakıt tankları toplam kapasitesinin % 8 i kadar slaç ve yağlı su kapasitesi,

b) Tankerlerin yük tanklarından çıkan slop kabulü için, hizmet verilen en büyük tankerin taşıma kapasitesinin % 0,1 i kadar yağlı katı atık kapasitesi,

c) Limandaki tank yıkama sonucu çıkacak yağlı suların ve yağlı balast sularının kabulü için, 1500 ton veya hizmet verilen en büyük tankerin taşıma kapasitesinin % 4.5 miktarlarından hangisi büyük ise,

d) Sıvı yük atığı kabulü için, hizmet verilen en büyük tankerin yük taşıma kapasitesinin, ham petrol tankerleri için % 1 i kadar, siyah ürün tankerleri için % 0,5 i kadar ve beyaz ürün tankerleri için % 0,2 si kadar.

Boşaltım Bağlantıları

Madde 28 — Yağlı atık ve sintine suyu kabulü yapacak her atık alım tesisi, MARPOL 73/78 Ek-I 19 uncu maddesinde ölçüleri belirtilen standart boşaltma bağlantı flencine sahip olacaktır. Bu bağlantı flenci, gemilerin yağlı atık ve sintine boşaltım devrelerine bağlanabilir özellikte olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Zehirli Sıvı Maddelerin Atıklarını Kabul Edecek Limanlar ve Atık Alım Tesisleri

Genel Şartlar

Madde 29 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin alınabilmesi için, aşağıdaki şartlara haiz olunmalıdır.

a) Tesis, limanda kullanıma uygun, erişilir ve limanı kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır.

b) Tesisin depolama, taşıma, arıtma ve boşaltma özellikleri, zehirli sıvı maddelerin atıkları ve karışımlarını düzenleyen her türlü ulusal çevre ve sağlık mevzuatına uyumlu olmalı, tesisin çalışması için yerel yönetim, Çevre ve Orman Bakanlığı ve taşra teşkilatı mercileri ile gerekli anlaşmalar ve protokoller yapılmış, başta işletme lisansı olmak üzere gerekli izin, ruhsat ve belgeleri alınmış olmalıdır.

c) Gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra, yirmidört saat içinde gemideki zehirli sıvı maddelerin atıklarını alabilecek kapasitede olmalıdır.

d) Zehirli sıvı maddelerin atıklarının alımında, işlem başladıktan sonra on saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır.

Tersanelerin zehirli sıvı madde atıklarını alacak alım tesisleri, bu maddenin (c) ve (d) bentlerine uymak zorunda değildir. Ancak, gemi tersaneden çıkmadan önce atık alım işlemleri tamamlanmış olmalıdır.

Atık Alım Tesislerinin Kapasiteleri ve Muafiyetler

Madde 30 — a) Bu maddenin (b) fıkrası kapsamındaki izin hariç olmak üzere, zehirli sıvı maddelerin yük işlemleri yapılan limanların atık alım tesislerinin günlük kapasiteleri;

1) A kategorisinde olup katılaşan zehirli sıvı madde yüklerin elleçlendiği limanlarda, her yük işlemi için 75 m3 zehirli sıvı madde atığını alabilecek, veya;

2) A kategorisi dışındaki kategorilerden olup katılaşan zehirli sıvı madde yüklerin elleçlendiği limanlarda ise, her yük işlemi için 50 m3 zehirli sıvı madde atığını alabilecek,

şekilde olmalıdır.

b) Sadece yüksek viskoziteli olmayan ve katılaşmayan B veya C kategorisinde zehirli sıvı madde yükleri elleçleyen bir liman, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi gereklerini yerine getirecektir.

c) Zehirli sıvı madde yükü taşımış gemilerin tamir edildiği tersanelerdeki zehirli sıvı madde atığı alım tesislerinin günlük kapasitesi;

1) Katılaşmayan A, B, C veya D kategorilerindeki zehirli sıvı madde atıklarının her birinin 50 m3 nü alabilecek kapasitede,

2) Katılaşan A kategorisi zehirli sıvı madde atığının 75 m3 ünü alabilecek

şekilde olmalıdır.

Limanların Teçhizatı

Madde 31 — a) B veya C kategorisindeki zehirli sıvı madde yüklerinin boşaltıldığı limanların Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi alabilmesi için, süzdürme (stripping) işlemi sırasında 6 m3/saat kapasitede alım yapabilecek ve bu işlem sırasında gemi manifolduna 101.6 kPa (14.7 pound/inch2) dan daha fazla ters basınç yapmayacak alım sistemleri olacaktır.

b) Alım tesislerinde kullanılan boru ve hortumlar, alınan zehirli sıvı madde yükünü gemiye geri akıtmayacak şekilde olacaktır.

c) Bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen sistemdeki teçhizatlar, sistemlerin özellikleri, çalışması hakkında ayrıntılı bilgiler ve kullanılış yöntemleri Atık Yönetimi Planında bulunacaktır.

d) Bu maddenin (c) fıkrasında bahsedilen yöntemler her zehirli sıvı madde operasyonunda kullanılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Pis Su Alım Tesislerinin Yeterlik Şartları

Genel Şartlar

Madde 32 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendinde belirtilen Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin alınabilmesi için, aşağıdaki şartlara haiz olunmalıdır.

a) Tesis, limanda kullanıma uygun, erişilir ve limanı kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır.

b) Tesisin depolama, taşıma, arıtma ve boşaltma özellikleri, pis su alımını düzenleyen her türlü ulusal çevre ve sağlık mevzuatına uyumlu olmalı ve tesisin çalışması için yerel yönetim, Çevre ve Orman Bakanlığı ve taşra teşkilatı mercileri ile gerekli anlaşmalar ve protokoller yapılmış, başta işletme lisansı olmak üzere gerekli izin, ruhsat ve belgeleri alınmış olmalıdır.

c) Tesis, kullanan gemiler için zaman kaybı yaratmayacak şekilde çalıştırılmalıdır.

d) Tesisin çalışması limanın normal işlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.

e) Tesis, gemi tarafından bildirim yapıldıktan sonra yirmidört saat içinde geminin pis suyunu alabilecek kapasitede olmalıdır.

f) Tesis, atık alımına başladıktan sonra dört saat içinde pis su alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır.

Boşaltım Bağlantıları

Madde 33 — Pis su kabulü yapacak her atık alım tesisi, MARPOL 73/78 Ek-IV, 11 inci maddesinde özellikleri belirtilen standart boşaltma bağlantı flencine sahip olacaktır. Bu bağlantı flenci, gemilerin pis su boşaltım devrelerine bağlanabilir özellikte olacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çöp Alım Tesislerinin Yeterlik Şartları

Genel Şartlar

Madde 34 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen Atık Yönetimi Uygunluk Belgesinin alınabilmesi için, bir limandaki çöp alım tesisi aşağıdaki şartlara haiz olunmalıdır:

a) Tesis, limanda kullanıma uygun, erişilir ve limanı kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter kapasitede olmalıdır.

b) Tesisin depolama, taşıma, arıtma ve boşaltma özellikleri, çöp alımını düzenleyen ulusal çevre ve sağlık mevzuatına uyumlu olmalı ve tesisin çalışması için yerel yönetim, Çevre ve Orman Bakanlığı ve taşra teşkilatı mercileri ile gerekli anlaşmalar ve protokoller yapılmış, başta işletme lisansı olmak üzere gerekli izin, ruhsat ve belgeleri alınmış olmalıdır.

c) Tesis, kullanan gemiler için zaman kaybı yaratmayacak şekilde çalıştırılmalıdır.

d) Tesis, liman çevresini bilmeyen denizcilerin ve yabancıların kolaylıkla bulup kullanabileceği şekilde çalıştırılacaktır.

e) Tesisin çalışması limanın normal işlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.

f) Tesis, çöplerin geri dönüşümünü kolaylaştırmak amacıyla ayrı kategorilerdeki çöpleri ayrı ayrı almaya ve teslim etmeye teşvik edici olacaktır.

Tersanelerin çöp alım tesisleri, gemi tersaneden çıkmadan önce çöp alım işlemlerini tamamlayacak şekilde çalışacaktır.

Çöp Alım Tesislerinin Kapasiteleri ve Muafiyetler

Madde 35 — Liman yöneticisi, bu maddenin 2 nci fıkrasında sayılan çöpler hariç olmak üzere, limanda bulunan tüm gemilerin günlük çöp boşaltım ihtiyacını karşılamaya yeterli kapasitede bir çöp alım tesisinin bulunmasını sağlamakla mükelleftir.

Ülke kaynaklarına zarar verebilecek ve hastalık bulaştırabilecek hayvan ve bitki atıkları, tıbbi ve enfekte atıklar, zehirli, tehlikeli ve kimyasal madde atıkları, büyük miktarlarda bozulmuş veya hasarlanmış yük atıkları ve o limanda ticari bir faaliyette bulunmayan gemilerin çöplerinin gemiden alınması hususu müteakip fıkrada belirtilen usule tabi olacaktır.

Liman yöneticisi, bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen çöpleri kabul etmeden önce konu ile ilgili olabilecek makam ve mercilere haber verir, gerekiyorsa izin alır. Bu tür atıkların yönetimi için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu tür çöpleri kabul edebilecek tesisi bulunmayan liman yöneticisi; gemi kaptanı, işletmecisi veya acentasına bu tür çöpleri kabul etme yetkisine ve imkanına sahip makamlar hakkında bilgi verir. Bu tür çöpleri kabul edemeyen liman yöneticisi, bu çöplerin sonradan yasal olmayan yollardan denize boşaltılmaması için konunun takibi amacı ile ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

Yüzer Atık Alım Tesislerine İlişkin İdari ve Teknik Düzenleme

Madde 36 — Gemilerden atık alımında kullanılan gemi ve diğer deniz araçlarının ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uygun teçhizat, ekipman ve personelle donatılması zorunludur. Söz konusu gemilerin cinsi, niteliği ve standartları Ek-2 de belirlenmiştir. Bu şartları yerine getirmeyen gemilerin faaliyetlerine izin verilmez.

Belli Bir Limana Gelmeyen Gemilere Atık Alım Hizmeti Verilmesi

Madde 37 — Türk karasuları dahilinde herhangi bir demir yerine gelen, ancak uğraksız bir geminin atıkları, gemi kaptanı, donatanı veya acentasının yöredeki en uygun liman işletmesine yapacağı başvuru üzerine bu liman işletmesinin tesisleri aracılığı ile alınır. Bu konuda liman işletmesi bir düzenleme yapamaz ise, gemi ilgilisi atıkların alınması istemi ile sorumlu liman başkanlığına başvurur. Liman başkanı en uygun limanı veya tesisi geminin atık alım işi ile görevlendirir.

Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesi Kapsamı Dışındaki Limanların Atık Alım Tesisleri

Madde 38 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamı dışında kalan, ancak boyu 8 metreden büyük gemilere hizmet veren liman işletmecisi, faaliyet alanına uygun atık kabul tesisleri ile en az 2m3 kirli yağ, 5m3 yağlı atık, 4m3 pis su ve uygun miktarda çöp atıklarını kabul edecek atık alım tesislerine sahip olacaktır. Bu işletmeler, Atık Yönetimi Uygunluk Belgesi gereklerinden muaftır. Tesislerin kurulması ve işletilmesinde ilgili çevre ve sağlık mevzuatı hükümleri saklıdır. Bu işletmelerin bulundukları yerlerden sorumlu liman başkanları, işletmeleri ve tesisleri denetlemekle görevlidir. Bu madde gereklerine uymayan limanların faaliyetlerine izin verilmez.

Karasularında Tarifeli Sefer Yapan Gemilerin Atıklarının Alınması

Madde 39 — Karasuları dahilinde tarifeli sefer yapan şehir hatları, deniz otobüsleri, yolcu motorları gibi kamu kuruluşları veya kooperatif birliklerince işletilen gemilerin yağlı atık ve pis sularının alımları için donatanları veya işletmecileri sefer yapılan limanlardan birinde veya uygun bir bağlama yerinde atık alım tesisi imkanlarına sahip olacaktır. Bu tesislerin çalışması ilgili liman başkanlığınca denetlenir.

Atık Alım Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi

Madde 40 — Gemilere verilen atık alım hizmetlerinin masrafları, gemilerden alınacak bir ücret ile karşılanır. Gemilerden atık alım hizmetlerinde Ulaştırma Bakanlığınca yayımlanan tarifeler uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Mevcut limanların yöneticileri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren 12 ay içinde uyum gereklerini yaparlar. Bu süre içinde kendilerine cezai bir işlem uygulanmaz ve gemi trafikleri engellenmez.

Geçici Madde 2 — Gemilerden ve Diğer Deniz Araçlarından Kaynaklanan Atıkların Toplanmasına İlişkin Uygulama Esasları çerçevesinde İdareden Geçici Atık Toplama İzin Belgesi alan atık alım gemilerine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren 12 ay içinde İdare tarafından anılan esaslara uygun bulunmak koşuluyla izin verilebilecektir.

Yürürlük

Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

 

ATIK YÖNETİMİ PLANINDA OLMASI GEREKLİ BİLGİLER

 

Liman yöneticisi tarafından hazırlanacak olan Atık Yönetimi Planı, limandaki atık alım tesisleri ile ilgili şu bilgileri içerecektir:

 

1 — Limanı ziyaret eden gemilerin ihtiyaçları ışığında, niçin atık alım tesisleri sağlandığı açıklanacaktır.

2 — Limanı kullanan tüm gemi tiplerinden alınan her türlü atık ve yük artıklarının listesi verilecektir.

3 — Plan, limanın türüne, büyüklüğüne, boyuna ve limanı kullanan gemi tiplerine göre hazırlanacaktır.

4 — Limandaki atık alım tesislerinin tipleri ve kapasiteleri açıklanacaktır.

5 — Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen özel tür atıklar da dahil olmak üzere her türlü atığın gemilerden nasıl alındığı, depolandığı, taşındığı, işlendiği ve nihai olarak nasıl bertaraf edildiği detaylı olarak açıklanacaktır. Bu yöntemlerin çevre ve sağlık ile ilgili tüm ulusal mevzuata tam olarak uygun olması gereklidir.

6 — Limana gelmiş ancak demir yerlerinde bekleyen gemilerin atıklarının nasıl alınacağı açıklanacaktır.

7 — Limandaki atık işleme tesisleri (varsa) hakkında detaylı bilgi verilecektir.

8 — Atıkların nihai bertaraf edilmesi sırasında çevre kirliliğine yol açılmaması için yapılan düzenlemeler, yerel makamlar ve yönetimden alınan izinler, yapılan anlaşmalar, protokoller, ruhsatlar ve yöntemler açıklanacaktır.

9 — Her bir rıhtım, terminal ve limana ait demir yerinde bulunan alım tesislerinin yerleri liman krokisi veya diyagramları üzerinde işaretlenerek bildirilecektir.

10 — Atık alım hizmetlerinin ücretleri detaylı olarak açıklanacaktır.

11 — Liman kullanıcıları, acentalar, atık alım firmaları ve diğer ilgililer ile nasıl istişare yapılacağı ve bu doğrultuda nasıl gelişme ve yenilenme sağlanacağı açıklanacaktır.

12 — Rapor edilen yetersizlikler ve kural ihlalleri durumunda nasıl düzeltici işlemler yapılacağı açıklanacaktır.

13 — Tahmin edilen ve varsa önceki yıllarda kabul edilen atık tip ve miktarları hakkında bilgi verilecektir.

14 — Planın işlemesinden ve uygulanmasından sorumlu makamlar ve kişiler bildirilecektir. Atık alım hizmetleri veren anlaşmalı firmalar, sorumlu personel, operatörler ve diğer ilgililerin isim, adres, telefon ve diğer gerekli kontak detayları bildirilecektir.

15 — Alınan atıkların tür ve miktarlarının hangi yöntemler ile kayıt edileceği bildirilecektir.

16 — Atık alım tesislerinin gerçek kullanım miktar ve oranlarının nasıl kayıt edileceği bildirilecektir.

17 — İdarenin ihtiyaç duyduğunda istatistiki bilgilere nasıl ulaşacağı bildirilecektir.

 

EK-2

YÜZER ATIK ALIM TESİSLERİ STANDARTLARI

 

1 — Yüzer atık alım tesislerinden atık alım işlemi yapanlar Hizmet Gemisi (Atık Alım Gemisi) sayılacaklardır.

2 — Bu gemilerin Denize Elverişlilik Belgelerinde vereceği hizmete göre alabileceği atıkların cinsi yazılacaktır.

3 — Atık alımı sırasında oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve ilk müdahalenin yapılabilmesi için yağlı atık alımı yapan yüzer atık alım gemilerinde; gemi boyunun iki katı uzunlukta, bir tambura sarılı, her an denize serilmeye hazır ve dökülen atığın yayılmasını engelleyecek yüzücü bariyer (oil boom) bulundurulacaktır. Gemi Sörvey Kurulu Uzmanları tarafından atık toplayıcı gemilere yapılacak denetim neticesinde gerekli görülecek ek tesisat, teçhizat ve donanımlar hazır bulundurulacaktır.

4 — Yüzer atık alım tesislerinden atık alımı yaparak, bunların bertaraf edilmesi işlemlerini yapacak olan Ekolojik Gemilerle ilgili düzenleme ayrıca İdare ve Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenir.

5 — Çevre kirliliği oluşturmuş yağ ve yağlı atıkların temizlenmesi ve toplanması amacı ile kullanılacak olan temizleme gemilerinin kriterleri İdarece belirlenecektir.

6 — Yüzer atık depolarının kriterleri İdarece belirlenecektir.

7 — Atık alım işlemi esnasında herhangi bir kaza, sızıntı veya taşma olması durumunda, kirliliğin yayılmaması ve durdurulması için atık toplayıcı gemi personeli tarafından ilk müdahalede bulunulacak ve sorumlu liman başkanlığı derhal bilgilendirilecektir.

8 — Her sıvı atık alım gemisi taşıma kapasitesinin %20 si kadarı pis su alımı için tahsis edilecektir.

9 — Atık alım gemilerinde, kabul edilen her tür atık için ayrı toplama tankları, pompaları ve devreleri bulunacaktır.

10 — Slaç veya slop alacak ve taşıyacak atık alım gemilerinin tankları ısıtma kangalları ile donatılacaktır. Bu ısıtma işlemi için uygun kapasitede buhar veya sıcak yağ kazanı veya buhar jeneratörü bulunacaktır.

11 — Slaç veya slop alımı yapmak isteyen ve tanklarında ısıtma kangalları olan, ancak bu tankları kendi ısıtma imkanı bulunmayan atık alım gemilerinin aldıkları atıkları bir dış vasıta ile ısıtma imkanları, limanların verdiği atık yönetimi planlarında belirtilecek ve yapılacak olan denetimlerde kontrol edilecektir.

12 — Sıvı atık alım gemilerinin bütün tanklarının kapasite planları ve iskandil cetvelleri (sounding table) olacaktır.

13 — Sıvı atık alım gemilerinin boru devrelerinin planları idare tarafından onaylanacaktır.

14 — Atık alım işleminde kullanılacak tüm hortumlar yeteri kadar, iyi kondisyonda ve sertifikalı olacaktır.

15 — Atık alım gemisi donatanı veya işletmecisi, faaliyet göstermek istediği liman idari sahasını, Denize Elverişlik Belgesi sörveyi için yaptığı müracaatta belirtecektir. Uygun bulunan sefer bölgesi geminin belgelerinde belirtilecektir. Gemi, ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetim makamlarıyla faaliyet sahası ile ilgili tüm izin, anlaşma ve protokolleri yapacaktır.

16 — Atık alım gemileri diğer gemilerin tabi olduğu hukuki ve teknik kurallara uymak zorundadır.

17 — Liman işleticisi kuruluşlar ile atık alım gemilerinin kaptanı, donatanı veya acenteleri atık alım işlemlerini, faaliyetin yapıldığı yerdeki gümrük makamlarına bildirip izin almak zorundadır.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/7)

MADDE 1 – 09/07/2002 tarihli ve 24810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2002/40)” ile mecburi uygulamaya konulan, 08/07/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/62)” ile tadil edilen TS 12848 “Tekstil-Kenetlenen bantlar (cırt bant)-Genel kullanım amaçlı-Mantarbaş” standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiştir. Bu tadil metni, Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 2 - Adı geçen standard kapsamında mal üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür

 

 

TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

 

TS 12848: 2002

T2 : Aralık 2003

ICS: 61.040

 

Bu tadil, TSE Tekstil Hazırlık Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 23 Aralık 2003 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

 

Tekstil - Kenetlenen bantlar (cırt bant) - Genel kullanım amaçlı - Mantarbaş

 

Textiles - Touch and close fasteners - General purpose - Mushroom

 

ESKİ METİN

1.2.2.1 Yıkamadan sonra boyut değişimi (büzülme)

Kenetlenen bantların, yıkamadan sonra, boyundaki değişim en fazla % 1,5 olmalıdır ve ütülemeden sonra ilk halini almalıdır.

YENİ METİN

1.2.2.1 Yıkama kurutma ve kuru temizlemede boyut değişimi (büzülme)

Kenetlenen bantların, yıkama, kurutma ve kuru temizlemede boyundaki değişim en fazla %3,0 olmalıdır ve boyu kısalmış kenetlenen bant 110°C ± 2°C sıcaklıktaki ütü ile ütülendikten sonra boyu ± %1 toleransla yıkamadan önceki ilk halini almalıdır.

 

ESKİ METİN

1.2.2.2 Boyuna ayrılma mukavemeti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçasının boyuna ayrılma mukavemeti en az 11 N/cm2 olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 10,000 defa açma kapama işleminden sonra boyuna ayrılma mukavemeti ilk değerin en az % 50’si kadar olmalıdır.

YENİ METİN

1.2.2.2 Boyuna ayrılma mukavemeti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçasının boyuna ayrılma mukavemeti en az 11,0 N/cm2 olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 100 defa açma kapama işleminden sonra boyuna ayrılma mukavemeti en az 5,5 N/cm2 olmalıdır.

ESKİ METİN

1.2.2.3 Enine ayrılma mukavemeti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçasının enine ayrılma mukavemeti en az 5 N / cm2 olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 10,000 defa açma kapama işleminden sonra boyuna ayrılma mukavemeti ilk değerin en az % 50’si kadar olmalıdır.

YENİ METİN

1.2.2.3 Enine ayrılma mukavemeti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçasının enine ayrılma mukavemeti en az 5,0 N / cm2 olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 100 defa açma kapama işleminden sonra boyuna ayrılma mukavemeti en az 2,5 N / cm2 olmalıdır.

 

ESKİ METİN

1.2.2.4 Ayırma kuvveti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçası için ayırma kuvveti en az 1 N / cm2 olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 10,000 defa açma kapama işleminden sonra ayırma kuvveti ilk değerin en az %50’si kadar olmalıdır.

YENİ METİN

1.2.2.4 Ayırma kuvveti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçası için ayırma kuvveti en az 1,0 N/cm olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 100 defa açma kapama işleminden sonra ayırma kuvveti en az 0,5 N/cm olmalıdır.

 

ESKİ METİN

1.3 Boyut ve toleranslar

İmal edilen kenetlenen bantların uzunluğu, toplam ve etkin genişliği imalâtçının beyanına tâbidir. Taraflararası anlaşma ile istenilen boyutlarda kenetlenen bant imal edilebilir. Piyasada en çok kullanılan bant genişliği bilgi olarak verilmiştir (genişlik; 10, 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 150 mm).

Mantarbaş bantların etiketinde belirtilen boyu ile, ölçülen mamul boyu arasındaki fark her iki parçada (mantarbaş ve ilmekli) aynı olmak üzere -%1 ve +%2‘den daha fazla olmamalıdır. Bantların genişliğindeki tolerans ise %5’tir.

YENİ METİN

1.3 Boyut ve toleranslar

İmal edilen kenetlenen bantların uzunluğu, toplam ve etkin genişliği imalâtçının beyanına tâbidir. Taraflararası anlaşma ile istenilen boyutlarda kenetlenen bant imal edilebilir. Piyasada en çok kullanılan bant genişliği bilgi olarak verilmiştir (genişlik; 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm).

Mantarbaş bantların etiketinde belirtilen boyu, etiketinde belirtilen boyunun %1’inden daha az olmamalıdır. Bantların genişliğindeki tolerans ise ± %5’tir.

 

ESKİ METİN

2.3.6.3 İşlem

Her bir kapanma için:

Kenetlenmiş deney parçası, ilmekli şeridin serbest ucu üst çeneye ve mantarbaş şeridin serbest ucu ise alt çeneye gelecek şekilde, düz olarak çekme deney cihazının çenelerine yerleştirilir. Kavrama tertibatının iğneli çenesi kapatılır. Bu işlem yapılırken, uygulanan kuvvetin, kenetlenmiş bandın kapalı kısmının genişliği boyunca homojen bir şekilde uygulanması için, deney parçasının konumuna dikkat edilmelidir.

Çenenin sabit bir hızda hareket etmesi için çekme cihazı ayarlanır. Çenelerin ayrılmasına karşı kuvvet uygulanması, kenetlenmiş bandın kapalı kısmı birbirinden ayrılana kadar veya şeritlerden biri gerilmeye karşı mukavemetini kaybedinceye kadar devam edilir.

Daha sonra yeniden alınan 2 deney parçasına TS EN 1414’e göre 10.000 defa açma kapama işlemi uygulanır ve yukarıdaki işlemler bu deney parçaları için de tekrar edilir.

YENİ METİN

2.3.6.3 İşlem

Her bir kapanma için:

Kenetlenmiş deney parçası, ilmekli şeridin serbest ucu üst çeneye ve mantarbaş şeridin serbest ucu ise alt çeneye gelecek şekilde, düz olarak çekme deney cihazının çenelerine yerleştirilir. Kavrama tertibatının iğneli çenesi kapatılır. Bu işlem yapılırken, uygulanan kuvvetin, kenetlenmiş bandın kapalı kısmının genişliği boyunca homojen bir şekilde uygulanması için, deney parçasının konumuna dikkat edilmelidir.

Çenenin sabit bir hızda hareket etmesi için çekme cihazı ayarlanır. Çenelerin ayrılmasına karşı kuvvet uygulanması, kenetlenmiş bandın kapalı kısmı birbirinden ayrılana kadar veya şeritlerden biri gerilmeye karşı mukavemetini kaybedinceye kadar devam edilir.

Daha sonra yeniden alınan 2 deney parçasına TS EN 1414’e göre 100 defa açma kapama işlemi uygulanır ve yukarıdaki işlemler bu deney parçaları için de tekrar edilir.

 

ESKİ METİN

2.3.7.3 İşlem

Her bir kapanma için:

Kenetlenmiş deney parçasının ilmekli şeridi enine doğrultuda üst çeneye ve mantarbaş şerit kısmı ise enine doğrultuda alt çeneye gelecek şekilde, düz olarak çekme deney cihazının çenelerine yerleştirilir ve Madde 2.3.6.3’te belirtilen işlemler uygulanır. Daha sonra başka bir deney parçasına TS EN 1414’e göre 10,000 defa açma kapama işlemi uygulanır ve Madde 2.3.6.3’te belirtilen işlemler tekrar edilir.

YENİ METİN

2.3.7.3 İşlem

Her bir kapanma için:

Kenetlenmiş deney parçasının ilmekli şeridi enine doğrultuda üst çeneye ve mantarbaş şerit kısmı ise enine doğrultuda alt çeneye gelecek şekilde, düz olarak çekme deney cihazının çenelerine yerleştirilir ve Madde 2.3.6.3’te belirtilen işlemler uygulanır. Daha sonra başka bir deney parçasına TS EN 1414’e göre 100 defa açma kapama işlemi uygulanır ve Madde 2.3.6.3’te belirtilen işlemler tekrar edilir.

 

ESKİ METİN

2.3.8 Ayırma kuvvetinin tayini

Kenetlenen band için ayırma kuvveti TS EN 12242’ye göre tayin edilir. Daha sonra başka bir deney parçasına TS EN 1414’e göre 10,000 defa açma kapama işlemi uygulanır ve ayırma kuvveti TS EN 12242’ye göre tekrar tayin edilir.

Sonucun Madde 1.2.2.4’e uygun olup olmadığına bakılır.

YENİ METİN

2.3.8 Ayırma kuvvetinin tayini

Kenetlenen band için ayırma kuvveti TS EN 12242’ye göre tayin edilir. Daha sonra başka bir deney parçasına TS EN 1414’e göre 100 defa açma kapama işlemi uygulanır ve ayırma kuvveti TS EN 12242’ye göre tekrar tayin edilir.

Sonucun Madde 1.2.2.4’e uygun olup olmadığına bakılır.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: ÖSG-2004/8)

MADDE 1 – 09/07/2002 tarihli ve 24810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2002/39)” ile mecburi uygulamaya konulan, 08/07/2003 tarihli ve 25162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/61)” ile tadil edilen TS 12829 “Tekstil-Kenetlenen bantlar (cırt bant)-Genel kullanım amaçlı-Kancalı: Poliamit” standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiştir. Bu tadil metni, Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 2 - Adı geçen standard kapsamında mal üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür

TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

 

TS 12829: 2002

T 2: Aralık 2003

ICS: 61.040

Bu tadil, TSE Tekstil Hazırlık Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 23 Aralık 2003 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

TEKSTİL - KENETLENEN BANTLAR (CIRT BANT) -

GENEL KULLANIM AMAÇLI - KANCALI: POLİAMİT

 

Textiles - Touch and close fasteners -

General purpose - Hooked: Polyamid

 

ESKİ METİN

1.2.1.3 Birim alan kütlesi

Kenetlenen bantların birim alan kütlesi kanca kısmında en az 390 g/m2, ilmek kısmında ise enaz 450 g/m2 olmalıdır.

YENİ METİN

1.2.1.3 Birim alan kütlesi

Kenetlenen bantların birim alan kütlesi kanca kısmında en az 240 g/m2, ilmek kısmında ise en az 290 g/m2 olmalıdır.

 

ESKİ METİN

1.2.2.2 Boyuna ayrılma mukavemeti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçasının boyuna ayrılma mukavemeti en az 6 N/cm2 olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 10,000 defa açma kapama işleminden sonra boyuna ayrılma mukavemeti ilk değerin en az %50’si kadar olmalıdır.

YENİ METİN

1.2.2.2 Boyuna ayrılma mukavemeti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçasının boyuna ayrılma mukavemeti en az 6,0 N/cm2 olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 10000 defa açma kapama işleminden sonra boyuna ayrılma mukavemeti en az 3,0 N/cm2 olmalıdır.

ESKİ METİN

1.2.2.3 Enine ayrılma mukavemeti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçasının enine ayrılma mukavemeti en az 5 N/cm2 olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 10,000 defa açma kapama işleminden sonra boyuna ayrılma mukavemeti ilk değerin en az %50’si kadar olmalıdır.

YENİ METİN

1.2.2.3 Enine ayrılma mukavemeti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçasının enine ayrılma mukavemeti en az 5,0 N/cm2 olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 10000 defa açma kapama işleminden sonra boyuna ayrılma mukavemeti en az 2,5 N/cm2 olmalıdır.

 

ESKİ METİN

1.2.2.4 Ayırma kuvveti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçası için ayırma kuvveti en az
1,3 N/cm
2 olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 10,000 defa açma kapama işleminden sonra ayırma kuvveti ilk değerin en az %50’si kadar olmalıdır.

YENİ METİN

1.2.2.4 Ayırma kuvveti

Birbiri üzerine tam oturacak şekilde hazırlanmış olan kenetlenen bant parçası için ayırma kuvveti en az
1,3 N/cm olmalıdır.

Verilen bu değer ilk açma kapama işleminde elde edilen değerdir. 10000 defa açma kapama işleminden sonra ayırma kuvveti 0,65 N/cm olmalıdır.

 

ESKİ METİN

1.3 Boyut ve toleranslar

İmal edilen kenetlenen bantların uzunluğu, toplam ve etkin genişliği imalâtçının beyanına tâbidir. Taraflararası anlaşma ile istenilen boyutlarda kenetlenen bant imal edilebilir. Piyasada en çok kullanılan bant genişliği bilgi olarak verilmiştir (genişlik; 10, 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100, 150 mm).

Kancalı bantların etiketinde belirtilen boyu ile, ölçülen mamul boyu arasındaki fark her iki parçada (kancalı ve ilmekli) aynı olmak üzere -%1 ve +%2‘den daha fazla olmamalıdır. Bantların genişliğindeki tolerans ise %5’tir.

YENİ METİN

1.3 Boyut ve toleranslar

İmal edilen kenetlenen bantların uzunluğu, toplam ve etkin genişliği imalâtçının beyanına tâbidir. Taraflararası anlaşma ile istenilen boyutlarda kenetlenen bant imal edilebilir. Piyasada en çok kullanılan bant genişliği bilgi olarak verilmiştir (genişlik; 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm).

Kenetlenen bantların (kancalı veya ilmekli) boyu, etiketinde belirtilen boyunun %1’inden daha az olmamalıdır. Bantların genişliğindeki tolerans ise ± %5’tir.

 

ESKİ METİN

1.2.2.1 Yıkamadan sonra boyut değişimi (büzülme)

Kenetlenen bantların, yıkamadan sonra, boyundaki değişim en fazla %1,5 olmalıdır ve ütülemeden sonra ilk halini almalıdır.

YENİ METİN

1.2.2.1 Yıkama, kurutma ve kuru temizlemede boyut değişimi (büzülme)

Kenetlenen bantların, yıkama, kurutma ve kuru temizlemede boyundaki değişim en fazla %3,0 olmalıdır ve boyu kısalmış kenetlenen bant 110°C ± 2°C sıcaklıktaki ütü ile ütülendikten sonra boyu ± %1 toleransla yıkamadan önceki ilk halini almalıdır.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Bulgaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı 12.06 G.T.P’li Ayçiçeği Tohumu ve 1512.11 G.T.P’li Ham Yağların İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ

Madde 1 —11/12/1998 tarihli ve 98/12185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca, Bulgaristan Cumhuriyeti menşeli ve çıkışlı 12.06 G.T.P’li ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) ile 1512.11 G.T.P’li ham yağlar için tespit edilen 2004 yılına ait tarife kontenjanlarının sırasıyla kullanılmayan 10.000 ton ile 5.000 tonluk kısımlarının dağıtımı, öncelikle Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine olmak üzere söz konusu ürünleri üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara yapılacaktır.

Söz konusu tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Ek 1’de yer alan başvuru formunun, eksiksiz düzenlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi zorunludur. Ek 1’de yer alan belge ve bilgileri tam olarak içermeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Diğer taraftan, 13/2/1999 tarihli ve 23610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Bulgaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, 12.06 G.T.P’li ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) ile 1512.11 G.T.P’li ham yağlar için 11-31 Aralık 2003 tarihleri arasında yapılmış olan müracaatlar, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde değiştirilmediği takdirde bu Tebliğ için de geçerli sayılacaktır.

İthalatçılar tarafından söz konusu maddelere ilişkin olarak talep edilen miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği’nde belirtilen Kota Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başvuru süresi içerisinde yapılan müracaatlarda anılan maddelere ilişkin olarak talep edilen miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı yeniden yapılır.

Madde 2 —İthalatçı firma, kurum ve kuruluşların söz konusu maddelere ilişkin olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu husus, adı geçen Bakanlıktan alınan uygunluk yazısı ile belgelenir. İthal lisansları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır.

Madde 3 —Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca söz konusu maddeler için düzenlenen ithal lisansları 31/8/2004 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Madde 4 —Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddenin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi şarttır.

Madde 5 —İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

Madde 6 —İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece Ek 1’deki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen gümrük kapısından yapılabilir. İthalatın yapılacağı gümrük kapısına ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Madde 7 —İthalatçılar, ithal lisansının geçerlilik süresi bitimini müteakip, mücbir sebepler hariç, en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında fiili ithalata ilişkin istatistiki bilgileri, ithal lisansının aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iletirler.

Madde 8 —Bu Tebliğ 31/8/2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek 1

Başvuru Formu

 

 

Başvuru Tarihi: ..../.../......

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

31/12/1998 tarihli ve 23570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11/12/1998 tarihli ve 98/12185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara istinaden hazırlanan Bulgaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı 12.06 G.T.P’li Ayçiçeği Tohumu ve 1512.11 G.T.P’li Ham Yağların İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen belge ve bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

 

 

 

Firma Yetkilisinin:

 

 

Adı-Soyadı, Ünvanı

 

 

İmza-Kaşe

 

I- İthalatçının;

1) Adı/Ünvanı:

2) Açık adresi:

3) Telefon ve faks numaraları:

4) Mevcut ise e-posta adresi:

5) Vergi numarası:

II- İthal edilecek maddenin;

1) Menşe ülkesi:

2) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

III- İthal edilecek maddenin;

1) Ticari tanımı:

2) G.T.İ.P.’na göre madde ismi :

3) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

Not: (12’li bazda G.T.İ.P.’leri ve G.T.İ.P.’lerine göre madde ismi yürürlükteki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.)

IV- İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi;

1) Rakam ile:

2) Yazı ile:

V- İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir)

1) Rakam ile;

Mal bedeli :

Sigorta :

Navlun :

Toplam :

2) Yazı ile;

Mal bedeli :

Sigorta :

Navlun :

Toplam :

VI- Mevcut ise 1 adet proforma fatura sureti.

VII- İthalatın yapılacağı gümrük kapısının açık ismi ve adresi.

VIII- Müracaat edecek sanayici firma, kurum ve kuruluşların, bağlı bulundukları oda tarafından tasdik edilmiş ve tarife kontenjanı talebinde bulunacağı madde ile ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporları ile bağlı bulundukları odadan alınan ve tarife kontenjanı talebinde bulunulacak maddeye ilişkin olarak, içinde bulunduğumuz takvim yılından önceki son iki takvim yılına ait fiili üretim ve/veya tüketim miktarlarını gösterir yazının noter veya anılan oda tarafından onaylı sureti.

IX- İthalatçı firma, kurum ve kuruluşların, tarife kontenjanı talebinde bulunulacak maddeye ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olduklarına dair Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan uygunluk yazısının aslı.

X- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirküleri ile firma ünvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter onaylı suretleri.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Romanya Menşeli ve Çıkışlı 1512.11 G.T.P’li Ham Yağların İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ

Madde 1 — 9/2/1998 tarihli ve 98/10587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca, Romanya menşeli ve çıkışlı 1512.11 G.T.P’li ham yağlar için tespit edilen 2004 yılına ait tarife kontenjanının kullanılmayan 20.000 tonluk kısmının dağıtımı, öncelikle Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine olmak üzere söz konusu ürünü üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara yapılacaktır.

Söz konusu tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Ek 1’de yer alan başvuru formunun, eksiksiz düzenlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi zorunludur. Ek 1’de yer alan belge ve bilgileri tam olarak içermeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Diğer taraftan, 15/3/1998 tarihli ve 23287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, 1512.11 G.T.P’li ham yağlar için 11-31 Aralık 2003 tarihleri arasında yapılmış olan müracaatlar, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde değiştirilmediği takdirde bu Tebliğ için de geçerli sayılacaktır.

İthalatçılar tarafından söz konusu maddeye ilişkin olarak talep edilen miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği’nde belirtilen Kota Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başvuru süresi içerisinde yapılan müracaatlarda anılan maddeye ilişkin olarak talep edilen miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı yeniden yapılır.

Madde 2 — İthalatçı firma, kurum ve kuruluşların söz konusu maddeye ilişkin olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu husus, adı geçen Bakanlıktan alınan uygunluk yazısı ile belgelenir. İthal lisansları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır.

Madde 3 — Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca söz konusu madde için düzenlenen ithal lisansları 31/8/2004 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Madde 4 — Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddenin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesi şarttır.

Madde 5 — İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

Madde 6 — İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece Ek 1’deki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen gümrük kapısından yapılabilir. İthalatın yapılacağı gümrük kapısına ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Madde 7 — İthalatçılar, ithal lisansının geçerlilik süresi bitimini müteakip, mücbir sebepler hariç, en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında fiili ithalata ilişkin istatistiki bilgileri, ithal lisansının aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iletirler.

Madde 8 — Bu Tebliğ 31/8/2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek 1

Başvuru Formu

 

 

Başvuru Tarihi: ..../.../......

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

20/2/1998 tarihli ve 23264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9/2/1998 tarihli ve 98/10587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara istinaden hazırlanan Romanya Menşeli ve Çıkışlı 1512.11 G.T.P’li Ham Yağların İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen belge ve bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

 

 

Firma Yetkilisinin:

 

Adı-Soyadı, Ünvanı

 

İmza-Kaşe

 

I- İthalatçının;

1) Adı/Ünvanı:

2) Açık adresi:

3) Telefon ve faks numaraları:

4) Mevcut ise e-posta adresi:

5) Vergi numarası:

II- İthal edilecek maddenin;

1) Menşe ülkesi:

2) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

III- İthal edilecek maddenin;

1) Ticari tanımı:

2) G.T.İ.P.’na göre madde ismi:

3) 12’li bazda G.T.İ. Pozisyonu:

Not: (12’li bazda G.T.İ.P.’leri ve G.T.İ.P.’lerine göre madde ismi yürürlükteki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.)

IV- İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi;

1) Rakam ile:

2) Yazı ile:

V- İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir)

1) Rakam ile;

Mal bedeli :

Sigorta :

Navlun :

Toplam :

2) Yazı ile;

Mal bedeli :

Sigorta :

Navlun :

Toplam :

VI- Mevcut ise 1 adet proforma fatura sureti.

VII- İthalatın yapılacağı gümrük kapısının açık ismi ve adresi.

VIII- Müracaat edecek sanayici firma, kurum ve kuruluşların, bağlı bulundukları oda tarafından tasdik edilmiş ve tarife kontenjanı talebinde bulunacağı madde ile ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporları ile bağlı bulundukları odadan alınan ve tarife kontenjanı talebinde bulunulacak maddeye ilişkin olarak, içinde bulunduğumuz takvim yılından önceki son iki takvim yılına ait fiili üretim ve/veya tüketim miktarlarını gösterir yazının noter veya anılan oda tarafından onaylı sureti.

IX- İthalatçı firma, kurum ve kuruluşların, tarife kontenjanı talebinde bulunulacak maddeye ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olduklarına dair Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan uygunluk yazısının aslı.

X- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirküleri ile firma ünvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter onaylı suretleri.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/6)

Başvuru

Madde 1 — 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anlaş) ile Bilecik Kauçuk Sanayi (BİLKA) (yeniden faaliyete başlamıştır) adına Türkiye genel satıcısı Ümit Motor Belen Derundere, Vietnam ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli "motosiklet iç ve dış lastikleri" nin Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, anılan ülkeler menşeli söz konusu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuşlardır.

Başvuru konusu madde

Madde 2 — Şikayet konusu maddeler, motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler ile motosikletlerin tekerleklerinin içine yerleştirilen kauçuktan iç lastiklerdir. Söz konusu maddeler, Gümrük Tarife Cetveli’nin 4011.40 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler" ile 4013.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler"dir.

Motosiklet dış lastiği, sentetik kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırt lastiği çekimi, topuk teli imali, beze kauçuk kaplama ve eğik kesme ile yanak bezi hazırlama işlemleri ve müteakiben iç ve dış boyama ile pişirme uygulanarak imal edilmektedir.

Motosiklet iç lastiği, butil kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırasıyla süzme, lastik çekim, boya kesme, sibop çakma, ekleme uçların ek yersiz birleştirilmesi, pişirme, şişirme, aksesuar takımı ve vakum işlemleri uygulanarak imal edilmektedir.

Başvurunun desteklenmesi

Madde 3 — Şikayetçi firmaların toplam Türkiye benzer mal üretiminin tamamını gerçekleştirdiği tespit olunmuş, böylece, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde, şikayetin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

Madde 4 — Damping marjının hesaplanmasında her bir ülke için ve her bir ürüne ilişkin olarak eldeki mevcut veriler çerçevesinde ayrı ayrı tespit edilen normal değerler ile ihraç fiyatları karşılaştırılmıştır.

Vietnam’ın piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değer tespitinde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri uygulanmıştır. Bu bağlamda, en çok ticarete konu olan tipteki motosiklet lastikleri için söz konusu ülke koşullarına göre ayarlama yapılmış ve bu şekilde oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır.

Çin Tayvanı için ise tip bazında karşılaştırma yapılmasına imkan veren veri olmaması nedeniyle Yönetmelik’in 5 inci maddesi çerçevesinde anılan ülkeden Avrupa Birliği’ne CIF ihraç fiyat ortalaması normal değer olarak alınmıştır.

İhraç fiyatı belirlemesinde, Vietnam için ithal faturaları, Tayvan için tip bazında veri mevcut olmadığı için Devlet İstatistik Enstitüsü verileri temel alınmıştır.

Damping marjı hesaplanırken ihraç fiyatları ile normal değerler FOB bazda karşılaştırılmıştır. Bu şekilde hesaplanan damping marjlarının her iki ülke için de önemli oranlarda olduğu tespit edilmiştir.

Zarar ve nedensellik iddiası

Madde 5 — Şikayet konusu ülkeler menşeli ürünlerdeki ithalatın önemli ölçüde artış gösterdiği ve bu ülkelerden yapılan şikayet konusu ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı ve yerli üretici fiyatlarını yüksek oranlarda kırdığı görülmüştür.

Yerli üreticinin 2003 Ocak-Eylül dönemi ekonomik verilerine baktığımızda üretim, yurtiçi satışlar, kapasite kullanım oranı ve toplam çalışan sayısı gibi göstergelerinde 30 Nisan 2003 tarihinde söz konusu üründe Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland’a karşı alınan dampinge karşı verginin de etkisiyle olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen, yurtiçi satış fiyatları, kârlılık ve stoklar üzerinde belirgin bir kötüleşme gözlenmektedir. Bu olumsuzlukların dampingli ithalata bağlı olduğu tespit edilmiştir.

Karar ve işlemler

Madde 6 — Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 18/02/2004 tarihinde Vietnam ve Çin Tayvanı menşeli söz konusu maddeler için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Piyasa Ekonomisinin Uygulandığı Üçüncü Ülkenin Seçimi

Madde 7 — Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, şikayete konu ülkelerden olan Vietnam için bu aşamada şikayete konu diğer ülke olan Çin Tayvanı’nın serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

Madde 8 — Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ’in yayım tarihini takiben 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soru formu soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki resmi temsilciliklerine de gönderilecektir.

Süreler

Madde 9 — Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

Soru formunda istenilenlerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

Madde 10 — Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması ve vergilerin geriye dönük uygulanması

Madde 11 — Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem şeklindeki vergiler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

Madde 12 — Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 7710-204 7702

Faks:+90.312.212 87 65 veya 212 87 11

E-posta:damping@dtm.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Madde 13 — Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/7)

Başvuru

Madde 1 — 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anlaş) ile Bilecik Kauçuk Sanayi (BİLKA) (yeniden faaliyete başlamıştır) adına Türkiye genel satıcısı Ümit Motor Belen Derundere, Vietnam, Çin Tayvanı (Tayvan) ve Sri Lanka menşeli "bisiklet iç ve dış lastikleri" nin Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, anılan ülkeler menşeli söz konusu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuşlardır.

Başvuru konusu madde

Madde 2 — Şikayet konusu maddeler, bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler ile bisikletlerin tekerleklerinin içine yerleştirilen kauçuktan iç lastiklerdir. Söz konusu maddeler, Gümrük Tarife Cetveli’nin 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler" ile 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan "bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler"dir.

Bisiklet dış lastiği, sentetik kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırt lastiği çekimi, topuk teli imali, beze kauçuk kaplama ve eğik kesme ile yanak bezi hazırlama işlemleri ve müteakiben iç ve dış boyama ile pişirme uygulanarak imal edilmektedir.

Bisiklet iç lastiği, butil kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırasıyla süzme, lastik çekim, boya kesme, sibop çakma, ekleme uçların ek yersiz birleştirilmesi, pişirme, şişirme, aksesuar takımı ve vakum işlemleri uygulanarak imal edilmektedir.

Başvurunun desteklenmesi

Madde 3 — Şikayetçi firmaların toplam Türkiye benzer mal üretiminin tamamını gerçekleştirdiği tespit olunmuş, böylece, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde, şikayetin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

Madde 4 — Damping marjının hesaplanmasında her bir ülke için ve her bir ürüne ilişkin olarak eldeki mevcut veriler çerçevesinde ayrı ayrı tespit edilen normal değerler ile ihraç fiyatları karşılaştırılmıştır.

Normal değer belirlemesinde, Sri Lanka için, en çok ticarete konu olan tipteki bisiklet lastiklerinde söz konusu ülke koşullarına göre ayarlama yapılmış ve oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır.

Vietnam’ın piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değer tespitinde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükmü çerçevesinde Sri Lanka için belirlenen normal değerin Vietnam için de geçerli olduğu kabul edilmiştir.

Çin Tayvanı için ise tip bazında karşılaştırma yapılmasına imkan veren veri olmaması nedeniyle Yönetmelik’in 5 inci maddesi çerçevesinde anılan ülkeden Avrupa Birliği’ne CIF ihraç fiyat ortalaması normal değer olarak alınmıştır.

İhraç fiyatı belirlemesinde, Vietnam için ithal faturaları, Tayvan için tip bazında veri mevcut olmadığı için Devlet İstatistik Enstitüsü verileri ve Sri Lanka için ise Türkiye’deki ithalatçının yurtiçi satış fiyatından geriye doğru gidilerek belirlenen CIF ihraç fiyatı temel alınmıştır.

Damping marjı hesaplanırken ihraç fiyatları ile normal değerler FOB bazda karşılaştırılmıştır. Bu şekilde hesaplanan damping marjlarının her üç ülke için de önemli oranlarda olduğu tespit edilmiştir.

Zarar ve nedensellik iddiası

Madde 5 — Şikayet konusu ülkeler menşeli ürünlerdeki ithalatın önemli ölçüde artış gösterdiği ve bu ülkelerden yapılan şikayet konusu ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı ve yerli üretici fiyatlarını yüksek oranlarda kırdığı görülmüştür.

Yerli üreticinin 2003 Ocak-Eylül dönemi ekonomik verilerine baktığımızda üretim, yurtiçi satışlar, kapasite kullanım oranı, stoklar ve toplam çalışan sayısı gibi göstergelerinde 30 Nisan 2003 tarihinde söz konusu üründe Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Tayland’a karşı alınan dampinge karşı verginin de etkisiyle olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen, yurtiçi satış fiyatları, kârlılık ve verimlilik üzerinde belirgin bir kötüleşme gözlenmektedir. Bu olumsuzlukların dampingli ithalata bağlı olduğu tespit edilmiştir.

Karar ve işlemler

Madde 6 — Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 18/02/2004 tarihinde Vietnam, Çin Tayvanı ve Sri Lanka menşeli söz konusu maddeler için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

Madde 7 — Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, şikayete konu ülkelerden olan Vietnam için bu aşamada şikayete konu diğer ülke olan Sri Lanka’nın serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

Madde 8 — Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ’in yayım tarihini takiben 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soru formu soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki resmi temsilciliklerine de gönderilecektir.

Süreler

Madde 9 — Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

Soru formunda istenilenlerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

Madde 10 — Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması ve vergilerin geriye dönük uygulanması

Madde 11 — Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem şeklindeki vergiler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

Madde 12 — Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90.312.204 7710-204 7702

Faks:+90.312.212 87 65 veya 212 87 11

E-posta:damping@dtm.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Madde 13 — Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2004/8)

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı vergiler

Madde 1 — Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemin yürürlükte kalma süresi, karşısında belirtilen tarihte sona erecektir. Ancak, süre bitiminden evvel yerli üretim dalının destekleyici delilleri içeren talebi üzerine açılacak bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı yönünde bir belirleme yapılması halinde, bu belirlemeye ilişkin dampinge karşı önlem uygulamasına devam edilir.

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

Madde 2 — Yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, üreticisi bulundukları ürünlerin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı verginin kalkması halinde, dampingin ve zararın devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini gösteren yeterli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilirler.

Bu yöndeki yeterli delilleri içeren başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en az üç ay önce;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü,

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel : 0.312.204 77 02 veya 204 77 22

Faks : 0.312.212 87 65

E-posta: damping@foreigntrade.gov.tr

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

İlgili mevzuat

Madde 3 — Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik'ten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Yürürlük

Madde 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sayfa Başı


Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı

Karar No: 302/17

Karar Tarihi: 01/03/2004

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/03/2004 tarihli toplantısında; 30/04/2003 tarihli ve 141/16 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan, TETAŞ ile İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların yürürlükten kaldırılmasına ve 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki TETAŞ ile İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

TETAŞ İLE İLETİM SİSTEMİNE DOĞRUDAN BAĞLI TÜKETİCİLER ARASINDAKİ ANLAŞMALARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1) Yürürlük

TETAŞ ile iletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler arasındaki anlaşmaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarda TETAŞ tarafından bir değişiklik talep edilmesi halinde, değişiklik talebi her yılın Ekim ayı sonuna kadar TETAŞ tarafından Kuruma önerilir ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulur.

2) Güvence Bedeli

TETAŞ ile iletim sistemine doğrudan bağlı bir tüketici arasında imzalanan enerji satış anlaşmasının sona ermesi veya feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup edilmek üzere TETAŞ tarafından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda güvence bedeli talep edilebilir:

a) Her yılın Ocak ayı içerisinde, bir önceki yılda müşterinin fatura dönemi itibarıyla ödediği faturalardan en yüksek bedele tekabül eden faturadaki tüketim miktarının esas değerlere (aktif, endüktif reaktif, kapasitif reaktif enerji bedeli, güç ve güç aşım bedeli ile KDV ve varsa BTV dahil) yeni yılda Ocak ayı için belirlenen TETAŞ’a ait elektrik enerjisi satış tarifesinde belirtilen birim fiyatlar uygulanmak (çarpılmak) suretiyle bulunan toplam fatura bedelinin 1,5 katı güvence bedeli olarak belirlenir.

b) Çift terimli tarife sınıfından enerji alan müşterilerin yıl içerisinde ek güç talep etmeleri halinde; müşterinin talep edeceği ek güç (kW), aylık çekebileceği enerjiye (kWh) dönüştürülür ve bulunan bu tüketim miktarı, ek gücün istendiği tarihte müşterinin tarife sınıfındaki TETAŞ’ın o aya ait aktif enerji birim fiyatıyla (TL/kWh) çarpılarak, güç bedeli, KDV ve varsa BTV ilave edilmek suretiyle bulunan fatura bedelinin 1,5 katı karşılığı, fark güvence bedeli olarak alınır.

c) Tek terimli tarife sınıfından enerji alan müşterilerin yıl içerisinde proje tadilatına gitmek suretiyle ek kurulu güç talep etmeleri halinde; müşterinin TETAŞ’a vereceği onaylı projesinde belirlenen ek kurulu gücün (kW) 0,60 katı, aylık çekebileceği enerjiye (kWh) dönüştürülecek (30 gün baz alınacak olup, 720 X 0,60 X talep edilen ek güç) ve bulunan bu tüketim miktarı ek kurulu gücün talep edildiği tarihteki müşterinin tarife sınıfındaki TETAŞ’ın o aya ait aktif enerji birim fiyatıyla (TL/kWh) çarpılarak KDV ve varsa BTV de ilave edilmek suretiyle bulunan fatura bedelinin 1,5 katı karşılığı, fark güvence bedeli olarak alınır.

d) Sözleşme gücünde değişiklik yapacak olan müşterinin aynı yıl içerisinde sözleşme gücünü düşürdükten sonra bilahare sözleşme gücünü önceki değerine yükseltmesi halinde bu değişiklikten dolayı müşteriden fark güvence bedeli talep edilmez.

e) Müşterinin tarife grubunu değiştirmesi durumunda talep etmiş olduğu sözleşme gücü de dikkate alınarak, talep ettiği tarife grubu hükümleri doğrultusunda güvence bedelleri güncelleştirilir, bu güncelleştirme neticesinde bulunan değer mevcut güvence bedelinden fazla olması halinde fark güvence bedeli alınır.

f) Tüketiciler güvence bedeli olarak, nakit veya süresiz banka kati teminat mektubu verebilirler.

g) Güvence bedelini daha önce nakit olarak ödemiş olan tüketiciler, talep etmeleri halinde, yeni güvence bedelinin güncelleştirilen karşılığı tutarında süresiz banka kati teminat mektubu vermeleri şartıyla, varolan güvence bedeli alındıkları usul ve esaslara göre güncelleştirilerek, aylık eşit taksitler halinde kullandıkları elektrik enerjisi faturalarından mahsup edilmek suretiyle en fazla 6 (altı) ay içerisinde iade edilir.

h) Süresiz banka kati teminat mektubu alınmış tüketicilerin güvence bedelleri, her yıl Ocak ayı içerisinde güncellenir. Tüketici; güvence bedelindeki eksik kısmı, buna ilişkin bildirim yapıldıktan itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde tamamlar.

i) Aylık elektrik enerjisi tüketim bedelini yılda 3 (üç) kez zamanında ödemeyen tüketicilerin mevcut güvence bedeli % 25 oranında arttırılır.

j) Elektrik enerjisi satış anlaşmasının feshi veya sona ermesi durumunda nakit güvence bedelleri; bu usul ve esaslar doğrultusunda güncelleştirilir ve tüketicinin TETAŞ ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra varsa bakiyesi, iptal tarihinde işletme kayıtları ve tüketicinin güvence alındı belgesi dikkate alınarak en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ödenir.

k) Tüketicinin, bağlantı anlaşmasındaki maksimum alış kapasitesinde artış olması durumunda fark güvence bedelini makbuz karşılığı peşin veya banka kati teminat mektubu olarak ödemesi esastır.

l) Güvence bedellerinin güncelleştirilmesi sırasında, müşteriye ait bir önceki yılda elektrik enerjisi tüketimine ilişkin fatura ve bedellerinin bulunmaması veya sözleşmesi bulunmasına rağmen hiç enerji çekmemiş olan müşterilerin güvence bedellerinin güncelleştirilmesinde, tarife sınıfına göre, kurulu güç veya sözleşme gücü üzerinden, güncelleştirme usul ve esasları baz alınarak güncelleştirilir.

m) Sözleşmeleri TETAŞ tarafından devralınan müşterilerden, güvence bedeliyle ilgili olarak sözleşmelerinde hüküm bulunanlara da bu madde hükümleri doğrultusunda uygulama yapılır.

3) Elektrik Enerjisinin Kullanılması

Tüketici, elektrik enerjisini onaylı elektrik projesine uygun olarak, anlaşmasındaki esaslara göre kullanır. Söz konusu elektrik enerjisini ait olduğu abone grubu dışında kullanamaz veya diğer tüketicilere kullandıramaz.

4) Kesme-Bağlama

Kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketiminde bulunan veya ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir tüketicinin elektrik enerjisinin TEİAŞ tarafından kesildiği durumlarda, söz konusu tüketicinin yükümlülüklerini yerine getirip, anlaşma şartlarına aykırı olan durumunu da düzeltmesi ve TEİAŞ’a peşin olarak bir kesme-bağlama bedelini ödemesi halinde elektrik enerjisi yeniden bağlanır.

5) Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından; iletim sistemine veya sayaca veya ölçüm sistemine ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, elektrik enerjisinin eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde, TEİAŞ’ın tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

TEİAŞ, kaçak elektrik enerjisi tükettiği tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin elektriğini keserek TETAŞ’a yazılı olarak bilgi verir. Bu konudaki yasal işlemler TETAŞ tarafından yürütülür.

Kaçak elektrik enerjisi tüketim bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen elektrik enerjisi miktarı dikkate alınarak TETAŞ tarafından gerçek veya tüzel kişiye 7 nci madde uyarınca belirlenen yöntemler çerçevesinde tahakkuk ettirilir.

6) Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi

Tüketicinin;

a) Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,

b) Kendi adına enerji satış anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen faturaları ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,

c) Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde TEİAŞ’a haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi,

d) Enerji satış anlaşmasının imzalanmasından sonra TEİAŞ tarafından bağlantı anlaşması çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin bağlantı yapması veya yaptırması,

e) TETAŞ’a yapılmış bir başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,

f) Güç transformatörünü değiştirdiği halde ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

g) TETAŞ ile elektrik enerjisi satış anlaşması imzalamadan 5 inci madde kapsamı dışında elektrik enerjisi kullanılması,

hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır. Ancak; (b), (c) ve (e) bentlerinde tanımlanan hallerde, usulsüz elektrik enerjisi tüketimi tespitinden önce ilgili tüzel kişilere başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin hükümler uygulanmaz.

TEİAŞ tarafından, usulsüz elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketicinin elektriği kesilir ve bu durum TETAŞ’a yazılı olarak bildirilir.

7) Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimine Yönelik Ortak Hükümler

a) 5 ve 6 ncı maddeler uyarınca kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi kullanıldığı tespit edilen kullanım yerinde, TEİAŞ tarafından yetkilendirilmiş elemanlar ile kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi kullanan gerçek veya tüzel kişi temsilcisi tarafından imzalanan bir tutanak düzenlenerek, bir sureti imza sahibine bırakılır.

Kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi kullanan gerçek veya tüzel kişi temsilcisinin tutanağın düzenlenmesi sırasında kullanım yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaması, durumunda, kullanım yerine bırakılan tutanak, bildirim yerine geçer. Tutanakta kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi kullanım nedeni ve şekli açıkça belirtilir.

b) Kaçak elektrik enerjisi kullanma süresi; tutanak düzenlenmiş olması kaydıyla kontrol, mühürleme, kesme-bağlama, sayaç değiştirme ve son endeks okuma işlemlerinden en son yapılanın işlem tarihi ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihe kadar olan süredir. Ancak, sayaçtan geçirilmeden ayrı bir hatla kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespiti halinde bu süre 2 (iki) kat olarak alınır.

Bu sürenin dışında tüketicinin kaçak elektrik enerjisi kullandığının doğru bulgu ve belgelerle tespit edilmesi halinde, kaçak tüketime ek olarak kullanımın başlangıç tarihi itibarıyla geriye dönük normal tüketim hesabı yapılır. Bu dönemdeki faturalara tüketimin yapıldığı kabul edilen dönemlerdeki birim fiyatlar uygulanır ve 13 üncü madde hükümlerindeki gecikme faizi uygulanarak faturalar tahsil edilir.

c) Kaçak elektrik enerjisi kullanıldığı tespit edilen kullanım yerinde tüketilen elektrik enerjisi miktarının hesaplanmasında; tüm tüketiciler için öncelikle ihtilafsız dönemlerdeki tüketimi doğru olarak kaydetmiş olan sayaç değerine göre, kaçak kullanım tespitinin yapıldığı tarihten geriye dönük olarak yapılan incelemeler sonucunda, tüketim değerlerinin düşmeye başladığı tarih tespit edilebiliyorsa, bu tarihten önceki dönem ihtilafsız dönem olarak kabul edilir. Doğru tespit edilmiş tüketim değeri yoksa; müstakil transformatörlerde ölçü noktasına bakılmaksızın, besleme transformatör veya transformatörlerinin toplam kurulu gücünün kullanma faktörü 0,60 olarak kabul edilir ve ortalama aylık çalışma saatine göre hesaplanır.

Mühür altındaki sayaçlardan geçirilmeksizin ayrı bir hat çekilerek birtakım cihazlar kaçak olarak beslenmiş ise tüketilen elektrik enerjisi sadece bu hat üzerindeki cihazların kurulu gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketimin 2 (iki) katı alınarak bir önceki ayda geçerli olan birim fiyatlarla fatura düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen faturalara 13 üncü madde hükümlerindeki gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

Kaçak elektrik enerjisi kullanımında ortalama aylık çalışma saatleri; sanayi, endüksiyon ve ark ocaklarında; tek vardiya çalışmalarda 200 saat, iki vardiya çalışmalarda 400 saat, üç vardiya çalışmalarda 600 saat kabul edilir. Vardiyanın sayısının ve saatinin tespitinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen resmi belgeler göz önüne alınır. Çalışma saatlerinin yukarıda belirtilenlerden daha fazla olmasının tespiti durumunda ise, tespit edilen saatler esas alınır. Vardiya sayısının ve saatinin ispatı tüketici tarafından yapılır. Vardiya sayısının ispat edilememesi durumunda 3 (üç) vardiya çalışıldığı kabul edilir. Sanayi, endüksiyon ve ark ocakları dışındaki abonelerde, çalışma saati 250 saat olarak kabul edilir.

d) Tüm kaçak kullanımlara ilişkin hesaplamalar tek terimli aktif enerji tarifesi üzerinden yapılır.

Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketicinin; bu maddenin, (b) ve (c) bentlerindeki usul ve esaslar göz önüne alınarak hesaplanan tüketimi, dahil olduğu abone grubu için kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tarihte geçerli olan tek terimli aktif enerji bedelinin 1.5 (birbuçuk) katı üzerinden hesap ve fatura edilir. Söz konusu faturalara kaçak ve usulsüz elektrik kullandığı tarihten itibaren 13 üncü madde hükümlerindeki gecikme faizi uygulanır.

Tüketicilerin tekrarlanan kaçak elektrik enerjisi kullandığının tespiti durumunda, kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespit edildiği tarihte yürürlükte olan tek terimli aktif enerji tarife bedelinin 2 (iki) katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Söz konusu faturalara kaçak ve usulsüz elektrik kullandığı tarihten itibaren 13 üncü madde hükümlerindeki gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

e) Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit olunan tüketici, kendisine tahakkuk ettirilen bedeli tebliğ tarihi dahil 5 (beş) iş günü içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Tüketici ancak, söz konusu kaçak tahakkukuna ilişkin tebliğ edilen faturaya, kanıt ve belgeler ile birlikte, 5 (beş) iş günü içerisinde itiraz edebilir. Bu itiraz en geç l (bir) ay içerisinde sonuçlandırılır.

İtiraz sonuçlandırılıncaya kadar tüketicinin mağduriyetinin önlenmesi bakımından itiraza esas tahakkuk tutarı kadar kati ve süresiz banka teminat mektubu alınması kaydıyla elektrik enerjisi bağlanabilir.

Tüketicinin itirazı sonucunda haklı olmadığının tespit edilmesi durumunda, mevcut borcu gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Tüketicinin haklı olduğunun tespit edilmesi durumunda ise yeniden hesaplanan borcu gecikme zammı alınmaksızın tahsil edilir.

8) Ölçüm Sisteminin Periyodik Bakımı ve Testleri

Ölçü sistemlerinin periyodik bakımı ve testleri TEİAŞ tarafından gerçekleştirilir. Bu işlemlere ilişkin tüm masraflar tüketici tarafından karşılanır.

Testler sırasında ölçüm sistemini oluşturan her bir teçhizatın gerekli fonksiyonlarının ilgili mevzuatta tanımlanan özellikleri ve hassasiyet sınıflarına haiz olup olmadığı, TEİAŞ’ın ölçüm sistemlerinin testi ve devreye alınmasına ilişkin prosedürüne uygun olarak kontrol ve test edilir. Ölçüm devrelerinde gerekli yerlerin mühürleri kontrol edilerek, mühürlenmemiş yerler varsa mühürlenir. Bu mühürler sadece ölçü sisteminin kontrol ve test zamanlarında gerekmesi halinde TEİAŞ yetkilisi tarafından tüketici yetkilisi huzurunda sökülebilir. Ölçüm sistemleri ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar sonucu test ve mühür tutanağı düzenlenir.

9) Sayaç ve Sayaç Yeri

Tüketicinin aktif ve reaktif elektrik enerjisi tüketimi ile güç ölçümleri; ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen sayaçlar ve uygun şekilde tesis edilmiş ölçüm sistemleri ile gerçekleştirilir.

Sayaç ve ölçüm sisteminin yeri, ilgili mevzuat çerçevesinde TEİAŞ tarafından belirlenir. Sayaçlar, kolayca okunabilecek şekilde tesis edilir.

TEİAŞ, teknik gereklilik halinde tüketici tesislerine ilave ölçü ve kontrol cihazları tesis edebilir. Tüketici, TEİAŞ tarafından tesis edilen sayaç, ölçü ve kontrol cihazları ile bunların tesis edileceği yerler için kira veya başka bir ad altında herhangi bir bedel talep edemez.

Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde; TEİAŞ, TETAŞ veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, TEİAŞ tarafından 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır ve oluşan bedeller talep sahibi tarafından ödenir.

Sayacın, tüketicinin kusuru dışında herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde, bu döneme ait faturalamaya esas tüketim miktarı, sayaç çalışır duruma getirildikten sonra tüketicinin faturalamaya esas iki tüketim dönemine ait tüketimleri ile sayacın tüketimi doğru kaydettiği en son geçmiş iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması alınarak hesaplanır.

Sayacın, tüketicinin kusuru dışında herhangi bir nedenle tüketimi doğru kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde, bu döneme ait faturalamaya esas tüketim miktarı, sayaç çalışır duruma getirildikten sonra tüketicinin faturalamaya esas iki tüketim dönemine ait tüketimleri ile sayacın tüketimi doğru kaydettiği en son geçmiş iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması ile söz konusu dönem için fatura edilmiş miktarın farkı alınarak hesaplanır.

Hesaplamalar sonucunda bulunan fark, ilgili dönem birim fiyatlarıyla ve gecikme faizi olmaksızın TETAŞ tarafından tüketiciye tahakkuk ettirilir. Bu farkın tüketici lehine olması durumunda, fazla olarak tahsil edilen bedel tüketiciye 5 (beş) iş günü içerisinde iade edilir veya tüketicinin tercih etmesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir.

10) Faturalandırma ve Ödeme

Tüketici sayacından faturalamaya esas tüketim dönemleri itibarıyla dönem sonu endeksleri okunur. Bu değerler ile bir önceki dönem sonu endeksleri kullanılarak hesaplanan elektrik enerjisi tüketim miktarına ilgili abone grubuna göre TETAŞ'ın yürürlükte olan tarifesi uygulanmak suretiyle fatura düzenlenir.

Faturada yer alan tutar, tebliğ tarihi dahil 15 (on beş) gün içerisinde tüketici tarafından TETAŞ'a ödenir.

11) Vergi ve Harçlar

Tüketici ile yapılan anlaşmayla ilgili her türlü vergi, harç ve pul giderleri tüketici tarafından karşılanır.

12) Hatalı Bildirimde Bulunulması

Faturalamaya ilişkin hatalar; sayacın hatalı okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer fatura düzenlenmesi gibi hususlardır.

TETAŞ’dan kaynaklanan hatalı bildirimlere karşı, tüketici tarafından faturanın tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edilmesi halinde itiraz, başvuru tarihini izleyen en geç 3 (üç) iş günü içerisinde TETAŞ tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye yazılı olarak bildirilir. İtirazın yapılmış olması son ödeme tarihini değiştirmez ve ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Yukarıda belirtilen itiraz süresini aşan başvurularda, başvuru tarihini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içerisinde inceleme sonuçlandırılır. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması ve fazla tahsil edilen bir bedelin olması durumunda, bu bedel tüketiciye 5 (beş) iş günü içerisinde iade edilir veya tüketicinin tercih etmesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir.

13) Zamanında Ödenmeyen Borçlar

Tüketicinin, TETAŞ tarafından fatura edilen tutara ilişkin ödemeleri süresinde yapmaması halinde, fatura tutarının ödenmesi için tüketiciye ihtarname gönderilir. Tüketicinin ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren fatura bedelini 3 (üç) iş günü içerisinde ödememesi halinde TETAŞ tarafından TEİAŞ’a yapılan bildirim üzerine TEİAŞ tarafından elektriği kesilir.

Tüketici ile TETAŞ arasındaki enerji satış anlaşmasından doğan alacaklarla ilgili gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenir.

Aynı kullanım yerine ait başka tüketicilerin önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni tüketicinin üstlenmesi talep edilemez.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından :

Karar No : 195

İtiraz No :

-KARAR-

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 89 uncu maddesinde, oy verme günü saat: 08.00'den 17.00'ye kadar geçecek zamanın oy verme süresi olduğu belirtilmiş, bu maddenin 3959 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen ek fıkrasında da, oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatlerinin, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebileceği öngörülmüştür.

Bu hükümler çerçevesinde durum Kurulumuzca incelenmiş güneşin doğuş ve batış sürelerine ilişkin değerlendirmeler ile Resmî Gazete'nin 16 Mart 2002 gün ve 24697 sayılı nüshasında yayımlanan 2002/3769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin oy verme günü olan 28 Mart 2004 Pazar günü itibariyle yaz saati uygulaması nedeniyle saatlerin ileri alınacağı ve ayrıca Yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar ışığında, aşağıda adları yazılı illerde oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, yukarıda sözü edilen 89 uncu maddede belirli saatlerden ayrı ve farklı olarak saptanması gerekli görülmüştür.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

28 Mart 2004 pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde;

1- Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis İllerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00 - 16.00 olarak saptanmasına,

2- Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 - 17.00 olarak belirlenmesine,

3- Bu kararın duyuru olarak TRT'de ve ayrıca Resmî Gazete'de yayımlanmasına, tüm il ve ilçe seçim kurulları başkanlıkları ile İçişleri Bakanlığına ve seçime katılacak siyasi partiler genel başkanlıklarına gönderilmesine,

24.01.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Cengiz ERDOĞAN

Ahmet Hamdi ÜNLÜ

Kenan ATASOY

Yılmaz DERME

Üye

Üye

Üye

 

Yücel IRMAK

Yurdaer ÖZDİLEK

Hasan ERBİL

 

Sayfa Başı