1 Haziran 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26539

KANUN

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMEDE  DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5670                                                                                                    Kabul Tarihi : 25/5/2007

             MADDE 1 – 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yer alan "hükmi şahsiyeti haiz ve 18 yıl" ibaresi "tüzel kişiliğe sahip ve 23 yıl" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "18 yıl" ibaresi "23 yıl" olarak değiştirilmiş ve anılan Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             "EK MADDE 1 – GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, milli savunma ve milli güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür.

             Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur.

             GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, GAP ile ilgili her konuda bilgi toplamada, planların hazırlanmasında ve uygulamanın izlenmesinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve sivil toplum  kuruluşları ile yakın işbirliği içinde bulunur." 

             MADDE 3 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (f) bendine "Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "GAP İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 4 – Bu Kanunun 3 üncü maddesi 1/11/2007 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

31/5/2007