GÜ­NEY­DO­ĞU ANA­DO­LU PRO­JE­Sİ BÖL­GE KAL­KIN­MA İDA­RE­Sİ TEŞKİLATININ KU­RU­LUŞ VE GÖ­REV­LE­Rİ HAK­KIN­DA KA­NUN

HÜK­MÜN­DE KA­RAR­NA­ME­DE  DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5670

 

Kabul Tarihi: 25/5/2007      

 

MAD­DE 1- 27/10/1989 ta­rih­li ve 388 sa­yı­lı Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Pro­je­si Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Teş­ki­la­tı­nın Ku­ru­luş ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 1 in­ci mad­de­sin­de yer alan “hük­mi şah­si­ye­ti ha­iz ve 18 yıl” iba­re­si “tü­zel ki­şi­li­ğe sa­hip ve 23 yıl” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 2- 388 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 13 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da yer alan “18 yıl” iba­re­si “23 yıl” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş ve anı­lan Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki ek mad­de ek­len­miş­tir.

"EK MAD­DE 1- GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, mil­li sa­vun­ma ve mil­li gü­ven­li­ğe iliş­kin hu­sus­lar sak­lı kal­mak kay­dıy­la gö­rev­le­ri ile il­gi­li ola­rak ge­rek­li gör­dü­ğü bil­gi­le­ri bü­tün ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan ve di­ğer ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler­den doğ­ru­dan is­te­me­ye yet­ki­li­dir. Ken­di­le­rin­den bil­gi is­te­nen bü­tün ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile di­ğer ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler bu bil­gi­le­ri za­ma­nın­da ver­mek­le yü­küm­lü­dür.

Bu şe­kil­de el­de edi­len bil­gi­ler­den ti­ca­ri sır ni­te­li­ğin­de olan­la­rın giz­li­li­ği­ne uyu­lur.

GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, GAP ile il­gi­li her ko­nu­da bil­gi top­la­ma­da, plan­la­rın ha­zır­lan­ma­sın­da ve uy­gu­la­ma­nın iz­len­me­sin­de, ba­kan­lık­lar, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, ka­mu ik­ti­sa­di te­şeb­büs­le­ri ve ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki ku­ru­luş­lar ve si­vil top­lum  ku­ru­luş­la­rı ile ya­kın iş­bir­li­ği için­de bu­lu­nur." 

MAD­DE 3- 14/7/1965 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na ek­li (I) sa­yı­lı Ek Gös­ter­ge Cet­ve­li­nin “I- Ge­nel İda­re Hiz­met­leri Sı­nı­fı” bö­lü­mü­nün (f) ben­di­ne “Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu Üye­si,” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “GAP İda­re­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı,” iba­re­si ek­len­miş­tir.

MAD­DE 4- Bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si 1/11/2007 ta­ri­hin­de, di­ğer hü­küm­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 5- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.