Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Haziran 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24439

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4677 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

4678 Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun

4681 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu

4682 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM Kararı

719 Bitlis-Ahlat İlçesinin Tarihi, Kültürel ve Turistik Değerlerinin Araştırılarak Ekonomik ve Sosyal Yönden Kalkınması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’a, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/2447 933 Kişiye Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

2001/2493 Çay Bahçelerinin Islahı ve Kaliteli Çay Üretiminin Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine İlişkin Karar

2001/2502 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TürkAnonim Şirketi’nin Kayıtlı Sermayesinin Yükseltilmesi Hakkında Karar

2001/2512 Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2001/2537 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Taşra Teşkilatında Yer Alan Afyon, Ankara, Elazığ, İçel ve İstanbul Makina İkmal Müdürlüklerinin Kaldırılması Hakkında Karar

2001/2538 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Bölge Müdürlükleri ile Bu Bölge Müdürlüklerine Bağlı İllerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

Yönetmelikler

2001/2475 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

2001/2526 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

— Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği

— Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 ve 23 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Bu Amaçla Oluşturulacak Çiftçi Kayıt Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (No : 2001/15)

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (No : 346)

 

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi

Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek

Kabulüne Dair Kanun

 

Kanun No. 4677                                                         Kabul Tarihi : 13.6.2001

 

MADDE 1. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrası ile bu fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu Kanunun 64 üncü, 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23.4.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malûl olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bu Kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.

a) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile Emniyet Teşkilâtı personeli ve Millî İstihbarat Teşkilâtı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimleri ile malûl olanlara, bunların ölümleri halinde de dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malûllerin emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tâbi tutulur.

Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malûl olanlara, asgarî ücretin net tutarı, aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 78. — 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 28.2.1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; yaşamını sürdürebilmek için gerekli hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malûllere ise mevcut aylıkları üzerinden otuz yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu madde hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler, faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir.

MADDE 3. — 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu Kanun kapsamına giren yedek subay, erbaş ve erlerden askerlik yükümlülüğü sona ermiş olup, henüz vazife malûllüğü maaşı bağlanmamış olanlardan tedavileri devam edenlerin; maruz kaldıkları hastalık, yaralanma ve sakatlanmalardan dolayı tedavilerini sürdürmek üzere ilgili sağlık kuruluşlarına sevkleri, ikametgâhındaki veya ikametgâhına en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanır. Sevk edilen hasta ile sevk edildikleri yerlere bir kimse refakatinde gitmesinin resmî tabip raporuyla belgelenmesi durumunda refakatçisine; gidiş ve dönüş yol ücreti ile gidiş ve dönüş süresi için gündelik, sevk eden askerlik şubesi tarafından peşin veya avans olarak ödenir. Yol ücretinin ödenmesinde şehirlerarası karayolu toplu taşım vasıtası ücretleri; gündelikte ise en düşük dereceli Devlet memuru gündeliği esas alınır. Bunlardan ambulans veya özel vasıtalarla hastanelere gitmesi resmî tabip raporuyla belirlenenlerin ambulans veya özel vasıta ücretlerinin ödenmesinde yerel rayiçler esas alınır. Ödenen yol ücretleri, gündelikler, ambulans veya özel vasıta ücretleri Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bu Kanun ile değişik ek 77 nci maddesi kapsamına giren hak sahiplerinin aylıkları, 4.10.2000 tarihinden itibaren ek 77 nci maddede belirtilen esaslara göre yükseltilir. Ancak, bu yükseltmeden dolayı geçmişe yönelik aylık ve aylık farkı ödenmez.

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

20/6/2001

—— • ——

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek

Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar

Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4678                                                        Kabul Tarihi : 13.6.2001

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak alınacak subay ve astsubayların teminini, yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, hizmet şartlarını, yükselmelerini, atama ve yer değiştirmelerini, görev ve yükümlülüklerini, özlük ve sosyal haklarını, muvazzaf subaylık veya muvazzaf astsubaylık statüsüne geçmelerini, ayırma ve ayrılma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, sözleşmeli subay ve astsubaylarla, bunları istihdam edecek Türk Silâhlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen;

a) Ön sözleşme : Türk Silâhlı Kuvvetleri birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay veya astsubay adayları arasında; askerî eğitime alınmaları konusunda yapılan ve sadece askerî eğitim dönemi için geçerli olan sözleşmeyi,

b) Sözleşme : Türk Silâhlı Kuvvetleri birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay ve astsubay adaylarından askerî eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren, örneğine göre hazırlanmış olan yazılı bir belgeyi,

c) Sözleşmeli subay adayı : Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanları,

d) Sözleşmeli astsubay adayı : Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanları,

e) Sözleşmeli subay : Bu Kanunda öngörülen esaslara göre, kendileri ile sözleşme yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subayları,

f) Sözleşmeli astsubay : Bu Kanunda öngörülen esaslara göre, kendileri ile sözleşme yapılarak astsubay nasbedilen; astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerini haiz astsubayları,

g) Askerî eğitim : Sözleşmeli subay ve astsubay adaylarına sınıf okullarında yaptırılacak temel eğitimi, sınıfları ile ilgili sınıf okulları olmayanlar için eğitim merkezlerinde yaptırılacak özel askerî eğitimi,

İfade eder.

İKİNCİ KISIM

Sözleşmeli Subaylar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kaynak ve Yetiştirme

 

Kaynak

MADDE 4. — Sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört yıllık fakülte veya yüksek-okulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmiyedi yaşından, lisans üstü eğitimi tamamlamış olanlardan otuziki yaşından büyük olmayan ve yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder. Sözleşmeli subayların barışta ve savaşta yurdun her yerinde sınıfları görevini yapabilecek sağlık yeteneğine sahip bulunmaları gereklidir.

Askerî okullardan ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmetine sözleşmeli olarak alınmazlar. Ancak, askerî öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılanlar ile askerliğini yedek subay veya 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler, sözleşmeli subay olabilirler.

Askerî hâkim sınıfına, sözleşmeli subay statüsünde personel alınmaz.

Yetiştirme

MADDE 5. — Sözleşmeli subay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip sınıf okullarında veya eğitim merkezlerinde askerî eğitime alınırlar. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanun hükümlerine göre askerliğini yedek subay veya kısa dönem erbaş olarak yapanlardan, bu hizmetlerini bitirdikten sonra başvuranların tâbi olacakları askerî eğitimle ilgili esaslar yönetmelikte düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Süreleri ve

Muvazzaf Subaylığa Geçiş

 

Sözleşme süreleri

MADDE 6. — Sözleşmeli subay adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine nasbedilirler. Sözleşme süreleri üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirlenir. Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmeleri yenilenebilir. Ancak sözleşmeli subaylardan rütbe yaş haddini dolduranlar hakkında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Sözleşme süreleri; sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya silahlı çatışmayı gerektirecek hal ile savaş hallerinde Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı müddetince Genelkurmay Başkanının onayı ile talebe bakılmaksızın uzatılabilir.

Sözleşme işlemleri, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.

Muvazzaf subaylığa geçme

MADDE 7. — Sözleşmeli subaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf subaylığa geçiş için, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki yedinci fiilî hizmet yılı başından itibaren onikinci fiilî hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu şekilde muvazzaf subaylığa geçirilenler; subay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.

Muvazzaf subaylığa geçirileceklerde, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki yaş ile ilgili hükümler uygulanmaz. Sözleşmeli subaylardan muvazzaf subaylığa geçirilenler hakkında muvazzaf subayların tâbi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sözleşmeli Astsubaylar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kaynak ve Yetiştirme

 

Kaynak

MADDE 8. — Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulları ile en az lise veya dengi okulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmidört yaşından büyük olmayanlar ile aynı şartları haiz uzman erbaşların yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder.

Sözleşmeli astsubayların barışta ve savaşta yurdun her yerinde sınıfları görevini yapabilecek sağlık yeteneğine sahip bulunmaları gerekir.

Askerî okullardan ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmetine sözleşmeli olarak alınmazlar. Ancak, askerî öğrencilikten kendi isteği ile ayrılanlar ile kısa dönem erbaş ve erlerden terhis edilenler, sözleşmeli astsubay olabilirler.

Yetiştirme

MADDE 9. — Sözleşmeli astsubay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip, sınıf okullarında askerî eğitime alınırlar. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde askerliğini bitirdikten sonra başvuranların tâbi olacakları askerî eğitimle ilgili esaslar yönetmelikte düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Süreleri ve

Muvazzaf Astsubaylığa Geçiş

 

Sözleşme süreleri

MADDE 10. — Sözleşmeli astsubay adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler astsubay çavuş rütbesine nasbedilirler. Sözleşme süreleri; üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirlenir. Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmeleri yenilenebilir. Ancak sözleşmeli astsubaylardan rütbe yaş haddini dolduranlar hakkında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Sözleşme süreleri; sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya silahlı çatışmayı gerektirecek hal ile savaş hallerinde Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı müddetince Genelkurmay Başkanının onayı ile talebe bakılmaksızın uzatılabilir.

Sözleşme işlemleri, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.

Muvazzaf astsubaylığa geçme

MADDE 11. — Sözleşmeli astsubaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf astsubaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf astsubaylığa geçiş için, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki dördüncü fiilî hizmet yılı başından itibaren onikinci fiilî hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu şekilde muvazzaf astsubaylığa geçirilenler; astsubay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.

Muvazzaf astsubaylığa geçirileceklerde, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesindeki yaş ile ilgili hükümler uygulanmaz. Sözleşmeli astsubaylardan muvazzaf astsubaylığa geçirilenler hakkında muvazzaf astsubayların tâbi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Rütbe Bekleme Süreleri, Sözleşmenin Yenilenmesi ve Feshi

 

Rütbe bekleme süreleri ve sözleşmenin yenilenmesi

MADDE 12. — Sözleşmeli subay ve astsubayların rütbe bekleme süreleri hakkında, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunda muvazzaf subay ve astsubaylar için belirlenen süreler uygulanır. Sözleşmeli subaylardan üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler, terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sözleşme müddeti sonuna kadar derece ilerlemesi yaparlar.

Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce taraflar sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme kendiliğinden sona erer.

Sözleşmeli subay veya astsubaylar, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak fesh edemezler.

Sözleşmeli astsubayların normal eğitim sürelerinden fazla okudukları süreler ile sözleşmeli astsubaylığa geçmeden önceki askerlik hizmet süreleri için rütbe bekleme sürelerinde düşme yapılmaz. Bu durumda olanlardan muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin normal eğitim sürelerinden fazla olarak okudukları süreler, rütbe bekleme sürelerinden düşülür. Hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte belirtilir.

Subay veya astsubay nasbedildikten sonra; yabancı memleketlere altı ay veya daha uzun süreli öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin sözleşme süreleri, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar; Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına yurt içindeki fakülte veya yüksekokullarda öğrenim yapanlarla, meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların sözleşme süreleri ise, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.

Yurt dışına sürekli göreve atanan sözleşmeli subay veya astsubayların sözleşme süreleri, görevi devraldıkları ve devrettikleri tarihler arasındaki süre kadar uzatılır.

Sözleşmeli subay ve astsubayların, yurt içi veya yurt dışı öğrenimler ile yurt dışı sürekli görevler nedeniyle uzatılan sözleşme süreleri, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda rütbeleri itibarıyla belirtilen yaş haddini geçemez.

Sözleşmenin idarece fesih halleri

MADDE 13. — Sözleşmeli subay veya astsubay adayları ile sözleşmeli subay veya astsubaylardan;

a) Haklarında disiplinsizlik ve ahlakî durumları nedeniyle "Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kalması uygun değildir" şeklinde sicil düzenlenenlerin,

b) Askerî eğitim esnasında yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilenlerle, yetersizlikleri nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılanların,

c) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûm olanların,

d) Yasadışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî faaliyetlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilenlerin,

e) Sözleşmeli subay veya astsubay olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin,

f) Disiplin mahkemeleri tarafından, sözleşme tarihinden itibaren bir takvim yılı içinde verilen cezaların toplamı otuz günden fazla olanların,

g) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkarılanların,

h) Sözleşmeli subay ve astsubay iken yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli subay ve astsubay olarak göreve devamı mümkün olmayanların,

ı) İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmayanların,

j) Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta veya savaşta, mesai saatleri içinde veya dışında görevlerini icra ederken bir saldırıya, kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, sözleşme tarihinden itibaren bir takvim yılı içinde aldıkları hava değişimi süreleri toplamı üç ayı geçenlerin,

Sözleşmeleri sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Özlük Hakları ve Sosyal Haklar

 

Ön sözleşme aylığı

MADDE 14. — Sözleşmeli subay veya astsubay yetiştirilmek üzere ön sözleşme yapılanlardan;

a) Sözleşmeli subay olarak yetiştirilecekler, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanuna bağlı (EK-VI) sayılı cetvelde asteğmenler için öngörülen 9 uncu derece 1 inci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, lojman tazminatı ile tayın bedeli hariç, aynen yararlandırılırlar. 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

b) Sözleşmeli astsubay olarak yetiştirilecekler, 18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Kanuna tâbi uzman onbaşılar gibi, 11 inci derecenin 1 inci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, lojman tazminatı ile tayın bedeli hariç aynen yararlandırılırlar. 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Aylıklar

MADDE 15. — Sözleşmeli subay ve astsubaylar, emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subay ve astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer malî ve sosyal haklardan aynen istifade ederler.

Sözleşmeli subay ve astsubaylardan Türk Silâhlı Kuvvetlerinde onbeşinci fiilî hizmet yılını tamamlayanlar;

a) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak,

b) Bulunduğu derecede en az üç yılını ve bu derecenin 3 üncü kademesinde bir yılını tamamlamış olmak,

Koşuluyla rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilirler. Bunlara müteakip yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları her hizmet yılı için kademe ilerlemesi; yukarıdaki şartları taşımaları halinde ise her üç yılda bir derece ilerlemesi yaptırılır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma ve sosyal haklar

MADDE 16. — Sözleşmeli subay ve astsubaylar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin, sözleşme süresince, sosyal hakları ve sağlık işlemlerinde 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır. Bunlardan 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan nedenler hariç olmak üzere, sözleşme dönemleri sonunda kendi istekleri üzerine veya idarece sözleşmeleri sona erdirilenler ve sağlık sebebi ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde hizmet ettikleri sözleşme süreleri kadar daha kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, askerî hastahanelerde ücretsiz muayene ve tedavileri ile sosyal hakları devam eder. Uygulamaya ilişkin hususlar yönetmelikte belirlenir.

Emekli, adî malûllük ve vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölenlerin dul ve yetimlerinin sağlık işlemleri, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür.

Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile ilgilendirme

MADDE 17. — Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylar; ön sözleşme yapılması ile birlikte 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf subaylara ve astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalandırılırlar. Ancak, sözleşmeli subay ve astsubay adaylarının fakülte veya yüksekokullarda geçen süreleri, adaylık süresince borçlandırılmaz. Sözleşmeli subaylar ve astsubaylar, aynı zamanda Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimî üyesidirler.

Tazminat ve ikramiye ödeme esasları

MADDE 18. — Sözleşmeli subay ve astsubaylardan kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlar ile durumları 13 üncü maddenin (h), (ı) ve (j) bentleri kapsamına girenlere aşağıda yazılı esaslara göre tazminat verilir.

a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın iki katının hizmet yılı ile çarpımı tutarında tazminat verilir. Ancak, hizmet yılı olarak en fazla dokuz yıl esas alınır.

b) Bu tazminatın hesabında 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ek tazminatlar ve 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat hariç olmak üzere, bütün ödemeler dikkate alınır.

Sözleşmeli subay ve astsubaylardan emeklilik hakkını kazananlar ile muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlere tazminat ödenmez. Bunlar hakkında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Emeklilik hakkını kazanmadan Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanların başka sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olarak geçen hizmetleri, 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilir.

Emekli maaşı bağlanması için gerekli hizmet sürelerini tamamlayanlara 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun esaslarına göre ikramiye verilir ve aylık bağlanır. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen tazminata ilişkin süreler, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında esas alınan süreden düşülür. Hizmet sürelerinin hesabında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 32 nci ve 36 ncı madde hükümleri de dikkate alınır.

Sözleşmeli subay ve astsubaylardan ilk sözleşme süresi içinde;

a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûm olanlar ile disiplinsizlik ve ahlakî durumları sebebiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler, sözleşme sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden tazminat olarak öderler.

b) Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan, durumları bu fıkranın (a) ve (b) bentleri hükümlerine uyanlar hakkında, ilgili bent hükümleri uygulanmakla birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınır.

Askerî eğitim esnasında sağlık sebebi veya sınıf ve ihtisaslarının gerektirdiği özel nitelikleri taşımama veya kaybetme halleri hariç olmak üzere, ilişikleri kesilenlere Devletçe yapılan masraf, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilerek, faizi ile birlikte ödettirilir. Askerlik yükümlülüğü bulunanların Devlete olan borçları askerlikleri süresince ertelenir.

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Giyim, kuşam ve istihkaklar

MADDE 19. — Sözleşmeli subay ve astsubayların giyim, kuşam ve istihkakları hakkında muvazzaf subay ve astsubaylara ilişkin hükümler uygulanır.

Tabanca tahsisi

MADDE 20. — Sözleşmeli subay ve astsubaylara askerî eğitimi müteakip zatî tabanca verilir. Bunlardan; bu Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan nedenlerden herhangi biriyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler ile dokuzuncu fiilî hizmet yılından önce ayrılanların zatî tabancaları geri alınır.

10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Konuttan faydalanma

MADDE 21. — Sözleşmeli subay ve astsubaylar, mensubu bulundukları Kuvvet Komutanlığına göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından emsali muvazzaf subay ve astsubaylar gibi istifade ederler.

Disiplin ve soruşturma usulleri

MADDE 22. — Sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında emsali muvazzaf subay ve astsubaylara ilişkin disiplin ve ceza hükümleri, sözleşmeli subay adayları hakkında yedek subay adaylarına uygulanan disiplin ve ceza hükümleri, sözleşmeli astsubay adayları hakkında ise astsubay sınıf okulu öğrencilerine uygulanan disiplin ve ceza hükümleri tatbik edilir. Jandarma Genel Komutanlığına mensup sözleşmeli subay ve astsubayların mülkî hizmete ilişkin suçlarında 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylardan yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve astsubaylar hakkındaki hükümlerine tâbidir.

Askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması

MADDE 23. — Askerlik yükümlülüğünü daha önce yerine getirmemiş olan;

a) Sözleşmeli subay adayları ile sözleşmeli subaylardan herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erenlerden; askerlik eğitimi dahil, hizmet sürelerinin toplamı tâbi oldukları askerlik hizmeti süresini karşılayanlar, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanun hükümlerine göre tamamlattırılır.

b) Sözleşmeli astsubay adaylarından veya sözleşmeli astsubaylardan, herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erenlerden; askerlik eğitimi dahil, hizmet sürelerinin toplamı tâbi oldukları askerlik hizmeti süresini karşılayanlar, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Kanun ile 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanun hükümlerine göre tamamlattırılır.

Özel hükümler

MADDE 24. — Sözleşmeli subay ve astsubayların görev ve sorumlulukları ile atama, nasıp, kıdem, terfi, kademe ilerlemesi, sicil ve izin işlemleri, taltifleri, madalya verilmesi, ödüllendirilmeleri, savaş takdirnamesi verilmesi, esir düşmeleri, harp gaibi olmaları, enterne edilmeleri konularında 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve astsubaylar hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, muvazzaf subay veya astsubayların tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Sözleşmeli subaylar, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerinden yararlanamazlar. Ayrıca sözleşmeli subaylar aynı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinden, sözleşmeli astsubaylar ise 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinden istifade edemezler. Ancak, bu personelden muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa geçirilenler anılan maddelerin hükümlerinden yararlanabilirler.

Yönetmelik

MADDE 25. — Sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylarda aranacak nitelikler, sağlık koşulları, alınacakları sınıf ve branşlar, duyuru, müracaat şekli ve zamanı, müracaatların kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması, sözleşme süreleri, sözleşmenin feshedilmesi, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilmeme halleri ve bunlara yapılacak işlemler, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, sınav, öğretim ve eğitimin esas, şekil ve süreleri, kıt’a, karargâh, kurum ve idarî işlerde görevlendirilmeleri, izin, ayırma, atamalar, yer değiştirmeler, astlık-üstlük münasebetleri, sicil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, muvazzaf subay veya astsubay statüsüne geçirilecekler için uygulanacak usul ve esaslar, sözleşme yapmaya yetkili makamlar, meslek içi eğitim ve ihtisas kurslarının süresi ve şekli, giyim, kuşam ve istihkaklarının verilme usulü, sağlık işlemleri, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin kendilerine yapılan eğitim, öğrenim ve yetiştirme masraflarının geri ödeme esasları ile diğer hususlar, bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden altı ay içerisinde Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

Yürürlük

MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/6/2001

—— • ——

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri

İzleme Kurulları Kanunu

 

Kanun No. 4681                                                         Kabul Tarihi : 14.6.2001

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yürürlükteki mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor haline getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak üzere, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kurulmasına, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bu Kanunda tekil veya çoğul olarak geçen "izleme kurulu" terimi, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarını ifade eder.

Askerî ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ilişkin hükümler saklıdır.

İzleme kurullarının kuruluşu

MADDE 2. — Bulunduğu yargı çevresinde ceza infaz kurumu veya tutukevi olan her adlî yargı adalet komisyonunca bir izleme kurulu kurulur.

İzleme kurulu, başkanla birlikte beş üyeden oluşur. Üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

İzleme kurulunun yetki alanı, adlî yargı adalet komisyonunun bulunduğu yargı çevresi ile sınırlıdır.

Yargı çevresinde müdürlük teşkilâtı olan birden çok ceza infaz kurumu ve tutukevi bulunması halinde buna uygun sayıda izleme kurulu kurulabilir. Bu durumda her izleme kurulunun yetki alanı, adlî yargı adalet komisyonunca belirlenir.

İzleme kuruluna çalışmaları için ilgili adlî yargı adalet komisyonunun bulunduğu binada bir yer ayrılır. İzleme kurulunun sekretarya hizmetleri, aynı adlî yargı adalet komisyonunun bürosu tarafından yürütülür.

İzleme kurulu üyelerinde aranacak nitelikler

MADDE 3. — İzleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

1. Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.

2. Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

4. Herhangi bir siyasî partinin merkez, il veya ilçe teşkilâtlarında görevli bulunmamak.

İzleme kurullarına seçilemeyecek olanlar

MADDE 4. — Aşağıda yazılı kişiler, izleme kurulu başkan ve üyeliğine seçilemez:

1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukukî ilişkilere taraf olanlar.

2. Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler.

3. Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar.

İzleme kurulu üyelerinin seçimi ve andiçmesi

MADDE 5. — İzleme kurullarının üyeleri, 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı şartlara durumları uygun olan kişilerden re’sen veya o yerdeki ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak ya da o yerin en büyük mülkî âmirinin yardımıyla belirlenecek olanlar ile doğrudan başvuranlar arasından adlî yargı adalet komisyonunca oybirliğiyle seçilirler.

Üyeler, göreve başlamadan önce adlî yargı adalet komisyonunun önünde aşağıdaki şekilde andiçerler:

"Üstlendiğim görevi Anayasa ve kanunlar gereğince tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlıkla yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

Andiçme tutanağı dosyalarında saklanır.

İzleme kurullarının görev ve yükümlülükleri

MADDE 6. — İzleme kurullarının görevleri şunlardır:

1. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki infaz ve ıslah uygulamalarına ilişkin işlem ve faaliyetleri yerinde görmek, incelemek, yönetici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü ve tutukluları dinlemek.

2. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde infaz ve ıslah, hükümlü ve tutukluların sağlık ve yaşam koşulları, iç güvenlik, sevk ve nakil işlemleri ile ilgili olarak gördükleri aksaklık ve eksiklikleri yetkili mercilere bildirmek.

3. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili tespitlerini ve aldıkları bilgileri değerlendirerek en az üç ayda bir rapor düzenlemek, raporun birer örneğini Adalet Bakanlığına, izleme kurulunun bulunduğu yargı çevresindeki infaz hâkimliği ile Cumhuriyet başsavcılığına, gerektiğinde ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına göndermek.

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

İzleme kurulu üyeleri, görevleri sırasında edindikleri bilgileri ve düzenlenen raporları yetkili mercilerin izni olmaksızın açıklayamazlar.

İzleme kurullarının çalışma esas ve usulleri

MADDE 7. — Her izleme kurulu, kendisini seçen adlî yargı adalet komisyonu başkanının çağrısı üzerine ve onun başkanlığında yapacağı ilk toplantısında üyeleri arasından iki yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Süresi dolanlar, bu görevlere yeniden seçilebilirler.

İzleme kurulları, en az iki ayda bir olağan olarak toplanır. Başkan, izleme kurulunu gerektiğinde re’sen veya üye tamsayısının salt çoğunluğunun görüşülecek konuyu da belirten yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırır.

İzleme kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğunun bir fazlası ile toplanır. Raporlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile kabul edilir.

Çalışmalar yürütülürken ceza infaz kurumu veya tutukevinin güvenliğini etkileyebilecek konularda kurum idaresine bilgi verilir.

İzleme kurulu, ilgili olduğu ceza infaz kurumu veya tutukevini en az iki ayda bir olmak üzere, gerekli gördüğü her zaman ziyaret edebilir. Bu ziyarete katılanların sayısı üçüncü fıkrada öngörülen toplantı yeter sayısından az olamaz.

İzleme kurullarının çalışma esas ve usulleri ile yapacakları ziyaretlerin şekli ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.

İzleme kurulu üyeliğinin sona ermesi

MADDE 8. — Aşağıdaki hallerde izleme kurulu üyelerinin görevine adlî yargı adalet komisyonunca son verilir:

1. İzleme kurulu üyeliğine seçilme şartlarını sonradan kaybetmek.

2. İzinsiz veya haklı bir mazereti olmaksızın bir yıl içinde iki toplantıya katılmamak.

3. Hastalık veya diğer bir nedenle görevini yapmakta acze düşmek.

4. İzleme kurulu üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

Görevine son verilenler, bir daha izleme kurulunda görev alamazlar.

Herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere, en geç iki ay içinde aynı usulle yeni üye seçilir.

İzleme kurulu üyelerine karşı işlenen suçlar ve kurul üyelerinin cezaî sorumluluğu

MADDE 9. — İzleme kurulunun görevi ile ilgili olarak kurul üyelerine karşı işlenen suçlar hakkında Devlet memurlarına karşı işlenen suçlara, kurul üyelerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında Devlet memurlarının işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanır.

İzleme kurulu üyelerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı soruşturma izni, adlî yargı adalet komisyonu başkanınca verilir.

Malî hükümler

MADDE 10. — İzleme kurulu başkan ve üyelerine her toplantı için 2000 gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur ücreti ödenir. Ancak, bir ayda en çok iki toplantı için ödeme yapılabilir. Bakanlar Kurulu, yukarıda belirtilen gösterge rakamını iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

İzleme kurulu üyelerine ayrıca 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre birinci derece Devlet memurlarına ödenen miktarda harcırah ödenir.

İzleme kurullarının görevleriyle ilgili her türlü harcamaları, Adalet Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde adlî yargı adalet komisyonlarınca izleme kurulları oluşturulur.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelik, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Adalet Bakanlığınca hazırlanır ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konur.

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/6/2001

—— • ——

2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4682                                                   Kabul Tarihi : 14.6.2001

 

MADDE 1. — 20.12.2000 tarihli ve 4611 sayılı 2001 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertibine (30 640 000 000 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir.

MADDE 2. — 4611 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki gelir tahmini (48 760 000 000 000 000) lira olarak, bağlı (B) işaretli cetvelde ilişik (2) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3. — 4611 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının 4 numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

Dış proje kredisi kullanımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergilerinin karşılanmasında; dış kredi gerçekleştiği halde, KDV karşılığı iç kaynağın bulunamaması durumunda, Yatırım Programı ile ilişkilendirmek suretiyle ilgili kuruluşların bütçelerinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine söz konusu miktarlarda ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

20/6/2001

Sayfa Başı


Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Haziran 2001

39-06/B-5-2001-424

 

 

BAŞBAKANLIĞA

Romanya Cumhurbaşkanı İon İLİESCU’nun davetlisi olarak 21-22 Haziran 2001 tarihlerinde Romanya’ya resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

20 Haziran 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-9792

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Haziran 2001 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Haziran 2001

39-06-112-2001-441

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 20 Haziran 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9792 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Haziran 2001 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

 

Karar Sayısı : 2001/2447

Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 933 kişiye Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 26/4/2001 tarihli ve 32722 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25 inci maddesinin (a), (ç) ve (d) bendlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/5/2001 tarihinde kararlaştırılmışır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI    

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

E. MUMCU

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

S. ORAL

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2493

Çay bahçelerinin ıslahı ve kaliteli çay üretiminin temini amacıyla budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 27/4/2001 tarihli ve 34872 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

E. MUMCU

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

S. ORAL

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2502

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nin kayıtlı sermayesinin 700 trilyon liraya yükseltilmesi; adı geçen Şirketin Genel Kurul Kararına dayanan Devlet Bakanlığı’nın 8/5/2001 tarihli ve 3213 sayılı yazısı üzerine, 28/2/1960 tarihli ve 7462 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

K. AYDIN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2512

Ekli “Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Orman Bakanlığı’nın 3/5/2001 tarihli 12115 sayılı yazısı üzerine, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

R. K. YÜCELEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı V.

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. İ. TALAY

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

 

OrmanÜrünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslarda

DeğişiklikYapılmasına Dair Esaslar

 

Madde 1 — 5/6/1998 tarihli ve 98/11303 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe konulan Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslar’ın 4 üncü maddesine aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

“r) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş, tescil işlemi tapuya şerh edilmiş, ulusal ve uluslararası hukuksal yükümlülükler üstlenilmiş olan yapı ve yapı gruplarının restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon uygulamaları ve yetkili birimlerce onaylı plan, proje ve keşife dayalı olarak yaptırılacak işler için gerçek ve tüzel kişilere verilecek her türlü orman ürünü,”

Madde 2 — Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Esasları Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2537

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında yer alan Afyon, Ankara, Elazığ, İçel ve İstanbul Makina İkmal müdürlüklerinin kaldırılması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığı’nın 17/5/2001 tarihli ve 3665 sayılı yazısı üzerine, 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi ile 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

R. K. YÜCELEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

R. ÖNAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. İ. TALAY

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2538

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün bölge müdürlükleri ile bu bölge müdürlüklerine bağlı illerin, ekli listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesi; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığı’nın 10/5/2001 tarihli ve 4102 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI   

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

R. K. YÜCELEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

R. ÖNAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

M. İ. TALAY

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Karar Sayısı : 2001/2475

Ekli “Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması, Devlet Bakanlığı’nın 25/4/2001 tarihli ve 649 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2526

Ekli “DevletMemurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 10/5/2001 tarihli ve 016080 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2 ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

Madde 1 — 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,”

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli

Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(k) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

(l) "Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların katılacağı yazılı sınavı,"

“(n) Sınav Tarihi: Yazılı sınavın yapıldığı günü,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinin (3) no’lu alt bendi, (c) bendinin (3) no’lu alt bendi ve (e) bendinin (3) no’lu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a/3) Kamu kurum ve kuruluşlarında I. hukuk müşaviri, daire başkanı, yurt dışı teşkilatında basın müşaviri görevlerinden birinde en az 5 yıl bulunmuş olmak,"

“(c/3) Kamu kurum ve kuruluşlarında il müdürü, şube müdürü, yurt dışı teşkilatında basın müşaviri veya ataşe görevlerinden birinde en az 4 yıl bulunmuş olmak,"

“(e/3) Kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü, uzman (APK, Eğitim), araştırmacı, yurt dışı teşkilatında ataşe görevlerinden birinde en az 3 yıl bulunmuş olmak,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendinin (3) no’lu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatında ataşe yardımcısı, merkez teşkilatında şef, mütercim, redaktör, kütüphaneci görevlerinden birinde en az 3 yıl veya çözümleyici, programcı görevlerinden birinde en az 5 yıl bulunmuş olmak,"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ilâ (6) no’lu alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç, diğer unvanlara, görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalar için görevin niteliği göz önüne alınarak Genel Müdürlükçe, en az yetmiş beş saat olmak üzere düzenlenen görevde yükselme eğitimi programına katılmak ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak şarttır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personel Şubesi Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu, şartları uygun bulunanların sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde, eğitime alınacaklar, öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disipline ilişkin değerlendirmeye tabi tutularak belirlenir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile atama yapılacak görevin niteliğine uygun olmak üzere haber tekniği ve kaynakları, haberlerin muhafazası, basın ve halkla ilişkiler, basın-yayın kuruluşları ve organları, basın kartları, temsil-ağırlama ve yabancı basına yönelik akreditasyon hizmetleri, yurt dışı temsilciliklerinin görevleri, bütçe hazırlama teknikleri, idari ve mali uygulamalar ve bu gibi konular."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme eğitimini tamamlayan personel kendisiyle ilgili görevde yükselme sınavlarına katılmaya hak kazanır ve bu kişilere fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Genel Müdürlükçe, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Görevde yükselme sınavına, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 — Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sınavda sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,

b) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek,

c) İtirazları inceleyip, karara bağlamak,

d) Görevde yükselme sınavına ilişkin diğer işleri yürütmek."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Yazılı sınavda sorular, en az yüzde 60’ı atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular olmak üzere T.C. Anayasası, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları, Devlet Teşkilatı ve Devlet memurlarına ilişkin mevzuat ile halkla ilişkiler konularına yer verilmek üzere hazırlanır. Sınav sorularının gizliliği esastır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 22 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Sanayi ve

Ticaret Anonim Şirketi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, MKEK ÇANSAŞ Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının teminini ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, MKEK ÇANSAŞ Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü arşiv hizmetlerinde uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı "Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" gereğince ve 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 2 ve 45 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Teşekkül; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Şirket; MKEK. ÇANSAŞ Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

Yönetim Kurulu; Şirket Yönetim Kurulunu,

Genel Müdür; Şirket Genel Müdürünü,

Birim; Belirli hizmet ve fonksiyonları bünyesinde toplayıp, yürüten birimleri,

Arşiv Malzemesi; Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden 30 yıl geçmiş veya üzerinden 15 yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış ve Şirket birimlerinin işlemleri sonucunda meydana gelen ve Türk Milletinin geleceğine, tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ile ulusal ve uluslararası nitelikteki hakları belgelemeye, korumaya, tarihi, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye ve belirlemeye yarayan, ait olduğu dönemin ahlak, örf ve adetlerine ve diğer çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

Arşivlik Malzeme; Yukarıdaki bentte geçen her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi özelliğini kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, şirketin, kamu kurum ve kuruluşları ile, gerçek ve tüzel kişilerle, yabancı devletle ve uluslararası kuruluşlarla akdettiği ikili ve/veya çok taraflı anlaşmalar, tapular, ruhsatlar, izin belgeleri ve benzeri malzemeyi,

Birim Arşivi; Şirket birimlerinin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve güncelliğini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini,

Kurum Arşivi; Şirket Genel Müdürlüğünde bulunan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin birim arşivine göre daha uzun süreli saklandığı merkezi arşivi,

ifade eder.

Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme Esasları

Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından, Şirketin tüm birim ve kısım müdürlükleri, sorumludur.

Yönetmelik hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı Teşekkül Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir, gerektiğinde Teşekkül Genel Müdürüne sunulmak üzere rapor düzenlenir.

Uygulamadan sorumlu birim amirleri de bu Yönetmeliğin geliştirilmesine ilişkin olarak, Şirket Genel Müdürüne rapor verebilirler.

Değişiklik Esasları

Madde 6 — Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin mevzuatta yapılacak değişikliklere paralel olarak, bu Yönetmelikte yapılacak değişiklik teklifleri İdari İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanır, Teşekkül Genel Müdürlüğünün uygun görüşü de alınarak, Şirket Yönetim Kurulunun tasvibine sunulur. Değişiklik metninin, usulünce Resmî Gazete’de yayımlatılması ile tadilat işlemi tamamlanır.

Dağıtım ve Kullanma Esasları

Madde 7 — Bu Yönetmelik gizli olmayıp, Şirket birimlerine dağıtılır. Birer nüshası Teşekkül Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığına gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Arşiv Malzemesi ve Arşivlik Malzemenin Korunması, Birim ve Kurum

Arşivlerinde Saklanması Gizliliği ve Yararlanma

 

Koruma Yükümlülüğü

Madde 8 — Şirket, elinde bulundurduğu ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim etmediği arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, asli düzenleri içinde tasnif edip, saklamakla yükümlüdür.

Şirket arşiv malzemesi ve arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;

a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,

b) Yangına karşı yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde çalışır durumda bulundurulmasından,

c) Arşivin her bölümünde higrometre bulundurmak suretiyle rutubetin % 50 - % 60 arasında tutulmasından ve fazla rutubeti önlemek için rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin bulundurulmasından,

d) Yılda bir kez mikroorganizmalara karşı arşivin dezenfekte edilmesinden,

e) Işık ve havalandırmanın arşiv için elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,

f) Isının mümkün olduğu kadar sabit, özellikle kağıt malzeme için 12-15 santigrat derecede tutulmasından,

sorumludur.

Birim ve Kurum Arşivi

Madde 9 — Şirket, belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için "Birim Arşivleri", daha uzun süre saklayacağı arşiv malzemesi için "Kurum Arşivi" kurar.

Şirket birimlerinin elinde bulunan arşivlik malzeme, birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile, arşiv malzemesi ise Kurum arşivinde 10-14 yıl süre ile saklanır.

Arşiv Malzemesinin Gizliliği

Madde 10 — Şirket birimlerinin elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi, kurum arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Bu çeşit arşiv malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması, ilgili birim amirinin önerisi üzerine Şirket Genel Müdürlük Makamının onayı ile yapılır.

Arşivden Yararlanma

Madde 11 — Kurum arşivinin yetki ve sorumluluklarına geçmiş olan arşiv malzemesinin aslı hiçbir sebep ve suretle arşivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya verilemez.

Ancak, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnek verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir.

Arşivden Yararlanma Usul ve Esasları

Madde 12 — Şirketin elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesi örneklerin verilmesi usul ve esaslarının tespiti, 18/9/1989 tarihli ve 20286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/6/1989 tarihli ve 89/14269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birim Arşivi işlemleri

 

Birim Arşivine Devredilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması

Madde 13 — Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşın elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tabi tutulur.

Ayırım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek malzeme, ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre;

a) Birimi,

b) İşlem yılı,

c) Konu ve işlem itibarıyla aidiyeti,

d) Aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası esas alınmak suretiyle hazırlanır.

Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama küçükten büyük tarihe doğru yapılır. Ekler için de aynı usul uygulanır.

Ancak sicil dosyaları, sicil numarası veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de buna göre bir yerleştirme yapılır.

Ayrıca verilen hizmet itibarıyla özellik arz eden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme, birimlerin kendi arasında mutabakat sağlanması ve dosya planı da dikkate alınarak, hizmetin şekline ve malzemenin türüne göre geliştirilecek geçerli bir sistem içerisinde, alfabetik, nümerik, kronolojik, tematik, coğrafi ve benzeri hazırlanır ve arşive yerleştirilir.

İçerisinde kısmen veya tamamen gizlilik derecesi taşıyan evrakın bulunduğu dosya gömleğinin sağ üst köşesine "Gizli" damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işlem görür.

Gizlilik dereceli evrak, biriminde gizliliği kaldırmadıkça bu hüviyetini muhafaza eder.

Gizliliği kaldırılan evrak "Gizliliği Kaldırıldı" damgası vurularak gizlilik damgası iptal edilir.

Birim Arşivine Devredilecek Malzemenin Uygunluk Kontrolü

Madde 14 — Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir.

Bu kontrolde;

a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibarıyla aidiyetine göre kaydına mahsus "Kayıt Defteri" veya "Föyleri" gözden geçirilerek sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,

b) Bir aidiyet içerisinde aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,

c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

d) Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların ciltlenip ciltlenmediğine,

f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,

g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine devirden önce verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

ı) Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına,

bakılır, eksikler varsa tamamlanır.

Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır.

Arşivlik Malzemenin Birim Arşivine Devri

Madde 15 — İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayında arşive devredilir. Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır.

Malzemenin bu şekilde tespit, ayırım ve birim arşivine devrine karar verme yetkisi birim amirlerine aittir.

Teslim işlemleri ise, birim arşiv personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile yapılır.

Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme

Madde 16 — Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzerleri ilgili birimlerinde muhafaza edilir.

Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 17 — Arşiv ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini müteakiben Kurum arşivine aynı düzende devredilir.

Arşivlik Malzemenin Birim Arşivinde Saklama Süresi

Madde 18 — Şirketin elinde bulunan arşivlik malzemenin, birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1 - 5 yıldır.

Birim Arşivinden Yararlanma

Madde 19 — Birimlerce gerektiğinde, görülmek veya incelenmek üzere, ancak dışarıya çıkarılmamak kaydıyla birim arşivinden dosya alınabilir.

Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir.

Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 20 — Birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri, Kurum arşivinde yapılır.

Kurum Arşivine Devredilecek Arşivlik Malzemenin Ayrılması

Madde 21 — Birim arşivinde saklama süresini tamamlayan arşivlik malzeme "Kurum Arşivine Devredilecek Olanlar" şeklinde ayrılır.

Arşivlik Malzemenin Kurum Arşivine Devredilmesi

Madde 22 — Birim arşivinde saklama süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri ile birlikte Kurum arşivine devredilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Arşivi İşlemleri

 

Kurum Arşivine Devredilecek Malzemenin Uygunluk Kontrolü

Madde 23 — Kurum arşivine devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Eksiklikleri varsa 13 üncü maddede gösterilen biçimde tamamlanır.

Arşivlik Malzemenin Kurum Arşivinde Ayıklanması ve İmhası

Madde 24 — Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri bu Yönetmeliğin beşinci ve altıncı bölümleri hükümlerine göre yapılır.

Kurum arşivinde yapılacak kesin tasnif, 26 ncı maddede açıklandığı üzere dosya, kutu ve klasör gruplarının hazırlanması, Kurum arşivindeki muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemlerine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayrılmasından sonra yapılır.

Kurum Arşivine Devredilen Malzemenin Damgalanması

Madde 25 — Ayıklama ve imha işlemini müteakip, Kurum arşivine devredilen malzeme siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak suretiyle "Şirket Kurum Arşivi" damgası ile damgalanır. Damga evrakın ön yüz sol üst köşesine, defterlerin ise, iç kapağının ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunların dışında kalan diğer tür arşiv malzemesine ise yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.

Arşivlik Malzemenin Kurum Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 26 — Arşivlik malzeme ve arşiv malzemesi, işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metotla tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin esası, bütünlüklerini bozmadan asli düzenleri ile bırakmaktır.

Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu birimler hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

Tasnif işlemleri şu sıraya göre yapılır:

a) Önce her daire ve alt birimlere ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Birimlerin evrakı işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir. Ayırma işlemi, Şirketin genel idari şeması tespit edildikten sonra yapılır. Kesin tasnif muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.

b) Şirket organizasyon şeması dikkate alınarak, şirket teşkilatı ile buna bağlı birimlerin kodlarının ayrı ayrı tespit edilmesi işlemine geçilir. Kodlama, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile varılacak mutabakat neticesinde düzenlenecek olan "Kodlama Planı ve Esasları"na göre yapılır.

Kodlama esasları:

Şirket kodu: Şirket Genel Müdürlüğü için belirlenen kod.

Birim kodu: Şirket Genel Müdürlüğü birimleri için belirlenen kod.

Hizmet türü kodu: Dosya tasnif numarası almamış belgelerden hizmetlerde farklılık varsa bu hizmetler kodlanacaktır.

Kodların tespit edilmesinde ve uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1) Mümkün olduğu kadar fazla rakam, harf veya rakam/harf kullanılmasından kaçınılır.

2) Yeni kurulan birimler için kod ihdas edilirken, eski kodlarla çakışmamasına dikkat edilir.

3) Evrak ve vesaikin eklerine de, aidiyeti ve bütünlüğü bozmamak için mevcut kodlama kendi bütünlüğü içerisinde ayrı ayrı verilir.

c) Ayırımı yapılan evrak, konu ve işlem itibarıyla aidiyeti aynı olanlar ekleriyle birlikte bir araya getirilir.

Evraka ekli olan harita, plan, proje ve benzerleri asıl evrak ve vesaikten ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.

Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evrak 1'den başlamak üzere sıra numarası alır.

Evrakın ekleri kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın önyüzü sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.

d) Daha sonra birimleri tespit edilmiş olan evrak kendi içerisinde gün, ay ve yıl sırasına göre, kronolojik sıraya konur. Kronolojik sıralama küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Üzerinde sadece ayı belli olup, günü bilinmeyen evrak o ayın en sonuna, sadece yılı belli olan evrak ait olduğu yılın en sonuna konulur.

e) Ayırma neticesinde, evrak ve vesaikin ait olduğu Şirketin birimlerine kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden plastikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (EK-1), evrakın arka yüzünün sol üst köşesine siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Damganın "Kutu veya Klasör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri kurşun kalemle doldurulur.

"Kutu Numarası" bölümüne, evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.

"Dosya Numarası" bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılır.

"Evrak Sıra Numarası" bölümüne, ise her bir dosyaya yerleştirilecek evraka verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evrak 1’den başlamak üzere sıra numarası alır, "Arşiv Yer Damgası" aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından, evrakın eklerine de basılır. Kodlamada "Kutu Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri, kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez ve mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.

f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek bir "Dosya Muhteviyatı Döküm Formu" konacaktır. (EK-2)

g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların veya klasörlerin sırtlarında bulunan etiketler (EK-3) üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın, "Evrak Sıra Numarası" hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde "Dosya Numarası" hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaraları ile, ayrıca "işlem yılı" yazılır. Aynı şekilde dosya gömleklerinin ön yüzlerini de kodlamanın "Dosya Sıra Numarası" dahil, "İşlem Yılı" kaydedilir.

Ayrıca hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibarıyla kendi arasında müteselsil numara almış olan evrak için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, "İşlem Yılı" hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrakına almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir.

h) Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.

ı) Bu tasnif sisteminde ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

Bütün bu işlemler, daha sonra kataloglara geçirilir.

j) Tasnifi tamamlanmış olan evrak standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (EK-4) veya klasörlere konmuş olarak gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

Yerleştirmede raflarda çift taraflı ranzalarda dahil soldan sağa, gözlerde ise, yukarıdan aşağıya doğru bir sıra halinde hareket edilir.

Yerleştirme işlemi arşiv deposuna girildiğinde sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem her raf grubu için tekrarlanır.

Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Bu tasnif sistemi yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin, film, fotoğraf, plak, ses ve görüntü bandı vb., tasnifi değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

Arşivlik Malzemenin Kurum Arşivinde Saklanma Süresi

Madde 27 — Şirketin elinde bulunan arşiv malzemesinin, Kurum arşivinde bekletilme ve saklanma süreleri birim arşivlerindeki saklanma sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır.

Malzemelerin Envanterinin Çıkarılması ve Katalogların Hazırlanması

Madde 28 — Kurum arşivinde bulunan arşivlik malzemenin veya arşiv malzemesinin kullanımını kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri çıkarılır, katalogları hazırlanır.

Kurum Arşivinden Yararlanma

Madde 29 — Kurum arşivinden yararlanmada bu Yönetmeliğin 11, 12 ve 19 uncu maddeleri hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Arşiv Malzemesinin Ayrılması ve Teslimi

Madde 30 — Kurum arşivinde saklama süresini tamamlayan ve arşiv malzemesi vasfını kazanan arşivlik malzeme "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Olanlar" şeklinde ayrılır ve hazırlanacak devir listeleri [veya "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim Envanter Formu" (EK-5) ve varsa, kayıt defteri ile] devredilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce denetlenir.

Arşiv malzemesinden hangilerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce teslim alınıp, hangilerinin geçici veya sürekli olarak şirket elinde kalacağı, şirketin görüşü alındıktan sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılır. Şirketin Kurum arşivinde kalan arşiv malzemesi, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükmüne tabidir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Malzemenin Devir-Teslim Envanter Formunun Düzenlenmesi

Madde 31 — Aynı tür arşiv malzemesi, aynı forma kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde her biri için ayrı bir form düzenlenir.

Form üzerindeki teslim edilen arşiv malzemesinin;

a) "Birimi" bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,

b) "Türü" bölümüne, dosya, defter, form, plan, program ve benzeri olduğu,

c) "İşlem Yılı" bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl,

d) "Teşkilat Kodu" bölümüne, her dikdörtgen içine sırası ile Kurum, birim, alt birim ve hizmet kodları,yanındaki "Kutu" ve "Dosya" bölümüne de kutu ve dosya numarası,

e) "Envanter Sıra Numarası" bölümüne, ekleri dışında evraka teslim dönemi ile ilgili olarak envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,

f) "İşlem Tarihi" bölümüne evrakın aldığı tarih,

g) "Sayı" bölümüne evraka verilen sayı,

h) "Gizlilik Derecesi" bölümüne evrakın gizli olup olmadığı (Gizli evrak "G" kısaltılması ile gösterilir),

ı) "Konusu" bölümüne, kısaca evrakın içeriği,

i) "Adedi" bölümüne,dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için sayfa sayısı, diğer tür belgeler için toplam adet,

j) "Açıklama" bölümüne, yıpranma eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,

k) "Evrakın Sıra Numarası" bölümüne,evrakın dosya içindeki sıra numarası,

yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme

Ayıklama ve İmha Komisyonları

 

İmha Edilecek Malzemenin Tespit Ölçüsü

Madde 32 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar 33 üncü maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı veya malzemede belirtilen süre içerisinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

İmha Edilecek Malzeme

Madde 33 — İmha edilecek malzeme aşağıda gösterilmiştir.

a) Şekli ne olursa olsun her çeşit tekit yazıları.

b) Her çeşit müsveddeler.

c) Resmi ve özel her çeşit zarflar.

d) Adli ve idari yargı organları ile Posta işletmesi Genel Müdürlüğü ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ihbar mahiyetindeki, alındı,tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar ile Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne zimmet karşılığında verilen, koli, telgraf, adi ve taahhütlü mektup zarf ve benzeri evrakın kayıt edildiği zimmet defterleri.

e) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları.

f) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalan; anket soru kağıtları, istatistik formları ve benzeri.

g) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere ilgili üniteye verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları.

h) Ünite ve kuruluşlar arası yapılan yazışmalardan, ilgili ünite ve dairede bulunan asıllarının dışındakilerin tamamı.

ı) Bir ünite veya kurum tarafından yazılan ve diğer ünite veya kurumlara bilgi maksadı ile gönderilen genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları,aslı ilgili ünite veya kurumlarda bulunan raporlarla ilgili mütalaaların diğer ünitelerde bulunan fazla kopyaları.

i) Diğer kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten,sirküler, broşür ve kitap benzeri basılı evrak ve malzemenin kütüphaneye mal edilenlerin dışında kalanları.

j) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları.

k) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları.

l) Çalışma raporlarının fazla kopyaları.

m) Yanlış havale ile yapılan her türlü yazışmalar.

n) Kanun,tüzük ve yönetmelik icabı belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre saklama sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar.

o) İsim, imza ve adresleri bulunmayan dilekçe,ihbar ve şikayetler.

ö) Personel devam formları, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları ve hasta sevk formları.

p) İmtihan duyuruları,başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları ve sonuç yazıları.

r) Görev talepleri ve cevap yazıları.

s) Daireler arası ve vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar.

ş) Vatandaştan gelen istek, teklif ve teşekkür yazıları.

t) Davetiyeler bayram tebrikleri.

u) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri.

ü) Her türlü cari işlemlerde aktüalitesini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler.

v) Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

y) Yukarıda genel tarifleri yapılanlar dışında kalıpta, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan muhafazasına lüzum görülmeyenler.

Yukarıda sayılan malzemelerin imhasına Şirket bünyesinde kurulacak "Ayıklama ve İmha Komisyonları" tarafından karar verilir.

Kurum Arşivinde Muhafazasına Gerek Olmayan Malzemenin Ayıklama ve İmhası

Madde 34 — Şirketin elinde bulunan kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası Kurum arşivinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir. Kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları, çeşitli sebeplerle zamanında Kurum arşivine intikal ettirilmemiş olup muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi, ilgili birim arşivinde, ayıklama ve imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi Kurum arşivine intikal ettirirler.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili

Madde 35 — Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, Kurum arşiv işlemleri ile görevli Genel Müdür Yardımcısının onayı ile arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya Kurum arşiv sorumlusunun başkanlığında, Kurum arşivinden görevlendirilecek iki personel ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu ünitenin verildiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 kişilik bir "Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu" kurulur.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları

Madde 36 — Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükmü saklıdır.

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları

Madde 37 — Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar.

Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Komisyonların oy çokluğu ile karar veremediği durumlarda, başkanın bulunduğu tarafın oyu dikkate alınır.

 

ALTINCI BÖLÜM

İmha İşlemleri

 

Ayıklama ve Tasnif

Madde 38 — Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyeti içerisindeki tarih ve sıra numarası, imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

İmha Listelerinin Düzenlenmesi

Madde 39 — Komisyon, 38 inci maddede belirtildiği gibi ayrılan malzemenin 2 nüsha imha listesini hazırlar. Liste başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

İmhası reddedilen malzeme ileride ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilir.

İmha Listelerinin Kesinlik Kazanması

Madde 40 — Hazırlanan imha listeleri Genel Müdür veya vekilinin onayı ile kesinlik kazanır.

İmha Şekilleri

Madde 41 — İmha işlemi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere SEKA veya mahalli kuruluşlarına teslim edilir.

b) Gizli mahiyette olanlar özel makinelerle okunmayacak şekilde kıyılır.

c) SEKA'ya gönderilmesi veya mahallinde özel makinelerle kıyılması mümkün olmayan malzeme Kurumun satış ve ihale esas ve usullerine göre özel şahıslara, sorumluluk ihaleyi yapan birimlere ait olmak kaydı ile ihale edilebilir.

İmha Edilecek Malzemenin Yabancı Maddelerden Ayıklanması

Madde 42 — İmha edilecek malzemeden SEKA'ya verilecek olanlar iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlardan ve karbon kağıtlarından ayıklanır.

İmha Tutanağı

Madde 43 — İmha işlemi düzenlenecek 2 nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.

İmha Listeleri ve Tutanaklarının Saklanması ve Denetlenmesi

Madde 44 — İkişer nüsha olarak hazırlanan, imha liste ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi ilgili birim, ikincisi Kurum arşivinde muhafaza edilir.

İmha listeleri denetime hazır şekilde 10 yıl saklanır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile İşbirliği

Madde 45 — Ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt edilen konularda, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden görüş talep edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

 

Yürürlük

Madde 46 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şirket Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan :

 

Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunla değişik 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca haklarında tedrici tasfiye kararı verilen aracı kurumların malvarlığını işin niteliğine göre aynen veya nakde çevirmek suretiyle elde edilen bedeli tahsis ederek, Kanun çerçevesinde yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşı olan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerinin Yatırımcıları Koruma Fonu tarafından tasfiye edilmesi usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanun ile değişik 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 46/B maddesine dayanılarak çıkartılmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

Kanun

: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

 

Kurul

: Sermaye Piyasası Kurulunu,

 

Fon

: Yatırımcıları Koruma Fonunu,

 

MKK

: Merkezi Kayıt Kuruluşunu,

 

Birlik

: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğini,

 

İMKB

: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

 

Takasbank

: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ni,

 

ifade eder.

 

Tedrici Tasfiye Kararı ve İlanı

Madde 4 — Aracı kurumlar hakkında verilen tedrici tasfiye kararları, bu kararların alındığı gün Kurul tarafından aracı kuruma, MKK’ya, İMKB’ye, Takasbanka, Birliğe, Türkiye Bankalar Birliğine ve tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Fona bildirilir.

Tedrici tasfiye kararı Fon tarafından, aracı kurumun alacaklılarının haklarını gösterir belgelerle Fona başvurmaları için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde ilan edilir. Alacaklıların Fona başvuru süresi ve esasları ile aracı kuruma yapılacak olan bütün ödemelerin sadece Fona yapılması gerektiği ilanda belirtilir.

Malvarlığının Korunması

Madde 5 — Kurulca yetkileri sürekli olarak kaldırılan aracı kurumların malvarlıkları, yetkinin kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının alındığı tarihten itibaren tedrici tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ilan edilinceye; tedrici tasfiyeyi takiben iflas talebinde bulunulması halinde, iflas talebinin mahkemece esastan karara bağlanmasına kadar, tedrici tasfiye çerçevesinde Fon ve Kurul tarafından yapılacak işlemler hariç, üçüncü kişilere devredilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, haczedilemez, başlamış tüm icra takipleri de kendiliğinden durur.

Hakkında tedrici tasfiye kararı verilen aracı kurumların bütün ödemeleri durur ve aracı kuruma yapılan tüm ödemeler sadece Fona yapılır. Fona yapılan ödemeler dışındaki ödemeler borcu sona erdirmez. Karar tarihi itibariyle tüm malvarlığı üzerinde sadece Fon tarafından tasarruf edilebilir.

Tedrici tasfiye karar ve işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve diğer mevzuatın tasfiye ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

Fon, gerekli görürse aracı kurumun mevcut mallarının korunması amacıyla mahkemeye başvurarak yediemin tayinini isteyebilir.

Tedrici Tasfiye Kararının İlgili Kuruluşlara Bildirilmesi

Madde 6 — Tedrici tasfiye kararı, Fon tarafından aracı kurumun malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkul malların öğrenilmesini takiben derhal, bu malların kayıtlı bulunduğu tapu dairelerine, trafik şube müdürlüklerine, aracı kurumun hesabının bulunduğu bankalar ve diğer mali kuruluşlara, aracı kurum hakkında icra takibi varsa ilgili icra dairelerine ve ilgili diğer kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.

Portföylerin Yönetiminin Devri

Madde 7 — Aracı kurumun yönettiği, yatırım fonu ve yatırım ortaklığı portföyleri dahil, portföylerin yönetiminin, portföy yönetim yetkisini haiz bir başka kuruluşa devrine Kurulca karar verilebilir. Ancak Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü saklıdır.

Yasal Organların Durumu

Madde 8 — Tedrici tasfiye kararı verildikten sonra, aracı kurumun yasal organlarının görev ve yetkileri, tasfiye sonuçlanıncaya kadar Fon tarafından yerine getirilir.

Bilgi Verme Yükümlülüğü

Madde 9 — Tedrici tasfiye kararının alındığı tarihte görevde bulunan yönetim kurulu, tedrici tasfiye kararının ilanı tarihinden itibaren 7 gün içinde, aracı kurumun mevcut aktif ve pasifini, taahhütlerini, taraf olduğu sözleşmeleri ve hukuki uyuşmazlıklarını ve mevcut her türlü bilgiyi içerecek şekilde kayıtlarında yer alsın almasın son durumunu gösterir bir raporu eksiksiz olarak düzenleyip Fona vermekle yükümlüdür. Fon, gerekli görülen hallerde Kurul onayıyla rapor verme süresini uzatabilir.

Tedrici Tasfiye İşlemlerinin Yürütülmesi

Madde 10 — Haklarında tedrici tasfiye kararı verilen aracı kurumların tedrici tasfiye işlemleri Fon tarafından yürütülür.

İhtiyaç duyulması halinde, Fonun talebi üzerine, tedrici tasfiye işlemlerinde yardımcı olmak amacıyla Kurul, İMKB, Takasbank ve Birlik yeterli sayıda personel görevlendirebilir. Söz konusu kuruluşlar tarafından görevlendirilecek kişiler tasfiye işlemleri dışında bir işle görevlendirilemezler. Bu kişilere Fon tarafından ayrıca ücret ödenmez.

Tedrici tasfiye işlemleri için gerekli hallerde Fon tarafından uzman kişi veya kuruluşların görüş ve hizmetlerine başvurulabilir. Bu kişi ve kuruluşlara ödenecek ücretler Fon tarafından belirlenir.

Tasfiye işlemlerinde görev alacakların 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurulun Seri: V, No: 46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki koşulları taşımaları ve mali piyasalarda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmaları gerekir.

Malvarlığının Tespiti

Madde 11 — Fon, aracı kurumun aktif ve pasifini kayıtlar üzerinde, merkez, şube, acenta ve irtibat büroları nezdinde yapacağı inceleme sonucunda tespit eder. Aracı kurumun, tasfiye kapsamında yer alan yükümlülüklerinden nakit borçları, tedrici tasfiye kararının verildiği tarihteki anapara ve işlemiş faizleri toplamı üzerinden; sermaye piyasası aracı teslim borçları ise, aynen teslimin yapılamayacağı hallerde, varsa teslimde temerrüde düşülen tarihteki, aksi halde tedrici tasfiye kararının verildiği gündeki piyasa değeri itibariyle bulunacak nakit değerleri üzerinden hesaplanır. Aracı kurumun tedrici tasfiye kararının verilmesinden sonra vadesi gelen sözleşmelerinden doğan hak ve borçları da, vadeleri itibariyle belirlenir. Aracı kurumun, vadeli borçlarına vadeden, diğer borçlarına ise tedrici tasfiye karar tarihinden itibaren 4489 sayılı Kanunla değişik 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen oranda kanuni temerrüt faizi yürütülür. Mevzuat uyarınca aracı kurum tarafından verilmiş teminatlar da, aktifin hesabında dikkate alınır.

Sermaye piyasası araçlarının bu maddenin birinci fıkrası uyarınca piyasa değerlerinin hesaplanmasında 29/1/1989 tarihli ve 20064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurulun Seri: XI, No: 1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğinin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Malvarlığı içinde bulunan menkul ve gayrimenkullerin değer tespiti için, mahkemeye veya Kurulca listeye alınmış ekspertiz şirketlerine başvurulabilir.

Hak Sahiplerinin ve Alacak Tutarlarının Tesbiti

Madde 12 — Fon, aracı kurumun tasfiye kapsamında yer alan gerçek hak sahiplerini ve alacak tutarlarını; Kurul, MKK, Takasbank, aracı kurum ve ilgili diğer resmi ve özel kurumların kayıtları ile alacaklıların başvurularında sunulan belgeler ve güvenilir bulunan diğer bilgi ve belgelere dayanarak tespit eder. İcra ve İflas Kanununun 278, 279 ve 280 inci maddelerinde yazılı hallerin varlığı halinde, Fon tarafından iptal davası açılabilir.

Aynı kişiye ait olan tasfiye amacı kapsamındaki alacak ve borçların mahsubu söz konusu olmuşsa, Fon tarafından yapılacak avans ödemelerinde alacaklının alacaklarına karşılık mahsup edilmiş borçları dikkate alınır ve avans ödemeleri mahsup edilen tutarla birlikte 7 milyar 500 milyon TL’yi aşamaz.

Alacaklılar Cetveli

Madde 13 — Yapılacak nakit ödemelere ve sermaye piyasası aracı teslimlerine esas olmak üzere, alacaklılar ile alacak miktarını gösteren bir alacaklılar cetveli hazırlanır. Söz konusu alacaklılar cetvelinin veya içerdiği bilgilerin temin edilebileceği yerlere, itiraz süresine, saklama hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dağıtımı ile fon kapsamındaki nakit ödemelerin esaslarına ve başlangıç tarihlerine ilişkin bilgiler Fon tarafından bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde ilan edilir.

İlgililer tarafından alacaklılar cetveline kendi alacakları için ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Fona itiraz edilebilir.

Alacaklılar cetvelinde yer almayan alacaklar, tedrici tasfiyenin kapanmasına kadar dikkate alınır. Geç kalmadan kaynaklanan masraflar alacaklıya aittir. Alacaklıların bu masrafları peşin olarak ödemeleri istenebilir. Fon, alacağı kabul ederse alacaklılar cetvelini düzeltir ve bunu alacaklılara bildirir.

Saklama Hesaplarındaki Sermaye Piyasası Araçlarının Dağıtımı

Madde 14 — Tedrici tasfiyenin başlangıcında, öncelikle müşteri saklama hesaplarındaki sermaye piyasası araçları hak sahiplerine dağıtılır. Alacaklılar cetvelinin ilanı tarihini takibeden 30 uncu günden itibaren dağıtıma başlanır. Bu amaçla herhangi bir yerde müşteri hesabına saklanan veya diğer herhangi bir şekilde müşteriye ait olduğu tespit edilebilen sermaye piyasası araçları, münferit hesaplar itibariyle karşılaştırılır ve münhasıran bu hesap sahiplerine olan yükümlülüklerin karşılanması amacıyla hak sahiplerine verilir ya da talepleri doğrultusunda virman edilir.

Dağıtıma başlama süresi gerektiğinde Fonun önerisi ve Kurulun onayı ile uzatılabilir. Aracı kuruma borçlu olanlara dağıtım yapılmaz.

Fon tarafından, hesaplarında sermaye piyasası aracı bulunan ve alacaklılar cetvelinde yer alan, fakat dağıtımın başlamasını müteakip 30 gün içerisinde başvurmamış alacaklıların Fona başvurmalarını sağlamak amacıyla, söz konusu alacaklılara iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunulur.

Fon Kapsamındaki Alacakların Ödenmesi

Madde 15 — Hesabında alacağını karşılamaya yetecek kadar ya da hiç hisse senedi bulunmayan saklama hesabı sahiplerinin nakit ve hisse senedi alacakları toplamının 7 milyar 500 milyon liraya kadar olan kısmı tasfiye sonucu beklenmeksizin Fon tarafından avans olarak ödenir. Ancak aynı kurumdan alacaklı görünen ve birlikte hareket ettiklerine Fon yönetimince kanaat getirilenlere, toplamı yukarıdaki tutarı aşmamak kaydıyla alacakları oranında ödeme yapılır. Aynı kişinin aynı aracı kurumda birden fazla hesabı bulunması halinde verilecek avans 7 milyar 500 milyon lirayı geçemez. Müşterek hesaplar da tek hesap kabul edilir ve bu şekilde ödeme yapılır.

Tedrici tasfiyeye tabi tutulan aracı kurumdan alacaklı görünen ortakları, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, imzaya yetkili personeli ile bunların eşlerine ve üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısımlarına, Fondan avans ödemesi yapılmaz.

Alacaklılar cetvelinin ilanı tarihini takibeden 30 uncu günden itibaren ödemelere başlanır. Ödemeye başlama süresi gerektiğinde Fonun önerisi ve Kurulun onayı ile uzatılabilir.

Fon tarafından, alacaklılar cetvelinde yer alan ve Fonun koruma kapsamında alacağı bulunan, fakat ödemelere başlanmasını müteakip 30 gün içerisinde başvurmamış yatırımcıların Fona başvurmalarını sağlamak amacıyla, söz konusu alacaklılara iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunulur.

Satış Esasları

Madde 16 — Aracı kurumun malvarlığına dahil sermaye piyasası araçlarından, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi saklı kalmak üzere, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenler ilgili borsa ya da teşkilatlanmış piyasada, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyenler ise rayiç bedel üzerinden satılır.

Sermaye piyasası aracı dışında kalan menkul ve gayrimenkuller, işin niteliği göz önüne alınarak yapılacak değerlendirmeye göre kapalı zarf, açık artırma veya pazarlık yöntemleri ile Fon tarafından satılır. Söz konusu satış esaslarına ilişkin olarak Fon tarafından hazırlanacak yönetmelik Kurul onayı ile yürürlüğe girer.

Fon, satışında fayda görülmeyen her türlü kıymetin satışından sarfınazar edebilir.

Kurul, Fon, MKK İMKB ve Takasbank’ın personeli ile bunların eşleri, üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısımları ve bunlarla doğrudan veya dolaylı ilişkide bulunan kişiler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda yapılan satışlar hariç, diğer satışlardan alım yapamazlar.

Alacakların Tahsili

Madde 17 — Vadesi gelmiş alacakların tahsili ve varsa ipoteklerin paraya çevrilmesi için yasal işlemler Fon tarafından yapılır. Vadesi gelmemiş alacaklar için kural olarak vade beklenir. Ancak karşılıklı anlaşma yoluyla vadeden önce tahsil mümkündür.

Tahsil işlemlerinin tasfiyenin gecikmesine neden olacağı anlaşıldığı takdirde, tahsilat sonucu beklenmeksizin mevcutların dağıtım işlemleri yapılır.

Tasfiye Bakiyesinin Dağıtım Esasları

Madde 18 — Fon, avans ödemelerini yaptıktan sonra aracı kurumun tedrici tasfiyesine devam eder. Tasfiye bakiyesi, tasfiyenin amacı kapsamında yer alan hak sahiplerinden alacağının tamamı karşılanamayanların alacağının ödenmesinde kullanılır. Ancak, tasfiye bakiyesi bu alacakların tamamının karşılanmasına yetmezse; ödemeler, tasfiye bakiyesinin söz konusu alacaklar toplamına bölünmesi suretiyle bulunacak oran dikkate alınarak garameten yapılır. Bu alacaklar tamamen karşılandıktan sonra artan kısımdan, öncelikle kamu alacakları ve kalandan Fonun yaptığı avans ve tasfiye giderleri nedeniyle doğan alacağı ödenir. Bakiye, diğer alacaklılara tahsis edilir.

Tasfiye amacı kapsamında aynı kişiye ait alacak ve borçlar bulunması halinde borcunu ödemeyenlere alacakları ödenmez.

Ödeme Cetveli

Madde 19 — Aracı kurumun malvarlığının 16 ve 17 nci maddeler çerçevesinde nakde çevrilmesi ve alacaklılar cetvelinin kesinleşmesi üzerine Fon tarafından, ödenecek alacak miktarını gösteren bir ödeme cetveli hazırlanır. Ödeme cetvelinin temin edilebileceği yerler, yapılacak ödemelerin esasları ile ödemelerin yapılacağı tarih ve yerler bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde ilan edilir.

İflas Talebi

Madde 20 — Aracı kurumun aktifleri, tasfiyenin amacı kapsamındaki hak sahiplerinin alacaklarını, Fondan yapılan ödemeleri ve tasfiye giderlerini karşılamaya yetmezse; Fon, Kurulun uygun görüşüyle aracı kurumun iflasını isteyebilir.

Tedrici Tasfiyenin Kapanması

Madde 21 — Tedrici tasfiyeye ilişkin yapılacak bir işlem kalmadığı tespit edilince, Fonun bildirimi üzerine Kurul tarafından tedrici tasfiyenin kapanmasına karar verilir. Keyfiyet bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde ilan edilir ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan kuruluşlara bildirilir.

Kurul tarafından Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca aracı kurumun %10 dan fazla paya sahip ortaklarının, görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ve imzaya yetkili yöneticilerinin şahsi iflaslarının istenmesi durumunda tedrici tasfiye, iflas davası sonuçlanana kadar kapanmaz.

Alacaklılar cetvelinde görünen hak sahiplerine, talep etmeleri halinde Fon tarafından tasfiyenin kendileri ile ilgili sonuçlarını gösterir bir belge verilir.

İflası İstenmeyen Aracı Kurumlar

Madde 22 — İflası istenmeyen aracı kurumlar, tedrici tasfiyenin kapanmasına ilişkin ilanın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde esas sözleşmelerinin bütün hükümlerini sermaye piyasası faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadırlar. Bu değişiklikler yapılmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunun 434 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (6) numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunurlar.

İlan Esasları

Madde 23 — Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılması gereken ilanlar, Fon tarafından ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az 2 gazete ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile İMKB bülteninde yapılır. İlanın şekli ve içeriği Fon tarafından belirlenir.

Yeniden Değerleme

Madde 24 — Bu Yönetmelikte yer alan tutarlar 1/1/2001 tarihinden itibaren her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır.

Yönetmelik Hükümlerine Tabi Diğer Hususlar

Madde 25 — Tedrici tasfiyeye tabi tutulmayan ve haklarında iflas kararı verilen aracı kurumların, sıra cetvelinde yer alan hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ve hisse senedi alacaklılarına, Fondan, Fon yönetiminin onayı ile bu cetvelde görünen alacak tutarları gözetilerek ödeme yapılır. İlgili mevzuat uyarınca faaliyetleri durdurulan bankaların, hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ve hisse senedi alacaklısı gerçek hak sahipleri ve alacak tutarları ise, bankanın yönetiminin ilgili mevzuat uyarınca devredildiği kuruluş tarafından tespit edilir ve Fon yönetiminin onayı ile Fondan yapılacak ödemelerde esas alınır. Bu madde uyarınca yapılacak ödemelerde, tedrici tasfiyeye tabi tutulan aracı kurumların alacaklılarına bu Yönetmelik uyarınca ödeme yapılması esasları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 26 — 14/7/1995 tarihli ve 22343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Esaslarına İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşunun kurulduğu tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan :

 

Yatırımcıları Koruma Fonu

Yönetmeliği

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan Sermaye Piyasası Kanununun 50 nci maddesi (a) bendi hükmü kapsamındaki bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri ile Kanunun 46/B maddesinde düzenlenen görevleri yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişiliği haiz Yatırımcıları Koruma Fonunun yönetim, çalışma ve denetim esasları ile Fon varlığının kullanılış şekil ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanun ile değişik 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 46/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun

: Sermaye Piyasası Kanununu,

Kurul

: Sermaye Piyasası Kurulunu,

Fon

: Yatırımcıları Koruma Fonunu,

MKK

: Merkezi Kayıt Kuruluşunu,

Birlik

: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğini,

İMKB

: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

Aracı kuruluş

: Kanuna tabi aracı kurum ve bankaları,

 

ifade eder.

 

Koruma Kapsamı

Madde 4 — Aracı kuruluşların, Fon tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde karşılanacak yükümlülükleri; sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle hisse senedi işlemlerinden doğan ve gerçek ve tüzel kişi yatırımcı tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç işlemlerine konu edilmek üzere veya diğer nedenlerle aracı kuruluşlara tevdi edilen veya müşteri emrine istinaden alınan hisse senetleri ile yatırımcı tarafından hisse senedi satın alınmak üzere veya satın alınan hisse senetleri karşılığında tevdi edilen nakit ya da gerçek ve tüzel kişi yatırımcıya ait hisse senedinin satılmasından sağlanan nakitten oluşur.

Hisse senetlerinin sağladığı temettü, bedelsiz pay alma ve bedeli ödenen yeni pay alma gibi mali haklardan kaynaklanan hisse senedi ve nakit ile hisse senedini temsilen ihraçcı ortaklıklar tarafından verilen belgeler de bu madde çerçevesinde koruma kapsamındadır.

Bu madde kapsamındaki nakitler, nemalandırma ve diğer amaçlarla hisse senedi işlemleri dışında herhangi bir işleme konu edilmeleri halinde koruma kapsamından çıkar.

Koruma kapsamındaki hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim tutarlarının belirlenmesinde Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 ve 25 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Fona Katılım

Madde 5 — Bütün aracı kuruluşların Fona katılmaları zorunludur.

Fonun İdaresi

Madde 6 — Fonun merkezi İstanbul’dur. Fon, sermaye piyasası araçlarının kaydını tutmakla görevli MKK tarafından Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre idare ve temsil olunur. Fonun karar organı MKK’nın karar organıdır.

Fona ilişkin iş ve işlemler MKK bünyesinde oluşturulan ayrı bir birim tarafından yürütülür.

Fon Gelirleri

Madde 7 — Fonun gelirleri;

a) Aracı kuruluşların yatıracağı yıllık ödentiler,

b) Kurul ve menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalar ile Birlik tarafından verilen idari para cezaları,

c) Tutarı Kurul tarafından belirlenen geçici ödentiler,

d) Fon varlığının getirisi,

e) Diğer gelirlerden,

oluşur.

Yıllık ödentilerin, ilgili yılı izleyen yılın ikinci ayı sonuna kadar, geçici ödentilerin ise Kurulca belirlenecek sürede Fon hesabına yatırılması zorunludur. Bu süre içerisinde yatırılmayan ödentilere her ay için bir önceki aya ilişkin Devlet İstatistik Enstitüsü Tüketici Fiyat Endeksindeki artışın üç katını aşmamak kaydıyla Kurulca belirlenecek oranda gecikme faizi uygulanır.

Yıllık ödentiler, geçici ödentiler ve idari para cezaları kamu bankaları nezdinde Fon adına açılan bir hesaba yatırılır.

Yıllık Ödentiler

Madde 8 — Aracı kuruluşların Fon hesabına yatıracakları yıllık ödentiler aracı kurum ve bankalar itibariyle ayrı ayrı aşağıdaki esaslara göre hesaplanır.

Aracı kurumların, Kurulun Seri:V, No:34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aylık olarak hesaplanan Sermaye Yeterliliği Tabanının; Gerekli Asgari Özsermaye, Risk Karşılığı ve Son Üç Aylık Faaliyet Giderlerinden en büyük olanına bölünmesi suretiyle bulunacak oranın yıllık ortalaması;

a) 1 kattan az olanlar yıllık ortalama günlük hisse senedi saklama bakiyelerinin milyonda 100’ü ve yıllık hisse senedi işlem hacimlerinin milyonda 10’u,

b) 1 ila 2 kat (2 kat hariç) arasında olanlar yıllık ortalama günlük hisse senedi saklama bakiyelerinin milyonda 90’ı ve yıllık hisse senedi işlem hacimlerinin milyonda 7,5’i,

c) 2 ila 3 kat (3 kat hariç) arasında olanlar yıllık ortalama günlük hisse senedi saklama bakiyelerinin milyonda 85’i ve yıllık hisse senedi işlem hacimlerinin milyonda 5’i,

d) 3 kat ve daha fazla olanlar yıllık ortalama günlük hisse senedi saklama bakiyelerinin milyonda 80’i ve yıllık hisse senedi işlem hacimlerinin milyonda 2,5’i,

tutarında yıllık ödenti yatırmak zorundadırlar. Bu oranlar, Fonun mevcudu, mevcut veya öngörülebilen riskler dikkate alınarak gerek görüldüğünde Kurulca arttırılabilir.

Bankalar, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, 4491 sayılı Kanun ile değişik 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi uyarınca belirlenen tasarruf mevduatı sigorta primi tarifesi esas alınarak Kurul tarafından yıllık ortalama günlük hisse senedi saklama bakiyeleri ve yıllık hisse senedi işlem hacimleri için belirlenen oranlar üzerinden yıllık ödenti yatırmak zorundadırlar. Ancak belirlenecek bu oranlar, aracı kurumlar için belirlenen minimum yıllık ödenti oranlarından daha az olamaz.

Mevduat kabul etmeyen bankaların, yıllık ortalama günlük hisse senedi saklama bakiyeleri ve yıllık hisse senedi işlem hacimleri üzerinden alınacak yıllık ödentiye ilişkin oranlar, diğer bankalar için belirlenen asgari ve azami oranlar arasında olmak kaydıyla Kurulca belirlenir.

Aracı kuruluşlar yıllık ödentilerin hesaplanmasına esas teşkil eden hisse senedi işlem hacimleri tutarlarını borsa içi ve borsa dışı olarak her yıl Ocak ayının 15’ine kadar ayrı ayrı Fona bildirmek zorundadırlar. MKK, sözkonusu işlem hacimlerine ilişkin olarak aracı kuruluşlar ve ilgili diğer kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve aracı kuruluşlar nezdinde inceleme yapmaya yetkilidir.

Yıllık ödentilerin hesaplanmasına esas teşkil eden ve hisse senetlerinin günlük ağırlıklı ortalama fiyatları kullanılarak bulunan hisse senedi saklama tutarları aracı kuruluşlar bazında İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından belirlenerek her yıl Ocak ayının 15’ine kadar Fona bildirilir.

Hisse senedi saklama bakiyelerinin hesaplanmasında, içinde bulunulan yıldan önceki yılda yatırımcılar tarafından hesaplarına konulan ortalama günlük yatırımcı blokajları, yıllık ortalama günlük hisse senedi saklama bakiyelerinden düşülür.

İçinde bulunulan yıldan önceki yılda faaliyette bulunmayan aracı kurumlarca Fona, Kurul tarafından faaliyet izninin verilmesini müteakip 5 iş günü içerisinde, içinde bulunulan yılda aracı kurumlar tarafından yatırılan yıllık ödentilerin ortalama tutarı kadar ödenti yatırılır. Faaliyet izni, içinde bulunulan yılın ikinci ayı sonundan önce verildiği takdirde, aracı kurum yıllık ödentiyi 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürede öder. İlgili mevzuat uyarınca bankacılık işlemlerine başlama izni almış olup sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemlerinde bulunacak bankalarca ise Fona, sermaye piyasası faaliyetlerine başlanmasını müteakip 5 iş günü içerisinde içinde bulunulan yılda bankalar tarafından yatırılan yıllık ödentilerin ortalama tutarı kadar ödenti yatırılır. Sermaye piyasası faaliyetlerine içinde bulunulan yılın ikinci ayı sonundan önce başlandığı takdirde, banka yıllık ödentiyi 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürede öder.

Geçici Ödentiler ve İMKB Tarafından Fona Avans Verilmesi

Madde 9 — Fon varlığının ihtiyacı karşılamaya yetmediği hallerde aracı kuruluşlardan 8 inci maddedeki esaslar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenecek bir oranda geçici ödenti alınabilir.

Geçici ödentiler, ihtiyacın ortadan kalkmasını izleyen ilk yıl, aracı kuruluşların yapacakları yıllık ödentilerden mahsup edilir. Önceki yıllarda alınan geçici ödentilere uygulanacak faiz oranı Kurulca tespit edilir.

Aracı kuruluşlardan alınan geçici ödentiler ihtiyacı karşılamaya yetmediği takdirde, İMKB tarafından Fona avans verilir. Avansın miktarı, vadesi, faizi, geri ödemesi ve diğer şartları MKK’nın önerisi üzerine İMKB’nin görüşü alınarak Kurulca tespit edilir.

Para Cezalarının Tahsili

Madde 10 — Kurul ve Birlik tarafından verilen idari para cezaları ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgililer tarafından Fon hesabına yatırılır.

Kurul ve Birlik tarafından verilen idari para cezaları ilgililere tebliği ile birlikte Fona bildirilir.

Bu cezalar ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Fona ödenmediği takdirde, Fon tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur ve Fona irad kaydolunur.

Menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalar tarafından verilen idari para cezaları ise, ilgili borsalar tarafından kendi özel mevzuatları çerçevesinde takip ve tahsil edilir, tahsili takip eden iki iş günü içerisinde Fon hesabına yatırılır.

Fon Varlığının Kullanılış Şekil ve Esasları

Madde 11 — Fon varlığı; kamu bankalarında devlet tahvili, hazine bonosu ve mevduat olarak veya ters repo yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Fon varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez.

Giderler

Madde 12 — Fonun Kanundan ve bu Yönetmelikten doğan görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderler MKK’nın belirleyeceği ve Kurul tarafından onaylanacak esaslar dahilinde Fon tarafından karşılanır.

Fonun Denetimi

Madde 13 — Kurul, Fonun hesap ve işlemlerini inceleme ve denetlemeye, bu hususta Fondan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. Kurul inceleme ve denetim sonuçlarına göre, gerekli gördüğü hususların yerine getirilmesini Fondan isteyebilir ve gerektiğinde Fonun yönetiminin Kurula devredilmesini Kurulun ilgili olduğu Bakandan talep edebilir.

Fon Sayıştay tarafından denetlenir.

Mali Tablo ve Raporlar

Madde 14 — Fonun hesap dönemi takvim yılıdır. Fon, yıllık bilanço ve gelir-gider tablosu ile hesap dönemine ilişkin faaliyetlerini ve sonraki dönem hakkında görüş ve önerileri ile alınması gereken önlemleri içeren bir faaliyet raporunu düzenleyerek Ocak ayı sonuna kadar Kurula gönderir.

Fonun Defter, Kayıt ve Belgeleri

Madde 15 — Fonun defter ve kayıtlarına ilişkin esaslar Kurul onayıyla yürürlüğe girer.

Fona ilişkin belge ve yazışmalar usulü dairesinde ayrı olarak dosyalanır ve saklanır.

Yatırımcıyı Bilgilendirme ve Reklam Yasağı

Madde 16 — Aracı kuruluşlar, hisse senedi işlemleri ile ilgili yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri sırasında Fon ve Fonun koruma kapsamı hakkında yatırımcılara yeterli bilgi vermek zorundadırlar.

Aracı kuruluşlar, Fonun yatırımcılara sağladığı korumayı reklam amacıyla kullanamazlar.

Kurula Bilgi Verme

Madde 17 — Fon tarafından, Fon varlıklarının türleri itibariyle ayrıntılı dökümü ile tasfiyesi yürütülmekte olan kuruluşlar ve yapılan tahsilat ve ödemeler hakkında aylık dönemler itibariyle bir rapor hazırlanarak, izleyen ayın 5 inci işgünü sonuna kadar Kurula iletilir.

İstisnalar ve Muafiyetler

Madde 18 — Fon, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile vize ve tescil açısından 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Diğer Hükümler

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini yorumlamaya, Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de gözönünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

Geçici Madde 1 — Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca aracı kuruluşların 1998 yılı ile 1999 yılı işlem hacimlerinin parasal miktarı esas alınarak yatırmak zorunda oldukları ödentiler, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenecek oranlar üzerinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini izleyen 1 ay içerisinde Fon hesabına yatırılır. Ödemelerin bu süre içerisinde yapılmaması halinde, ödemede temerrüde düşülen kısma 7 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen oranda gecikme faizi uygulanır ve Fon tarafından tahsil edilir. Aracı kurumlar için 8 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak gruplamada 2000 yılı sermaye yeterliliği tabloları verileri esas alınır.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 10/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşunun kurulduğu tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğünden :

 

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi

(EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/6/1998 tarihli ve 23365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Osmangazi Üniversitesinden:

 

Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 19 ve 23 üncü Maddelerinin

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Öğrencinin başarılı olması için genel not ortalamasının ilk öğretim yılında en az 1.75, izleyen öğretim yıllarında ise en az 2.00 olması zorunludur. Belirtilen zorunlu genel not ortalamasını, açılması halinde yaz okulu sonunda da sağlayamayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir ve "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı yapılmış başarısız öğrenci DC ve altında not aldığı dersleri takip eden ilk öğretim yılında tekrar eder. Bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayan öğrencinin "Akademik Yetersizlik Uyarısı" kaldırılır. Bu not ortalamasını sağlayamayan öğrenci ilişiği kesilme durumuna gelir ve Madde 21’in kapsamından yararlanabilir.

Güz veya bahar yarıyılında en az 15 veya bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile 15 krediden az ders alıp tüm dersleri başarı ile tamamlayan bir öğrencinin yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 ise "Yarıyıl Şeref Öğrencisi", 3.50-4.00 ise "Yarıyıl Yüksek Şeref Öğrencisi" kabul edilir. Ancak öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası ve ilgili yarıyılda FF notu almamış olması gerekir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 23 — Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar "Şeref Öğrencisi", 3.50-4.00 olanlar "Yüksek Şeref Öğrencisi" olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomalarıyla birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

Öğrenciye istediği takdirde bir yarıyıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi verilir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

Esas : 2001/4544

Karar : 2001/5359

Davacı Osman Bilgi ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 2/10/2000 günlü ve 2000/598-719 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C. Başsavcılığının 25/4/2001 gün ve Hukuk 1046049 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen davacının kızı Fadimana ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi (20/10/1993 doğumlu) Osman arasında düzeltilen doğum tarihine göre sadece 3 ay 11 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır.

Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hakim nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir. Bu hususa uyulmadan yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 28/5/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden :

Esas : 2001/4790

Karar : 2001/5376

Davacı Aysu Karaoğlu (Ovat) ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 9/7/1999 günlü ve 1999/172-403 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C. Başsavcılığının 20/4/2001 gün ve Hukuk 1045282 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

 

Davada, mükerrer kaydın iptali istenilmiş, yapılan yargılama sonunda dava kabul edilmiş ise de, dosyaya getirtilen nüfus aile kayıt tablosundan, mükerrer kaydının iptalini isteyen davacının annesi ile beş kardeşinin sağ bulunduğu anlaşıldığından, açılan davanın ve sonucunda verilecek kararın bu kişilerin hak ve menfaatlerini de ilgilendireceği cihetle, onların da çağrılıp dinlenmeleri gerekirken, bu hususa uyulmadan eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararın BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 28/5/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı