T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

23 Ağustos 2000  ÇARŞAMBA

Sayı : 24149

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/609 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Milletlerarası Andlaşma

2000/1056 Türkiye’de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’ya, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒye, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/1044 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Taşra Teşkilatında; Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Denizli, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat Bölge Müdürlüklerinde Üçer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2000/1065 Kahramanmaraş İli, Nurhak İlçesine Bağlı Kullar Belediyesi’nin Adının “Yeşilkent”Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

2000/1074 1999 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 1.000.000.000 (bir milyar) TL’yi Aşan Kısmın İade Edilmesi Hakkında Karar

2000/1118 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Ücret ve Diğer Mali Haklarına İlişkin Esasların Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

 

Atama Kararları

— Devlet ,  Maliye, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik  ile Kültür Bakanlıklarına ait Beş Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

2000/1057 Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2000/1095 Milli Savunma Bakanlığına Bağlı İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu (İLAR) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği

— İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yandal Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 37 nci ve 46 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğ

— Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Kanun Hükmünde Kararname

 

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

 

Karar Sayısı : KHK/609

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Afet Bölge Koordinatörlüğü ile il koordinatörlüklerince yürütülen görevler ilgili mevzuat hükümlerine göre il valilerince sürdürülür.

Afet Bölge Koordinatörlüğünün hizmetinde bulunan her türlü araç, gereç ve malzeme İçişleri Bakanlığına devredilir. Alacak ve borçları Kocaeli Valiliğinin sorumluluğunda İçişleri Bakanlığınca oluşturulacak bir komisyon marifetiyle tasfiye edilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ataması yapılmış bulunanlar,İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun olan kadrolara atanır. Kadro ve görev unvanları kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilir ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici olarak görevlendirilen personel bir ay içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarına iade edilir.

Ekli listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.

Kurumu : İçişleri Bakanlığı

Teşkilatı : Taşra

 

İptal Edilen Kadroların

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest

Kad.Adedi

Tutulan

Kadro Adedi

Toplamı

MİAH

Afet Bölge Koordinatörü (Vali)

1

1

-

1

MİAH

İl Koordinatörü (Vali)

1

7

-

7

MİAH

Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı

1

2

-

2

GİH

Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı

1

2

-

2

TH

Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı

1

1

-

1

MİAH

İl Koordinatör Yardımcısı

1

7

-

7

TH

İl Koordinatör Yardımcısı

1

4

-

4

TH

Mühendis

1

10

-

10

TH

Mimar

1

4

-

4

TH

Jeolog

1

5

-

5

SH

Tabip

1

5

-

5

SH

Hemşire

3

10

-

10

SH

Hemşire

4

10

-

10

TH

Şehir Plancısı

1

10

-

10

GİH

Şube Müdürü

1

40

-

40

GİH

Şube Müdü

2

20

-

20

GİH

Şube Müdürü

3

20

-

20

GİH

Uzman

1

15

-

15

GİH

Programcı

1

15

-

15

GİH

Programcı

2

13

-

13

GİH

Çözümleyici

1

15

-

15

GİH

Çözümleyici

2

13

-

13

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

40

-

40

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

40

-

40

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

5

40

-

40

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

6

40

-

40

GİH

Bilgisayar  İşletmeni

3

50

-

50

 GİH

Bilgisayar İşletmeni

4

50

-

50

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

40

-

40

TH

Teknisyen

3

20

-

20

TH

Teknisyen

4

20

-

20

GİH

Memur

5

40

-

40

GİH

Şoför

9

20

-

20

GİH

Şoför

10

20

-

20

GİH

Şoför

11

20

-

20

YHS

Teknisyen Yardımcısı

10

20

-

20

YHS

Teknisyen Yardımcısı

11

20

-

20

YHS

Teknisyen Yardımcısı

12

16

-

16

YHS

Bekçi

12

35

-

35

YHS

Bekçi

13

35

-

35

 

Toplam

 

795

 

795

 

Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Ahmet Necdet SEZER

                                                                CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

Başbakan

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2000/1056

10 Mayıs 1999 tarihinde Kopenhag’da imzalanan ve 30/6/2000 tarihli ve 4591 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye’de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/7/2000 tarihli ve UKGY-III-2607 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

 

Türkiye’de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi

ve

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan

Anlaşma

 

İmzalayanlar :

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına

10/5/1999

İmza

Tarih

 

 

 

İsim Turan Moralı

Ünvan : Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Adına

10/5/1999

İmza

Tarih

İsim Dr. J. E. Asvall

Ünvan : Bölge Direktörü

 

Türkiye’de irtibat ofisinin kurulmasına ilişkin

 

 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMA

 

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi (bundan böyle ayrıca “DS֔ olarak geçecektir) ve;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle ayrıca “Hükümet” olarak geçecektir).

Ankara’daki DSÖ Türkiye Ülke Temsilcisi Ofisi’nin mevcudiyetinin Ağustos 1998’e kadar sürmesi ve Türkiye’deki DSÖ faaliyetlerinin bundan böyle İrtibat Ofisi aracılığıyla sürdürülmesine karar verildiği hatırlatılarak;

Teknik danışma işbirliği ile ilgili Birleşmiş Milletler ve DSÖ kararlarına işlerlik kazandırmak,

19 Ekim 1950’de Hükümet ve DSÖ arasında imzalanan “Temel Anlaşma”yı yeniden onaylayarak,

Tarafların karşılıklı sorumluluklarının, dostane bir işbirliği içinde yerine getirileceğini bildirerek,

AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE TÜRKİYE’DE BİR İRTİBAT OFİSİNİN

KURULMASINA KARAR VERDİLER :

Madde 1 — İrtibat Ofisi’nin Amacı

Bütçe kısıtlamalarına ve mevcut fonlara bağlı olarak DSÖ, Ankara’da, Ulusal Yetkili Memur ve İdari Asistan’dan oluşan bir İrtibat Ofisi kuracaktır.

İrtibat Ofisi, her nereye kurulursa kurulsun, DS֒nün bir ofisi olup, ulusal idarenin bir parçası olarak sayılmayacaktır. Aksi bir durum kabul edilmediği sürece, İrtibat Ofisi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kurulacaktır:

(a) Türkiye’de DSÖ sağlık programlarının yürütülmesini desteklemek;

(b) Sağlık alanında, etkili uluslararası işbirliğini geliştirmek;

(c) Türkiye’de DSÖ kaynaklarının harekete geçirilmesi için bir yerel odak nokta olarak çalışmak;

(d) DSÖ doküman ve yayınlarının Türkiye’de sağlanmasını ve bu yayınlara ulaşılabilmesini sağlamak.

Madde 2 — Mali Yükümlülükler

İrtibat Ofisi, Ankara, Atatürk Bulvarı 197 nolu BM Bina’sında kurulmakta olup,

DSÖ aşağıdakileri sağlamakla yükümlüdür:

a) Ulusal Yetkili Memurlara uygulanan BM yerel oranları doğrultusunda; tüm gün çalışan İrtibat Memuru için maaş ve ödenek;

b) Genel Hizmet çalışanlarına uygulanan BM yerel oranları doğrultusunda; tüm gün çalışan İdari Yardımcı için maaş ve ödenek;

c) Giderleri karşılamak üzere destek sağlamak;

d) DSÖ tarafından istenilen iş yolculuklarında, İrtibat Ofisi çalışanlarının seyahat masrafları (harcırah dahil);

e) Ofis mekanının sağlanması ve bakımı, telefon hatları, e-mail’e erişim; telefaks hizmetleri masrafları; telefon ve posta fatura masrafları.

Türk Hükümeti ve DS֒nün; İrtibat Ofisi’nin, BM Binası dışında başka bir yerde kurulmasını kararlaştırmaları durumunda Hükümet aşağıda belirtilen masrafları karşılamakla yükümlü olacaktır:

* Ofis mekanının sağlanması ve bakımı, ofis mobilyası, telefon hatları, e-mail’e erişim; telefaks hizmetleri masrafları; telefon ve posta fatura masrafları.

* Gerek faturaya istinaden gerek faturasız diğer işletme giderleri.

Madde 3 — Tüzel Kişilik

DSÖ Ofisi olarak, İrtibat Ofisi; tüzel bir kişiliğe ve aşağıda belirtilenleri yerine getirmeye muktedir olacaktır:

a) Sözleşme yapmak

b) Taşınır ya da taşınmaz malların edinilmesi ve elden çıkarılması

c) Yasal İşlemler yapmak

Madde 4 — Mal, Fonlar ve Mülkler

İrtibat Ofisi, bu ofisin mal ve mülklerinin; her nereye kurulursa kurulsun ve kim tarafından yönetilirse yönetilsin; DSÖ Genel Direktörü’nün, dokunulmazlıktan feragat edildiğini belirttiği özel durumlar dışında, her türlü yasal işleme ilişkin dokunulmazlıklardan yararlanacaktır. Ancak bu, dokunulmazlıktan feragat etmenin herhangi bir yürütmeye ilişkin tedbire bağlı olmayacağı anlamına gelmektedir.

İrtibat Ofisi’nin bina ve müştemilatının dokunulmazlığı olacaktır. İrtibat Ofisi’nin mal ve mülkleri; her nereye kurulursa kurulsun ve kim tarafından yönetilirse yönetilsin, araştırma, resmen el koyma, istimlak ve icrai, idari, yargısal veya yasamaya ilişkin herhangi diğer bir müdahaleden muaf olacaktır.

İrtibat Ofisi’nin arşivleri ve genel olarak Ofis’e ait ya da Ofis tarafından muhafaza edilen bütün dokümanlara nerede bulundurulursa bulundurulsun dokunulamaz.

Mali denetimler tarafından kısıtlanmaksızın, herhangi bir düzenleme veya borcun ertelenmesi:

a) İrtibat Ofisi her türlü fonları tutabilecek ve hesapları herhangi bir para biriminde işletebilecektir;

b) İrtibat Ofisi senet, madeni para, para birimi ve teminatlarını bir ülkeden diğer bir ülkeye veya herhangi bir ülke içinde serbestçe transfer edebilecek ve sahip olduğu herhangi bir para birimini diğer bir para birimine çevirebilecektir.

İrtibat Ofisi, genel bir kural olarak, taşınır ve taşınmaz malların satışında ödenen paranın bir miktarı olarak vergilerden ve fonlardan muafiyeti talep etmeyecektir. Yine de, İrtibat Ofisi bu tür vergi ve gümrüklerin konduğu veya konabileceği resmi kullanım için malların önemli miktarlarda satın alımlar yaptığı zaman, Hükümet, mümkün olduğunca vergi veya gümrüğün miktarını iade etmek ve feragat etmek için uygun düzenlemeleri yapacaktır.

İrtibat Ofisi’nin varlıkları, geliri ve diğer mülkiyeti:

(a) Doğrudan alınan bütün vergilerden muaf olacaktır; ancak İrtibat Ofisi, gerçekte kamu kullanımı hizmetleri tutarından daha fazla olmayan vergiden muafiyet için istekte bulunamayacaktır.

(b) İrtibat Ofisi’nin resmi kullanımı için ihraç veya ithal ettiği maddelerin ihraç ve ithaline konan, yasaklar, kısıtlamalar ve gümrük vergilerinden muaf tutulacaktır; ancak Hükümetle anlaşmaya varılan şartlar hariç, bu tür muafiyet altında ithal edilen maddeler Türkiye’de satılmayacaktır.

(c) Yayınları ile ilgili olarak ihracata ve ithalata konan vergiler, yasaklar ve sınırlamalardan muaf tutulacaktır.

Madde 5 — Haberleşme ile İlgili Hizmetler

İrtibat Ofisi resmi haberleşmesi için, posta, elektrik, telgraf, radyo-gram, tele-fotoğraf, telefon ve diğer haberleşmeler üzerine konan öncelikler, oranlar ve vergilerle basın ve radyoya bilgi aktarımı için basın tarifesi konusunda Türk Hükümeti tarafından diplomatik görevlilere tanınandan daha az olmamak üzere, aynı muameleye tabii tutulacaktır.

İrtibat Ofisi’nin resmi haberleşme ve diğer resmi iletişimine sansür uygulanmayacaktır.

Madde 6 — İrtibat Ofisi Personelinin Statüsü

İrtibat Ofisi Personeli:

a) DSÖ üye personeli olacak ve DSÖ personel yönetmeliği ve kurallarına tabii olacaktır.

b) Yerel olarak görevlendirileceklerdir.

c) Resmi görevleri çerçevesinde sözlü ya da yazılı ve tüm yaptıkları eylemlerle ilgili yasal işlemden muaf olacaklardır. Görevlerini yerine getirirken sözlü ya da yazılı ve yaptıkları tüm eylemlerle ilgili yasal işlemden muafiyet, ilgili kişiler bu görevleri artık yerine getirmiyor olsalar bile devam edecektir.

d) DSÖ tarafından kendilerine ödenen maaş ve ücretlere ilişkin vergi muafiyetinden yararlanacaklardır.

Ancak, bu muafiyet, Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır.

Bu Anlaşmada tanımlanan ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar sadece DS֒nün ilgili memurlarına verilecek ve bu kişilerin kişisel menfaatleri için tanınmayacaktır. DSÖ, kendi düşüncesinde, dokunulmazlığın yargı yolunu, engelleyeceği ve muafiyetten, DS֒nün menfaatlerinden önyargısız olarak feragat edilebildiği durumlarda, herhangi bir görevlinin dokunulmazlığından vazgeçme hak ve görevine sahip olacaktır.

DSÖ, bu anlaşmada bahsedilen ayrıcalıklar, dokunulmazlıklar ve olanaklarla ilgili olarak; uygun idari yargının kolaylaştırılması, polis yönetmeliğinin uygulanmasının sağlanması ve herhangi bir kötüye kullanma olayının önlenmesi amacıyla Türkiye’deki ilgili yetkililer ile her zaman işbirliği yapacaktır.

Madde 7 — Sınırlardan Özel Geçiş Kartı

İrtibat Ofisi Personeli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile DS֒nün yetkili otoriteleri arasında yapılmış idari düzenlemeler gereğince Birleşmiş Milletler Sınırlardan Özel Geçiş Kartını kullanmaya yetkili olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İrtibat Ofisi personeline seyahat belgesi olarak çıkarılan Birleşmiş Milletler Sınırlardan Özel Geçiş Kartını tanıyacak ve kabul edecektir.

Madde 8 — Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

Hükümet ve DSÖ arasında, bu anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasından kaynaklanan ve görüşmelerle çözümlenmeyen farklılıklar; tarafların herhangi bir özel durumda başka bir çözüm modeline başvurmayı kararlaştırmadıkları sürece, her iki taraftan biri tarafından, ilki Hükümet, ikincisi DSÖ Genel Direktörü ve üçüncüsü Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından belirlenecek üç hakem Kurulu’na sunulacaktır. Hakem Kurulu, Daimi Hakem Divanı’nın ilgili prosedür kurallarına başvuracaktır. Taraflar, neticede Kurulun kararını kabul edeceklerdir.

Madde 9 — Son Hükümler

Mevcut Anlaşma :

a) Taraflarca imzalanacak ve Türk Hükümeti’nin,Avrupa Bölge Direktörüne yazılı olarak, istenilen yapısal prosedürlerin tamamlandığını bildirmesinden sonra yürürlüğe girecektir.

b) 2 yıl süresince yürürlükte kalacak ve bu 2 yılın bitiminden en az 6 ay önce, her iki tarafın da Anlaşmaya son verdiklerini yazılı olarak belirtmediği sürece, Anlaşma otomatik olarak iki yıl daha uzatılacaktır.

c) Her bir tarafın isteği üzerine tekrar gözden geçirilebilir. Bu durumda iki taraf da, yapılacak değişikliklerle ilgili birbirine danışacaktır. Değişiklikler yazılı olarak kararlaştırılacaktır. Tarafların uzlaşmaya varamamaları durumunda, tarafların birbirine yazılı olarak 6 aylık bildirimde bulunmaları suretiyle, taraflar Anlaşmaya son verebilirler.

d) Anlaşmaya son verilmesi durumunda ve gerekirse, İrtibat Ofisi’nin, fonların transferinin sistemli olarak kapatılması ve Ofisin mal ve mülklerinin elden çıkarılmasına olanak vermek üzere yürürlükte kalacaktır.

İrtibat Ofisi’nin kapanması durumunda, DSÖ, eğer uygulanabilirse ve yerinde duruyorsa, İrtibat Ofisi’nin kapanması sırasında, ofis alanı, ekipman ve mobilyayı Hükümete geri verecektir.

Bu Anlaşma Kopenhag’ta 10 Mayıs 1999 tarihinde hazırlanarak, imzalanmıştır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına  

 Dünya Sağlık Örgütü Adına

İsim Turan Moralı İsim  

 Dr. J. E. Asvali

 

—— • ——

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

22 Ağustos 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-14785

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Azerbaycan Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Merhum Ebulfeyz ELÇİBEY’in Cenaze Merasimine katılmak üzere, 22 Ağustos 2000 tarihinde Azerbaycan’a giden Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan  

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ağustos 2000

39-06-214-2000-683

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 22 Ağustos 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14785 sayılı yazınız.

Azerbaycan Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Merhum Ebulfeyz ELÇİBEY’in Cenaze Merasimine katılmak üzere, 22 Ağustos 2000 tarihinde Azerbaycan’a giden Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

22 Ağustos 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-14786

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Azerbaycan Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Merhum Ebulfeyz ELÇİBEY’in Cenaze Merasimine katılmak üzere, 22 Ağustos 2000 tarihinde Azerbaycan’a giden Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ağustos 2000

39-06-215-2000-684

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 22 Ağustos 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14786 sayılı yazınız.

Azerbaycan Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Merhum Ebulfeyz ELÇİBEY’in Cenaze Merasimine katılmak üzere, 22 Ağustos 2000 tarihinde Azerbaycan’a giden Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

                 T.C.

    BAŞBAKANLIK

Personel ve Prensipler  

 22 Ağustos 2000

     Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-14709

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Ağustos 2000 tarihinden itibaren Polonya ve Monako’ya gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ağustos 2000

39-06-212-2000-678

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 22 Ağustos 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14709 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Ağustos 2000 tarihinden itibaren Polonya ve Monako’ya gidecek olan Devlet Bakanı Fikret ÜNLܒnün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S.GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

22 Ağustos 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-14787

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Azerbaycan Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Merhum Ebulfeyz ELÇİBEY’in Cenaze Merasimine katılmak üzere, 22 Ağustos 2000 tarihinde Azerbaycan’a giden Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ağustos 2000

39-06-216-2000-685

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 22 Ağustos 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14787 sayılı yazınız.

Azerbaycan Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Merhum Ebulfeyz ELÇİBEY’in Cenaze Merasimine katılmak üzere, 22 Ağustos 2000 tarihinde Azerbaycan’a giden Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

22 Ağustos 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-14788

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Azerbaycan Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Merhum Ebulfeyz ELÇİBEY’in Cenaze Merasimine katılmak üzere, 22 Ağustos 2000 tarihinde Azerbaycan’a giden Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ’ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan  

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ağustos 2000

39-06-217-2000-686

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 22 Ağustos 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14788 sayılı yazınız.

Azerbaycan Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Merhum Ebulfeyz ELÇİBEY’in Cenaze Merasimine katılmak üzere, 22 Ağustos 2000 tarihinde Azerbaycan’a giden Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ’ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

22 Ağustos 2000

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-14710

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Ağustos 2000 tarihinden itibaren Fransa, İspanya ve İngiltere’ye gidecek olan Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Ağustos 2000

39-06-213-2000-679

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 22 Ağustos 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14710 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Ağustos 2000 tarihinden itibaren Fransa, İspanya ve İngiltere’ye gidecek olan Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2000/1044

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında; Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Denizli, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat bölge müdürlüklerinde üçer adet şube müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığı’nın 3/7/2000 tarihli ve 0809 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1065

Kahramanmaraş İli, Nurhak İlçesine bağlı Kullar Belediyesi’nin adının “Yeşilkent” olarak değiştirilmesinin tasdiki; Danıştay’ın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 17/7/2000 tarihli ve 53961 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı V.

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Baka

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1074

1999 yılında indirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden 1.000.000.000. (bir milyar) TL’yi aşan kısmın iade edilmesi; Maliye Bakanlığı’nın 19/7/2000 tarihli ve 34439 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun değişik 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBaka

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı V.

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1118

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personelinin ücret ve diğer mali haklarına ilişkin esasların ekli Kararda belirtildiği şekilde tespit edilmesi; 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

17/8/2000 Tarihli ve 2000/1118 Sayılı

 

Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — Kurum personeline ödenecek aylık ücret ve diğer mali haklar toplamının net tutarı, Başbakanlık Müsteşarının kadro karşılığı sözleşme ücreti ile her türlü ödemeler dahil toplamının net tutarının % 20 fazlasını aşmayacaktır.

Madde 2 — Tavan olarak alınacak bu tutar, Kurumdaki en üst pozisyonu işgal eden personelin sözleşme ücret tavanı olup, diğer pozisyonları işgal edenlere ödenecek ücretler ise bu tavan esas alınarak Kurulca belirlenecektir.

Madde 3 — Kurul, tavan ücreti aşmamak koşuluyla Kurum personeline yapılacak ödemeleri, aylık ücret, ikramiye ve diğer mali haklar adı altında belirlemeye yetkilidir.

Madde 4 — Kurum personeline verilecek aile, doğum, evlenme, sağlık, ölüm, cenaze, yiyecek, ulaşım, giyecek ve kira yardımları şeklindeki sosyal hak ve yardımlar Kurul tarafından ayrıca belirlenir.

Geçici Madde — Naklen geldikleri kurumlarda, daha yüksek ücret ödenen personele; bu kurumlarda almakta oldukları net ücret aynen ödenmeye devam olunur.

Madde 5 — 3/7/2000 tarihli ve 2000/1005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6 — Bu Karar 15/5/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Madde 7 — Bu Kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yürütür.

—— • ——

Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/884

1 — Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail VERİMBAŞ ile İhsan ÜNLܒnün Yönetim Kurulu Üyeliği görev sürelerini tamamlamaları nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden atanmaları,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

22 Ağustos 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

 

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/885

1 — T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Afyon Bölge Müdürü Kemal DOĞRU’nun başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22 Ağustos 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S.ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/887

1 — Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Salih ALTUNTAŞ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

22 Ağustos 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. BOSTANCIOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/870

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İsmail Şeref SÜMER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22 Ağustos 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y. OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/891

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Batman İl Kültür Müdürlüğüne, Sivas İl Kültür Müdürü Fikret KESTEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

22 Ağustos 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Kültür Bakanı

—— • ——

Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2000/1057

Ekli “Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 21/6/2000 tarihli ve 12228 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

A. K. TANRIKULU

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

Madde 1 — 8/6/1995 tarihli ve 95/7003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Şirketlerle yapılan sözleşmeler gereği, mücbir sebep (sel, yangın, deprem, sıcak savaş halleri, ikincil yakıtla çalışabilen doğal gaz santrallerine ikincil yakıta geçmeleri için Bakanlıkça talimat verilmesi gibi), Bakanlığın proje değişikliği talebi ve benzeri sebepler sonucu doğacak maliyet artışları için şirketlere yapılacak ödemeler,”

Madde 2 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 — 12 nci maddenin (b) bendinde yapılan değişiklik, 1/1/2000 tarihinden itibaren ikincil yakıtla çalışabilen doğal gaz santrallerinin ikincil yakıt kullanımından kaynaklanan maliyet artışlarını da kapsar.”

Madde 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1095

Ekli “Milli Savunma Bakanlığına Bağlı İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu (İLAR) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 6/7/2000 tarihli ve KAN.KAR.: 1999/5047 sayılı yazısı üzerine, 18/5/1959 tarihli ve 7279 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Milli Savunma Bakanlığına Bağlı İlmi İstişare ve Araştırma

Kurulu (İLAR)Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

Madde 1 — 29/8/1968 tarihli ve 6/10663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Savunma Bakanlığına bağlı İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu (İLAR) Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 —İLAR üyeleri; ilmi eser ve araştırmaları ile tanınmış, Stratejik Hedef Planı (SHP) ve On Yıllık Tedarik Programı (OYTEP)bilgilerine nüfuz edecek derecede gizli/gizlilik dereceli şahıs güvenlik belgesi alabilecek özelliklere sahip ve Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli olmayan kişiler arasından seçilir.”

Madde 2 —Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başkan ve Kurulca seçilecek üç üyeden oluşan Yürütme Komitesi teşkil edilir. Bu Komite işlerin kesintisiz yürütülmesi amacıyla,Kurulun kendisine verdiği yetki çerçevesinde görevleri yerine getirir ve sonucu Kurula rapor eder. Yürütme Komitesi bütçe çalışmalarına esas olmak üzere müteakip yılın Kurul faaliyet programını hazırlayarak Kurulun onayına sunar.”

Madde 3 —Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d. Kurul revizyon dönemleri de dahil olmak üzere Stratejik Hedef Planı (SHP) ve On Yıllık Tedarik Programı (OYTEP) hakkında bilgi sunar.”

Madde 4 —Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 —İLAR; Ocak, Nisan, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az 4 defa olağan olarak toplanır. Her toplantıda lüzumu kadar oturum yapılabilir. Her toplantının son oturumunda gelecek toplantının tarihi ve yeri tespit edilir. Zorunlu bir engelin vukuu halinde Başkan toplantı tarihini değiştirebilir.”

Madde 5 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurula faaliyetleri ile ilgili giderler Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Dairesi Başkanlığı bütçesinde ayrı kalem olarak düzenlenir.”

Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

 

Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, özelleştirme uygulamalarında değer tespiti ve ihaleye ilişkin işlemleri düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 4046 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun : 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

b) Kurul : Özelleştirme Yüksek Kurulunu,

c) İdare : Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

d) Başkan : Özelleştirme İdaresi Başkanını,

e) Değer Tespiti: Özelleştirilecek kuruluşun varlık veya hisse değerinin tespitine yönelik değer tespit komisyonu tarafından gerçekleştirilen işlemleri,

f) İhale : Kurul tarafından belirlenen özelleştirme yöntemi doğrultusunda duyuru ile başlayıp ihale şartları belgesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve Kurulun veya Başkanın onayı ile tamamlanan tüm işlemleri; Danışman seçiminde davet mektubu ile başlayıp Başkanın onayı ile tamamlanan işlemleri,

g) İhale Şartları Belgesi : İhale konusu işin genel ve özel şartlarına ilişkin belgeyi,

h) Komisyon: Özelleştirme uygulamalarına yönelik değer tespiti ve ihale işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan komisyonları,

ı) Danışman: Özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği değer tespitine ilişkin çalışmalara yardımcı olmak, her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlemleri ve mali denetim ile hukuki, teknik, idari ve mali değerleme işlemleri yapmak ve yapılacak halka arz işlemlerinde aracılık hizmetlerini yerine getirmek üzere İdarece görevlendirilen ve konularında uzman olan yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişileri,

i) Teklif sahibi: İhalelere katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarını,

ifade eder.

Değer Tespit Komisyonunun Oluşumu

Madde 4 — Özelleştirilecek kuruluş ile ilgili değer tespit çalışmalarını yürütmek üzere Kanunda belirtilen şekilde beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan komisyon Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile göreve başlar. Asil üyelerden birinin toplantıya katılamaması (izin, rapor, görevlendirme) veya görevinden ayrılması (tayin, ölüm, istifa, uzun süreli hastalık, İdarede başka bir göreve atanması, ücretsiz izin vb. gibi) durumlarında, yerlerine yedek üyeler görev yapar. Komisyon Başkanının mazereti nedeniyle toplantılara katılamaması durumunda komisyon başkanlığına komisyonda görevli diğer daire başkanı veya proje grup başkanı, yoksa ilgili proje grup başkanlığında görevli uzman kıdem esasına göre vekalet eder.

Değer Tespit Komisyonunun Çalışması

Madde 5 — Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karara muhalefet eden üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon toplantıları imzalanan bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanı tarafından uygun görüldüğü takdirde yedek üyeler değer tespitine ilişkin her türlü çalışma ve toplantıya katılabilirler. Komisyon gerekli gördüğü takdirde değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak ve kararlara katılmamak şartıyla İdare tarafından danışman görevlendirilmesini talep edebilir. Komisyonun bu konuda alacağı karar ilgili proje grup başkanlığı tarafından danışman seçimi için Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilir. Komisyonun sekreterya hizmetlerini değer tespiti yapılacak kuruluşun özelleştirilmesinden sorumlu proje grup başkanlığı yürütür.

Değer Tespit Komisyonunun Görevleri

Madde 6 — Komisyon, değer tespit çalışmalarını Kanunda belirtilen unsurları dikkate alarak ve uluslararası kabul görmüş olan, indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metodlarından en az üçünü uygulamak suretiyle yürütür. Komisyon, değer tespit çalışmaları sonucunda, uygulanan metod sonuçlarını nazara alarak bulacağı tek bir değeri, bunun mümkün olmadığı hallerde ise makul bir değer aralığını nihai kararında belirtir.

Değer Tespit Sonuçları

Madde 7 — Varlık satışı ve satış yöntemi dışındaki yöntemlerle yapılacak ihalelerde, değer tespit raporu Kanunda belirtilen ihale usullerinden hangisinin uygulanacağına karar verilmek üzere, ihale ilanına çıkmadan önce ilgili projenin bağlı olduğu başkan yardımcılığı tarafından Başkana sunulur.

Değer tespit sonuçları, ihale sonuçlarının Kurul veya İdarece onaylanmasını müteakip yapılacak sözleşmenin imzalanmasından sonra yedi gün içerisinde kamuoyuna duyurulmak üzere İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına gönderilir.

İhalenin İlanı

Madde 8 — İhale, (danışman seçimine ilişkin ihaleler hariç) yurt içinde yayınlanan ve Basın İlan Kurumu tarafından bildirilen listede yer alan tirajı yüksek en az üç gazetede, gerektiğinde yurtdışında yayın yapan basın ve yayın organlarında ve özelleştirilecek kuruluşun bulunduğu yerdeki yerel basın organlarında ve diğer yayın organlarında, bir defaya mahsus olmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle son teklif verme gününden en az yirmi gün önce, yurt dışında ise en az otuz gün önce Başkan onayı ile duyurulur.

İdarece teklif verme süresinin uzatılmasına karar verilmesi halinde, belirlenen yeni süre duyurunun yapıldığı basın ve yayın organlarında teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

İhalenin duyurulmasına ilişkin işlemler; özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grup başkanlığının bildirimi üzerine, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Başkanlık Makamından alınacak Olur sonucu yerine getirilir.

İlan Metni

Madde 9 — İhale ilanı;

a) Özelleştirilecek kuruluşu,

b) Özelleştirme yöntemini,

c) İhale usulünü,

d) Teminatın niteliği belirtilmek suretiyle geçici teminat miktarını,

e) İhaleye katılmak için ihale şartları belgesi ve belirlenecek diğer belgelerin alınmasının zorunlu olduğunu,

f) Teklif ve istenilen belgelerin verileceği açık adresi ve teklif verme süresini,

g) İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı ve idarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbest olduğu ve gerektiğinde teklif verme süresinin uzatılabileceği,

h) İdarece gerekli görülen diğer hususları,

kapsar.

İhale Şartları Belgesi

Madde 10 — İhale şartları belgesi;

a) İhalenin konusu ve usulünü,

b) Tekliflerin verileceği açık adres ve süreyi,

c) Tekliflerin hangi para birimi üzerinden yapılacağını, döviz üzerinden alınan tekliflerin Türk Lirasına çevrilmesinde hangi kurun esas alınacağını,

d) İhaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgelerin neler olduğunu,

e) Ödeme koşullarını,

f) İhalenin, yetki veya ilgisine göre Kurul veya Başkan tarafından onaylanmak suretiyle kesinleşeceğini,

g) İhaleye katılmak için İdarece belirlenecek geçici teminatın miktarı ile niteliklerini,

h) İhale üzerinde kalan tarafından sözleşme imzalanmaması veya İdarece belirlenecek miktarda kesin teminat verilmemesi veya diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde geçici teminatın irad kaydedileceğini,

ı) İhaleye katılamayacak olanları,

i) Gerekli görülen diğer hususları,

kapsar.

İhale Oluru

Madde 11 — İhale usulünün belirlenmesi ve bu usulle ihaleye çıkılması için ilgili proje grup başkanlığının bağlı bulunduğu başkan yardımcılığı tarafından; Başkanlık Makamından "İhale Oluru" alınır. İhale Oluru ekinde, ilgili Kurul kararı, ilan metni, ihale şartları belgesi ve varsa ekleri ile varlık satışı veya satış yöntemi dışındaki yöntemlerle yapılacak özelleştirme uygulamalarında değer tespit raporu yer alır.

İhale İşlem Dosyası

Madde 12 — Başkanlık Makamından alınan İhale Oluru ile ekleri, ihale işlem dosyasının düzenlenmesi ve ihale komisyonuna sunulması için ilgili proje grup başkanlığınca İhale Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilir. Bu Daire Başkanlığınca hazırlanan "İhale işlem dosyasında" Kurul kararı, ilan metni, ihale şartları belgesi ve ekleri, değer tespit raporu, Başkanlık Makamından alınan ihale Oluru ve diğer belgeler bulunur.

İhale Komisyonu Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 13 — Kanunda belirtilen şekilde beş asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan komisyon, Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile göreve başlar. Komisyon Başkanının mazereti nedeniyle toplantılara katılamaması durumunda komisyon başkanlığına komisyonda görevli özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grup başkanı vekalet eder. Asil üyelerden birinin toplantıya katılamaması (izin, rapor, görevlendirme) veya görevinden ayrılması (tayin, ölüm, istifa, uzun süreli hastalık, İdarede başka bir göreve atanma, ücretsiz izin vb. gibi) durumlarında, yerlerine yedek üyeler görev yapar. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karara muhalefet eden üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon toplantıları, tutanakla tespit edilir ve tutanaklar komisyon üyeleri ile hazır bulunan teklif sahipleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklar ve komisyon kararları ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. Komisyonun sekreterya hizmetlerini İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı yürütür.

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 14 — Özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde;

a) Kapalı teklif usulü,

b) Pazarlık usulü,

c) Açık artırma usulü,

d) Belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

ile Kanunda belirtilen esaslar gereğince yapılır.

Hisselerin yurtiçi ve yurt dışında halka arz, borsada satış, menkul kıymetler yatırım fonları veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış suretiyle özelleştirilmeleri sermaye piyasası mevzuatına tabidir.

Danışman Seçimine İlişkin İhale Usulü ve Esasları

Madde 15 — Danışman seçimine ilişkin ihalelerde en az üç danışmandan yazılı teklif alınmak suretiyle pazarlık usulü uygulanır, Kanunda belirtilen şekilde beş asil üye ve beş yedek üyeden oluşan danışman seçimine ilişkin ihale komisyonu, Başkanın onayı ile göreve başlar.

Değer tespit komisyonuna yardımcı olmak üzere danışman görevlendirilmesine ilişkin ihalelerde; değer tespit komisyonunun hangi konularda danışmana ihtiyaç duyulduğuna ilişkin kararı, ilgili proje grup başkanlığının bağlı bulunduğu başkan yardımcılığı tarafından Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu başkan yardımcılığına bildirilir.

Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlemleri ve mali denetim ile hukuki, teknik, idari ve mali değerleme işlemlerinin yaptırılmasına ilişkin olarak proje grup başkanlığı veya daire başkanlığının danışman görevlendirilmesi talebi, hangi konularda danışmana ihtiyaç bulunduğuna ilişkin açıklama ve bu birimlerce hazırlanan detaylı iş tanımı ile birlikte bu birimlerin bağlı bulunduğu başkan yardımcılığı kanalı ile Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu başkan yardımcılığına bildirilir.

Danışman seçimine ilişkin olarak yapılan bildirim üzerine, işin konusuna, niteliğine ve sektörün özelliğine göre Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca -gerekli araştırma yapılarak-tespit edilen danışman listesi ve hazırlanan teknik şartnameyi içeren davet mektubu Başkanlık Makamına sunularak danışman seçimine ilişkin ihale Oluru alınır.

Başkanlık Makamından alınan olur üzerine Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcılığı tarafından listede yer alan danışmanlara, ihale konusu işin nev'i, niteliği, detaylı iş tanımı, ihalenin usulü, son teklif verme süresi ve ihale ile ilgili olarak gerekli görülen şartlar ve diğer hususları belirten davet mektubu gönderilir.

Sermaye piyasası mevzuatına tabi olan özelleştirme uygulamalarında mevzuat gereği görevlendirilecek aracı kurumun seçiminde, danışman seçimine ilişkin ihale usul ve esasları uygulanır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 16 — Teminat olarak kabul edilebilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Lirası.

b) İdarece belirlenecek döviz cinsi.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankaların veya yetkili finans kuruluşlarının vereceği İdarece şartları belirlenecek teminat mektupları.

d) Devlet tahvilleri, teminat olarak kullanılabilmesi mümkün olan Hazine bonoları ve Hazine kefaletini haiz tahviller.

İdare, risk temerküzünden kaçınmak amacıyla getirilecek olan geçici ve kesin teminat mektuplarının başka bir banka veya finans kuruluşundan getirilmesini talep edebilir. Teminat olarak kabul edilebilecek bu değerlerden hangisinin veya hangilerinin talep edileceği ihale şartları belgesinde belirtilir. İhalelerde teklif sahiplerinden geçici teminat alınması zorunludur.

Özelleştirme Programındaki Kuruluşa Yetki Verilmesi

Madde 17 — Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası gereğince, özelleştirme programındaki kuruluşların yetkilendirilmesi halinde; uygulanacak ihale usulü ile değer tespit ve ihale komisyonlarının teşkili, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili organının kararı ile belirlenir. Değer tespit ve ihale komisyonları kuruluş ita amiri olan genel müdürü veya genel müdürün verdiği yetkiye istinaden genel müdür yardımcısı başkanlığında beş asil üye ve beş yedek üyeden oluşturulur. Kuruluşun yetkilendirilmesi halinde yazılacak yazıda verilen yetkinin usul ve esasları açık ve net olarak belirtilir. Bu çerçevede oluşturulacak değer tespit ve ihale komisyonlarının görevleri ve çalışması Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Kanunun 4 üncü maddesine göre verilen yetki çerçevesinde ilgili kuruluş tarafından gerçekleştirilen ihale işlemleri, ihale işlem sonuçları ve bu sonuçlara ilişkin kuruluş yetkili organının kararı ilgisine göre Başkanın veya Kurulun onayına sunulur.

İhale Sonuçlarının Onaylanması ve Kamuoyuna Duyurulması

Madde 18 — Komisyonun ihale sonucuna ilişkin kararı, İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gizlilik kaydıyla yazılı olarak ilgili proje grup başkanlığına İntikal ettirilir. İlgili proje grup başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcılığı tarafından komisyon kararını havi Kurul karar taslağı ve gerekçesi hazırlanarak, Kurulun onayına sunulmak üzere Başkana arz edilir. Belirtilen şekilde hazırlanan ihale sonucunu gösteren Kurul karar taslağı ve gerekçesi bir sunuş yazısı ekinde Kurulun onayına sunulur. İhale Kurulun onayı ile kesinleşir. Kurulun nihai devir kararları kamuoyuna duyurulmak ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığınca Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına gönderilir.

Kurul tarafından İdarenin yetkili kılındığı hallerde ihale sonuçları ve danışman seçimine ilişkin ihale sonuçları Başkan tarafından onaylanmak suretiyle kesinleşir.

İhalenin İptal Edilmesi

Madde 19 — Komisyonca ihalenin iptaline karar verilmesi halinde; komisyon tarafından verilen gerekçeli iptal kararı İhale Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcılığı tarafından, karar gereği işlemlerin ilgili proje grup başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcılığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu başkan yardımcılığı tarafından yerine getirilmesi hususunda Olur alınmak üzere Başkanlık Makamına sunulur.

İhalenin iptali ilgili proje grup başkanlığının bağlı bulunduğu başkan yardımcılığı tarafından teklif sahiplerine yazı ile bildirilir. İhalenin iptalinin kamuoyuna duyurulması Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Sözleşmeye Davet

Madde 20 — İhale sonuçlarının onaylanmasından sonra İdare tarafından süre belirtilmek suretiyle sözleşme imzalanması hususunda ihale üzerinde kalan teklif sahibine yazılı bildirimde bulunulur. İdarece gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verilebilir.

İdarece verilen süre içerisinde ihale üzerinde kalan tarafından sözleşme imzalanmaması, istenilen teminatın verilmemesi ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde alınan teminatlar İdare lehine irat kaydedilir ve kararda yer alması halinde diğer teklif sahiplerine sırası ile aynı usul uygulanır.

Tebligat

Madde 21 — İdarece, ihale veya akdedilen sözleşmeye ilişkin bildirimler; alma haberli taahhütlü mektup, APS ve bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile yapılabilir. Bu şekilde yapılan bildirimlerde teyidi yapılmak kaydıyla İdarece gönderilen faksın ilgiliye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.

Teklif sahipleri veya danışman tarafından faks ile İdareye yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin İdareye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Bu fıkrada sayılan usullerle teklif verilemez.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1— Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, mevzuata göre başlatılmış ihale işlemlerine, kaldığı yerden bu Yönetmelik hükümlerine göre devam edilir.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

—— • ——

İstanbul Teknik Üniversitesinden :

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 19/1/2000 tarihli ve 23938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler birinci yarıyılda bölümlerinin ders planında yer alan birinci yarıyıl derslerini almak zorundadırlar. Ancak, öğrenimlerine ikinci yarıyıl başında başlama durumunda olan öğrenciler (bir yarıyıl hazırlık sınıfına devam etmiş öğrenciler) açılan birinci yarıyıl derslerine ek olarak madde 14’te belirtilen kredi sınırlarına uymak koşulu ile ön koşulsuz üst yarıyıl derslerini de alabilirler. Birinci yıl sonunda en az 35, ikinci yıl sonunda en az 75 krediyi tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler “Çift Anadal” programına başvurabilirler, ayrıca bu öğrenciler madde 14’te belirtilen en fazla kredi sınırını aşarak sekiz yarıyıldan daha kısa sürede mezun olabilirler.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her öğrenci 11 inci maddenin birinci fıkrasında tanımlanan çalışmalara aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak yazılır. 18 inci maddenin (a) bendinde sözü edilen gözetim listesine alınanlar ile birinci yarıyıl öğrencileri hariç, herhangi bir yarıyılda kredi yükü en az 15, en çok 25 olmak zorundadır. Gerekli hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin kredi yükü değiştirilebilir.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplam başarılan kredi sayısı 75 ve daha az olan öğrencilerden herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.80’nin altında olanlar, toplam başarılan kredi sayısı 75’ten fazla 110’dan az (110 dahil) olan öğrencilerden ağırlıklı genel not ortalamaları 1.90’ın altında olanlar gözetim listesine alınırlar. İki defa üst üste gözetim listesine girip, ikinci gözetim listesi sonunda ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkaramayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Gözetim listesinde iken genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkartan öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Üniversite ile ilişkisi kesilen öğrencilerin 25 inci maddenin (a) bendinde belirtilen hakları saklıdır. Toplam kazanılan kredi sayısı 110’dan fazla olup genel ağırlıklı not ortalamaları 2.00’ın altında olan öğrenciler gözetim listelerine alınırlar ve atılma durumunda 25 inci maddenin (b) bendinde belirtilen haklardan yararlanırlar.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 — Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci madde 14’te belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile daha önce alıp başardığı dersleri tekrar alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin aldığı bütün notlar ve işaretler not belgesinde gösterilir.”

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26 — Ders, uygulama laboratuvar, proje, seminer, atölye ve bitirme çalışmasının öğretim bakımından değerlendirilmesi birim “kredi” üzerinden yapılır. Derslerin ve seminerlerin bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati, bir kredidir. Laboratuvar, proje ve atölye çalışmaları ile bitirme çalışmasının haftada bir saati yarım kredi olarak kabul edilir.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 — 1996 girişli olup 1996-1997 eğitim-öğretim yılında İTÜ Dil ve İnkılap Tarihi Bölümünde İngilizce Hazırlık Sınıfına devam eden öğrenciler ile 1999-2000 eğitim-öğretim yılından önce fakülte veya bölümlerinde öğretime başlayan öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri ara sınıflarda atılma hariç aynen uygulanır. Türkçe öğretimi seçen öğrencilerden % 30 İngilizce ders koşulu aranmaz. Bu öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri 2000-2001 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanır.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 3 — 1999-2000 eğitim-öğretim yılından önce İTܒye kayıt yaptıran, ancak 1999-2000 eğitim-öğretim yılında fakülte veya bölümlerinde öğrenimlerine başlayan öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 8 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 —Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden :

 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp

Fakültesi Yandal Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin

3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 16/4/2000 tarihli, 24022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yandal Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği”nin 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yabancı Dil Sınavı için KPDS’de (Kamu Personeli Dil Sınavı) 60 veya üzerinde not almak gerekir. KPDS’nin geçersiz olduğu veya kaldırıldığı hallerde Fakülte Yönetim Kurulunca, her bölüm ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde belirtilen her yabancı dil için, profesör ve doçentlerden oluşan üç kişilik birer yabancı dil sınav jürisi oluşturulur. Yazılı yapılan sınavda 100 üzerinden en az 80 puan almak gerekir.”

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Karadeniz Teknik Üniversitesinden :

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim,

Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin

37 nci ve 46 ncı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1 Şubat 1989 tarihli, 20067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği”nin 37 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Fakültelerde staj yaptırılan öğrenci bir staj döneminde en az 15 iş günü en çok 40 iş günü staj yapabilir. Ancak, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Güverte Bölümü öğrencileri, ön koşulları yerine getirmeleri halinde 2,5 ay 1 inci Deniz Stajı, 2,5 ay 2 nci Deniz Stajı ve 7 ay da (28 kredilik) Açık Deniz Stajı yapmak zorundadırlar.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzin istekleri gerekçeli bir dilekçe ve belgelerle birlikte, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Rektörlük onayı ile kesinleşen sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Niğde Üniversitesinden :

 

Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 30/9/1998 tarihli ve 23479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 — Bir sonraki akademik yılda uygulanacak eğitim-öğretim planları, gerek yeni başlayan birimlerde uygulanacaklar ve gerekse önceki yıllarda uygulananlarda yapılacak değişiklikler, Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullarda kararlaştırılarak Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe sunulur. Eğitim-Öğretim planındaki dersler; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu ve ön şartlı dersleri kapsar. Ortak zorunlu dersler bütün birimlerin eğitim-öğretim planlarına konulur, varsa seçmeli ve ön şartlı dersler belirtilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Tebliğ

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

Madde 1 — 31/5/2000 tarihli ve 2000/819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca tarife kontenjanı açılan Slovenya Cumhuriyeti menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinden, Tablo 1’de yer alanlara ilişkin tarife kontenjanlarından, dağıtım kriteri sütununda; (I) rakamı bulunanlar söz konusu ürünleri üreten veya üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara, (II) rakamı bulunanlar başvuruda bulunan firma, kurum ve kuruluşlara dağıtılır.

Tablo 1’deki tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde EK 1’de yer alan başvuru formunun, ithal lisansı talep edilecek her bir tarife kontenjanı için ayrı ayrı eksiksiz düzenlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi zorunludur. EK 1’de yer alan belge ve bilgileri tam olarak içermeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

İthalatçılar tarafından ilgili maddelere ilişkin olarak talep edilen miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği’nde belirtilen Kota Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başvuru süresi içerisinde yapılan müracaatlarda ilgili maddelere ilişkin olarak talep edilen miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı yeniden yapılır.

Madde 2 — Tablo 2’de yer alan Slovenya Cumhuriyeti menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımı, karşılarında gösterilen "bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını" aşmamak üzere başvuru sırası esas alınarak yapılır. Ancak, aynı ithalatçı tarafından aynı tarife kontenjanı için birden fazla başvuru yapılamaz.

Kullanılabilir kontenjan mevcut olması halinde, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin fiili ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, talepte bulunmaları durumunda Tablo 2’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden ithal lisansı düzenlenir.

Söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtımından faydalanmak isteyen ithalatçıların, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki beşinci iş gününden itibaren, EK 1’de yer alan başvuru formunu ithal lisansı talebinde bulunacakları her bir tarife kontenjanı için ayrı ayrı düzenleyerek Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunludur. Başvuruların değerlendirilmesinde, genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır. EK 1’de yer alan belge ve bilgileri tam olarak içermeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

 

*: Tarife kontenjanı, söz konusu ürünleri üreten veya üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara dağıtılır.

 

Madde 3 — İthalatçı firma, kurum ve kuruluşların, tarife kontenjanı talebinde bulunacakları ürünlere ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında, ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olmaları şarttır. Bu husus, adı geçen Bakanlıktan alınan uygunluk yazısı ile belgelenir.

Ancak, kalite ve sağlık açısından kontrole tabi ürünler için düzenlenen ithal lisansları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır.

Taleplerin değerlendirilmesinde, Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma’da zikredilen Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisi ve Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu gibi ilgili uluslararası örgütler tarafından insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması amacıyla yayımlanan raporlar dikkate alınır.

Madde 4 — Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen ithal lisansları, kapsadığı maddenin tarife kontenjanı dönemi sonuna kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Madde 5 — İthal lisansına istinaden düzenlenecek gümrük beyannamesinin süresi, ithal lisansının geçerlilik süresinden fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz.

Madde 6 — İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

Madde 7 — İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece EK 1’deki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen gümrük kapısından yapılabilir. İthalatın yapılacağı gümrük kapısına ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Madde 8 — İthalatçılar, ithal lisansının geçerlilik süresi bitimini müteakip, mücbir sebepler hariç, en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında fiili ithalata ilişkin istatistiki bilgileri, ithal lisansının aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iletirler.

Madde 9 — Müteakip tarife kontenjanı döneminde dağıtılacak tarife kontenjanlarından faydalanmak isteyen ithalatçıların; Tablo 1’de yer alan maddeler için, tarife kontenjanı döneminin başlamasından önceki 15 (onbeş) iş günü içerisinde, Tablo 2’de yer alan maddeler için ise tarife kontenjanı dönemi başlangıcından itibaren, EK 1’de belirtilen bilgileri eksiksiz tamamlayarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri şarttır.

Madde 10 — Bu Tebliğ 1/6/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek I

Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin Başvuru Formu Örneği

Başvuru Tarihi: ..../.../......

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen belge ve bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

 

Firma Yetkilisinin:

Adı-Soyadı, Ünvanı

İmza-Kaşe

 

I- İthalatçının;

1) Adı/Ünvanı:

2) Açık adresi:

3) Telefon ve faks numaraları:

4) Vergi numarası:

II- İthal edilecek maddenin;

1) Menşe ülkesi:

2) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

III- İthal edilecek maddenin;

1) Ticari tanımı:

2) G.T.İ.P.’na göre madde ismi :

3) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

Not: (12’li bazda G.T.İ.P.’ları ve G.T.İ.P.’larına göre madde ismi yürürlükteki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.)

IV- İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi;

1) Rakam ile:

2) Yazı ile:

V- İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir)

1) Rakam ile;

Mal bedeli :

Sigorta :

Navlun :

Toplam :

2) Yazı ile ;

Mal bedeli :

Sigorta :

Navlun :

Toplam :

VI- Mevcut ise 1 adet proforma fatura sureti.

VII- İthalatın yapılacağı gümrük kapısının açık ismi ve adresi.

VIII- Bu Tebliğin 1 inci maddesi kapsamı Tablo 1’de yer alan ve tarife kontenjanı miktarı, sanayici firma, kurum ve kuruluşlara dağıtılacak olan tarım ürünleri için müracaat edecek sanayici firma, kurum ve kuruluşların, bağlı bulundukları oda tarafından tasdik edilmiş ve tarife kontenjanı talebinde bulunacağı ürünle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporları ile bağlı bulundukları odadan alınan ve tarife kontenjanı talebinde bulunacakları maddeye ilişkin olarak, içinde bulunduğumuz takvim yılından önceki son iki takvim yılına ait fiili üretim ve/veya tüketim miktarlarını gösterir yazının noter veya anılan oda tarafından onaylı sureti.

IX- Bu Tebliğin 2 nci maddesi kapsamı Tablo 2’de yer alan ve G.T.İ.P. yanında (*) işareti bulunan ürünlere ilişkin olarak tespit edilen tarife kontenjanından faydalanmak isteyen sanayici firma, kurum ve kuruluşlar için bağlı bulundukları oda tarafından tasdik edilmiş geçerli kapasite raporu.

X- İthalatçı firma, kurum ve kuruluşların, tarife kontenjanı talebinde bulunacakları ürünlere ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olduklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan uygunluk yazısının aslı.

XI- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirküleri ile firma ünvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter onaylı suretleri.

XII- Bu Tebliğin 2 nci maddesi çerçevesinde, aynı tarife kontenjanı döneminde aynı madde için yeniden tarife kontenjanı talebinde bulunacak ithalatçılar için, aynı maddeye ilişkin düzenlenen en son ithal lisansının aslı veya noter onaylı sureti.