Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Temmuz 2001

CUMARTESİ

Sayı : 24455

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4698     Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4699     Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4700     Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4701     Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4704     Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Bilgisayar Sistemi Bulunan Gümrük İdarelerinde Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Eti Gümüş Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) Yönetmeliği

— Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14 ve 20 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

DÜZELTME: (Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait Mecburi Standard: ÖSG-2001/43-44 sayılı Tebliğ ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 4698

Kabul Tarihi : 28.6.2001

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; kalkınma planlarına ve yıllık programlar ile bölgesel ve yerel planlar arasında uyumu sağlayarak sağlıklı ve düzenli yapılaşmayı oluşturmak üzere, yatırım sektörleri, kamu tesisleri ve her çeşit konut için ihtiyaç duyulan arsa üretimini sağlamak, konut ihtiyacını gidermeye yönelik alternatif finansman modellerini geliştirmek, arsa ve konut politikaları üretmek ve bu politikaların uygulanmasını sağlamaktır.

Tanımlar

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen;

a) Bakan: Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Bakanlık: Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,

c) Kurul: Konut Yüksek Kurulunu,

d) Koordinasyon Kurulu: Konut Koordinasyon Kurulunu,

e) Müsteşarlık: Konut Müsteşarlığını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevler

Konut Yüksek Kurulu

MADDE 3. — Başbakanın başkanlığında, Bakan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı ile Konut Müsteşarından oluşan Konut Yüksek Kurulu kurulmuştur. Başbakanın bulunmadığı hallerde Kurula Bakan başkanlık eder.

Görüşülecek konunun özelliğine göre, Kurul Başkanının daveti üzerine ilgili bakanlar da Kurula katılır.

Kurulun görevleri şunlardır:

a) Arsa ve konut üretimi konusunda genel politikaları belirlemek.

b) Öncelikli arsa ve konut üretim alanlarını ve bu alanlarda yapılacak üretimin takvimini tespit etmek.

c) Yapılacak arsa ve konut üretimi için gerekli iç ve dış kaynakları yönlendirmek.

d) Konut Koordinasyon Kurulu ve Müsteşarlık tarafından, bu Kanun kapsamında hazırlanıp onayına sunulan hususları değerlendirip karara bağlamak.

Konut Koordinasyon Kurulu

MADDE 4. — Konut Müsteşarının başkanlığında, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Arsa Ofisi Genel Müdürü, Millî Emlak Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdüründen oluşan Konut Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

Yürütülecek projelerin özelliklerine göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de Kurul kararı ile Koordinasyon Kuruluna katılabilirler.

Konut Koordinasyon Kurulu, Kurul kararlarının oluşumuna esas olmak üzere, hazırlıkları yapmak ve Kurul kararlarının uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Konut Müsteşarlığı

MADDE 5. — Başbakanlığa bağlı Konut Müsteşarlığı kurulmuştur. Müsteşarlığın merkez teşkilâtı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarıdır.

Müsteşarlığın görevleri şunlardır:

a) Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Kurula bildirmek.

b) Sektörel plan hedefleri de göz önünde tutularak, seçilecek arsa üretim alanlarının sınırlarını belirlemek.

c) Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda, bağlı kuruluşları vasıtasıyla, her türlü sektörel yatırımlar ve kamu tesisleri için kamulaştırma, bedelli, bedelsiz, peşin veya vadeli olarak satın alma, devir ve anlaşma yolu ile gerekli olan gayrimenkulleri sağlamak, sağlanan bu gayrimenkulleri tespit edilecek esaslara göre, olduğu gibi veya planlayarak, alt yapı tesislerini kısmen ya da tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmak, kiralamak, trampa etmek, irtifak hakkı tesis etmek, kamu kurum, kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri eliyle pazarlamak ve satmak.

d) Arsa, alt yapı, konut üretimi ve bu konulardaki araştırma geliştirme faaliyetleri için Bakan onayı ile her türlü iç ve dış kaynaktan temin edilen krediyi bağlı kuruluşlara kullandırmak, değişik gelir gruplarının konut ve işyeri sahibi olabilmesi için alternatif finansman modelleri geliştirmek.

e) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ve özel hukuk tüzel kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapmak ve bağlı kuruluşların ortaklıklar kurmasına izin vermek, özel sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunmak.

f) Bağlı kuruluşlara bu Kanun kapsamında görev ve talimatlar vermek, bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, bu Kanun ve kendi kanunları ile verilen görevlerin yerine getirilmesinde gözetim ve idarî denetim yapmak.

g) Görev alanına giren konularda, ilgili kuruluşlara görüş bildirmek.

h) Uluslararası anlaşmaların verdiği görevleri yerine getirmek.

i) Kurul ve Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

j) Mevzuatla verilen diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE 6. — Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Konut Müsteşarlığı bölümü olarak ilave edilmiştir.

MADDE 7. — 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 250 000 000 000 000 (ikiyüzelli trilyon) TL.’dir. Sermayenin tamamı Devlete aittir. Bu sermaye, Bakanlar Kurulu kararı ile dört katına kadar artırılabilir.

MADDE 8. — 1164 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile kamulaştırmaya yetkilidir.

MADDE 9. — 1164 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda şerhler koydurmaya ve/veya bu amaca yönelik sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.

MADDE 10. — 1164 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 4. — Konut Yüksek Kurulu tarafından belirlenen arsa ve konut üretim alanlarında bulunan, mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsalar bedelsiz olarak Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler aynı şartlarla Hazineye iade edilir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Müsteşarlığın 2001 Malî Yılı harcamaları Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/7/2001

 

(1) SAYILI CETVEL

KONUT MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI

 

MÜSTEŞARLIK

 

Müsteşarlık

Müsteşar Yardımcılıkları

Birimler

Müsteşar

Müsteşar Yrd.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

 

Müsteşar Yrd.

APK Daire Başkanlığı

 

Müsteşar Yrd.

İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığı

 

 

Hukuk Müşavirliği

 

(1) SAYILI LİSTE

Kurumu : Konut Müsteşarlığı

Teşkilâtı : Merkez

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

 

 

Serbest

Tutulan

 

 

 

 

Kadro

Kadro

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Adedi

Toplam

GİH

Müsteşar

1

1

1

GİH

Müst. Yrd.

1

3

3

GİH

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1

1

GİH

APK Daire Başkanı

1

1

1

GİH

I. Hukuk Müşaviri

1

1

1

GİH

Müfettiş

1

3

3

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

1

GİH

Daire Başkanı

1

3

3

GİH

Uzman

1

5

5

GİH

Müfettiş

2

2

2

GİH

Uzman

2

3

3

GİH

Hukuk Müşaviri

3

4

4

GİH

Müfettiş

3

4

4

GİH

Uzman

3

3

3

GİH

Müfettiş

4

2

2

GİH

Müfettiş

5

1

1

GİH

Uzman

6

7

7

GİH

Uzman

7

10

10

GİH

V.H.K.İ.

7

2

2

GİH

V.H.K.İ.

8

4

 

4

 

Toplam

 

61

 

61

—— • ——

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4699

Kabul Tarihi : 28.6.2001

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

II - Fakülte veya yüksek okul mezunlarının muvazzaf subay nasbedilmesi

Madde 14. – En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük olmamak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp okullarında yetiştiremediği veya yeterince yetiştiremediği sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.

En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip Silâhlı Kuvvetlerde askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise 32 yaşından büyük olmayanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.

En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirerek muvazzaf subay olmak için başvuran astsubaylar, 27 yaşından; lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük olmamak; en az 3 yıl astsubay olarak görev yapmış olmak; astsubaylığa nasıp tarihinden itibaren subaylığa müracaat tarihine kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı olmak; askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri, genel kültürü ile ahlakî ve şahsî nitelikleri bakımından subaylığa lâyık bulunduğu nitelik belgesi ile onanmış olmak; 109 uncu maddede gösterilen astsubaylıktan subay olmaya engel bir durumu bulunmamak; yapılacak seçme sınavlarında başarılı olmak ve yönetmelikte belirtilecek diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla, kuvvet komutanlarının, Jandarma Genel Komutanının veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariç öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda teğmen rütbesiyle muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.

Üçüncü fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, bu madde hükümlerine göre subay nasbedilenler, 15 inci maddede öngörülen askerî eğitimi müteakip atandıkları görevlerde 1 yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan askerî eğitimde başarı gösteremeyenler ve eğitimi başarı ile bitirdikten sonra atandıkları görevde 1 yıllık deneme süresi sonunda Silâhlı Kuvvetlere uyum sağlayamayan veya subaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümleri ile sözleşmeli subay istihdamına ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

h) Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla, sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilecek esas, usul ve şartlara göre; ilgili kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının da görüşleri alındıktan sonra, Genelkurmay Başkanlığınca değiştirilebilir.

MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Askerlik hizmeti esnasında veya terhisini müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi uygun görülenler, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bunların askerlik hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır ve üst rütbeye terfileri, bu şekilde bulunan nasıplarına ve (d) bendi ile 31, 32 ve 64 üncü maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Bunlardan lisansüstü öğrenimini tıpta uzmanlık, diğer mesleklerde doktora öğrenimi olarak tamamlamış bulunanlar ile doçent unvanını almış olanlar hakkında (d) bendindeki hükümler uygulanır.

MADDE 4. — 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, bunlardan Silâhlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;

Harp Akademileri Komutanlığınca düzenlenen ve iki yarı yıllık programı içeren komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitiren subaylara bir yıl;

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı insan gücü temin ve yetiştirme plânlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, master) öğrenimi yapanlara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;

Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman belgesi alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının insan gücü temin ve yetiştirme plânlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda, general ve amiraller hariç olmak üzere, daha önce lisansüstü öğrenim yaptığı daldan farklı bir dalda ilâve bir lisansüstü öğrenim yapan subaylara en fazla bir yıl daha;

Kıdem verilir.

35 inci maddenin (d) bendi hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilenler hariç olmak üzere, Silâhlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yukarıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenim kaynağına göre subaylığa nasbedilen astsubaylar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.

Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde dört yılı aşamaz.

Yukarıda yazılı nitelikleri haiz olanlara lisansüstü öğrenim kıdemi verilebilmesi için;

1. Lisansüstü öğrenimini, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının insan gücü temin ve yetiştirme plânlarına göre belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda yapmış olması,

2. Müracaat tarihinde subaylığa nasıp tarihinden itibaren almış olduğu sicil notları ortalamasının, sicil tam notunun % 90 ve daha üstünde olması,

3. Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar için askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri, genel kültürü, ahlakî ve şahsî nitelikleri bakımından kıdem almaya lâyık bulunduğuna dair Subay Sicil Yönetmeliğinde yer verilen "Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesi"nin müspet olarak düzenlenmiş olması,

4. Özel kanunlara tâbi olanların, yukarıdaki şartlara ilâve olarak bu sıfatlarını kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esasları yerine getirmiş olması,

5. Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar bile;

aa) Devletin şahsîyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrî tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmaması,

bb) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmaması,

cc) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmaması,

Gerekir.

Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki bentlerde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, haklarındaki yargılama neticesine göre işleme tâbi tutulurlar.

MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinin (cc) alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

cc) Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenler,

MADDE 6. — 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Üstün başarılı üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları :Üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun % 95 ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı olanlardan;

1. Bu rütbelerde en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar,

2. Muharip sınıf üsteğmen ve yüzbaşılar ile kurmay yüzbaşılardan, bu rütbelerinde bekledikleri sürenin üçte biri kadar veya daha fazla kıt’a görevi yapmış olanlar veya bu süreyi rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce tamamlayacak olanlar,

Belirlenir ve bu subaylar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için % 8’i, yardımcı sınıflar için % 4’ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.

MADDE 7. — 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlakî durum veya (d) bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.

d) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle ayırma :

Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan subaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 8. — 926 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 64. – Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 inci madde gereğince nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir.

MADDE 9. — 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine veya kamu davasının reddine veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hükümlülüklerine karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.

d) Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece bu bozmaya uyulması veya duruşmanın tatiline dair kararın ortadan kalkması veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirecek şekilde hükümlülüklerine karar verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü uygulanır.

MADDE 10. — 926 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan; astsubay sınıf okullarında en az bir öğretim yılı öğrenim ve eğitimi başarıyla bitirip astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı veya sınıfta kalmaları hariç fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarındaki öğrenim süreleri rütbe bekleme sürelerinden düşülür. Bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.

MADDE 11. — 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Üstün başarılı üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları; üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce üstçavuşların kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşların üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk; başçavuşların ise başçavuşluk rütbesine ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun % 95’i ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı olanlardan;

1. Bu rütbelerde, en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar,

2. Muharip sınıf üstçavuşlardan kıdemli çavuş ve üstçavuş; kıdemli üstçavuşlardan, üstçavuş ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerinde bekleme süresinin toplam üçte biri kadar veya daha fazla kıt’a görevi yapmış olanlar veya bu süreyi rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce tamamlayacak olanlar,

Belirlenir ve bu astsubaylar, sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından uygun görülenler kendi sınıf mevcudunun; muharip sınıflar için % 8’i, yardımcı sınıflar için % 4’ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler.

MADDE 12. — 926 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlakî durum veya (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde astsubaylar hakkında Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.

c) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlülükleri ertelenen, para cezasına veya tedbire çevrilen veya affa uğrayanların ayrılmaları :

Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 13. — 926 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bunların yedeklik çağları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine tâbidir.

MADDE 14. — 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

b) Subaylık için sınava müracaat tarihinde astsubaylığa nasıp tarihinden itibaren almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı olmak,

Astsubaylıktan subay olmaya engel hâller aşağıda belirtilmiştir. Bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsalar da subay olamazlar:

a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrî tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmak,

b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak.

Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar veya tutuklananlar veya haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar. Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi veya hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat etmeleri halinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.

MADDE 15. — 926 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bunlardan subay nasbedildikten sonra fakülte veya yüksek okul bitirenlerin intibakı personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe, 4 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 derece ilâve edilerek yapılır. 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı 1 dereceden fazla olamaz. 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe verilmez.

MADDE 16. — 926 sayılı Kanunun 117 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Hizmet ihtiyacının zorunlu kıldığı durumlarda, kadroda yazılı sınıf yerine personelin kurmaylık veya özel niteliğine ilişkin atama kodu esas alınabilir.

MADDE 17. — 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 124. – Silâhlı Kuvvetlere (Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, Silâhlı Kuvvetler içindeki hizmetlerden başka bir göreve verilemezler. Ancak, zorunlu durumlarda Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile Silâhlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Silâhlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler. Bu personelin görev süresi azamî iki yıl olup, görevlendirme süresi Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayan personel, yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Silâhlı Kuvvetlerdeki aslî görevine iade edilir.

MADDE 18. — 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Silâhlı Kuvvetlerde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için, general ve amirallere; Genelkurmay Başkanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi kadar izin verilebilir.

MADDE 19. — 926 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Barışta ve savaşta hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastahanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tâbi tutulurlar. Bu gibiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilir.

b) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tâbi tutulabilirler.

MADDE 20. — 926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları EK-VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yüksek öğrenim yapmış olan astsubayların intibakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilerek yapılır. Bu intibaklar personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe, 4 yıl yüksek öğrenim için 1 derece ilâve edilerek yapılır. 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, daha sonra lisans öğrenimini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı 1 dereceden fazla olamaz, 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe verilmez.

MADDE 21. — 926 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 10. – Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ile görev alacak subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilâtlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara ise aynı usul ve süre ile maaşlı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilât tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı kararname ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilir.

Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılır ve emeklilik hakları ile 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı tutulur.

MADDE 22. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 79. – 109 ve 110 uncu maddelere göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilip, 2 Eylül 1993 tarihinden önce emekli olan subaylardan EK-VII sayılı cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve kademelerine göre, 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen EK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeye aktarılır. Derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük olanlar, emsalinin derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin emekli aylıkları, emsali astsubay emekli aylığından az olamaz. Bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

MADDE 23. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (j) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay nasbedilenler ve astsubay sınıf okulu öğrencileri;

MADDE 24. — 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay sınıf okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf geçemeyen Silâhlı Kuvvetler mensubu askerî öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden derhal indirilir. Fakülte ve yüksekokulları kendi hesabına bitirdikten sonra veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay nasbedilenlerin, normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiilî hizmet müddetinden sayılmaz.

MADDE 25. — 5434 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmaksızın malûllüklerinin mani olmadığı başka vazife ve sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını istemek hakları mahfuzdur. Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tâbi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya malûliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduğuna dair 50 nci madde uyarınca yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullanamazlar.

MADDE 26. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/7/2001

—— • ——

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4700

Kabul Tarihi : 28.6.2001

MADDE 1. — 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından kabul edilecek hastalar bakımından, birinci fıkranın (j) bendinde belirtilen oran veya hasta sayısı Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/7/2001

—— • ——

Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4701

Kabul Tarihi : 28.6.2001

MADDE 1. — 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun meydana geldiği gerginlik ve kriz dönemlerinde yapılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların toplanması esnasında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen bütün askerî ihtiyaçları veya hizmetleri bu Kanun hükümleri dairesinde vermeye veya yapmaya her şahıs borçludur.

MADDE 2. — 3634 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki "Seferberlikten gayrî hallerde bu maddenin yalnız ilk beş fıkrasında yazılı olanlara Millî Müdafaa mükellefiyeti konulabilir." cümlesi "Seferberlikten gayrî hallerde yukarıdaki fıkralarda yazılı olanlara Millî Müdafaa mükellefiyeti konulabilir." şeklinde değiştirilmiştir ve takip eden son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/7/2001

—— • ——

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 4704

Kabul Tarihi : 29.6.2001

MADDE 1. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkartmak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktar, menşe, gönderileceği yer ve ticarî eşya için ihracat amacıyla yapılan satışta gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat bakımından yanlış beyanda bulunanların, bu fiilleri bir menfaat temini amacıyla işlemeleri halinde temin edilen veya edilecek olan menfaatin beş katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Hükmolunacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz.

MADDE 2. — 1918 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

III- İthali veya ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, her ne şekilde olursa olsun gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal veya ihraç edenler veya bunlara teşebbüs edenler, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve çıkış eşyasında FOB kıymeti, giriş eşyasında ise gümrüklenmiş değeri kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Hükmolunacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz. Ayrıca suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesi halinde tayin edilecek para cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse beş milyar liradan az olmayan bir meblağ ilave olunur.

MADDE 3. — 1918 sayılı Kanunun mülga ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ek Madde 3. — Gümrük idarelerinde işlem görmediği halde işlem görmüş gibi herhangi bir belge veya beyanname düzenleyenler veya bu suçları bilişim yoluyla işleyenler hakkında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekârlık ve bilişim alanında suçlarla ilgili hükümlerinde belirtilen cezalar iki kat olarak uygulanır.

MADDE 4. — 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 10. — Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen eşyayı, izin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullananlar veya bunlara teşebbüs edenler veya süresi içinde serbest dolaşıma sokmayanlar hakkında, eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katına kadar ağır para cezasına hükmolunur.

EK MADDE 11. — Transit rejimi çerçevesinde taşınan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak yurt içinde bırakanlar hakkında eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca, eşya müsadere edilir.

MADDE 5. — 1918 sayılı Kanunun; 12 nci maddesinde yer alan "on lira" ibaresi "ellimilyon lira", 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzbin liradan" ibaresi "iki milyar liradan", ikinci fıkrasında yer alan "ellibin liradan" ibaresi "bir milyar liradan", 32 nci maddesinde yer alan "yüzbin liradan" ibaresi "ikimilyar liradan", 35 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan "(1.000) liradan" ibaresi "yüzmilyon liradan", 44 üncü maddesinde yer alan "(2.500) liradan" ibaresi "ikiyüzmilyon liradan" ve "(10.000) liraya" ibaresi "sekizyüzmilyon liraya" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/7/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Bilgisayar Sistemi Bulunan Gümrük İdarelerinde Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 17/6/1998 tarihli 23375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgisayar Sistemi Bulunan Gümrük İdarelerinde Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Gümrük Yönetmeliği: 20/1/2000 tarihli ve 23939 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği ile bunun ek ve değişikliklerini,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gümrük Kanununun 72 nci maddesine göre ibraz edilen belgeler ile NATO beyannamelerine ilişkin işlemler bilgisayar sistemi dışında, genel hükümler çerçevesinde yürütülür."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde geçen "Gümrük Yönetmeliğinin 47 no.lu ekindeki" ifadesi "Gümrük Yönetmeliğinin 22 no.lu ekindeki", "Gümrük Yönetmeliğinin 47 no.lu ekinde" ifadesi "Gümrük Yönetmeliğinin 22 no.lu ekinde" ifadesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması

Madde 25 — Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması işlemleri Gümrük Yönetmeliğinin Dokuzuncu Kısmının Beşinci Bölümü hükümlerine göre yapılır. Bu amaçla hazırlanan ve gerekli imzaları tamamlanan formlar Gümrük Yönetmeliğinin 72 no.lu ekinde yer alan yazı ile birlikte ödemenin yapılması için ilgili saymanlığa gönderilir. Saymanlık tarafından Devlet Muhasebesi Yönetmeliğine göre hazırlanan belgeler veznedara intikal ettirilir. Veznedar, muhasebe modülünden "Ödemeler" ekranını açarak, gerekli bilgileri girer ve iadeyi yapar."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinde geçen "Gümrük Yönetmeliğinin 4 no.lu ekinde" ifadesi "1 Seri Numaralı Gümrük İşleri Gümrük Genel Tebliğinin 1 no.lu ekinde", "4 no.lu listede" ifadesi "1 no.lu listede " olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 32 nci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci paragrafının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ayrıca TIR Karnesine ilişkin bilgiler BİLGE sistemi dışı ayrı bir yazılım olan "TIR/TRANSİT Takip Programı"na girilir."

"a/2) Varış Gümrük İdaresi:

Eşya sınır kapısı gümrüğüne geldiğinde, taşıyıcı veya temsilcisi hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesinin kağıt nüshasını veya TIR karnesini gümrüğe ibraz eder. TIR Karnesi ve Transit beyannamesi bilgileri gümrük memuru tarafından "TIR/TRANSİT Takip Programı"na girilir. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi bu belgeler üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri bu belgeler üzerinden yapılır."

"b/2) Varış Gümrük İdaresi:

Eşya, yurtdışı edileceği gümrük idaresine geldiğinde hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi gümrük idaresine ibraz edilir. İlgili gümrük memuru bu belge üzerindeki bilgileri "TIR/TRANSİT Takip Programı"na girer. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi transit beyannamesi üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi nüshası üzerinden yapılır.

Eşyanın yurtdışı edileceği taşıta yüklenmesinden sonra taşıyıcı veya temsilcisi tarafından Özet Beyan Modülünden taşıt cinsine göre ilgili olan özet beyan düzenlenir ve bu özet beyanın "Taşıma senetleri" bölümünün "İhracat için ilgili beyanname" kısmına "Tipi" olarak "Diğer" seçilerek TIR/TRANSİT Takip Programından alınan tescil numarası kaydolunur.

Eşya bir havaalanı gümrük idaresinden başka bir havaalanı gümrük idaresine uçak ile sevk olunarak buradan yurtdışı edilecekse, hareket gümrük idaresinde ayrıca transit özet beyanı düzenlenmez. İhracat beyannamesi bilgileri beyannamenin 4, 5 ve 7 no.lu nüshalarına da bastırılır ve transit işleminde bunlar kullanılır. Varış gümrüğünde yukarıda belirtildiği gibi işlem yapılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 33 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri, (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde geçen "Tır Takip Programı" ifadesi "TIR/TRANSİT Takip Programı" olarak düzenlenmiştir.

"a) Yurtdışından deniz limanı veya havaalanı gümrük idaresi ile bir iç kara gümrük idaresine gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, tek araç ile başka bir sınır kapısı gümrüğünden yurtdışı edilmek veya işlemi başka bir gümrük idaresinde yapılmak üzere sevk edilmesi:

1) Hareket Gümrük İdaresi:

Gümrük idaresine gelen eşya için burada yükümlü tarafından taşıt cinsine göre ilgili özet beyan düzenlenir.

Daha sonra yükümlü, transit göndereceği eşya için Özet Beyan Modülünden "Transit" (TRNSİT) özet beyanı düzenler. "Rejim" kutucuğuna "I" yazar ve Teminat ekranına teminatla ilgili hususları kaydeder. Muayene memurunca gerekli işlemler yerine getirilir ve gümrük onayından sonra bu beyannameye dayanılarak araç yüklenir ve eşya sınır kapısı gümrüğüne veya işlemi yapılmak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilir. Taşıma TIR karnesi himayesinde yapılıyorsa, eşyaya ilişkin bilgiler "TIR/TRANSİT Takip Programı"na girilir ve ayrıca transit beyannamesi düzenlenmez.

2) Varış Gümrük İdaresi:

Eşya sınır kapısı gümrüğünden yurtdışı edilecekse, taşıyıcı veya temsilcisi hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesinin kağıt nüshasını veya TIR karnesini gümrüğe ibraz eder. TIR Karnesi ve Transit beyannamesi bilgileri gümrük memuru tarafından "TIR/TRANSİT Takip Programı"na girilir. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi bu belgeler üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri bu belgeler üzerinden yapılır.

Eşya, işlemi yapılmak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilmiş ise, varış gümrüğünde taşıyıcı veya temsilcisi tarafından taşımanın TIR Karnesi kapsamında olması halinde Özet Beyan Modülünden "TIR İthalat" (TIRİTH), diğer hallerde ise "Teslim Alma" (TESLİM) özet beyanı verilir ve işlemlere devam edilir.

Yurtdışından bir gümrük idaresine gelen ve Detaylı Beyan Modülünden düzenlenen antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan eşyanın daha sonra başka bir gümrük idaresine sevk edilmesi veya yurtdışı edilmek istenmesi halinde, Detaylı beyan Modülünden, "Rejim Kodu" olarak, yurtdışı edilecekse "TREX", diğer durumlarda "TRIM" seçilerek transit beyannamesi düzenlenir."

"b) Yurtdışından deniz limanı veya havaalanı gümrük idaresi ile bir iç kara gümrük idaresine gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın birden fazla araç ve karayolu ile bir kapı gümrüğünden yurtdışı edilmek veya işlemi başka bir gümrükte yapılmak üzere gönderilmesi:

1) Hareket Gümrük İdaresi:

Gümrük idaresine gelen eşya için burada yükümlü tarafından taşıt cinsine göre ilgili özet beyan düzenlenir.

Daha sonra yükümlü, bütün eşya için Detaylı Beyan Modülünden, "Rejim Kodu" olarak eşya yurtdışı edilecekse "TREX", başka bir gümrüğe işlemi orada yapılmak üzere sevk olunacaksa "TRIM" seçerek bir ana transit beyannamesi düzenler. Muayene memuru tarafından bilgisayar ortamında gerekli işlemler yerine getirilir.

Bu ana transit beyannamesine dayanılarak yükleme yapılır ve taşıyıcı firma tarafından her bir araç için Özet Beyan Modülünden "Transit" (TRANSİT) özet beyanı düzenlenir; "Rejim" kutucuğundan "E" seçilir. Taşıma senedi bölümünün "İhracat için ilgili beyanname" kısmına Detaylı Beyan Modülünde oluşturulan transit beyannamesinin tescil sayı ve tarihi kaydedilir. İşlemin birden fazla araçla gerçekleşmesi nedeniyle ekranın "PARÇALI" bölümüne son araca kadar "EVET"; son araç için ise "HAYIR" ibaresi seçilerek işlem tamamlanır.

2) Varış Gümrük İdaresi:

Eşya sınır kapısı gümrüğüne geldiğinde, taşıyıcı veya temsilcisi hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamelerinin kağıt nüshasını gümrüğe ibraz eder. Beyanname bilgileri gümrük memuru tarafından "TIR/TRANSİT Takip Programı"na girilir. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi transit beyannameleri üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri bu belgeler üzerinden yapılır.

Eşya, işlemi yapılmak üzere başka bir gümrük idaresine sevk edilmiş ise, varış gümrüğünde taşıyıcı veya temsilcisi tarafından her araç için Özet Beyan Modülünden "Teslim Alma" (TESLİM) özet beyanı verilir ve işlemlere devam edilir."

"c/2) Varış Gümrük İdaresi:

Eşya, yurtdışı edileceği gümrük idaresine geldiğinde hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi gümrük idaresine ibraz edilir. İlgili gümrük memuru bu belge üzerindeki bilgileri "TIR/TRANSİT Takip Programı"na girer. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi transit beyannamesi üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi nüshası üzerinden yapılır.

Eşyanın yurtdışı edileceği taşıta yüklenmesinden sonra taşıyıcı veya temsilcisi tarafından Özet Beyan Modülünden taşıt cinsine göre ilgili olan özet beyan düzenlenir ve bu özet beyanın "Taşıma senetleri" bölümünün "İhracat için ilgili beyanname" kısmına "Tipi" olarak "Diğer" seçilerek TIR/TRANSİT Takip Programından alınan tescil numarası kaydolunur.

Eşya sınır kapısı gümrüğünden yurtdışı edilecek ise, taşıyıcı veya temsilcisi hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesinin kağıt nüshasını gümrüğe ibraz eder. Transit beyannamesi bilgileri gümrük memuru tarafından "TIR/TRANSİT Takip Programı"na girilir. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi transit beyannamesi üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri bu belge üzerinden yapılır."

"d/2) Varış Gümrük İdaresi:

Eşya, yurtdışı edileceği gümrük idaresine geldiğinde TIR Karnesi gümrük idaresine ibraz edilir. İlgili gümrük memuru bu belge üzerindeki bilgileri "TIR/TRANSİT Takip Programı"na girer. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi TIR Karnesi üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri TIR Karnesi üzerinden yapılır.

Eşya deniz ve hava limanı gümrük idaresinden yurtdışı edilecek ise, eşyanın yurtdışı edileceği taşıta yüklenmesinden sonra taşıyıcı veya temsilcisi tarafından düzenlenecek özet beyanın "Taşıma senetleri" bölümünün "İhracat için ilgili beyanname" kısmına "Tipi" olarak "Diğer" seçilerek TIR/TRANSİT Takip Programından alınan tescil numarası kaydolunur.

Eşya sınır kapısı gümrüğünden yurtdışı edilecek ise, TIR Karnesi gümrük idaresine ibraz edilir. İlgili gümrük memuru bu belge üzerindeki bilgileri "TIR/TRANSİT Takip Programı"na girer. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı muayene memurunun ismi TIR Karnesi üzerine kaydedilir. Eşyanın muayene tespit ve yurtdışı işlemleri TIR Karnesi üzerinden yapılır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 33/a maddesinde geçen "TIR Takip Programı" ifadesi "TIR/TRANSİT Takip Programı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gümrük Kanununun 72 nci maddesine göre ibraz edilen belgeler, NATO beyannamelerine ilişkin işlemler ve ikinci bir gümrükten taşıt değiştirerek yapılacak ihracata ilişkin işlemler bilgisayar sistemi dışında genel hükümler çerçevesinde yürütülür."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 41 — Muayene işlemleri tamamlanan beyannameler kolcuya tevdi edilir. Kolcu yüklemeye nezaret eder. Yükleme işlemleri tamamlanan araçlarda bulunan eşyanın gümrük çıkış beyannamesi ile özet beyanları veya kargo listelerini karşılaştırılarak bu araçların hareketlerine izin verilir. Söz konusu araçların hareketinden itibaren en geç 24 saat içerisinde, taşıyıcı veya temsilcisi tarafından BİLGE sisteminde tescil edilen ihracat özet beyanı gümrük onayına sunulur."

Yürürlük

MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Eti Gümüş Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin, görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğünde memur ve sözleşmeli statüde çalışan personelin görevde yükselme niteliğindeki atanmalarıyla ilgili hususları kapsar.

Bu Yönetmelik atanmaları özel hükümlere tabi Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcıları ile 1475 sayılı İş Kanununa tabi işçilere ilişkin hükümleri kapsamaz.

Sivil Savunma Uzmanı ve Savunma Uzmanı atamalarında kendi özel yasa ve yönetmelikleri uygulanır. Ancak, kendi yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan hususlar için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve bu Yönetmelikte değişiklik yapan 21/12/2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2000/1231 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük

: Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

İşletme

: Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğü mal ve hizmet üreten Fabrikasını,

Birim

: Belirli hizmetler; bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

Personel

: Memur ve sözleşmeli olarak çalışanları,

Unvan

: Bakanlar Kurulunca ihdas edilen, kadro ve pozisyonları,

Görevde Yükselme

: Genel Müdürlüğümüz personelinin, yetki ve sorumluluk bakımından bir üst göreve yükselmesini,

Yüksek Okul Mezunu

: 2, 3 ve 4 yıllık yüksek okul mezunlarını,

Fakülte Mezunu

: 4 yıllık lisans öğrenimi veren okul mezunlarını,

Master

: 4 yıllık lisans öğrenimi sonrası yapılan yüksek lisans öğrenimini,

Doktora

: Yüksek lisans öğrenimi sonrası yapılan doktora öğrenimini,

KPDS

: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavını,

Toplam Hizmet

: Askerlik dahil her statüdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin toplamını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Görev Grupları

Madde 5 — Genel Müdürlüğümüzde görevler hiyerarşik düzen içerisinde aşağıda belirtilen 10 gruba ayrılmıştır.

a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı,

b) Birim Müdürü, Başuzman,

c) Müdür Yardımcısı, Başmühendis,

d) Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı,

e) Hukuk Müşaviri, Avukat,

f) Teknik Şef, Tabip, Mühendis,Kimyager,

g) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

h) Şef, Tekniker, Programcı, Muhasebeci,

ı) Teknisyen, Sağlık Memuru, Şef Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı,

j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Veznedar, Memur, Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

Öğrenim Düzeyi

Madde 6 — Genel Müdürlüğümüzde 5 inci maddede belirtilen personelin,

a) (a) ve (f) bentlerinde sayılan kadro ve pozisyonlara atanacakların en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmaları,

b) (g) ve (h) bentlerinde sayılan pozisyonlara atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmaları,

c) Diğer pozisyonlara atanabilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmaları,

şarttır.

Hizmet Süresi

Madde 7 — Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda ya da I sayılı cetvele tabi kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen koşullar ile bu Yönetmelikte belirtilen hizmet şartlarına ek olarak Genel Müdürlüğümüzde en az 2 yıl çalışmış olmaları şartı aranır.

Görevde Yükselme Genel Şartları

Madde 8 — Personelin görevde yükselebilmesi için aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Atanabilecek boş kadro veya pozisyonun mevcut olması,

b) Atanabilecek görevde, Genel Müdürlüğümüzün personel ihtiyacının bulunması,

c) Bulunduğu unvanda 9 uncu maddede belirtilen bekleme sürelerini tamamlamış ve diğer şartları taşıyor olması,

d) Son üç yıl içinde sicil raporlarındaki başarı derecesi ortalamasının en az "iyi" seviyede olması ve son yılın sicil notunun olumlu olması,

e) Uyarma cezasından daha yüksek bir disiplin cezasıyla tecziye edilmemiş olması.

Görevde Yükselme Özel Şartları

Madde 9 — Personelin görevde yükselebilmesi ve bazı görevlere atanabilmesi için aranacak özel şartlar, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

A) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna yükselme:

a) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Genel Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Teşkilatında en az 3 yıl hizmeti olmak.

B) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcılığı pozisyonuna yükselme:

a) Genel Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Teşkilatında en az 5 yıl hizmeti olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

C) Koruma ve Güvenlik Amirliği pozisyonuna yükselme:

a) Genel Müdürlüğümüz Özel Güvenlik Teşkilatında en az 8 yıl hizmeti olmak,

b) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı ve Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarında toplam 8 yıl görev yapmış olmak,

c) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak.

D) Şef Yardımcılığı pozisyonuna yükselme:

Tahsilleri itibariyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az aşağıda belirtilen sürelerde fiilen çalışmış olmak,

a) Fakülte mezunları 3 yıl,

b) Yüksek okul mezunları 5 yıl,

c) Lise ve dengi okul mezunlarının en az 8 yıl.

E) Şeflik pozisyonuna yükselme:

a) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

b) Tahsilleri itibariyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az aşağıda belirtilen sürelerde fiilen Şef Yardımcısı olarak çalışmış olmak.

1) Fakülte mezunları 2 yıl,

2) Yüksek okul mezunları 3 yıl,

F) Teknik Şeflik pozisyonuna yükselme :

a) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak.

G) Başmühendislik pozisyonuna yükselme:

a) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 2 yıl Teknik Şef olmak kaydıyla toplam 8 yıl mühendis olarak çalışmış olmak.

H) Programcı pozisyonuna atanma:

a) En az bir programlama dilini çok iyi derecede bilmek,

b) Genel Müdürlüğümüzde en az 2 yıl çalışmış olmak,

c) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak.

I) Müdür Yardımcılığı pozisyonuna yükselme:

a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

b) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

c) Alt görevlerde en az aşağıda verilen sürelerde fiilen çalışmış olmak;

1) Şeflik 3 yıl,

2) Başmühendislik 2 yıl.

İ) Birim Müdürlüğü kadrosuna yükselme:

a) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

b) Alt görevlerde en az aşağıda verilen sürelerde fiilen çalışmış olmak;

1) Şeflik ve Müdür Yardımcılığında toplam 6 yıl,

2) Başmühendislik ve/veya Müdür Yardımcılığında toplam 5 yıl.

J) Hukuk Müşavirliği kadrosuna yükselme:

Hukuk Fakültesi mezunu ve Avukatlık stajını yapmış olmak.

K) Başuzmanlık kadrosuna atanma:

Genel Müdürlüğümüzde Başmühendis, Müdür veya daha üst görevlerde bulunmuş olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 10 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan kadrolar hariç olmak üzere diğer kadrolara ve pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavına girmeleri, sınavdan önce, atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitimine fiilen en az 75 saat katılmaları şarttır.

Görevde yükselme eğitimi, ihtiyaç durumuna göre iki yılda birden az ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere, Genel Müdürlükçe uygun görülecek yer ve tarihte düzenlenir.

Genel Müdürlük gerekli gördüğünde, görevde yükselme eğitim programı; eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadrolar ve eğitim programını bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Eğitim Emniyet Çevre Başmühendisliği ve Personel Birim Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür.

Duyuru

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimi, başvuru tarihinin başlangıcından en az bir ay önce Genel Müdürlük personeline duyurulur.

Görevde yükselme eğitimi için ilgili Birimce yapılacak duyuruda, aşağıdaki bilgilere yer verilir.

a) Atama yapılacak boş kadro ve pozisyonların unvanı, sayısı, derecesi,

b) Son başvuru tarihi,

c) Görevde yükselme eğitiminin tarihi ve yeri,

d) Görevde yükselme eğitimine alınacak personelde aranacak koşullar.

Başvuru

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, Genel Müdürlükteki boş kadro ve pozisyonlar için gerekli koşulları taşıyanların dilekçeleri, birimleri aracılığıyla son başvuru tarihine kadar duyuruyu yapan eğitimle ilgili birimlere iletilir.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 13 — Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli koşulları taşıyıp taşımadıkları Personel Birim Müdürlüğü tarafından incelenir, uygun görülen ve görülmeyenlerin isim listeleri birimlerine gönderilir.

Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir nedenle bu koşulları taşımadıkları anlaşılanların, görevde yükselme sınavını kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların ise atama onayı iptal edilir.

Görevde Yükselme Eğitimini Verecek Birim

Madde 14 — Eğitimler, Personel Birim Müdürlüğü koordinasyonunda, Üretim Birim Müdürlüğü, Üretim Yardımcı Hizmetler Birim Müdürlüğü, Muhasebe Birim Müdürlüğü, Ticaret Birim Müdürlüğü ve kadrosu boşalan diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

Personel Birim Müdürlüğü, görevde yükselme eğitiminin yerini, eğitim programını, eğitim verecek personelin belirlenmesini, eğitimin başlama ve bitiş tarihini, süresini ve diğer bilgileri, alacağı onayı müteakip tüm birimlere duyurur.

Görevde yükselme eğitimlerinde, eğitim vermek amacıyla Genel Müdürlük personelinin yanı sıra diğer Kurum ve Kuruluşlar ile üniversitelerden de yararlanılabilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 15 — Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, boş kadro sayısının 2 katından fazla olamaz. Başvuru sayısının atama yapılacak boş kadro sayısının 2 katından fazla olması durumunda; öncelikle öğrenim düzeyi, öğrenim düzeylerinin aynı olması durumunda hizmet süresi, bunun da aynı olması durumunda son üç yıllık sicil notu ortalaması fazla olanlar seçilir. Hepsinin aynı olması durumunda, eğitim programına alınacaklar Sınav Kurulu tarafından seçilir.

Görevde yükselme sınavında iki kez başarısız olanlar, başarısız oldukları en son sınav tarihinden itibaren aynı görev için açılan eğitim programına iki takvim yılı geçmedikçe katılamazlar.

Genel Müdürlük, boş kadro sayısını ve verilecek görevde yükselme eğitim konularını değerlendirerek görevde yükselme eğitimine alacağı personeli; diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının açacağı görevde yükselme eğitimlerine de katılmalarını sağlayabilir.

Görevde Yükselme Eğitimi Konuları

Madde 16 — Görevde Yükselme Eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası;

1 - Genel Esaslar,

2 - Temel Hak ve Ödevler,

3 - Devletin Temel Organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe Dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, görevde yükselme eğitimine katılma başvurusu yapılmış kadro ile ilgili mesleki konular.

Eğitim programının (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı % 60 tır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Koşulu

Madde 17 — Görevde yükselme eğitiminin tamamına katılanlar bu Yönetmelikte belirtilen görevlere atanabilmek için;

Genel Müdürlükçe, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları şarttır.

Sınav Kurulu

Madde 18 — Sınav Kurulu Genel Müdür onayı ile oluşturulur.

Sınav Kurulu Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı'nın Başkanlığında, Personel Birim Müdürü, Muhasebe Birim Müdürü, Üretim Birim Müdürü katılımıyla 1 Başkan ve 4 Üyeden oluşur. Gerektiğinde üniversitelerden de üye alınabilir. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve kararları çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılamaz.

Asıl üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya vekili katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve unvanlar itibariyle daha düşük düzeyde olamazlar.

Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının görevde yükselme sınavına katılmaları halinde, bu Kurulda görev alamazlar. Yerlerine vekilleri katılır.

Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Birim Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 19 — Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1 - Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini tespit etmek,

2 - Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

3 - Sınavı yapacak Kurumlara yazılı sınav konularının kapsamına giren konuları bildirmek, yazılı sınavlarda sorulacak soruları hazırlatmak,

4 - Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

5 - Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

6 - Görevde yükselme eğitimine başvuranların sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması durumunda bu eğitime katılacakların sayısını boş kadro sayısının iki katına indirmek,

7 - Görevde yükselme eğitimine ilişkin takvim belirlendiğinde bu takvime göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine sınav yaptırmak için başvuruda bulunulmasını sağlamak,

8 - Tutanakları düzenleyip imzalamak,

9 - Sınava ilişkin bir rapor hazırlamak.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Geçerliliği

Madde 20 — Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılan yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren I5 gün içerisinde Personel Birim Müdürlüğünce sınava katılan personele ve Sınav Kuruluna duyurulur. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 21 — Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise 1 yıl süre ile veya bir sonraki sınava kadar Personel Birim Müdürlüğünde saklanır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 22 — Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde Personel Birim Müdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulunca I5 gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 23 — Görevde yükselme sınavını kazananlar, boş kadro ve pozisyonlara başarı sırasına göre atanırlar. Başarı notunun aynı olması durumunda Genel Müdürlükteki bulunduğu unvanda hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Hizmet süresinin de eşit olması halinde son 3 yıllık sicil notunun aritmetik ortalaması yüksek olan personel tercih edilir.

Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerli olup, bu süre içinde boşalacak aynı birimdeki aynı kadrolar için, son sınavda başarılı olup atananlardan sonra gelen başarılılar arasından, başarı sırasına uygun olarak atama yapılır.

Göreve Başlamayanlar

Madde 24 — Görevde yükselme sınavına katılarak bu sınavı kazanıp bir üst göreve ataması yapılanlardan, belge ile kanıtlanması mümkün, kabul edilebilir nedenler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile atanma hakkı kazandığı halde bu haktan feragat edenler 1 yıl süreyle aynı göreve atanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görev Grupları Arasında ve Aynı Grupta Geçişler

Madde 25 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler ile aynı görev grubundaki alt görevden üst göreve geçişlerde sınava tabi görevler için görevde yükselme sınavına girilmesi şarttır. Görev gruplarınca aynı grup içerisindeki eşdeğer görevler arasındaki geçişler ise atanılacak kadronun veya pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına bağımlı kalmaksızın yapılabilir.

Sağlık Nedeniyle Görev Değişikliği

Madde 26 — Bulundukları görevi yapamayacakları tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastaneleri sağlık kurullarınca belgelendirilenler, durumlarına uygun başka görevlere atanırlar. Atama işlemlerinde bu Yönetmelikte belirtilen hizmet süresi şartı aranmaz.

Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

Madde 27 — Genel Müdürlük, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarıyla ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemleri alır.

Kazanılmış Haklar

Madde 28 — Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro ve pozisyonlara yürürlük tarihinden önce atanmış ve bu Yönetmelikte belirtilen unvanları almış olan kişilerin kazanılmış hakları saklıdır.

Açıktan Atamalar

Madde 29 — Devlet memurluğuna ilk defa atanacaklar için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Genel Müdürlüğümüzdeki görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları, boş kadro ve pozisyon bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları aynı görevlere veya o görevin bulunduğu görev grubundaki eşdeğer görevlere ya da atanabilecekleri daha alt görevlere atanabilirler.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 30 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 21/5/2000 tarihli ve 2000/1231 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri gereğince ve Eti Gümüş A.Ş. Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan 2 yıllık yüksek öğrenim görenler diğer koşullara sahip oldukları takdirde 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

—— • ——

Çankaya Üniversitesinden :

Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu)’nda verilecek eğitimin amaç, içerik, uygulama ve değerlendirme esaslarıyla, hazırlık sınıfında uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik,Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3 —Bu Yönetmelik Çankaya Üniversitesi’nin İngilizce eğitim-öğretim yapan bütün bölüm ve programlarını kapsar.

Madde 4 —Normal öğrenim süresi iki yarıyıl olan İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu)’nın eğitim takvimi her yıl Üniversite Senatosunca onaylanan akademik takvimle belirlenir.

İngilizce Yeterlik Sınavı

Madde 5 — Lisans ve Meslek Yüksekokulu programlarına yeni kabul edilen öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında İngilizce dil bilgilerinin takip edecekleri eğitim-öğretim programlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere, İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) tarafından hazırlanan ve uygulanan bir “YeterlikSınavı”na tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı notu ham nottur. Ham notun başarı notuna dönüştürülmesi Hazırlık Okulu Müdürünün de katılacağı bir komisyon tarafından Üniversite Rektörlüğü’nce yapılır.

Yeterlik Sınavında başarılı olanlarla,Üniversitece denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan (TOEFL, IELTS,CPE,CAE, v.b) İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu)’nca belirlenen puanı elde edenler kazandıkları bölüme devam ederler.

Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu)’na devam etmek zorundadırlar.

Madde 6 — İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu)’nda öğrencilerin İngilizce eğitimine hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce Yeterlik Sınavı sonucu belirlenebileceği gibi, ayrı bir düzey belirleme sınavı ile de yapılabilir. Bu sınavın sonucunda öğrenciler A kuru, B kuru,C kuru olarak gruplara ayrılır.

Hazırlık programındaki ders yükleri C kuru için haftada 27 saat, B kuru için haftada 25 saat,A kuru için haftada 22 saattir.

İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) Devreleri

Madde 7 —İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) programı yedişer haftalık dört devreden oluşur. Her devre sonunda, o devrede yapılan iki ara sınavın ortalaması % 60’ın altında olan öğrenciler bir alt kura geçirilir.

Madde 8 —Öğrenciler ara sınav, proje ve sınıf içi etkinliklerine göre değerlendirilirler.

Ara sınavlar: Öğrenciler her devrede iki ara sınava girerler. Ara sınavların Akademik Yıl Başarı Notuna katkısı % 80’dir.

Projeler: Öğrenciler her devrede bir proje çalışması yaparlar. Bu projelerin amacı öğrencileri, kendi başlarına çalışmaya ve araştırma yapmaya yöneltmektir. Bu çalışmaları sınıf içi sınavlarıyla değerlendirilir. Proje notları yıl sonunda Akademik Yıl Başarı Notuna % 10 oranında katılır.

Sınıf içi etkinlikleri: Bu etkinlikler için her devrede not verilir ancak notlar ortalamaya yıl sonunda katılır. Bu not öğrencinin sınıf içi etkinliklere katılımı, ödev notları, derse hazırlıklı gelmesi ve sınıf içi tutum ve davranışları göz önüne alınarak verilir. Bu notun Akademik Yıl Başarı Notuna katkısı % 10’dur.

Akademik yıl başarı notu: Öğrencilerin akademik yıl başarı notu aşağıdaki gibi belirlenir.

Ara sınavlar % 80

Projeler % 10

Sınıf içi etkinlikleri % 10

Madde 9 — Bir öğrencinin İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) sonundaki genel başarı notu, Akademik Yıl Başarı Notunun % 20’si ile Yıl Sonu Yeterlik Sınavı notunun % 80 inin toplanması ile hesaplanır.

Madde 10 — İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) sonundaki genel başarı notu, % 60 ve üstünde olan öğrenciler bağlı bulundukları eğitim programına devam hakkı kazanırlar ve İngilizce eğitimlerine bağlı oldukları programlara uygun mesleki amaçlı ingilizce dersleri ile devam ederler. Bu dersler kredilidir.

Madde 11 —Derslerde % 85 devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler; ara sınav, proje ve sınıf içi etkinliklerdeki durumları ne olursa olsun sekizinci maddedeki yöntemle hesaplanan Akademik Yıl Başarı Notundan sıfır almış sayılırlar. Ancak bu durumdaki öğrencilerin de diğerleri gibi, söz konusu akademik yılın sonunda yapılacak Yeterlik Sınavı ile takip eden akademik yılın başlangıcında, üniversiteye yeni yerleştirilen (normal ve ek yerleştirme) öğrenciler için, yapılan yeterlik sınavlarına girme hakları vardır. Bu sınavların sonunda, dokuzuncu maddedeki yöntemle hesaplanan İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) sonu genel başarı notu % 60’dan az olan öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu)’nu tekrar ederler. Tekrar edilen yıl sonunda öğrencilerin sekizinci maddedeki yöntemle akademik yıl başarı notları hesaplanır ve tekrar edilen yıla ait İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) sonu genel başarı notu hesaplanırken bu son not kullanılır. Tekrar durumundaki bir öğrenci o akademik yılın sonunda veya takip eden akademik yılın başlangıcında verilen yeterlik sınavlarına girebilir. Bu sınavların sonunda dokuzuncu maddedeki yöntemle hesaplanan İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) sonu genel başarı notu % 60 ve üstünde olan öğrenciler bağlı oldukları programların birinci yarıyılına kayıt olurlar. Başarılı olmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. (Belirtilen süreler içerisinde hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler istedikleri takdirde,Üniversiteye giriş puanları talep ettikleri Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının taban puanından düşük olmamak şartıyla ÖSYM tarafından istenilen programlara yerleştirilebilmektedir.)

Madde 12 — Öğrenci hastalık nedeniyle Çankaya Üniversitesi öğrenci sağlık merkezinden veya tam teşekküllü hastahanelerden (özel dahil) aldığı raporu, rapor süresinin bitimini izleyen 7 iş günü içinde Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi’nde onaylatarak İngilizce Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü Sekreterliği’ne teslim etmek zorundadır.

Madde 13 —Öğrencilerin geçerli sağlık raporları ile belgelendirdikleri sağlık sorunları nedeniyle katılamadıkları ara sınavı telafi etmek üzere mazeret sınavları açılabilir. Mazeret sınavına katılmayan öğrenci raporlu olduğu süre içinde girmediği ara sınavdan “sıfır” notu almış kabul edilir. Proje sınavları için ayrıca mazeret sınavı verilmez. Proje sınavına katılmayan öğrenciler (raporlu olsalar dahi) o projeden “sıfır” notu alırlar.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 14 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 29/12/1997 tarih ve 23215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı (Hazırlık Okulu) Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 15 —Bu Yönetmelik 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Çankaya Üniversitesinden :

Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14 ve 20 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 29/12/1997 tarih ve 23215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 — Öğrencilerin aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Puan

D. Ders Notu

Katsayı

Ort. Katılmayan N

90-100

AA

4

I Eksik,

85-89

BA

3.5

S Yeterli,

75-84

BB

3

U Yetersiz,

70-74

CB

2.5

P Gelişmekte Olan

60-69

CC

2

EX Muaf

55-59

DC

1.5

W Çekilmiş

50-54

DD

1

NA Devamsızlık

40-49

FD

0.5

 

39 ve aşağısı

FF

0

(I) Notu: Hastalık ve geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için geçerli koşulları tamamlayamayan öğrencilere, ilgili öğretim üyesince takdir olunur.

Öğrenci herhangi bir dönem (I) notu aldığı takdirde dönem için saptanmış son sınavın bitiminden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(S) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir.(S) notu ayrıca üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte veya Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca denkliği tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip, Yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (S) notu verilemez. (S) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

(NA) Notu: Not attendence; Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir, FF gibi işlem görür.

(P) Notu: Not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(U) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(EX) Notu: Üniversite Senatosunca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda çok başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir, (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

(W) Notu: Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencinin bu şekilde dersten çekilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) Öğrenciler programlarının ilk iki yılındaki derslerden çekilemezler.

b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı not ortalamasına katılmayan dersten çekilemez.

c) Bir öğrenciye, ders yükü normal ders yükünün 2/3’ünden aşağıda olacak ölçüde dersten çekilme izni verilmez.

d) Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok dört dersten danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilme izni verilebilir.

Hukuk Fakültesinde sınavlar 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notu; en az 60 (altmış) olan dönem sonu sınav notu ile bu notun, dönem içi notuna bağlı olarak hesaplanan katkı puanıyla toplanmasından elde edilen nottur. Katkı puanı ile elde edilecek değer 100 (yüz) ü aşamaz.

Katkı puanı, dönem için notu 100-95 arasında 15 (onbeş), 94-90 arasında 14 (ondört), 89-85 arasında 13 (onüç), 84-80 arasında 12 (oniki), 79-75 arasında 11 (onbir), 74-70 arasında 10 (on), 69-65 arasında 8 (sekiz), 64-60 arasında 6 (altı) dır. Dönem içi notu 59-40 arası olanlara katkı puanı eklenmez.

Dönem içi notu 39-35 arasında olanlardan 2 (iki), 34-30 arasında 3 (üç), 29-25 arasında 4 (dört), 24-20 arasında 5 (beş), 19-10 arasında 6 (altı) ve 9-0 arasında olanlardan 8 (sekiz) puan dönem sonu sınav notundan indirilir.

Bir dersten geçebilmek için bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 — Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

Son dönem okunduktan sonra mezuyineti için not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notlarıyla başarısız olan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu ile başarısız olan öğrencilere, en geç ertesi dönem başına kadar kullanılmak üzere ek bir sınav hakkı verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavlarda alınan not, dönem sonu notu yerine geçer ve öylece değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek sınavlar sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Son dönemde not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere en geç ertesi dönem başına kadar kullanılmak üzere ek bir sınav hakkı verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavlarda alınan not, dönem sonu notu yerine geçer ve öylece değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Son dönemde (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok 4 dersten sınırsız sınav hakkı verilir.

Daha önce alınmış ancak uygulamalı olmayan derslerde devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu hakkından yararlanamaz. Sınırsız hak kazanma durumunda olan öğrenciler Mütevelli Heyetince belirlenen sınav ücretlerini ödemek zorundadırlar. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra, bir hafta içinde öğrencisi oldukları Bölüm Başkanlığı’na bir dilekçe ile müracaat ederler. Bölüm Başkanı öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanları ile Öğrenci İşlerine hangi derslerden ek sınav hakkı tanındığını bildirir.

Sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı